12TH CYCLE DEDICATIONS:
 
PESACHIM 6-10 - Two weeks of study material have been dedicated by Mrs. Estanne Abraham Fawer to honor the sixth Yahrzeit of her father, Reb Mordechai ben Eliezer Zvi (Rebbi Morton Weiner) Z'L, who passed away 18 Teves 5760. May the merit of supporting and advancing Dafyomi study, which was so important to him, during the weeks of his Yahrzeit serve as an Iluy for his Neshamah.

פסחים דף ח. א

כיצד בודק מקומות דלהלן?

כיצד בודק?
בית בודק אותו לאור הנר
חצר אינה צריכה בדיקה מחמת העורבים [1]
אכסדרה [2] נבדקת לאור החמה ביום [3]
חדר עם ארובה כנגד הארובה: נבדק לאור החמה ביום
בצדדי הארובה: לאור הנר

איזה חורין בבית, ואיזה תחת המטה שצריך לבדוק ואיזה לא? [תוד"ה מטה].

צריך בדיקה אין צריך בדיקה
חורין בגבוהים ובנמוכים -
שלא נוח להשתמש בהם
שבאמצע הכותל -
שנוחים לשימוש

מטה [4]

לגירסא
שלפנינו
במטה שרגליה גבוהות -
שנוח להשתמש תחתיה
במטה שרגליה נמוכות -
שלא נוח להשתמש תחתיה [5]
ליש
גורסים [6]
במטה שרגליה נמוכות -
שנוח לעבור מעליה [7]
במטה שרגליה גבוהות -
שלא נוח לעבור מעליה
לגירסת
ר"ח
----- במטה נמוכה: אפי' כשלא סדורים עצים ואבנים
במטה גבוהה: דוקא כשסדורים עצים ואבנים

פסחים דף ח. א

אוצרות יין ושמן, האם טעונים בדיקה?

במסתפק ממנו לשולחנו באינו מסתפק ממנו לשולחנו
אוצר יין צריך בדיקה [8] אין צריך בדיקה
אוצר שמן אין צריך בדיקה [9] אין צריך בדיקה
אוצר שכר בבבל: צריך בדיקה [10] אין צריך בדיקה
בית הדגים בגדולים: אין צריך בדיקה
בקטנים: צריך בדיקה [11]
אין צריך בדיקה

בתוך חורין וסדקים או שנפלה עליו מפולת האם צריך לבדוק אחריו? [תוד"ה הכא].

כשיכול הכלב לחפש אחריו כשאין יכול לחפש אחריו
בודאי יש שם חמץ צריך - וכגון חמץ שנפלה עליו מפולת לא צריך
בספק יש שם חמץ אין צריך - וכגון תוך חורים וסדקים לא צריך

פסחים דף ח: א

כמה שורות צריך לבדוק במרתף?

שיטה ראשונה שיטה שניה
לבית שמאי לרב יהודה: כל השתי שורות
שכנגד הפתח [12]
לר' יוחנן: שורה ראשונה שכנגד הפתח,
ואלו שכנגד הגג [13]
לבית
הלל
לרב: רק את השורות העליונות הראשונה והשניה [14] לשמואל: רק את השורות שנוגעות
בתקרה הראשונה והשניה
-------------------------------------------------

[1] ע' רמב"ם (פ"ב מהלכות חמץ ומזה ה"ב) שדוקא אמצע החצר, אבל צדדי החצר שיש בה חורים וסדקים שאין העורבים אוכלים משם צריכה בדיקה, וע' חידושי הר"ן כאן.

[2] כיון שאכסדרה יש לה תקרה אין העורבים מצוים שם, אכן מכיון שאין לה מחיצות כמעט, לכן אורה רב.

[3] ומבואר ברש"י שיכול לכתחילה לבדוק ביום, והיינו ביום י"ג, דאין רשאי לאחר את הבדיקה אחר ליל י"ד, כן ביאר בפנ"י ע"ש.

[4] ומיירי במטה שמחלקת את החדר, דהיינו שנמצאת באמצע החדר שמשתמשים משני צידי המטה, ולכך גם רגילים באופנים מסוימים להשתמש גם תחת המטה. אכן, במטה שעומדת בפנת החדר לא צריך לבדוק, כיון שאין נוח להשתמש תחתיה, - מהר"מ חלאווה. אכן תוס' (בד"ה מטה) הוקשה להם מה חילוק יש לפירש"י בין אם היא חולקת ללא, ומתוך כך פירשו הם, שמיירי באופן שהמטה חולקת את החדר לשנים, ואי אפשר לעבור מצד לצד אלא מעל המטה או מתחתיה, והנידון על החלק הפנימי מהמטה. והחילוק בין מדליא ללא, שאם רגליה גבוהות בקל עוברים תחתיה, ולכן צריך בדיקה בחלק הפנימי.

[5] ולכן פירש שסדורים שם עצים ואבנים תחתיה, שמתוך כך הרווח שתחת המטה קצר ביותר ולא נוח להשתמש שם.

[6] גירסא זו הביאו התוס', והיא סוברת שהנידון הוא לענין החלק הפנימי שאחר המטה, וגורסת להיפך מגירסתנו.

[7] וזו הברייתא השניה, ונקט שעצים ואבנים סדורים תחתיה, לרבותא לומר לך שבכל אופן צריך לבדוק.

[8] דכיון שמשתמש מאוצר זה לשולחנו, פעמים השמש נכנס להביא יין כשהוא כלה על השולחן ופתו בידו, - ולכן חשוב מקום שמכניסים בו חמץ וטעון בדיקה.

[9] שונה שתיית היין מאכילה, דאין קבע לשתיה, ופעמים שותים יותר, ואין השמש בקי לידע כמה ישתו, ולכן יתכן שיצטרך השמש להבין עוד יין באמצע האכילה. משא"כ גבי אכילה, יודע השמש כמה שמן יצטרך בשביל כך וכך בני אדם, ודואג להביאו קודם הסעודה, ולכן אין דרך שיצטרך השמש להביא שמן באמצע האכילה, - וחשוב מקום שאין מכניסים בו חמץ.

[10] הכי תני ר' חייא, דעשו אוצרות שכר בבבל (היכא שמסתפק מהם) כאוצרות יין בארץ ישראל, דכיון שבבל רגילים בשכר - אין קבע לשתייתו והוא כמו יין, ולא יודע השמש קודם כמה להביא, ופעמים שנכנס באמצע אכילתו, - וחשוב מקום שמכניסים בו חמץ.

[11] גם להם אין קבע, ופעמים שקם השמש באמצע סעודתו להוסיף עוד דגים קטנים.

[12] פי', כשנכנס רואה חביות זו על גב זו לכל רוחב המרתף, צריך לבדוק את כל החביות שמולו בשורה הראשונה מלמטה עד התקרה, וגם את החביות שבשורה השניה מלמטה עד התקרה.

[13] דהיינו שבודק כמין ך' סופית, כל השורה שרואה בכניסתו עד התקרה, וכל החביות הנוגעות בתקרה.

[14] פי', השורות שנמצאות מול הפתח, את זו שנוגעת בתקרה וזו שתחתיה, ולא יותר.

-------------------------------------------------

עוד חומר לימוד על הדף