1)

TOSFOS DH Chomer Shenei Vlados

תוספות ד"ה חומר שני ולדות

(SUMMARY: Tosfos explains why we are not lenient due to a Sefek-Sefeka.)

פי' הקונטרס לר"מ דבחיה ועוף טמאה לידה הוי חומר ב' ולדות

(a)

Explanation (Rashi): According to R. Meir, who says that one who miscarried a Chayah or bird is Teme'ah Leidah, there is the stringency of two children [of different genders];

אם חיה ועוף הם זכר יהבינן לה חומר שליא דמספקינן בנקבה לטומאה

1.

If the Chayah or bird is male, we impose on her the stringency of the Shilya. We are unsure whether it was a female regarding Tum'ah (she is Teme'ah for two weeks, like Yoledes Nekevah);

וחומר חיה ועוף לטהרה דשמא אין ולד בשליא

2.

And we impose on her the stringency of Chayah or bird regarding Taharah. Perhaps there is no fetus in the Shilya (and Yemei Tohar end after 40 days).

וקשה לר"מ אי חיה ועוף זכר אמאי מספקא שליא בנקבה הא הוי ספק ספיקא דשמא אין בשליא ולד ואפילו יש שמא זכר הוא

(b)

Question (Maharam): If the Chayah or bird is a male, why are we unsure lest the Shilya was a female? This is a Sefek-Sefeka. Perhaps there is no fetus in the Shilya. And even if there is a fetus in the Shilya, perhaps it is a male!

ולכך י"ל חומר ב' ולדות דקאמר היינו לענין שהפילה שליא בשני אחר חיה ועוף

(c)

Explanation #2: Rather, the stringency of two children applies to one who miscarried a Shilya on the second [day], after the Chayah or bird;

ולרבנן דאמרי דאין טומאת לידה בחיה ועוף לית לה ימי טוהר כלל דשמא אין ולד בשליא ומשום שליא נותנין לה חומרא דזכר ונקבה

1.

According to Rabanan, who say that one who miscarried a Chayah or bird has no Tum'as Leidah, she has no Yemei Tohar at all, for perhaps there is no fetus in the Shilya. Due to the Shilya, we put on her the stringencies of Yoledes Zachar u'Nekevah. And even if there is a fetus in the Shilya, perhaps it is a male!

וא"ת לרבנן נימא שלא תשב רק ז' לטומאת לידה דאימור אין ולד בשליא ואפי' יש שמא זכר הוא

(d)

Question: According to Rabanan, we should say that she observes only seven days for Tum'as Leidah [due to a Sefek-Sefeka]! Perhaps there is no fetus in the Shilya, and even if there is, perhaps it is a male!

וי"ל דא"כ אם תראה ביום ל"ד ותחזור ותראה ביום מ"א איכא למימר נמי

(e)

Answer: If so, if she will see [blood] on day 34, and see again on day 41, we can also say (that she need not guard seven days of Nidah, due to Sefek-Sefeka):

אימור לא ילדה כלל והויא במ"א שומרת יום כנגד יום ואפי' איכא ולד אימור נקבה היא ושתי ראיות דם טוהר הוא

1.

Perhaps she did not give birth at all (so day 34 began Nidah, and she is only Shomeres Yom k'Neged Yom due to the blood on day 41). And even if there was a child, perhaps it was a female, and both sightings were Dam Tohar;

א"א בתרווייהו למיזל לקולא דסתרו אהדדי אזלינן בתרווייהו לחומרא

2.

We cannot be lenient about both of these, for they contradict each other! (If she observes only seven days of Tum'as Leidah because perhaps the fetus in the Shilya was a male, we cannot say that since perhaps it was a female, she can be lenient when she sees on days 34 and 41.) Therefore, we are stringent about both of these.

