12TH CYCLE DEDICATIONS:
 
PESACHIM 49 (7 Adar) - dedicated in memory of the passing (on 7 Adar 5748/1988) of Moreinu Ha'Rav Ha'Gaon Rav Shaul David Ha'Kohen Margulies ZT'L, Av Beis Din of Prushkov (suburb of Warsaw), Rav of Congregation Degel Israel (Queens, N.Y.), examiner for Yeshivas Chachmei Lublin (in Poland) and close disciple of ha'Gaon Rav Meir Shapiro (initiator of the Daf ha'Yomi). Dedicated by Rebbetzin Margulies and Rabbi and Mrs. David Sheinfeld.

1)

TOSFOS DH LI'SH'BOS SHEVISAS HA'RESHUS

תוס' ד"ה לשבות שביתת הרשות

(SUMMARY: Tosfos disagrees with Rashi's interpretation of 'D'var ha'Reshus'.)

פ"ה' שהיה הולך להחשיך על התחום לקנות שביתה שם, ולילך ד' אלפים לדבר הרשות.

(a)

Explanation #1: Rashi explains that he was going to wait at the border for nightfall, in order to acquire a place there, in order to walk four thousand Amos (in that direction) for a D'var R'shus (something that is not a Mitzvah).

וקשה, א"כ תיקשי למ"ד בפ' בכל מערבין (ערובין לא.) 'אין מערבין אלא לדבר מצוה?

(b)

Question: In that case, one can query the opinion in Perek ba'Kol Me'arvin (Eruvin 31.) that prohibits making an Eiruv for a D'var R'shus.

ונר' לר"י דה"פ 'לשבות שביתת הרשות' - שהולך לשמוח בפסח בבית אוהבו או קרובו.

(c)

Explanation #2: The Ri therefore explains that 'Lishbos Shevisas ha'Reshus' means - to go and rejoice on Pesach at the house of one's friend or relative.

2)

TOSFOS DH IM AVAR TZOFIM

תוס' ד"ה אם עבר צופים

(SUMMARY: Tosfos disagrees with Rashi's interpretation of 'Tzofim.)

פי' בקונט', שם כפר.

(a)

Explanation #1: Rashi explains that Tzofim is the name of a village.

וקשה לר"י, א"כ ה"ל למימר 'וכמדתו לכל רוח'.

(b)

Question: The Ri queries him however, in that the Tana ought to have then added 'and the same distance in all directions' ...

כדתניא בפ' מי שהיה טמא (לקמן צג:) 'איזהו דרך רחוקה? מן המודיעין ולחוץ, וכמדתה לכל רוח'

1.

Question (cont.): In the same way as we will learn later in a Beraisa in Perek Mi Shehayah Tamei (on Daf 93:) 'What is considered 'Derech Rechokah? From Modi'in and beyond, and the same distance in all directions'?

ואור"י, דבתוספתא דמכילתין מפרש בהדיא 'איזהו צופים? הרואה ואין מפסיק' - פי' כל מקום סביב ירושלים שיכול לראותו משם.

(c)

Answer: Moreover, says the Ri, the Tosefta in our Masechta specifically asks 'What is Tzofim?' And it answers 'That one can see without interruption', meaning any location around Yerushalayim from where one is able to see the city.

3)

TOSFOS DH V'SORFO LIFNEI HA'BIRAH

תוס' ד"ה ושורפו לפני הבירה

(SUMMARY: Tosfos again disagrees with Rashi's explanation.)

פ"ה, כדאמר פ' כל שעה (דף כד.) "בקודש באש ישרף" 'במקום אכילתו שריפתו'.

(a)

Explanation #1: Rashi defines this in accordance with the Gemara in Perek Kol Sha'ah (earlier Daf 24.) "Ba'kodesh, ba'Eish Yisaref" - 'in the place where it is eaten is should be burned'.

וקשה לר"י, אי דאורייתא הוא, מה לי עבר צופים, ומ"ל לא עבר צופים?

(b)

Question: The Ri queries this however, in that, if it is min ha'Torah, then what difference does it make whether one has already passed Tzofim or not?

וי"ל, דמן התורה יכול לשורפה בכ"מ שירצה ...

(c)

Explanation #2: The fact is that min ha'Torah one may burn it wherever one wishes ...

דבפרק כל שעה (ג"ז שם) לא מרבינן אלא פסולי קדשי קדשים ואימורי קדשים קלים, אבל שאר קדשים שנאכלים לזרים לא מרבינן.

1.

