1)

TOSFOS DH L'INYAN CHAMETZ BA'PESACH NAMI

תוס' ד"ה לענין חמץ בפסח נמי

(SUMMARY: Tosfos explains why one cannot ask the same Kashya on Rebbi Yochanan.)

לר' יוחנן לא מצי פריך, דאיהו לא דריש "כל".

(a)

Clarification: One cannot ask on Rebbi Yochanan, since he does not Darshen "Kol".

ואם תאמר, והא בפרק בתרא דיומא (דף עד.) דריש רבי יוחנן מ"כל חלב" דחצי שיעור אסור מן התורה?

(b)

Question: But in the last Perek of Yoma (Daf 74.) Rebbi Yochanan Darshens from "Kol Cheilev" that Chatzi Shi'ur is Asur min ha'Torah'?

ואור"י, דלא דריש אלא לאיסורא, אבל להתחייב מלקות כמו בכשיעור, לא.

(c)

Answer: The Ri explains that he only Darshens an Isur from there, but not a Chiyuv Malkos, like there is if one eats a full Shi'ur.

וכן גבי חמץ.

1.

Conclusion: And the same will apply to Chametz.

2)

TOSFOS DH HACHI GARAS RASHI MAKOM MAGA'O AMAI PASAL HA BATIL B'RUBO

תוס' ד"ה ה"ג רש"י מקום מגעו אמאי פסל הא בטיל ברובא

(SUMMARY: Tosfos disagrees with Rashi's text and explains the Gemara according to his text.)

ופירש - דס"ד השתא דדימוע דרבנן.

(a)

Explanation #1: And the explanation is that the Gemara now thinks that Dimu'a is d'Rabanan,

וקשה לריב"א, דמשמע שהשום והשמן בעין, מדקתני 'נגע במקצתן', ולא קתני 'במקצתה'?

(b)

Question #1: And it is difficult to the Riva, for it implies that that the garlic and the oil are in an observable quantity since it says 'he touched part of them', and not 'part of it',

ועוד, דתני סיפא 'אימתי, בזמן שהן גוש בקערה, אבל אם היה מפוזר טהור'. ואי פסיל מקום מגעו משום מדומע, אדרבה, כי הוי מפוזר יש לו להיות מדומע יותר?

(c)

Question #2: And also since it says in the latter section: 'when is that?- when it is in a block in a dish, but if it was spread about it is Tahor'. And if the point of contact is Pasul due to Meduma, the opposite should be true: when it is scattered about there is more reason that it should be Meduma.

ועוד, אמאי פסיל מקום מגעו, ותו לא? כיון דחשיב כמו כולה תרומה על ידי דימוע, יפסל הכל, או לא יפסל אפילו מקום מגעו, דבהדיא איתא הא פלוגתא במסכת טבול יום בעיסה מדומעת, ומי שפוסלה, פוסלה לגמרי, ומי שמכשיר מכשיר לגמרי?

(d)

Question #3: And furthemore, why is only the point of contact and nothing more rendered Pasul? Since it is considered entirely Terumah via the Dimua, everything should be rendered unfit, or (alternatively) nothing should be rendered Pasul- even the point of contact! For this dispute appears explicitly in Maseches Tvul Yom with respect to dough that has become Meduma'as, and the one who renders it Pasul, does so entirely, and the one who renders it fit does so in its entirety.

ונראה לר"י כפירוש ר"ת, דפירש דמתניתין מיירי שהשום והשמן בעין, וכדגרס בכל הספרים 'מקום מגעו אמאי פסל, והא לא הוי כביצה' ...

(e)

Explanation #2: The Ri therefore explains like Rabeinu Tam, according to whom the Mishnah speaks where the garlic and the oil are unmixed, and like text written in the Sefarim 'Makom Maga'o Amai Pasal, ve'ha Lo Havi ke'Beitzah?'

והואיל דלא מקבל טומאה אלא מדרבנן, אית לן למימר דבטלי אגב מקפה, כדפריש בפרק כל שעה (לעיל דף לג:).

1.

Explanation #2 (cont.): And since it is only subject to Tum'ah mi'de'Rabbanan,it ought to be Bateil on account of the stew, as the Gemara explains in Perek Kol Sha'ah (earlier on Daf 33.)

3)

TOSFOS DH LA'VMISHUM D'HETER MITZTAREF L'ISUR

תוס' ד"ה לאו משום דהיתר מצטרף לאיסור

(SUMMARY: Tosfos refutes the Kashya as to why it ouht not to become Bateil.

ומטעם הואיל אם היה מלקט מן השום או מן השמן כזית וילקה עליו, לית לן למימר שלא תבטל אגב מקפה ...

