1)

TOSFOS DH NISNI NAMI REVI'I BI'TERUMAH

תוס' ד"ה ניתני נמי רביעי בתרומה

(SUMMARY: Tosfos adds an additional proof as to why Rebbi Ysssi cannot hold like Rebbi Akiva.)

וה"ה דהוה מצי למימר אי סבר לה כר"ע, אמאי איצטריך לאיתויי בקל וחומר רביעי בקודש ממחוסר כפורים?

(a)

Alternative Proof: The Gemara could equally-well have said that if Rebbi Yossi held like Rebbi Akiva, why does he need to learn a Revi'i ba'Kodesh via a Kal va'Chomer from Mechusar Kipurim?

מגופיה דקרא שמעינן ליה - כיון דשלישי 'טמא' בחולין, קרי כאן "והבשר אשר יגע בכל טמא ..." ', כי היכי דדרשינן השתא לענין שלישי?

1.

Alternative Proof (cont.): He would know it from the Pasuk itself - since a Shelishi by Chulin is Tamei, we would apply "ve'ha'Basar asher Yiga be'Chol Tamei ... ", just as we Darshen here regarding a Shelishi.

2)

TOSFOS DH LO LISHTAMIT TANA V'LISNI REVI'I BI'TERUMAH BA'CHAMISHI BA'KODESH

תוס' ד"ה לא לישתמיט תנא וליתני רביעי בתרומה וחמישי בקודש

(SUMMARY: Tosfos discusses Rashi's explanation in detail.)

פ"ה, דלמ"ד טומאת משקין לטמא אחרים דרבנן, לא משכחת רביעי בקודש אלא מדרבנן?

(a)

Clarification: Rashi explains that according to the opinion that holds Tum'as Mashkin is Metamei others only mi'de'Rabbanan, we will only find a Revi'i ba'Kodesh mi'de'Rabbanan.

ועל ידי עצים ולבונה משכחת לה שפיר, כדפי' לעיל.

(b)

Observation: Via wood and frankincense however, it is possible, as Tosfos explained above (15; DH 'V'lad Tum'ah de'Rabbanan').

ור"ל דמיבעיא ליה אי מהני חיבת הקודש למימני ביה ראשון ושני יסבור דאוכל מטמא אוכל.

1.

Observation (cont.): And Resh Lakish who asks whether Chibas ha'Kodesh can make a Rishon and a Sheini, will hold 'Ochel Metamei Ochel'.

ומה שפ"ה - מדקתני לה גבי 'מעלות' בפרק חומר בקודש (חגיגה כ: ושם) אם כן, דרבנן היא.

(c)

Refuted Explanation: And what Rashi proves that it must be de'Rabbanan, since the Mishnah in 'Chomer ba'Kodesh' lists it together with the 'Ma'alos' ...

אין נראה לר"י, דהא אוקמא כר"ע, ואיהו דריש "יטמא" 'יטמא' - ע"כ רביעי בקודש דאורייתא, דקרי כאן "והבשר אשר יגע ... " '.

1.

Refutation #1: The Ri disagrees, since the Gemara establishes that Mishnah like Rebbi Akiva, and he Darshens "Yitma" 'Yetamei' - in which case a Revi'i must be d'Oraysa, seeing as we can apply here "ve'ha'Basar asher Yiga ... "?

וצירוף נמי דאורייתא, לרבי חנין.

(d)

Refutation #2: Moreover, Tziruf is also d'Oaraysa, according to Rebbi Chanin.

והא דאמר בחגיגה (שם כא:) 'חמש מעלות אחרונות לית להו דררא טומאה דאורייתא' ...

(e)

Implied Question: And when the Gemara says in Chagigah (21:) that the last five Ma'alos have not the slightest connection with Tum'ah d'Oraysa ...

רבינו חננאל לא גרס 'דאורייתא'.

(f)

Answer #1: Rabeinu Chananel erases the word 'd'Oraysa'.

ואפילו אי גרס ליה - ה"פ 'לית להו דררא טומאה דאורייתא, שלא היה לכתוב לטמא, לפי שהן רחוקין מן הטומאה, דמן הדין היה להם להיות טהורים.

(g)

Answer #2: But even if we were to leave it intact, what the Gemara means is - that the Torah has no reason whatsoever todeclare it Tamei, seeing as they are far-removed from Tum'ah, and strictly speaking, they ought to be Tahor.

ועוד פ"ה - דמאן דלא דריש "יטמא" 'יטמא', נפקא ליה דאוכל מטמא אחרים, מדאיצטריך "טמא הוא" למעוטי שאין טומאה עושה כיוצא בה.

(h)

Clarification: Furthermore, Rashi explains that those who do not Darshen "Yima" 'Yitamei' learn that food renders others Tamei from the fact that we need "Tamei Hu" to teach us that something Tamei cannot render its own equivalent Tamei.

