PESACHIM 54 (7 Elul) - Dedicated in memory of Esther Miryam bas Harav Chaim Zev and her husband Harav Refael Yisrael ben Harav Moshe (Snow), whose Yahrzeits are 7 Elul and 8 Elul respectively. Sponsored by their son and daughter in law, Moshe and Rivka Snow.

פסחים דף נד. א

לשיטה שמברכים על הנר בין בשבת ובין במוצאי יוה"כ מה הדין בדלהלן?

באור חדש היוצא עתה מעץ ואבן אור ששבת [1]
במוצאי שבת מברכים
במוצאי יום כפור אין מברכים מברכים

מה הוא "כתב" ומה הוא "מכתב"?

כתב מכתב
לפירוש ראשון ברש"י שמות האותיות [2] חקיקת צורת האותיות
לפירוש שני ברש"י [3] חקיקת צורת האותיות שבלוחות העט חֵרֵט שבו חקק הקב"ה בלוחות

כיצד נעשית צבת, וכיצד נעשתה הצבת הראשונה?

כיצד נעשית צבת? כיצד נעשתה הצבת הראשונה?
לר' יהודה צבת בצבת עשויה [4] בידי שמים - בע"ש בין השמשות
לאמרי ליה לר' יהודה עושה דפוס צבת ויוצק לו ברזל רותח נעשתה בידי אדם

מתי נבראו דברים דלהלן?

גהינם ואש שלה אש שלנו
שלב ראשון חלל ומקום הגיהנם - קודם בריאת העולם עלתה במחשבה - בע"ש בין השמשות
שלב שני בריאת האש - בשני בשבת בריאת האש - במוצאי שבת

פסחים דף נד: א

מה דין עשיית מלאכה בתשעה באב?

לכל אדם לתלמידי חכמים
לרבנן תלוי במנהג המקומות בטלים בו
לרשב"ג יש לו לנהוג כת"ח ולהבטל בו [5] בטלים בו

ימי תענית דלהלן מה דינם?

תענית ציבור לגשמים [6] תשעה באב יום הכפורים
בבין השמשות לשמואל: מותר
לר' יוחנן ורבא: אסור
אסור
לעשות ב' ימים מספק ----- עושה יום אחד עושה שני ימים
לעשות תוספת ליום לא צריך צריך
בעשיית מלאכה אסור במלאכה כנ"ל בטבלא הקודמת אסור במלאכה
למעוברות ומניקות ----- מתענות ומשלימות
לנעילה וכ"ד ברכות נוהגים בהם אין נוהגים בו חובה נוהגים בהם
לרחיצת פניו ידיו ורגליו מותר, ואסור כל הגוף אסור אסור
-------------------------------------------------

[1] היינו אש שהיתה דולקת עוד מערב שבת עד עתה, או מערב יוה"כ עד עתה. וה"ה אש שהדליקוה בשבת או ביוה"כ בהיתר לחולה או ליולדת, שלא נעשתה בה עבירה. (בדין האחרון כן מבואר ברש"י שגם זה נחשב אור ששבת, אולם ע' מהר"ם חלאווה וריטב"א).

[2] על פירוש זה מקשה רש"י, דקריאת שם האותיות אינה יכולה להיות בשם "כתב", ומתוך כך דוחה רש"י פירוש זה.

[3] לפירוש זה, דוקא כתב שבלוחות שהיה בנס שהיה נראה מכל צד והיה חלל האותיות עומד באויר, הוא זה שנברא בע"ש בין השמשות, ולא סתם כתב ומכתב. וזה שאמר לקמן שהיתה התורה כתובה לפניו קודם בריאת העולם, והיינו בכתב רגיל (רק שהיה כתב רוחני אש שחורה על גבי אש לבנה), ולא מיירי בכתב הלוחות שנברא רק בע"ש בין השמשות. - רש"י ד"ה ראשית.

[4] כלומר אוחז חתיכת ברזל בצבת ומכה בקורנס הנפחים עד שנעשית צבת, וכיון שצבת בצבת עשויה על כרחך שהראשונה נעשתה בידי שמים.

[5] ואין לו לחוש משום יוהרא (-גאוה), ואילו חכמים ס"ל שבמקום שנוהגים לעשות מלאכה אין לאדם שאינו תלמיד חכם להבטל ממלאכה ומשום חשש יוהרא. וע' לקמן (דף נה.).

[6] ומיירי בג' ושבע תעניות אחרונות, ולא בג' ראשונות שמותר בין השמשות שלהם, ואפי' אוכלים ושותים משחשיכה ורק צריך לצום ביום.

-------------------------------------------------

עוד חומר לימוד על הדף