ראש השנה דף יח. א

מדוע שנים שעלו למטה או לגרדום והתפללו זה ניצל וזה לא,
ומתי גזר דין דיחיד נקרע בתשובתו?

שנים שעלו וכו' מדוע זה ניצל וכו'? האם גזר דין דיחיד נקרע בתשובתו?
לר' מאיר זה התפלל בכוונה וזה לא התפלל בכוונה ----- [1]
לר' אלעזר זה כבר נגזר עליו גזר דין וזה לא לא נקרא
לר' יצחק ----- נקרע

ראש השנה דף יח: א

כיצד נדרש הפסוק (זכריה ח:יט) "צוֹם הָרְבִיעִי וְצוֹם הַחֲמִישִׁי וְצוֹם הַשְּׁבִיעִי וְצוֹם הָעֲשִׂירִי"?

צוֹם הָרְבִיעִי וְצוֹם הַחֲמִישִׁי וְצוֹם הַשְּׁבִיעִי וְצוֹם הָעֲשִׂירִי
לר' עקיבא
ט' בתמוז - שהוא החודש הרביעי

ט' באב - שהוא החודש החמישי

ג' בתשרי - שהוא החודש השביעי
י' בטבת [2] - שהוא החודש העשירי
לר' שמעון ה' בטבת [3] - שהוא החודש העשירי

האם בטלו החגים המוזכרים במגילת תענית בחורבן המקדש?

חנוכה ופורים שאר המועדים
רב ור' חנינא לא בטלו -
כיון דמיפרסם ניסא
בטלה
ר' יוחנן וריב"ל לא בטלה
-------------------------------------------------

[1] כך היא פשטות הסוגיא וכמבואר בריטב"א, אכן ע' ברבינו חננאל פירוש אחר.

[2] וזה היום שסמך מלך בבל אל ירושלים, ואף שמבחינת סדר המאורעות זה היה המאורע הראשון מ"מ מנה אותו אחרון כפי סדר החדשים.

[3] זה היה יום השמועה בבבל אחר החורבן שבא הפליט ואמר שהוכתה העיר ועשו את יום שמועה כיום השריפה עצמו. ובזה מונה את היום הזה כפי הסדר כי זה היה המאורע האחרון.

-------------------------------------------------

עוד חומר לימוד על הדף