וכן צ"ל אמתניתין דקתני המפלת ואין ידוע אם ולד הוא תשב לזכר ולנקבה ולנדה אע"ג דאיכא ספק ספיקא

(f)

Support: We must say so say in our Mishnah of one who miscarried, and does not know whether or not there was a child. She observes [the stringencies of Yoledes] Zachar and Nekevah, and Nidah, even though there is a Sefek-Sefeka:

שמא לא ילדה ואפי' ילדה שמא זכר הוא ואמאי תשב לנקבה אלא ודאי כדפרישית.

1.

Perhaps she did not give birth. And even if she gave birth, perhaps it was a male. Why must she observe two weeks [of Tum'as Yoledes, lest she gave birth, and it was a female]? Rather, surely it is like I said.

2)

TOSFOS DH Ela l'Man d'Amar Einah Yoledes li'Mekuta'in Mai Ika Lemeimar

תוספות ד"ה אלא למ"ד אינה יולדת למקוטעין מאי איכא למימר

(SUMMARY: Tosfos explains why we do not assume that the fetus delayed in the womb.)

וא"ת ונימא דנגמר צורתו ואשתהי עד שמיני דהכי אית ליה לרבה תוספאה בפ' הערל (יבמות דף פ:)

(a)

Question: We should say that its form was completed, and it delayed coming out until the eighth [month]! Rabah Tosfsah holds like this in Yevamos (80b);

דעבד עובדא באשה שהלך בעלה למדינת הים וילדה לי"ב חדש ואכשריה

1.

He did so in practice, regarding a woman whose husband went overseas, and she gave birth 12 months later. He was Machshir the child (we assume that the child delayed an extra three months).

ויש לומר דרוב אמוראים לית להו דרבה תוספאה.

(b)

Answer: Most Amora'im argue with Rabah Tosfsah.

3)

TOSFOS DH Mai Taima d'R. Shimon

תוספות ד"ה מ"ט דר"ש

(SUMMARY: Tosfos explains that R. Shimon is Metaher because there is not a complete Mes.)

משום דבמתניתין אינו מזכיר כי אם ר"ש קאמר מ"ט דר"ש

(a)

Explanation: Because the Mishnah mentions only R. Shimon, we ask what is his reason.

פ"ה נהי דנימוק מ"מ כל הגוף של המת כאן וה"ל כרקב של מת וכנצל

(b)

Explanation #1 (Rashi): [We ask that] granted, it dissolved. In any case, the entire body of the Mes is here. This should be like Rekev (corrosion) of a Mes, and Netzel (fluid that exudes from a Mes), which are Metamei).

וקשה דא"כ מאי משני כל טומאה שנתערב בה מין אחר בטלה

(c)

Question: If so, what was the answer "any Tum'ah in which another species became mixed is Batel?"

והיכי בעי למימר דבטל הולד משום דדם הלידה מבטל משהו מן הולד כמו מלא תרוד דמייתי

1.

How did we want to say that the child is Batel, because Dam Leidah is Mevatel Mashehu (a small amount) of the child, like [earth that fell in] a spoonful of Rekev, which we bring?

התם ודאי דשיעורו מצומצם כי יתבטל ממנו משהו בציר ליה שיעורא מן התרוד

2.

There, surely the Shi'ur is exact. When any amount [of the Rekev] is Batel [in the earth], there is less than a Shi'ur of a spoon (a double handful; some say, one handful);

אבל כי יתבטל מעט מן הולד אכתי ישאר יותר מכזית או ממלא תרוד

i.

However, when a little of the child is Batel, there is still more than a k'Zayis, or a spoonful!

לכך נראה לר"י דנפל שבשליא אין עליו תורת נצל ורקב כיון שאינו נגמר ואינו בשר לטמא בכזית אלא מטעם מת שלם

(d)

Explanation #2 (Ri): The Nefel in the Shilya does not have the law of Netzel or Rekev, since it was not finished. It is not flesh, so that a k'Zayis would be Metamei. Rather, it is Metamei because it is a complete Mes;

וה"פ מ"ט דר"ש הרי יש כאן מת שלם ומשני כל טומאות שנתערבה כו'

1.