Source: Because in Perek Kol Sha'ah, the Gemara referred exclusively to P'sulei Kodshei Kodshim and to the limbs of Kodshim Kalim. It does not refer to other Kodshim that may be eaten by Zarim.

ומה שהצריכו חכמים לשרוף הני דהכא לפני הבירה, היינו גזירה אטו קדשי קדשים.

(d)

Explanation #2 (concl.): And the reason that the Chachamim required the current Kodshim to be burned in front of the Beis-ha'Mikdash is due a decree on account of Kodshei Kodshim.

4)

TOSFOS DH LIFNEI HA'BIRAH

תוס' ד"ה לפני הבירה

(SUMMARY: Tosfos cites a Machlokes over what 'Birah' means.)

בזבחים בפ' טבול יום (דף קד:) פליגי - 'מאי בירה? אמר רבה בר בר חנה א"ר יוחנן מקום יש בהר הבית, ובירה שמו.

(a)

Clarification: In Zevachim in Perek T'vul Yom (Daf 104:) they argue over this point: Rabah bar bar Chanah Amar Rebbi Yochanan says that it is a location on the Har ha'Bayis that is called 'Birah' ...

ר"ל אמר כל הבית כולו הוי בירה, שנאמר "אל הבירה אשר הכינותי".

1.

Clarification (concl.): Whereas according to Resh Lakish, the entire Beis-ha'Mikdash is called 'Birah', as the Pasuk writes 'el ha'Birah asher Hachinosi".

5)

TOSFOS DH VA'CHACHAMIM OMRIM BASAR KODESH BI'CHEZAYIS V'CHAMETZ BI'KEBEITZAH

תוס' ד"ה וחכמים אומרים בשר קודש בכזית וחמץ בכביצה

(SUMMARY: Tosfos citing a Yerushalmi, explains the reason for the distinction.)

אומר ריב"א דמפרש בירושלמי - משום דבשר קודש לית ליה תקנה בביטול, החמירו בכזית; אבל חמץ אית ליה תקנה בביטול, לא החמירו עד כביצה.

(a)

Clarification: The Riva citing a Yerushalmi, explains that it is because Basar Kodesh cannot be annulled, and so they were stringent already with a k'Zayis, Chametz, whereas Chametz can, and so they were lenient by extending the stringency to a k'Beitzah.

6)

TOSFOS DH TANYA AMAR REBBI YEHUDAH

תוס' ד"ה תניא א"ר יהודה

(SUMMARY: Tosfos asks why the Gemara does not also bring a proof from this Beraisa for Rav Chisda..)

תימה, אמאי לא מייתי 'תניא נמי הכי' מהך דהכא לרב חסדא.

(a)

Question: Why did they not cite 'Tanya Nami Hachi' from tis case as proof for Rav Chisda?

49b----------------------------------------49b

7)

TOSFOS DH AMAR RAV KAHANA I LA'V DI'NESIVI KAHANTA LO GALA'I

תוס' ד"ה אמר רב כהנא אי לאו דנסיבי כהנתא לא גלאי

(SUMMARY: Tosfos reconciles various Gemaros which suggest that Rav Kahana was a Kohen with this Gemara, which implies that he wasn't.)

משמע שלא היה כהן.

(a)

Inference: This implies that he was not a Kohen.

והא דאמרינן בפ"ק דקדושין (דף ח.) 'רב כהנא שקל סודרא בפדיון הבן?

(b)

Implied Question: And when we say in the first Perek of Kidushin (Daf8.) that Rav Kahana took a Sudar as Pidyon ha'Ben?

בשביל אשתו היה לוקח ...

(c)

Answer: That was on account of his wife.

כדאמרינן בפ' הזרוע (חולין דף קלב.) 'רב כהנא הוה אכיל בשביל אשתו'.

1.

Proof: As we say in Perek ha'Zero'a (Chulin Daf 132.) Rav Kahan used to eat (Matanos) on account of his wife.

והא דאמר בפרק ערבי פסחים (לקמן קיג.) 'א"ל רב לרב כהנא, "פשוט נבילתא בשוקא ושקול אגרא, ולא תימא כהנא [וגברא] רבא אנא?

(d)

Implied Question: And when in Perek Arvei Pesachim (on Daf 113.), Rav said to him 'Strip a carcass in the market-place and take money for it, but don't say "Kahana Ana" ' ...

לא בשביל שהיה כהן, אלא שכך היה שמו.

(e)

Answer: This was not because he was a Kohen, but because it was his name.