אור"י הניחא לאביי ולרב אדא בר אהבה, אבל לרבינא דאמר 'מקרא מלא דבר הכתוב', דילמא אתא "הוא" לקדשים, דה"א עושין כיוצא בהן מ"והבשר אשר יגע בכל טמא".

(i)

Qualification: The Ri explains that this goes according to Abaye and Rav Ada bar Ahava, but according to Ravina, who says that 'the Pasuk speaks out in full', perhaps "Hu" comes for Kodshim, which we would otherwise have thought can render their own equivalent Tamei, since the Pasuk writes "ve'ha'Basar asher Yiga be'Chol Tamei".

3)

TOSFOS DH ALMA KASAVAR TZIRUF D'RABBANAN

תוס' ד"ה אלמא קסבר צירוף דרבנן

(SUMMARY: Tosfos disagrees with Rashi's explanation of from where we know that, according to Rebbi Akiva, Tziruf is de'Rabbanan.)

יש פי' מרש"י שמפרש דדייק לר"ע דצירוף דרבנן, דמדאוריית' אין טומאה ללבונה וגחלים, דהא לאו אוכל נינהו; דמעלה דרבנן היא מה שמקבלין טומאה.

(a)

Explanation #1: There are some who citing Rashi, explain that Rebbi Akiva learns that Tziruf is de'Rabbanan, because mi'd'Praysa, frankincense and wood are not subject to Tum'ah, since they are not food, and the fact that they are is a Ma'alah de'Rabbanan.

ובפ' כל שעה (לקמן לה.) קרי לה 'מעלה'.

1.

Proof: In fact, in Perek Kol Sha'ah (Saf 35.) it calls it a Ma'alah.

ואין זה ראיה, דהתם נמי קרי לה מעלה להביא כפרתו אוכל בקדשים, אף על גב דהוי דאורייתא כדדריש בפרק הערל (יבמות עד:).

(b)

Refutation #1: This is no proof however, since it also calls a Ma'alah the Din of 'Heivi Kaparaso Ochel be'Kodshim', even though it is min ha'Torah, as the Gemara Darshens in Perek ha'Areil (Yevamos 74:).

ועוד, דבהדיא מוכח בפרק שני דחולין (דף לו:) ד"והבשר" - 'לרבות עצים ולבונה' לאו אסמכתא היא ...

(c)

Refutation #2: And what's more, the Gemara states explicitly in the second Perek of Chulin (36:) that the D'rashah "ve'ha'Basar" 'to include wood and frankincense' is not an Asmachta ...

דמוכח התם מינה ד'חיבת הקודש מכשיר דאורייתא'.

1.

Refutation #2 (cont.): Since it is evident there that we learn from it that Chibas ha'Kodesh is Machshir mi'd'Oraysa.

ונראה לר"י כמו שהוגה בפי', דדייק ד'צירוף דרבנן', מהא דקתני רישא 'על אפר חטאת 'שאם נגע טמא במקצת, טימא את כולו'. וזהו מדרבנן - שאפר חטאת אינו קודש אלא חול

(d)

Explanation #2: It therefore seems to the Ri that as he explicitly states, that Rebbi extrapolates that Tziruf is de'Rabbanan from the statement in the Reisha 'that if a Tamei person touched some of it, he is Metamei all of it'- a Din which is de'Rabbanan, seeing as the ashes of the Chatas are not Kodesh, but Chol ...

כדמוכח בפרק התכלת (מנחות נב. ושם) ש'אין מועלין באפר פרה', וקתני 'הוסיף ר"ע', משמע דהוי דרבנן כמו רישא.

1.

Source: As is evident in Perek ha'Techeiles (Menachos 52. & 52:) where it states that 'The ashes of the Parah are not subject to Me'ilah'. And it continues with the words 'Rebbi Akiva added', implying that it is de'Rabbanan, just like the Reisha.

4)

TOSFOS DH SHE'EIN TUM'AS YADAYIM BA'MIKDASH

תוס' ד"ה שאין טומאת ידים במקדש

(SUMMARY: Tosfos discusses why there is even a Havah Amina to think that the hands ought to be Tamei.)

תימה לר"י, אמאי היה להם להיות טמא, הא אין בהן היסח הדעת?

(a)

Question: The Ri asks as to why one would even think that they should be Tamei, seeing as there is no Hesech ha'Da'as with regard to them?

ואי משום דאמר בפ' בתרא דחגיגה (דף כד. ושם) 'כל הפוסל התרומה, מטמא ידים להיות שניות' ...

(b)

Suggested Answer: And if it is because of the Gemara in the last Perek of Chagigah (Daf 24. & 24:) 'Whatever invalidates T'rumah renders the hands Tamei to become a Sheini' ...