We ask "what is R. Shimon's reason? There is an entire Mes here!", and answer that any Tum'ah in which became mixed...

ומהאי טעמא כי נתבטל ממנו משהו טהור

2.

This is the reason -- because Mashehu of it is Batel, it is Tahor.

והשתא מייתי שפיר ממלא תרוד רקב

(e)

Support #1: Now, we properly bring [that R. Shimon holds like he taught regarding] a spoonful of Rekev.

ופריך אדרבה כו' וה"נ השפיר מבטל משהו של מין אחר

(f)

Explanation #2 (cont.): [The Gemara] asks "just the contrary!..." Also here, the Shefir is Mevatel Mashehu of the other species!

ומשני רבי יוחנן משום בטול ברוב נגעו בה שדם הלידה והליחה רבה על כל השפיר ומתבטל כולו (הגהת הב"ח, וכן הוא בדפוס ונציה) אף בבית ראשון

1.

R. Yochanan answers that it is due to Bitul in the majority. Dam Leidah and fluid are the majority over the entire Shefir, and it is totally Batel, even in the first house;

ור"ל סבר דאפילו בלא בטול ברוב טהור משום בלבול צורה שנטרף במימיו ונתבלבל צורתו לר"ש אף בבית הראשון

2.

Reish Lakish holds that even without Bitul in the majority, it is Tahor due to disorder of its form. It is torn in its waters and its form is disordered according to R. Shimon, even in the first house.

ומדר"ל נמי יש להוכיח דלא מטמא משום רקב ונצל דא"כ לא הוה מטהרינן משום בלבול

(g)

Support #2: Also from Reish Lakish we can prove that it is not Tamei due to Rekev or Netzel, for if so, we would not be Metaher due to disorder!

אלא ודאי טמא מטעם מת שלם ובעי נמי ר"ל שלם בצורתו

1.

Rather, surely it is Tamei due to a complete Mes. Reish Lakish requires that also its form is intact.

ושאר אמוראי פליגי עליה בבלבול צורה אך בעי שיהא שלם

2.

The other Amora'im argue with him about disorder of the form, but they require that it is whole.

וא"ת למאי דס"ד דרבי שמעון מטהר אף בבית הפנימי משום בטול משהו היכי קתני בברייתא כשם שאינו בבית החיצון כך אינו בבית הפנימי משום בטול משהו

(h)

Question: According to the Hava Amina that R. Shimon is Metaher even in the inner house due to Bitul of Mashehu, why did the Beraisa say "just like it is not in the outer house, it is not in the inner house" due to Bitul of Mashehu?

הלא גם לרבי שמעון לא נתבטל כולו בבית הפנימי כמו בבית החיצון אלא דמטהר משום בטול משהו

1.

Also according to R. Shimon, it is not totally Batel in the inner house like it is in the outer house. Rather, he is Metaher due to Bitul of Mashehu!

ויש לומר דה"ק כשם שאתה מודה בבית החיצון שנימוק כך יש לטהר בבית הפנימי משום בטול משהו דאין כאן מת שלם

(i)

Answer: It means as follows. Just like you agree in the outer house, for it is dissolved, we should be Metaher in the inner house, due to Bitul of Mashehu, for there is not a complete Mes.

ואם תאמר בנזיר פרק כ"ג (דף נ.) דפריך על המת ועל כזית מן המת נזיר מגלח על כזית מן המת מגלח על המת לא כ"ש

(j)

Question: In Nazir (50a), we ask "[why does the Mishnah teach that] a Nazir must shave [and begin Nezirus again from the beginning] due to [Tum'ah of] a Mes, or a k'Zayis of a Mes? If he must shave for a k'Zayis of a Mes, all the more so he must shave for a [full] Mes!"

ומשני לא נצרכה אלא למת שאין בו כזית בשר ולא נתקשרו אבריו בגידין

1.

We answer this is needed only for a Mes (i.e. Nefel) that does not have a k'Zayis of flesh, and its limbs are not tied with sinews [so it is not Tamei due to Ever Min ha'Mes].