(a)

Implied Question: Why do we not say that, since if he were to collect some of the garlic or some of the oil he would receive Malkos for eating it, it will not become Bateil in the stew?

כיון שאין דרך אכילה בכך.

(b)

Answer: Because that is not the way that it is usually eaten.

4)

TOSFOS DH DE'IKA K'ZAYIS BI'CHEDEI ACHIOLAS P'RAS

תוס' ד"ה דאיכא כזית בכדי אכילת פרס

(SUMMARY: Tosfos reconciles this Sugya with the Sugya in Chulin, with which it seems to clash.)

מקשין, דבהשוחט (חולין דף לד:) אמרינן 'הנח לנזיד הדמע דלית ביה כזית בכדי אכילת פרס'. משמע דבסתמא לא הוי כזית בכדי אכילת פרס?

(a)

Question: The question is asked that in 'ha'Shochet' (Chulin Daf 34.) the Gemara states 'Leave 'N'zid ha'Dema', which does not contain a k'Zayis bi'Che'dei Achilas P'ras', implying that N'zid ha'Dema' does not generally contain a k'Zayis bi'Chedei Achilas P'ras?

ויש לומר, דהכא קים ליה דעסקינן בדאית ביה כזית בכדי אכילת פרס.

(b)

Answer #1: The Gemara had a tradition that here it speaks where it did.

ולפירוש ר"ת, דמוקי שהשום והשמן בעין, אתי שפיר, דאי הוי מעורב לא הוי כזית בכדי אכילת פרס.

(c)

Answer #2: And according to Rabeinu Tam, who establishes the case where the garlic and the oil are not mixed, it is even better, in that if they were mixed, it would not be a k'Zayis bi'Che'dei Achilas P'ras!

5)

TOSFOS DH ELA MAI HETER ETC.

תוס' ד"ה אלא מאי היתר וכו'

(SUMMARY: Tosfos proves that this text is incorrect, and explains the Gemara according to the correct text.)

נראה דלא גרס ליה ...

(a)

Refutation of Text: It seems that this text needs to be erased ...

דאי גרס ליה, א"כ מאי ס"ד דאביי לאקשויי, כיון דלדידיה נמי קשה?

(b)

Reason #1: Because otherwise, what prompts Abaye to query Rav Dimi, seeing as the same Kashya applies to himself?

אלא לאביי א"ש, דפליגי עליה רבנן, דלר"ע דווקא אית ליה 'היתר מצטרף לאיסור' בכל התורה, דגמר מנזיר; אבל לרבנן דמוקמי "משרת" לטעם כעיקר, לית להו היתר מצטרף לאיסור בשום מקום.

1.

Reason #1 (cont.): One must therefore say that according to Abaye the Kashya does not exist, since the Rabbanan argue with Rebbi Akiva; Because Rebbi Akiva exclusively holds 'Heter Mitztaref le'Isur' throughout the Torah, which he learns from Nazir; whereas the Rabbanan, who learn from "Mishras 'Ta'am ke'Ikar', do not hold 'Heter Mitztaref le'Isur' anywhere.

ועוד, דבנזיר בפ' ג' מינים (דף לז:) גרסינן גבי שתי קופות דבסמוך 'בשלמא לדידי דאמינא היתר מצטרף לאיסור, דנפישי חולין' ...

(c)

Reason #2: Moreover, the Gemara in Nazir, in Perek Sheloshah Minim (Daf 37:) the text in the Sugya of 'Sh'tei Kupos' (which willbe cited here shortly) reads - 'Alright according to me, who holds 'Heter Mitztaref le'Isur', speaks where there is a majority of Chulin ...

פי' לאביי הא דהיתר מצטרף לאיסור היינו כשיש מן האיסור יותר מן ההיתר, או ששניהם בשוה; אבל כשהיתר רבה על האיסור אין מצטרף.

1.

Reason #2 (cont.): It transpires that, according to Abaye, Heter is Mitztaref le'Isur speaks where there is more Isur than Heter, or at least where they are equal, but not where the majority is Isur.

ולרב דימי אין היתר מצטרף לאיסור בשום מקום, כדמסיק לקמן - דהוי חטאת ונזיר 'שני כתובים הבאים כאחד'. ואין מלמדין.

2.

Reason #2 (cont.): Whereas according to Rav Dimi, Heter is not Mitztaref le'Isur under any circumstances, as the Gemara concludes later - since Chatas and Nazir constitute 'two Pesukim that teach us the same thing', which we do not therefore learn.

וה"פ - א"ה, אמאי פליגי רבנן ... ?