8)

TOSFOS DH LO MATZA BAS GABAI TZEDAKAH YISA BAS MELEMDEI TINOKOS

תוס' ד"ה לא מצא בת גבאי צדקה ישא בת מלמדי תינוקות

(SUMMARY: Tosfos reconciles this Sugya with the Sugya in Arvei Pesachim.)

משמע דגבאי צדקה עדיפי ממלמדי תינוקות.

(a)

Implication: This implies that Gaba'ei Tzedakah are greater than children's Rebbes.

והא דאמר בפרק השותפין (ב"ב ח:) "והמשכילים יזהירו כזוהר הרקיע", 'אלו גבאי צדקה'. ?"ומצדיקי הרבים ככוכבים", 'אלו מלמדי תינוקות'.

(b)

Implied Question: Consequently, when it says in Perek ha'Shutfin (Bava Basra 8.), that the Pasuk "ve'ha'Maskilim Yazhiru ke'Zohar ha'Raki'a"refers to Gaba'ei Tzedakah, and "u'Matzdikei ha'Rabim ke'Kochavim", to children's Rebbes,

צ"ל דזוהר הרקיע עדיף מזוהר כוכבים

(c)

Answer: We will have to say that the sky shines brighter than the stars.

9)

TOSFOS DH MAH ARI DOREIS V'OCHEIL

תוס' ד"ה מה ארי דורס ואוכל

(SUMMARY: Tosfos Tosfos explains the meaning of this term according to its context.)

פר"ת דורס ואוכל, ואין ממתין עד שתמות, אף עם הארץ אינו ממתין עד שתתפייס.

(a)

Explanation: Rabeinu Tam explains 'Doreis ve'Ochel' to mean that it doesn't wait for its prey to die, so too does an Am ha'Aretz not wait to pacify his wife before being intimate with her.

10)

TOSFOS DH V'YESH OMRIM AF EIN MACHRIZIN AL AVEIDASO

תוס' ד"ה ויש אומרים אף אין מכריזין על אבידתו

(SUMMARY: After explaining how one knows that it belongs to an Am ha'Aretz, Tosfos clarifies various aspects of Am ha'Aretz.)

וא"ת, מאין יודע שהיא של ע"ה?

(a)

Question: How does one know that it belongs to an Am ha'Aretz?

ואור"י, כגון ששיירא של ע"ה עוברת, וראינו שנפל מהם.

(b)

Answer: Because it speaks where a caravan of Amei ha'Aretz was passing, and we saw how the article fell from them.

והשתא משמע דדוקא אין מכריזין על אבידתו, אבל לגזול בידים לא, אע"ג דלית ליה האי סברא דבסמוך, 'אפשר דנפיק מיניה ברא מעליא'.

(c)

Inference: It now implies that, although one does not announce his lost article, one is however, forbidden to actually steal from him.

ותימה לר"י, אמאי ממונו אסור? השתא גופו מותר, שמותר לקורעו כדג, ממונו לא כל שכן?

(d)

Question: The Ri asks why his money is forbidden. Now that his body is permitted, i.e. one is permitted to tear him apart like a fish (as we learned earlier), how much more so his money?

דכה"ג אמר בהגוזל בתרא (ב"ק קיט.) ובע"ז (דף כו.) גבי 'מוסר', למאן דלית ליה סברא דאפשר דנפיק מיניה ברא מעליא?

1.

Precedent: Because the Gemara asks a similar Kashya in 'ha'Gozel Basra (Bava Kama 119.) and in Avodah-Zarah (26.) with regard to a Moser, according to the opinion that does not hold of the S'vara that 'Perhaps a decent son will descend from him?

ונר' לר"י דלעיל מיירי במכיר וכופר להכעיס, דה"ל הריגתו כמו פיקוח נפש, שהוא לסטין וחשוד על הדמים ...

(e)

Answer: The Ri therefore explains that the Gemara that we learned earlier is speaking about an Am ha'Aretz who recognizes Hash-m and who denies him in order to anger him.

דאי לאו הכי, היאך מותר להורגו ביום הכפורים שחל להיות בשבת, הלא אפילו נכרי אסור?

1.

Answer (cont.): Since otherwise, how could one be allowed tokillhim on Yom-Kipur that falls on Shabbos, something that one is allowed to do even to a Nochri?

וכן משמע הלשון 'על חייו אינו חס', דמכיר וכופר.

(f)

Proof: And his is also implied by the Lashon 'He doesn't even care about his own life!'

דיש הרבה עניני ע"ה, כדמוכח בסוטה בפ' היה נוטל (דף כב.).