אמאי לא משני בשליא שאינה מטמא אלא שלם

2.

Why didn't we say that it teaches about a Shilya? It is Metamei only if it is complete!

וי"ל דשליא לא מקריא מת

(k)

Answer #1: A Shilya is not called a Mes.

א"נ היינו הא דמשני התם.

(l)

Answer #2: This is what the Gemara answered there (a Mes, i.e. Shilya without a k'Zayis of flesh...)

27b----------------------------------------27b

4)

TOSFOS DH Galgilon

תוספות ד"ה גלגילון

(SUMMARY: Tosfos brings the Aruch's Perush.)

פירש בערוך דבר הנגלל עמו.

(a)

Explanation (Aruch): This is something that goes along with it.

5)

TOSFOS DH Lemi'utei Harug

תוספות ד"ה למעוטי הרוג

(SUMMARY: Tosfos explains why this inhibits the law of Rekev.)

דמחוסר דם

(a)

Explanation: He is lacking blood [due to the murder].

והא דאמר עולא בפ' כ"ג (נזיר נא.) אין רקב למת אלא לבא מן הבשר מן הגידין ומן העצמות

(b)

Implied question: Ula taught in Nazir (51a) that there is Rekev of a Mes only if it came from the flesh, sinews and bones;

א"כ משמע דאין רקב טמא אא"כ בא משלשתן יחד אבל רקב מדם לא בעי

1.

Inference: Rekev is Tamei only if it came from all three of them together. However, Rekev need not come from blood!

מ"מ אם חסר מדמו בשעה שנקבר אין לו דין רקב.

(c)

Answer: Even so, if some of the blood was lacking at the time of burial, the law of Rekev does not apply.

6)

TOSFOS DH Malei Tarvad v'Od

תוספות ד"ה מלא תרוד ועוד

(SUMMARY: Tosfos explains why we need more than a spoonful.)

פ"ה כגון שנקבר בכסותו

(a)

Explanation #1 (Rashi): E.g. he was buried in his garment.

ואין נראה לרשב"ם דבתחלה מודו כ"ע דדבר אחר נעשה לו גלגילון

(b)

Rebuttal (Rashbam): All agree that at the beginning, something else [that decays] is Galgilon (inhibits the law of Rekev)!

ונראה לרשב"ם דהכא מיירי בנקבר ערום ודרכן היה לטוח כוכין בסיד ומיד שנתרקב היה התרוד ממנו טמא

(c)

Explanation #2 (Rashbam): Here we discuss one who was buried naked. The practice was to plaster burial cavities with plaster, and once [the Mes] decayed, a spoonful of it was Tamei;

ואח"כ נפל מן הסיד ונתערבה עם הרקב שכבר היה טמא

1.

Afterwards, some of the plaster fell and mixed with the Rekev, which was already Tamei.

ומהך לא עביד צריכותא

(d)

Implied question: Why didn't we make a Tzerichusa (show why each needed to be taught)?

דקמ"ל משום דא"א שלא יהא תרוד מרקב קודם שנתערב בו עפר.

(e)

Answer: (Clearly, we needed this.) It teaches that it is impossible that there is not a spoonful of Rekev before the earth (plaster) became mixed with it.

7)

TOSFOS DH Kedei Lefarsemah she'Peturah

תוספות ד"ה כדי לפרסמה שפטורה

(SUMMARY: Tosfos explains why elsewhere, we are not concerned for publicity.)

הא דתנן בפ' בהמה המקשה (חולין דף עז.) מבכרת שהפילה שליא ישליכנה לכלבים

(a)

Implied question: A Mishnah in Chulin (77a) says that if a Mevakeres (an animal that did not gave birth yet) miscarried a Shilya, we cast it to dogs. (Why don't we bury it, to publicize that the mother is exempt from Bechorah, like here?)

התם א"צ פרסום דהכל יודעים שיש ולד בשליא.

