נדה דף לב. א

מה דין קטן וקטנה לענין יבום ולענין חליצה?

לענין יבום לענין חליצה
לר' מאיר אינם מיבמים [1] אינם חולצים - גזה"כ "איש" כתוב בפרשה
לרבנן מיבמים

מה דין תרומה בדלהלן?

בנגיעה ע"י טמא באכילה שתיה או סיכה [2] ע"י טמא
תרומת א"י אסורה אסורה
תרומת חו"ל מותרת אסורה - ורק בטומאה היוצאת מגופו (זב, זבה ונדה)

מה דרשינן מהפסוקים דלהלן גבי נקבה?

הפסוק הדרשא
קרא דנדה "ו"אשה כי תהיה זבה דם יהיה זבה (ויקרא טו:יט) להו"א דתינוקת בת יום אחד שראתה טמאה נדה [3]
למסקנא למעוטי איש מאודם - בראה דם מאמתו
קרא דביאה "ו"אשה אשר ישכב איש אתה וגו' וטמאו (שם:יח) להו"א דתינוקת בת ג' מטמאת בביאה [4]
למסקנא למעוטי איש מאודם - בראה ש"ז אדומה
קרא דזיבה "ו"ואשה כי-יזוב זוב דמה ימים רבים (שם:כה) דתינוקת בת יום אחד שראתה טמאה נדה

נדה דף לב: א

מה דרשינן מהפסוקים דלהלן גבי זכר?

הפסוק הדרשא
קרא דזיבה "איש איש" כי יהיה זב מבשרו (ויקרא טו:ב) לר' יהודה דתינוק בן יום אחד שראה זיבה מטמא
לר' ישמעאל דברה תורה כלשון בני אדם [5]
קרא דביאה "ו"איש, כיתצא ממנו שכבת זרע (שם:טז) להו"א דתינוק בן ט' שנים מטמא בביאה [6]
למסקנא למעוטי אשה שראתה לובן [7]

כיצד ילפינן מקרא, דעליונו של זב אינו מטמא אלא אוכלים ומשקים? [תוד"ה עליונו].

הגירסא הלימוד
גירסת
רש"י
לפנינו
דכתיב (ויקרא טו:י) וכל הנגע, בכל אשר יהיה תחתיו יטמא, מאי תחתיו אילימא תחתיו דזב, מ"ואיש, אשר יגע במשכבו-" (שם:ה) נפקא, אלא הנוגע בכל אשר יהיה הזב תחתיו ומאי ניהו עליון של זב, נתקו הכתוב וכו' [8] דכיון שמיירי בעליונו של זב וכנ"ל, ונתקו הכתוב מדין הנושא דכתוב "יִטְמָא" באמצע, בא לומר שאינו מטמא טומאה חמורה
גירסת [9]
רש"י
בתשובה
דכתיב (ויקרא טו:י) "וכל-הנגע, בכל אשר יהיה תחתיו יטמא, עד הערב" נמי יטמא, ומאי ניהו נישא, מאי טעמא "והנושא" כתיב, נתקו הכתוב וכו' קאי על דין מרכב, לומר דדוקא נושא מרכב מטמא בגדים שעליו אבל הנוגע לא, ובעליונו של זב אינו מטמא רק אוכלים ומשקים [10]
-------------------------------------------------

[1] ר"מ חייש למיעוטא, וא"כ חיישינן בקטן שמא ימצא סריס, ובקטנה שמא תמצא אילונית, וכיון שאינם ראויים להקמת שם - אינם במצות ייבום, והרי הוא נושא אשת אחיו בחינם שלא במקום מצוה - והוא בכרת. והקשו התוס' (בד"ה שמא) לגבי קטנה דחיישינן שמא תמצא אילונית, דלכאורה תתייבם קטנה ממ"נ, דאם אינה אילונית - הרי הוא במקום מצוה, ואם היא אילונית - אינה אשת אחיו, דקידושי אחיו קידושי טעון הן. ותירץ ר"ת, דמיירי שקבלה אחיו עליו, דבכל גוונא חשובה אשת אחיו.

[2] מבואר שסיכה הרי כשתיה, וכתבו התוס' (בד"ה וכשמן) דהוא רק אסמכתא, דמדאורייתא לא הוי הסך כשותה, ולכך ביוה"כ הסך אינו חייב כרת ורק האוכל ושותה חייב. ועוד אומר ר"ת, דכל מה שאסור מדרבנן הוא דוקא שמן של תרומה, אולם סיכת איסורי אכילה שאינם אסורים בהנאה מותר - ולא חשבינן כאכילה, ולכן מותר לסוך בשומן חזיר או חֵלב. ורק חלב שור הנסקל שאסור גם בהנאה אסור נמי בסיכה.