א"כ, מאי קא פריך 'תרוייהו בו ביום גזרו?' (והא הנהו ידים שפוסלות התרומה איירי) ...

(c)

Rejection: Then why does the Gemara ask that both decrees were issued on the same day? (cont. on the following page)

19b----------------------------------------19b

5)

TOSFOS DH SHE'EIN TUM'AS YADAYIM BA'MIKDASH (cont. from previous Amud)

תוס' ד"ה שאין טומאת ידים במקדש

(SUMMARY: Tosfos discusses why there is even a Havah Amina to think that the hands ought to be Tamei.)

והא הנהו ידים שפוסלות התרומה איירי בסתם ידים, והנהו ידים ד'כל הפוסל התרומה מטמא ידים להיות שניות' אינו אלא לקדשים, כדמוכח בחגיגה?

(a)

Rejection (cont.): Seeing as 'the hands that invalidate T'rumah' is talking about S'tam Yadayim, whereas 'Whatever invalidates T'rumah renders the hands Tamei to become a Sheini' is confined to Kodshim, as is evident in Chagigah?

ותירץ ר"י, דהך גזירה ודאי אינה ההיא דחגיגה.

(b)

Answer: The Ri answers to be sure the current decree is not the same one as the one in Chagigah

אלא מסתמא כשגזרו א'סתם ידים שיהיו שניות לתרומה, גזרו כמו כן מסתמא על ידים הנוגעות בראשון שיהיו שניות לתרומה.

1.

Answer (cont.): Yet we can assume that when they decreed that S'tam Yadayim should be Sheniyos for T'rumah, they decreed simultaneously that hands which touch a Rishon should become a Sheini for T'rumah.

הלכך הני ידים שנגעו בבשר שהוא ראשון, היה להם להיות שניות, אלא דאין טומאת ידים במקדש.

2.

Conclusion: In which case, those hands that touched Basar which was a Rishon, should have become Sheniyos - unless we say that there is no Tum'as Yadayim in the Beis-ha'Mikdash.

6)

TOSFOS DH V'NEIMA EIN TUM'AS YADAYIM V'KEILIM BA'MIKDASH

תוס' ד"ה ונימא אין טומאת ידים וכלים במקדש

(SUMMARY: Tosfos discusses a number of problems mainly concerning the dating of Tum'as Keilim in the Beis ha'Mikdash.)

תימה לר"י, ממה היה לו לכלי ליטמא; אי ממשקין, הא 'משקין בית מטבחיא דכן'?

(a)

Question: The Ri asks how the K'li could have possibly become Tamei. It cannot be via liquid, since 'The liquids of the bei Matbechaya are Tahor' (Dachan)?

וי"ל, דר"ע היא דאמר טומאת משקין לטמא אחרים דאורייתא, א"כ לית ליה שיהא דכן,

(b)

Answer: The current author is Rebbi Akiva, who holds that the Tum'ah of liquid to be Metamei others is d'Oraysa, in which case he cannot hold 'Dachan'.

וזה אין נראה לו, דלר' עקיבא יהיו דכן מלטמא כלים.

1.

Answer (cont.): And he does not want to say that Rebbi Akiva holds 'Dachan' to be Metamei other Keilim (See Hagahos ve'Tziyunim).

וא"ת, דילמא כי אמר ר"ע 'זכינו ... ', עדיין לא נגזרה גזירה דכלים, וגזירה דידים לקדש כבר נגזרה, כדאמרינן בפ"ק דשבת (ד' טו. ושם) - דשלמה גזר לקודש, ואינהו גזרו לתרומה?

(c)

Question: Perhaps when Rebbi Akiva said 'Zachinu ... ', the decree of Keilim had not yet been issued, whereas the decree of Yadayim with regard to Kodesh had, like we learned in the first Perek of Shabbos (Daf 15. & 15:) - that Sh'lomoh decreed on Kodesh, and they decreed on T'rumah?

וי"ל, דגזירה דכלים היינו בי"ח דבר, וי"ח דבר קדמו לר"ע.

(d)

Answer: The decree of Keilim is that of the 'Eighteen Things, which preceded Rebbi Akiva.

וא"ת, מנא ליה לגמרא שאין טומאת כלים במקדש, דילמא בי"ח דבר גזרו על כלים אף במקדש, והא דקתני שהסכין טהור, ההיא נשנית קודם י"ח דבר, שהיה מעדותו של ר' חנינא סגן הכהנים?

(e)

Question: From where does the Gemara know that the Tum'ah of Keilim does not apply in the Beis ha'Mikdash? Perhaps 'the Eighteen Things' included that of Keilim in the Beis ha'Mikdash, and the Mishnah which rules that 'the knife is Tahor' was learned prior to the 'Eighteen Things', seeing as it was part of the testimony of Rebbi Chanina S'gan ha'Kohanim.