(d)

Conclusion: And this is the explanation (of our Sugya) 'If so,why do the Rabbanan argue?

בשלמא לדידי פליגי רבנן, משום דר' אליעזר דריש "כל", ואתא "כל" לרבות, אפילו כשהאיסור מועט. ורבנן לא דרשי "כל", דכשהאיסור מועט, אין מצטרף כמו בעלמא.

1.

Conclusion (cont.): According to me, the Rabbanan argue - seeing as Rebbi Eliezer Darshens "Kol", which comes to include, even where the Isur is minimal; whereas the Rabbanan do not Darshen "Kol", so when the Isur is minimal, it does not combine, as it usually does.

אלא לדידך אמאי פליגי?

2.

Conclusion (cont.): But according to you, on what grounds do they argue?

וכן גבי קופה ומדוכות אתי שפיר לאביי.

3.

Conclusion (cont.): And likewise the Gemara fits nicely by 'Kupah' and 'Meduchos', according to Abaye.

6)

TOSFOS DH HANACH LI'TERUMAS TAVLIN D'RABBANAN

תוס' ד"ה הנח לתרומת תבלין דרבנן

(SUMMARY: Tosfos attempts to clarify the status of Terumah of garlic.)

קשה לרשב"א, כיון דתרומת תבלין דרבנן, גבי שום אמאי פסל מקום מגעו?

(a)

Question: The Rashba asks that seeing as the T'rumah of spices is de'Rabbanan, why, by 'garlic', does it render Pasul by touching?

ויש לחלק.

(b)

Answer: It is possible to draw a distinction.

7)

TOSFOS DH EISEIVEI SH'TEI KUPOS

תוס' ד"ה איתיביה שתי קופות

(SUMMARY: Tosfos explains the Gemara's Kashya based on the initial assumption that it is in a case of 'Min be'Mino'.)

ואם תאמר, מאי פריך 'אמאי אמרינן שאני אומר?'

(a)

Question: Why does the Gemara ask why we say 'she'Ani Omer ... ',

והא פשיטא דבכל מקום מדאורייתא 'מין במינו בטל ברוב', והכא מיירי שרבו חולין על התרומה, כיון דסבר השתא דמיירי בתרומה דאורייתא.

1.

Question (cont.): bearing in mind that it is obvious that min ha'Torah, 'Min be'Mino is always Bateil in a majority, and it is speaking here where the Chulin are more than the Terumah, since the Gemara currently thinks that it speaks with regard to T'rumah d'Oraysa,

דבדאורייתא בעי רבייה אפילו לר' יוחנן בהערל (יבמות דף פב.)?

2.

Question (cont.): Because things that are d'Oraysa, require a majority, even according to Rebbi Yochanan, as we learnt in 'ha'Areil'(Yevamos Daf 82.)?

ואור"י, דבעי למימר בכל ענין, אפילו מין בשאינו מינו, כגון קמח חיטין בקמח שעורין שאינו ניכר.

(b)

Answer: The Gemara wants to establish that the Halachah applies in all cases, even by Min be'she'Eino Mino, such as wheat flour in barley flour which can become mixed together in a manner that one cannot tell apart the wheat from the barley.

44b----------------------------------------44b

8)

TOSFOS DH V'HU HA'DIN L'ORLAH BI'SHETAYIM

תוס' ד"ה והוא הדין לערלה בשתים

(SUMMARY: Tosfos discusses in detail the various interpretations of 'Ein Isuro Isur Olam' and 'Ein Heter le'Isuro'.)

וכן אמרינן בפ"ק דקדושין (דף לח.) גבי 'חדש'.

(a)

Precedent: And the Gemara makes the same statement in the first Perek of Kidushin (38.) with regard to Chadash.

ופ"ה דערלה 'אין איסורו איסור עולם' - דאחר שלש מותר.

(b)

Explanation #1: Rashi interprets 'Ein Isuro Isur Olam' to mean that after three years it becomes permitted.

וקשה, מה שמותר אחר שלש היינו האילן, והאילן לא נאסר מעולם רק הפרי, והפרי אין לו היתר?

(c)

Refutation: What becomes permitted after three years is the tree, and the tree was never forbidden in the first place; only the fruit - and the fruit does not have a Heter?

ור"ת פי' 'הוא הדין לערלה בשתים', היינו בשנת ארבע, דיש היתר לאיסורו על ידי פדייה או להביא לירושלים.

(d)

Explanation #2: Rabeinu Tam therefore explains 'Hu ha'Din le'Orlah bi'Shetayim' with regard to the fourth year, whose Isur has a Heter either by redeeming it or by bringing it to Yerushalayim.