(b)

Answer: There, we do not need publicity. All know that there is a fetus in a Shilya.

8)

TOSFOS DH Mishum Bitul b'Rov Nag'u Bah

תוספות ד"ה משום בטול ברוב נגעו בה

(SUMMARY: Tosfos resolves this with the Gemara in Bechoros.)

וא"ת דבבכורות פרק הלוקח בהמה (כג.) גבי נבלה בטלה בשחוטה וקאמר אין מטמאה במגע אבל מטמאה במשא דטומאה כמאן דאיתא דמיא

(a)

Question: In Bechoros (23a), regarding a Neveilah that is Batel in slaughtered animals, it says that it is not Metamei through touching, but it has Tum'as Masa (for one who moves it). It is as if the Tum'ah is there;

ופריך מחררת דם דאינה מטמאה לא במגע ולא במשא משום בטול ברוב אלמא דכמאן דליתיה דמיא

1.

The Gemara asks from a cake of blood, which is not Metamei through touching or Masa, due to Bitul b'Rov. This shows that it is as if the Tum'ah is not there!

ומשני משום דה"ל טומאה סרוחה ופריך הניחא לבר פדא דדריש עד לגר אלא לר' יוחנן (הגהה בגליון) דדריש עד לכלב קשיא

2.

The Gemara answers that it is a rotten Tum'ah. We ask that this is fine according to Bar Pada, who expounds "Ad l'Ger" (a Neveilah is Metamei as long as a Ger Toshav, i.e. a Nochri who observes his seven Mitzvos, would eat it). However, according to R. Yochanan, who expounds "Ad l'Kelev" (as long as a dog would eat it), this is difficult!

ואמאי לא מקשה מהך דשפיר דאינו מטמא באהל משום בטול ברוב אלמא כמאן דליתיה דמי

3.

Summation of question: Why don't we ask from [our Mishnah; Chachamim are Metamei because the Shilya contained] a Shefir? [R. Shimon holds that] it is not Metamei b'Ohel, due to Bitul b'Rov. This shows that it is as if the Tum'ah is not there!

והשתא לא מצי לשנויי משום דהוי טומאה סרוחה דאפילו מת סרוח מטמא

i.

We would not be able to answer that it is a rotten Tum'ah, for even a rotten Mes is Metamei!

וי"ל משום דאיכא למדחי דטעמא משום בילבול צורה כדר"ל ולא משום בטול ברוב

(b)

Answer #1: The reason is due to disorder of the form, like Reish Lakish taught, and not due to Bitul b'Rov.

אי נמי כיון דטעמא דשפיר משום מת שלם אע"ג דטומאה כמאן דאיתיה דמי אין להחשיבו שלם כיון שנתבטל ברוב לגמרי.

(c)

Answer #2: Since the reason for a Shefir is due to a full Mes (like Tosfos said above, 27a DH Mai), even though it is as if the Tum'ah is there, we cannot consider it whole, since it was totally Batel in the majority.

9)

TOSFOS DH Mes she'Nisbalbelah Tzuraso Minalan d'Tahor

תוספות ד"ה מת שנתבלבלה צורתו מנלן דטהור

(SUMMARY: Tosfos gives two ways to explain R. Yochanan's question.)

וקשה מאי פריך ליה ר' יוחנן האמר בסמוך דר' יוחנן כר"א וא"כ ר"ל ניחא טפי דקאי כרבנן דקתני במסכת אהלות וחכמים מטהרים

(a)

Question: What was R. Yochanan's question? It says below (28a) that R. Yochanan holds like R. Eliezer. It is better for Reish Lakish. He holds like Rabanan, for it says in Maseches Ohalos that Chachamim are Metaher!

וי"ל דר"י ור"ל אליבא דרבנן פליגי דר"ל סבר דלרבנן דמטהרי ברובע ה"נ דמטהרי אפילו בשלם בשאין שלדו קיימת ונתבלבל צורתו

(b)

Answer #1: R. Yochanan and Reish Lakish argue according to Rabanan. Reish Lakish holds that Rabanan are Metaher a Rova (quarter Kav of human ashes), and likewise they are Metaher even a whole [Mes] if the Sheled (spine and ribs; Rambam - skeleton) is not intact and the form was disordered;

אבל שלדו קיימת טמאה מדרבי יצחק דאתיא כרבנן

1.

