PESACHIM 20 (3 Av) - dedicated l'Iluy Nishmas Reb Aharon Dovid ben Elimelech Shmuel Kornfeld (Muncasz/Israel/New York), who passed away on 3 Av 5761, by his daughter Diane Koenigsberg and her husband Dr. Andy Koenigsberg. May his love for Torah and for Eretz Yisrael continue in all of his descendants.

פסחים דף כ. א

מחט טמאה שנמצאת בפרש של הבהמה, האם חוזר הפרש ומטמא את הבשר?

בפרש רך - לח בפרש עבה - יבש
לרב אדא בר אהבה מטמא אינו מטמא
לרב אשי אינו מטמא - דהוא סרוח אינו מטמא

פסחים דף כ: א

תרומת חמץ בערב פסח האם מותר לשורפה באופנים דלהלן?

טהורה עם טמאה תלויה עם טהורה תלויה עם טמאה
לר' מאיר [1] שורפין שורפין שורפין
לר' יוסי (לר"א ולר"י) [2] אין שורפין [3] אין שורפין אין שורפין
לר'שמעון לפי ר' אליעזר אין שורפין שורפין אין שורפין
לר'שמעון לפי ר' יהושע אין שורפין שורפין שורפין

חבית יין של תרומה שנטמאה מה יעשה בה?

ביין ישן
בבית
ביין ישן
בשדה
ביין חדש
לבית שמאי [4] תשפך תשפך תשפך
לבית הלל תעשה זילוף תעשה זילוף תעשה זילוף
לרבי ישמעאל ללישנא קמא תעשה זילוף תשפך תשפך
לרבי ישמעאל לאיכא דאמרי תעשה זילוף תעשה זילוף תשפך
-------------------------------------------------

[1] ע' לעיל (דף טו.) ששם מבואר שלמד ר' מאיר את דבריו מדברי ר' יהושע, אכן ר' אליעזר ודאי אינו מודה בכל הפרטים דלהלן, וכמו שביאר ר"ש בסמוך.

[2] ר' יוסי סובר שכל מה שהתירו הוא רק באופן ששניהם טמאים או אחד טמא ואחד פסול, אבל אם היה אחד טמא ואחד תלוי שיש לחוש שמא יבוא אליהו ויטהרה, ודאי אסור, דמתברר למפרע ששרף טמאה עם הטהורה. וכ"ש בתרומה שאנחנו יודעים שהיא טהורה, שאסור לשרוף אותה עם הטמאה לכו"ע לשיטתו.

[3] וכל אחת נשרפת בפני עצמה.

[4] רש"י (לקמן דף כא.) פירש, שטעם ב"ש לא משום תקלה, אלא יש להם טעם אחר למה בכל ענין ס"ל שתשפך, (והוא, שתרומה טמאה אסורה בהנאה להריח בה כמו שאסורה בשתיה), ולכן לא נחשב ר' ישמעאל מכריע, כיון שלא גילו ב"ש וב"ה שטעמם משום תקלה, וא"כ יתכן שהם חולקים לגמרי על טעם תקלה ור' ישמעאל הוא דעה שלישית. ואילו תוס' (בד"ה אין) ס"ל שטעמם של ב"ש משם תקלה, וב"ה לא חששו לתקלה. ובכל אופן לא נחשב ר' ישמעאל מכריע, כיון שלא הזכירו ב"ש וב"ה טעם תקלה בדבריהם.

-------------------------------------------------

עוד חומר לימוד על הדף