ור"י מפרש דנזיר וחדש 'אין איסורן איסור עולם' - שהגדל מן הגפן אחר השלמת נזרו לא חל עליו איסור, וכן חדש היוצא מקנה השיבולת אחר הבאת העומר לא חל עליו איסור, כיון שהשריש קודם העומר.

(e)

Explanation #3: Whereas the Ri explains that 'the Isur of Nazir and Chadash are not permanent', seeing as, what grows from the vine after the Nezirus terminates regarding the one, and what emerges from the stalk after the Omer has been brought regarding the other, is not subject to the Isur, the latter since it took root before the Omer

וכן ערלה אחר ג' שנים; היוצא ממנו אין איסור חל עליו.

1.

Explanation #3 (cont.): And likewise Orlah after three years; what subsequently grows is not subject to Orlah

ו'יש היתר לאיסורו' יש לפרש כפ"ה - שנזיר תוך זמנו יש לו היתר על ידי שאלה, וחדש נמי לר' יהודה דאמר 'יום הנף כולו אסור', יש לו היתר תוך זמנו על ידי עומר.

2.

Explanation #3 (cont.): Whilst 'Yesh Heter le'Isuro', one can explain like Rashi; namely, that Nazir has a Heter via She'eilah (nullifying it via a Chacham), and Chadash, according to Rebbi Yehudah, who says 'Yom Henef (the entire sixteenth day of the Omer) is forbidden', in which case it has a Heter during that period via the brining of the Omer.

וערלה אין לה היתר תוך זמנה.

3.

Explanation #3 (cont.): Where Orlah does not have a Heter during the period of Isur.

וילדה בזקינה דבטלה...

(f)

Implied Question: And although a young sapling becomes permitted if it is grafted into an old tree ...

אין זה אילן דערלה, דפנים חדשות באו לכאן.

(g)

Answer: This is not the tree of Orlah, but a new tree.

ועוד מפר"י שהפרי של חדש שנאסר כבר וכן היוצא מן הגפן קודם השלמת נזירות יש להן היתר בהשלמת זמן האיסור.

(h)

Alternative: Moreover the Ri explains the fruit of Chadash that already became forbidden, and similarly what comes from the vine before the completion of Nezirus become permitted when the period of Nezirus terminates.

אבל ערלה וכלאים הפרי שנאסר אין לו היתר.

1.

Alternative (cont.): Whereas with regard to Orlah and Kil'ayim, the fruit that has becomes forbidden never becomes permitted,.

ופירוש זה נראה עיקר, דאין צריך להעמיד כר' יהודה. ו

(i)

Conclusion: And this explanation is the main one, did in the previous explanation).

אין להקשות לפי' זה אמאי לא חשיב 'יש היתר לאיסור' - בשאלה ובעומר ויהא ג' בערלה

(j)

Implied Question: One cannot ask according to this explanation, why it does not reckon 'Yesh Heter le'Isuro' via She'eilah and the Omer, l,eaving us with three cases by Orlah?

דיש לומר, דלא סבר כר' יהודה, אלא האיר המזרח מתיר.

(k)

Answer: Since the Tana does not concur with the opinion of Rebbi Yehudah, but as soon as the east lights up, it is permitted.

ונזיר נמי אי מתשיל אין זה היתר לדבר שנאסר, שהחכם עוקר הנדר מעיקרו, ונמצא שלא נאסר מעולם.

1.

Answer (cont.): And Nazir too, even if one does ask a She'eilah, it is not considered a Heter of a thing that was Asur, because the Chacham uproots the Neder retroactively, and it transpires that it was never forbidden.

אבל לפי' קמא ה"מ לאחשובי מה שהפרי עצמו נאסר לעולם, והיה מוצא בערלה שלש.

(l)

Conclusion: But according to the first explanation, the Gemara could have reckoned the fact that the fruit itself is forbidden forever, in which case he could have listed three cases with regard to Orlah (and not just two).

9)

TOSFOS DH V'DILMA MI'YAYIN L'CHUDEIH

תוס' ד"ה ודילמא מיין לחודיה

(SUMMARY: Tosfos explains how this explains the Lashon 'Letzaref'.)

ולשון 'לצרף' אתי שפיר - כלומר לצרף היין הבלוע בתוכו.

(a)

Clarification: According to this, the Lashon 'Letzaref' is appropriate - meaning to combine the wine that it has absorbed.

10)

TOSFOS DH VE'RABBANAN MI'BASAR BE'CHALAV LO GAMRINAN DE'CHIDUSH HU

תוס' ד"ה ורבנן מבשר בחלב לא גמרינן דחידוש הוא

(SUMMARY: Tosfos asks why the Gemara does not learn from Basar b'Chalav according to Rava.)