[3] אכן בגמ' לקמן (בעמוד ב') מבואר דדרשא זו דוקא אליבא דר' יהודה, אבל ר' ישמעאל דריש מקרא (ויקרא טו:לג) "לַזָּכָר וְלַנְּקֵבָה" - כל שהיא נקבה בין גדולה בין קטנה. וכתבו התוס' (בד"ה לנקבה), שר' ישמעאל קרא ד"ו"אשה מפיק ליה לדרשא אחרינא. וכן הוא דורש את הדרשא דלעיל (דף כח:) "לַזָּכָר וְלַנְּקֵבָה" - לרבות מצורע ומצורעת לטמא במעינותיהם, ג"כ מדרשא אחרינא.

[4] למסקנא דין זה לא ילפינן מקרא אלא הוא הלכתא, דהרי אין בפסוק ראיה לגיל מסוים. משא"כ קרא קמא דנדה, דאמרינן שמרבה הכל אפי' בת יום אחד, יש ראיה מהפסוק.

[5] ואת הדין שתינוק בן יום אחד מטמא בזיבה, יליף מקרא (ויקרא טו:לג) "לַזָּכָר וְלַנְּקֵבָה" - כל שהוא זכר בין שהוא גדול בין שהוא קטן.

[6] למסקנא דין זה לא ילפינן מקרא אלא הוא הלכתא, דהרי אין בפסוק ראיה לגיל מסוים. משא"כ קרא קמא דזיבה, דאמרינן שמרבה הכל אפי' בן יום אחד, יש ראיה מהפסוק.

[7] והגם שאינו מאחד הד' דמים הטמאים באשה (לעיל דף יט.), תירצו התוס' (בד"ה למעוטי) דס"ד דילפינן ק"ו מאיש שאינו מטמא באודם ומטמא בלובן, כ"ש שאשה תטמא, קמ"ל שלא.

[8] והקשה רש"י בתשובה שלשה קושיות על גירסא זו (וכמבוא בתוס' בד"ה עליונו), חדא דאיך אפשר להעמיד קרא ד"תחתיו" - כשהזב תחתיו ובעליונו של זב, הרי בתורת כהנים מוקמי להאי קרא במרכב. ועוד דלגירסא זו בהו"א אמרינן "אילימא תחתיו דזב"- ממש, הא ילפינן ממשכב, וקשה שהיה לו לשאול דהרי במשכב כתוב כיבוס בגדים, ואילו כאן כתוב רק יטמא. ועוד קשה, איך נעמיד בעליונו של זב שאינו מטמא אלא אוכלים ומשקים, הא קרא כתיב יטמא עד הערב - דהיינו שיש להם טהרה במקוה, ואוכלים ומשקים אין להם טהרה במקוה.

[9] ע' היטב בתוס' הרא"ש כאן בכל זה.

[10] הנה הכתוב אומר (ויקרא טו:ט-י) "וְכָל הַמֶּרְכָּב אֲשֶׁר יִרְכַּב עָלָיו הַזָּב יִטְמָא. וְכָל הַנֹּגֵעַ בְּכֹל אֲשֶׁר יִהְיֶה תַחְתָּיו יִטְמָא עַד הָעָרֶב וְהַנּוֹשֵׂא אוֹתָם יְכַבֵּס בְּגָדָיו וְרָחַץ בַּמַּיִם וְטָמֵא עַד הָעָרֶב", ומבואר שגם הפסוק ד"וְכָל הַנֹּגֵעַ" וגו', קאי על המרכב וכדרשת התורת כהנים, ובא לומר דיש ב' דינים במרכב, דהנושא לו מטמא אדם לטמא בגדים, ואילו הנוגע רק מטמא אדם ולא מטמא בגדים שעליו. וכן "וְהַנֹּשֵׂא" - דהיינו נישא שהוא עליונו של זב, נתקו הכתוב מהטומאה הכתובה אחריו (-יְכַבֵּס בְּגָדָיו וְרָחַץ בַּמַּיִם), וכיון שנתקו בא לומר שאינו טמא אלא טומאה קלה לטמא אוכלים ומשקים - ולא אדם ובגדים, דהא כתיב "אוֹתָם" - ובנישא לא שייך "אוֹתָם", ועל כרחך שתיבת "אוֹתָם" קאי על המסורת שקוראים נּוֹשֵׂא בו' - שבטומאת משא באמת הדין שמטמא אדם לטמא בגדים, אבל בעליונו שהוא רק נישא אינו מטמא אדם ובגדים, אלא רק אוכלים ומשקים.

-------------------------------------------------

עוד חומר לימוד על הדף