וי"ל, דאם איתא דגזרו בי"ח דבר טומאה על הכלים במקדש, ה"ל למיתני בהדיא בשום מקום, לאשמעינן דההיא דקתני 'שהסכין טהור', קודם גזירה נשנית.

(f)

Answer: If they had decreed Tum'ah on Keilim in the Beis ha'Mikdash in the 'Eighteen Things', it should have been mentioned somewhere, so that we should know that the the Mishnah of 'Sakin Tahor' was learned earlier.

7)

TOSFOS DH TARVAIHU BO BA'YOM GAZRU

תוס' ד"ה תרוייהו בו ביום גזרו

(SUMMARY: Tosfos reconciles this with the fact that Sh'lomoh ha'Melech was the one to decree that hands are Metamei Kodesh.)

תימה, דידים לקודש שלמה גזר?

(a)

Question: But surely Sh'lomoh was the one to decree that hands are Metamei Kodesh?

וי"ל, דר"ע אי"ח דבר קאי, שהיתה מחדש - וה"ק, בי"ח דבר כשעסקו בדיני ידים, לא רצו לגזור טומאת ידים במקדש.

(b)

Answer: Rebbi Akiva is speaking with reference to the 'eighteen things' that had only recently been decreed, and what he means is that with regard to those eighteen things when they were dealing with the Din of hands, they did not want to decree Tum'ah on hands in the Beis-ha'Mikdash.

8)

TOSFOS DH HAI SAKIN D'NAGA B'MAI

תוס' ד"ה האי סכין דנגע במאי

(SUMMARY: Tosfos establishes the Mishnah where there is no liquid.)

וס"ל דמיירי בלא משקין.

(a)

Clarification: And he holds that the Mishnah (in Iduyos) is speaking where there is no liquid.

9)

TOSFOS DH EIN K'LI METAMEI K'LI

תוס' ד"ה אין כלי מטמא כלי

(SUMMARY: Tosfos establishes this like Rebbi Yossi (b'Rebbi Avin) and not like Rav Yehudah Amar Rav.)

ולית ליה דרב יהודה, דמוקי לה במחט טמא מת, דההוא כלי מטמא כלי ...

(a)

Clarification: This does not go like Rav Yehudah, who establishes it by a needle that is Tamei Meis, since that is a case of a K'li Metamei K'li.

אלא כרבי יוסי דאמר 'כגון שהיתה פרה חסומה'.

1.

Clarification (cont.): But like Rebbi Yossi (b'Rebbi Avin) who establishes it by a cow whose mouth was tied shut.

10)

TOSFOS DH HA BI'RESHUS HA'YACHID S'FEIKO TAMEI

תוס' ד"ה הא ברשות היחיד ספיקו טמא

(SUMMARY: Tosfos asks that in any event, one needs to establish it in the R'shus ha'Rabim.)

תימה, הא איצטריך לאוקמא ברשות הרבים משום ידים, דספיקו ברה"י טמא.

(a)

Question: But one needs to establish it in the R'shus ha'Rabim (not for the implication, but) because of the hands, which, in the R'shus ha'Yachid, would be Tamei.

11)

TOSFOS DH HAI MACHAT DAVAR SHE'EIN BO DA'AS LISHA'EL HU

תוס' ד"ה מכדי האי מחט דבר שאין בו דעת לישאל הוא

(SUMMARY: Tosfos explains it must be talking about a case where a K'li touched a needle.)

פי' האי מחט כלי שנגע במחט ...

(a)

Clarification: This 'needle' really means a K'li that touched a needle ...

דבטומאה לא בעינן שיהא בו דעת לישאל אלא המיטמא לחודיה.

(b)

Reason: Since by Tum'ah it is only the one that is becoming Tamei that one needs to be able to ask ...

דאם לא כן, כל טומאת מת ושרץ אפילו ברה"י יהא ספיקו טהור.

(c)

Proof: Otherwise, every case of Tum'as Meis and Tum'as Sheretz should always be Tahor, even in the R'shus ha'Yachid.

12)

TOSFOS DH VA'AMAR REBBI YOCHANAN ETC.

תוס' ד"ה ואמר רבי יוחנן וכו'

(SUMMARY: Tosfos offers an alternative explanation.)

ה"מ לאתויי דזעירי, דמשני (נדה ד' ה:) ד'מעת לעת שבנדה עושה משכב ומושב', אע"ג דמשכב ומושב אין בו דעת לישאל, כשחברותיה נושאות אותה במטה.

(a)

Alternative: The Gemara could have cited Ze'iri, who answers in Nidah (Daf 5:) that by Nidah, twenty-four hours retroactively makes Mishkav and Moshav, even though Mishkav and Moshav cannot be questioned - where her friends are carrying her in the bed.

OTHER D.A.F. RESOURCES
ON THIS DAF