פסחים דף מד. א

המקפה (-דייסא) של תרומה שהיו בה שום ושמן של חולין או להיפך,
ונגע טבול יום בחלק התרומה, מה הדין?

מה הדין?
מקפה של תרומה ושום ושמן של חולין אף שנגע במקצתה - פסל את כולה [1]
מקפה של חולין ושום ושמן של תרומה כשנגע במקצתן - פסל רק מקום מגעו [2]

פסחים דף מד: א

בדינים דלהלן איזה דיני איסור נוהגים בהם ואיזה לא?

בנזיר בכלאים בערלה
מהו משך זמן האיסור רק לזמן שנדר איסורו איסור עולם אינו אסור לעולם [3]
האם אסור בהנאה אינו אסור אסור בהנאה אסור בהנאה
האם יש היתר לאיסורו יש היתר לאיסורו אין היתר לאיסורו אין היתר לאיסורו

מה סוברים התנאים דלהלן בדינים אלו?

בענין היתר מצטרף לאיסור [4] בענין טעם כעיקר
לחכמים אינו מצטרף אמרינן - וילפינן מ"משרת"
לר' עקיבא מצטרף - וילפינן מ"משרת" אמרינן - להו"א: ילפינן מבשר וחלב [5]
למסקנא: ילפינן מגיעולי עכו"ם [6]

פסחים דף מד: א

מה דין מאכל הנבלע בדופני הכלי האם נאסר? [תוד"ה ורבנן].

תוך יום אחד אחרי יום אחד
לחכמים [7] פוגם מעט - ואסור פוגם הרבה - ובכל אופן אסור
לר' עקיבא [8] אינו פוגם פוגם הרבה - ולכן מותר
לר' מאיר [9] פוגם מעט - ואסור פוגם הרבה - ובכל אופן אסור
-------------------------------------------------

[1] דכיון שהמקפה היא העיקר וטבול יום פוסל תרומה במגעו - לכך פסל כל המקפה, ולא מועיל השום והשמן של חולין להפסיק בין חלקי המקפה לומר שלא יהיה טמא אלא מקום מגעו.

[2] פי', דלא נחשב שנגע בכולם - ולכן פוסל מקום מגעו בלבד. והקשתה הגמ' מדוע במקום מגעו עצמו פסל, הרי לכאורה מה"ת בטלו השום והשמן של תרומה למקפה שהיא חולין (דס"ד דכל דימוע איסורו רק מדרבנן), וכיון שבטל - נחשב שהטבול יום נגע בחולין ולא פסלם. ותירצה הגמ', דדימוע אסור מה"ת - ואינו בטל.

[3] רש"י פירש שהטעם שלא נחשב איסורו לעולם, משום שאחר ג' שנים מותרים פירות הערלה. והקשו תוס' (בד"ה והוא), דמה שמותר הוא האילן, אבל הפירות עצמם שגדלו תוך הג' שנים אין להם היתר לעולם. ור"ת פירש שהכוונה לפירות שנה הרביעית שלהם יש היתר בפדיון.

[4] פי', אם אכל כזית מהיתר ומהאיסור אפי' שהם אינם מעורבים מצטרפים לחייב אותו במלקות. ודין טעם כעיקר הוא שנתערב האיסור בהיתר, ונתן האיסור טעם בהיתר. ונמצא ש"היתר מצטרף לאיסור" הוא חידוש יותר מדין "טעם כעיקר".

[5] דהיינו בשר שנתבשל בחלב - שהבשר הוא בעין רק שבלע טעם החלב.

[6] דהיינו קדירה שבישל בה עכו"ם, כשחוזר הישראל ומבשל בה הקדרה מגעלת ופולטת את בליעתה לתוך התבשיל של הישראל, והנה גיעולי עכו"ם הוא רק טעם בעלמא ובכל אופן אסור, וה"ה כל דבר.

[7] חכמים ס"ל שכל מאכל איך שהוא נבלע בדופני הכלי הוא נפגם מעט - והיה ראוי מן הדין להתירו, ומזה שחידשה תורה גבי כלי מדין שגם הכלים נאסרו מחמת גיעולם, ש"מ שאין חילוק בין נותן טעם לפגם מעט או הרבה והכל אסור. [אכן אי אפשר ללמוד משם לכל התורה, דשאני גיעולי עכו"ם דחידוש הוא וכנ"ל].

[8] ר"ע ס"ל דכל קדירה בת יומא אינה פוגמת, וכיון שאין כאן טעם לפגם פשיטא שאסור וילפינן מינה לכל התורה דטעם כעיקר, וגיעולי עכו"ם לא הוו חידוש ושפיר אפשר ללמוד משם לכל התורה.

[9] ר"מ ס"ל כרבנן בדין, אולם חולק עליהם בטעם, דלעיל נתבאר דרבנן ס"ל שהוא חידוש בגיעולי עכו"ם ולכן אי אפשר ללמוד משם לכל התורה, ואילו ר"מ ס"ל דאינו חידוש בגיעולי עכו"ם משום שגם נותן טעם לפגם אסור.

-------------------------------------------------

עוד חומר לימוד על הדף