תימה לרשב"א, התינח לרבא, אלא לאביי דאית ליה בפרק כל הבשר (חולין דף קח.) דבשר בחלב לאו חידוש הוא, אמאי איצטריך למילף מנזיר ל'טעם כעיקר'?

(a)

Question: The Rashba asks that is goes well according to Rava, but according to Abaye, who learns in Perek Kol ha'Basar (Chulin Daf 108.) that Basar be'Chalav is not a Chidush, why do we need to learn 'Ta'am ke'Ikar from Nazir [See end of Amud f.)

11)

TOSFOS DH ELA YALIF MI'GI'ULEI NOCHRIM

תוס' ד"ה אלא יליף מגיעולי נכרים

(SUMMARY: Tosfos explains how Rebbi Akiva can learn Ta'am ke'Ikar from Nazir.)

הקשה ה"ר יוסף, היכי יליף רבי עקיבא טעם כעיקר בנזיר מגיעולי נכרים, הא נזיר קל מכל איסור שבתורה שאין איסורו איסור עולם, ויש היתר לאיסורו?

(a)

Question: Rav Yosef asks how Rebbi Akiva can learn 'Ta'am ke'Ikar' by Nazir from Gi'ulei Nochrim, seeing as Nazir is the most lenient of all the Isurei Torah, inasmuch as its Isur is not permanent, and its Isur can become permitted?

ותי', דבמדין נמי היו כליהן בלועות מיין ואסורים לנזיר.

(b)

Answer: In Midyan too, there were vessels that had absorbed wine and were therefore forbidden to a Nazir.

12)

TOSFOS DH V'RABBANAN KEDEIRAH BAS YOMA NAMI I EFSHAR D'LO PAGMAH PURTA

תוס' ד"ה ורבנן קדירה בת יומא נמי אי אפשר דלא פגמה פורתא

(SUMMARY: Tosfos explains the opinions of the Rabbanan, Rebbi Akiva and Rebbi Meir.)

ואפ"ה אסר הכתוב.

(a)

Chachamim: Yet the Torah forbids it.

אם כן, ליכא לאיפלוגי בין בת יומא לשאין בת יומא, וכולהו אסורים.

1.

Clarification (cont.): In that case, it is not possible to draw a distinction between vessels on the same day and vessels on the next day - and in fact they are all Asur.

ור"ע סבר קדירה בת יומא לא פגמה כלל, אבל שאין בת יומא, דפגמא, שרי, ד'נ"ט לפגם מותר', דגמר מנבילה. וה"נ סבר ר"ש בפרק בתרא דמסכת ע"ז (דף סז:).

(b)

Rebbi Akiva: According to Rebbi Akiva, on the other hand, vessels are not Pogem at all on the same day, where from the following day onwards, when they are, they are permitted - as we learn from Neveilah. Rebbi Shimon too, holds like that in the last Perek of Avodah-Zarah (Daf 67:)

ור"מ פליג עליה התם, וסבר נ"ט לפגם אסור, דגמר מגיעולי נכרים דאסר הכתוב, אע"ג דנ"ט לפגם הוא, דאפילו קדירה בת יומא אי אפשר דלא פגמה פורתא.

(c)

Rebbi Meir: And Rebbi Meir argues with him there, and holds that 'Nosein Ta'am li'Fegam' is forbidden, and he learns this from the absorption of vessels belonging to Nochrim, which the Pasuk forbade (in the Parshah of the vessels of Midyan) even though it was a case of 'Nosein Ta'am li'Fegam', since even vessels on the same day inevitably spoil a little (like the Rabanan).

וגיעולי נכרים לאו חידוש הוא.

1.

Rebbi Meir (cont.): Gi'ulei Nochrim, according to him, is not a Chidush.

ומה שהתיר הכתוב נבילה ...

(d)

Implied Question: And the reason that the Torah permits Neveilah is ...

מוקי לה בסרוח מעיקרא.

(e)

Answer: Because it speaks when it was off initially.

ולרבי מאיר מצי למילף נמי מגיעולי נכרים ל'טעם כעיקר', כיון דלאו חידוש הוא.

(f)

Rebbi Meir (concl.): According to Rebbi Meir, we can also learn from Gi'ulei Nochrim 'Ta'am ke'Ikar', seeing as it is not a Chidush.

ואיכא השתא שלש מחלוקות בדבר.

(g)

Conclusion: We now have three opinions in the matter.

OTHER D.A.F. RESOURCES
ON THIS DAF