(g)

Answer (concl.): Since there are many different types of Am ha'Aretz, as is evident in Sotah, in Perek Hayah Noteil (Daf 22.)

ואור"י, דמה שאנו מקבלים עדות מע"ה ...

(h)

Implied Question: The Ri explains that that what we accept testimony from an Am ha'Aretz?

כדאמר בפרק חומר בקדש (חגיגה כב.) 'כמאן מקבלים האידנא סהדותא מע"ה, כרבי יוסי'.

(i)

Answer: It is as the Gemara explains in Chomer ba'Kodesh (Chagigah 22.) 'Like whom do we accept testimony from an Am ha'Aretz nowadays? Like Rebbi Yossi.

11)

TOSFOS DH VA'ACHALTO ZU ACHILAH

תוס' ד"ה ואכלת זו אכילה

(SUMMARY: Tosfos explains that the Shiur k'Zayis and k'Beitzah for Birkas ha'Mazon is d'Rabanan.)

נראה, דהני שיעורי כזית וכביצה דלא הוי אלא אסמכתא.

(a)

Clarification: It appears that these Shi'urim (of k'Zayis and k'Beitzah) are merely an Asmachta.

וכן פ"ה בפרק מי שמתו (ברכות כ:) גבי הא דאמר 'בן מברך לאביו'.

(b)

Rashi Agrees: And Rashi too says this, in connection with the Gemara in Perek Mi she'Meiso (B'rachos 20:), in connection with the Gemara which permits a son (who is a Katan) to Bench on behalf of his father.

ומוקי לה כגון דאכל האב שיעור דרבנן, ופ"ה שם דהיינו כזית וכביצה, דמדאורייתא בעינן שביעה גמורה.

(c)

Rashi Agrees (cont.): The Gemara there establishes the case where the father ate a Shi'ur de'Rabbanan, which Rashi explains as a k'Zayis or a k'Beitzah, since mi'd'Oraysa, one requires enough to be satisfied.

וכן מוכח התם דקאמר 'לא אשא פנים לישראל, שכתבתי להם "ואכלת ושבעת וברכת" והן מדקדקים על עצמם בכזית וכביצה?

(d)

Poof: And this is also evident from the Gemara there which states 'Shall I not favor Yisrael, seeing as I wrote for them "And you shall eat and be satisfied and Bench", yet they are particular to Bench already after eating a k'Zayis and a k'Beitzah'.

וקשה, דבפרק ג' שאכלו (שם מח.) אמר 'ינאי מלכא ומלכתא כרכי ריפתא בהדי הדדי. אמר, 'מאן יהיב לן גברא דמברך לן!'

(e)

Question: In Perek Sheloshah she'Achlu (Ibid. 48.) the Gemara describes how once, King Yanai and the Queen (Shelomis) were eating bread together, when the king expressed how he wished that someone would come and Bench for them.

אייתוהו לרבי שמעון בן שטח ... . שתה ובריך להו. וקאמר 'רבי שמעון בן שטח לגרמיה הוא דעבד. דלעולם אינו מוציא אחרים ידי חובה עד שיאכל כזית דגן.'

1.

Question (cont.): When Rebbi Shimon ben Shetach was (eventually) brought to join them ... he drank and Benched for them. However, the Gemara concludes, Rebbi Shimon ben Shetach did his own thing, since one cannot be Motzi others unless one has eaten k'Zayis of wheat-bread.

משמע דאם אכל כזית דגן היה מוציא אחרים.

2.

Question (cont.): This implies that had he eaten a k'Zayis of wheat-bread he would have been able to be Motzi others (who ate and were satisfied).

ואי כזית דרבנן, היכי מפיק להו? הא אמר ד'לא אתי דרבנן ומפיק דאורייתא'?

3.

Question (concl.): Now if a k'Zayis is only de'Rabbanan, how could he be Motzi them in face of what we learned that a de'Rabbanan cannot come and be Motzi a d'Oraysa?

ואור"י, דהיינו דוקא קטן אינו מוציא אותו שאכל שיעור דאורייתא; אבל גדול אפילו לא אכלי כלל יכול להוציא אחרים מדאורייתא.

(f)

Answer: The Ri explains that this only applies to a Katan (who is not Chayav at all min ha'Torah) not being able to be Motzi a Gadol (who is and) who ate a Shi'ur d'Oraysa. But not to a Gadol, who can be Motzi others min ha'Torah, even if he did not eat at all.

OTHER D.A.F. RESOURCES
ON THIS DAF