However, if the Sheled is intact it is Tamei due to R. Yitzchak's teaching, which is like Rabanan;

דאי כר"א אפי' אין שלדו קיימת טמא דהא מטמא ר"א ברובע של אפר

i.

It is not like R. Eliezer, for he holds that even if the Sheled is not intact it is Tamei, for R. Eliezer is Metamei a Rova of ashes!

וא"ל לר' יוחנן מנלן הא דרבנן מטהרו משום בלבול צורה דלמא טעמא דרבנן דכשנשרף אין עוד שם מת עליו אפילו כולו שלם ושלדו קיימת

2.

R. Yochanan asked [Reish Lakish] what is his source that Rabanan are Metaher due to disorder of the form? Perhaps Rabanan's reason is because when it is burned, it is no longer called a Mes, even if it is whole and the Sheled is still there!

אבל שפיר שם מת עליו וטמא אי לאו משום דבטל ברוב

i.

However, a Shefir is called a Mes and it is Metamei, if not due to Bitul b'Rov.

ומילתא דרבי יצחק לא אתיא כרבנן אלא כר"א דמטמא מת שרוף וחסר

3.

R. Yitzchak's teaching is not like Rabanan, rather, like R. Eliezer, who is Metamei a burned, incomplete Mes.

ושלדו קיימת נקט

i.

Implied question: Why does it mention that the Sheled is intact?

לטהר פתחים קטנים

ii.

Answer: This is [needed to] be Metaher small openings.

א"נ קסבר ר' יוחנן דרבנן לא מטהרי אלא ברובע דחסר אבל אם העפר שלם אפי' אין שלדו קיימת טמא

(c)

Answer #2: R. Yochanan holds that Rabanan are Metaher only a Rova that is deficient. If the ashes are intact, even if the Sheled is not intact, it is Tamei.

והשתא אתי שפיר שא"צ לחלק בין שפיר ושליא למת שנשרף ואין שלדו קיימת דשניהם שוין לר"ל ולר' יוחנן

(d)

Support: Now we need not distinguish between a Shefir or Shilya and a burned Mes in which the Sheled is not intact. Both are the same, according to Reish Lakish and R. Yochanan.

ובירושלמי איכא שפיר שנתבלבל צורתו מהו ר' יוחנן אמר טמא ר"ל אמר טהור

(e)

Citation (Yerushalmi): If the form of a Shefir was disordered, what is the law? R. Yochanan says that it is Tamei, and Reish Lakish says that it is Tahor.

איתיביה ר"ל לר' יוחנן מרבי יצחק מגדלאה ומשני דבר תורה אפילו שלדו קיימת טהורה מפני מה אמרו טמא מפני כבודו

1.

Reish Lakish challenged R. Yochanan from R. Yitzchak Magdela'ah, and [R. Yochanan] answered that mid'Oraisa, even if the Sheled is intact, it is Tahor. Why did they say that it is Tamei? [It was] due to his honor.

פירוש מפני כבודו של מת הוא דלא בטל

2.

Explanation: [It was] due to the honor of the Mes, that it not be [considered] Batel.

וזהו כפירוש ראשון דאף בשלדו קיימת טהור דבר תורה

(f)

Observation: This is like Answer #1, that even when the Sheled is intact, it is Tahor mid'Oraisa;

וחולק על הגמרא שלנו דמוקי לה כר"א מילתא דרבי יצחק והתם מוקי לה כרבנן.

1.

[However,] it argues with the Bavli, which establishes R. Yitzchak's teaching like R. Eliezer. There (the Yerushalmi) establishes it like Rabanan.

OTHER D.A.F. RESOURCES
ON THIS DAF