ראש השנה דף יז. א

כיצד הדין באנשים דלהלן כשיחיו המתים?

צדיקים בינוניים רשעים
לבית שמאי נכתבים ונחתמים
לאלתר לחיי עולם
יורדים שעה אחת לגיהנם וצועקים ועולים נכתבים ונחתמים
לאלתר לגיהנם [1]
לבית הלל הקב"ה רב חסד ומטה דינם לחסד

וכיצד הדין באנשים אלו?

פושעי ישראל או האומות בגופן [2] מינים [3] מסורות [4] אפיקרוסים [5]
כשהם
בינוניים [6]
יורדים שעה אחת לגיהנם וצועקים ועולים
(גם לב"ה)

יורדים לגיהנם ונידונין בה
לדורי דורות,
וגיהנם כלה

ואין הם כלים

כשהם
רשעים
יורדים לגיהנם לידון בה י"ב חודש ואח"כ גופם כלה
ונשמתם נשרפת ונעשית אפר תחת רגלי הצדיקים

כיצד הקב"ה מטה כלפי חסד?

כיצד הקב"ה מטה כלפי חסד?
לר' אלעזר (כצ"ל) "כובש" [7]
לר' יוסי בר' חנינא "נושא" [8]
לתנא דבי ר' ישמעאל מעביר את העבירה הראשונה שלא תנתן לכף [9]
-------------------------------------------------

[1] אכן כתבו התוס' (בד"ה כי), שאין הכוונה שלא תהיה להם תקנה לעולם אלא רק לי"ב חודש הם נידונים בגיהנם.

[2] בגמ' מבואר שפושעי ישראל בגופן מיקרי מי שלא הניח תפילין מימיו, ופושעי אומות העולם אלו שחטאו בעריות שבן נח מוזהר עליהם, (אכן גם ישראל שחטא בעריות נקרא פושע בגופו, אלא שבעכו"ם לא שייך מי שלא מנח תפילין ולכן לגבי העכו"ם הזכיר עבירה).

[3] היינו צדוקים ובייתוסים שהפכו דברי אלקים חיים לרעה.

[4] היינו מוסרי ממון ישראל ביד עכו"ם.

[5] מי שמבזה ת"ח. ויחד עמהם גם האנשים שכפרו בתורה בזה שאמרו שאין תורה מן השמים, וכן אלו שכפרו בתחיית המתים. או אלו שפורשים עצמם מדרכי ציבור - היינו שלא מתענה בתענית הציבור, ואינן מצטער בצערם (אכן רש"י לא גורס לפורש מדרכי ציבור). ופרנס שמטיל על הציבור אימה יתירה שלא לשם שמים, ושחטאו והחטיאו את הרבים כירבעם בן נבט וחבריו.

[6] דהיינו שיש להם מחצה מצות ומחצה עבירות, ונמצא בין העבירות שלהם גם עבירה שנקראת פושע בגופו.

[7] פי', שהקב"ה בצדקתו כובש את כף המאזנים של זכות ומכריעות את העונות.

[8] פי', שצדקת ה' היא שהוא נושא העון - שמגביה לכף העונות שעי"ז מכריעים הזכויות.

[9] כלומר, מתחילה כשבא הקב"ה לשקול העונות והזכויות מעביר את העון הראשון. ומבאר רבא, שאין העון נמחק אלא נשאר בצד ואם יהיה מחצה עונות מחשב גם אותו, ואם היה בינוני ע"י שהעביר את העון הראשון ממילא מכריע כף של זכיות.

-------------------------------------------------

עוד חומר לימוד על הדף