12TH CYCLE DEDICATIONS:
 
PESACHIM 22 (10 Shevat) - Dedicated by Hagaon Rav Yosef Pearlman of London, England, in memory of his father in law, Harav Yeshayah ben Rav David Chaim Goldberg Z"L, who passed away on 10 Shevat 5738.

פסחים דף כב. א

אליבא דר' אבהו מה סברת ר"מ ור' יהודה בדלהלן?

מה ילפינן מקרא "לכלב תשליכון אותו" - "אותו" אתה משליך לכלב מה דין חולין שנשחטו בעזרה לענין הנאה
לר' יהודה דוקא טריפה אתה משליך
ולא שאר איסורים [1]
אין איסורם מה"ת [2]
ומותרין בהנאה
לר' מאיר דוקא טריפה אתה משליך
ולא חולין שנשחטו בעזרה
איסורם מה"ת
ואסורים בהנאה

מה דין גיד הנשה בדלהלן?

האם מותר בהנאה? האם חייב בבהמה טמאה
לר' יהודה [3] מותר בהנאה וחייב שתים
לר' שמעון [4] אסור בהנאה פטור

במה נחלקו התנאים אם גיד הנשה מותר או אסור בהנאה? [תוד"ה ורבי].

אליבא דר' אבהו אליבא דחזקיה
לר' יהודה -
גיד מותר בהנאה
כשהותרה נבלה הותר גם גידה
- דגיד בכלל בשר הוא
"לא יֹאכְלוּ" הוא
רק איסור אכילה ולא הנאה
לר' שמעון -
גיד אסור בהנאה
"לא יֹאכְלוּ"
משמע גם איסור הנאה
לתי' א' בתוס': אסור מסברא [5]
לתי' ב' בתוס': מותר בהנאה [6]

מה דין דם בדלהלן?

מנין שהוא מותר בהנאה? לאיזה ענין הוקש דם למים?
לר' אבהו מזה שהוקש דם למים לענין להתירו בהנאה
לחזקיה מזה שלא כתוב בו "לא יֵאָכֵל" ללמד שדם קדשים אינו מכשיר

פסחים דף כב: א

מה דין אבר מן החי בדלהלן?

מנין שהוא מותר בהנאה לאיזה ענין הוקשו דם ואבר מן החי להדדי
לר' אבהו מזה שהוקש לדם אבר הוקש לדם לענין להתירו בהנאה
לחזקיה מזה שלא כתוב בו "לא יֵאָכֵל" דם הוקש לאבר ללמד שדם הקזה
שהנפש יוצאת בו אסור

מנין ששור הנסקל אסור בהנאה בשרו ועורו?

בשרו עורו
למ"ד נקי לדמי עורו מדכתיב "לא יֵאָכֵל את בשרו" מדכתיב בעל השור נקי
למ"ד נקי מכופר ודמי ולדות מדכתיב "לא יֵאָכֵל את בשרו" דרשינן "את" - הטפל לבשרו
-------------------------------------------------

[1] ומזה למדנו שכל איסורין שבתורה אסורים גם בהנאה.

[2] רש"י מפרש את לשון הגמ' לא כפשוטו, דאה"נ לכו"ע אסורים מה"ת, ורק לענין הנאה מותרים מה"ת. והתוס' (בד"ה חולין) חלקו עליו, דלגמרי קאמר דלאו דאורייתא.

[3] ר' יהודה סובר שיש בגידים בנותן טעם, ולא נאסר בהנאה מהטעמים דלהלן, אבל אם אוכל אותו מבהמה טמאה חייב שתים, אחד משום בשר בהמה טמאה ואחד משום גיד.

[4] ר' שמעון סובר שאין בגידים בנותן טעם, ונאסר בהנאה מהטעמים דלהלן, אכן אם אוכל אותו מבהמה טמאה פטור, כיון שלא נאסר בבהמה טמאה, וגם אינו חשוב בשר של בהמה טמאה.

[5] דכיון דס"ל לר' שמעון דאין בגידין נותן טעם, א"כ סברא הוא דאם הוא אסור - הוא אסור גם בהנאה דהרי לא שייך בו אכילה. ולפ"ז י"ל דזה הטעם גם לר' אבהו.

[6] בתירוץ השני נקטו תוס' דאה"נ חזקיה לא סבר כר"ש, דכיון שלא כתוב כאן "לא יֵאָכֵל" אין לנו מקור לאיסור הנאה.

-------------------------------------------------

עוד חומר לימוד על הדף