NIDAH 10 (10 Sivan) - dedicated by Mrs. Rita Grunberger of Queens, N.Y., in loving memory of her husband, Reb Yitzchok Yakov ben Eliyahu Grunberger. Irving Grunberger helped many people quietly in an unassuming manner and he is dearly missed by all who knew him. His Yahrzeit is 10 Sivan.

נדה דף י. א

תינוקת שלא הגיע זמנה לראות, וראתה ג' פעמים, ופסקה מלראות ג' עונות - וראתה, וחזרה לראות בעונות, מה הן ב' הצדדים?

פעם א' - הראיה שאחר ההפסקה [1] פעם שניה - הראיה לסוף עונה פעם שלישית - ראתה שוב לסוף עונה
לצד ראשון דיה שעתה מטמאה למפרע [2] מטמאה למפרע
לצד שני - וכרב גידל דיה שעתה דיה שעתה [3] מטמאה למפרע

תינוקת שלא הגיע זמנה לראות, וראתה ג' פעמים, ופסקה מלראות ג' עונות - וראתה, ושוב פסקה מלראות ג' עונות - וראתה, וחזרה לראות בעונות, מה הן ב' הצדדים?

פעם א' - הראיה שאחר ההפסקה השניה פעם שניה - הראיה לסוף עונה
לצד ראשון דיה שעתה דיה שעתה [4]
לצד שני - וכרב גידל דיה שעתה מטמאה למפרע [5]

נדה דף י. א

מה דין תינוקת שראתה כתם באופנים דלהלן?

בתינוקת שלא הגיע זמנה לראות וראתה כבר ב' פעמים בתולה שדמיה טהורין וראתה כתם בשינוי מראה
לחזקיה כתמה טמא כתמה טהור
לר' יוחנן ור' שמעון ב"י כתמה טהור כתמה טהור

נדה דף י: א

אליבא דר' יוסי, דבעינן ג' ענות שלא תראה בימי מניקותה ועיבורה, האם מצטרפים ימי מניקותה לימי עיבורה, או להיפך, להשלים לג' עונות?

ימי עיבורה עולין לה לימי מניקותה ימי מניקותה עולין לה לימי עיבורה
לתי' הראשון בלידה יבשה: עולין
בלידה רגילה: אינם עולין
עולין
לתי' השני עולין (דיש שינוי בדמים) עולין
לתי' השלישי אינם עולין עולין

ארבע נשים שדיין שעתן, אם ראו פעם שניה מה דינם?

בתולת דמים (שהגיע זמנה לראות) וזקנה מעוברת ומניקה
לרב ולריש לקיש / ר' יהודה ור"ש מטמאה למפרע מטמאה למפרע
לשמואל ולר' יוחנן / ר"מ ור' יוסי מטמאה למפרע דיה שעתה [6]
-------------------------------------------------

[1] כן הוא פירש"י בכל הסוגיא, דראיה הראשונה היא מה שרואה לסוף ג' עונות שלא ראתה בהם, ובריאה זו לכו"ע דיה שעתה דכיון שפסקה אנו אומרים שהיא חוזרת לקדמותה - שהיא במצב שעדיין לא הגיע זמנה לראות - ודיה שעתה.

[2] כאן הוא הנידון בב' הצדדים בגמ'. הצד הראשון, דמה שאמרה הברייתא: עברו עליה שלש עונות וראתה - דיה שעתה, ועוד עברו עליה שלש עונות וראתה - דיה שעתה, ע"כ. הוא דוקא באופן זה שעברו עליה עוד ג' עונות שפסקה מלראות בהם - אז דיה שעתה גם בפעם השניה. אולם אם אחר שפסקה ראתה בעונות - מטמאה למפרע. [וביאר רש"י, דלפ"ז מה שאמרה הברייתא "ועוד עברו עליה" וכו', הוא דוקא אליבא דרשב"ג דבג' פעמים הוי חזקה, אבל אליבא דר' כיון דבב' פעמים הוי חזקה, הרי הוחזקה לראות להפסקות ב' פעמים ומטמאת למפרע. ואין לומר כאן (כמו שפירש"י להלן) שגם רבי מודה שצריכה להתחזק בב' ראיות ורק בשלישית תטמא, דזה דוקא אם אנו דנים להפסקה ראשונה כחוזרת לקדמותה, אולם עתה שאמרנו שאם חזרה לראות בעונות טמאה מיד - ומדמינן לה להגיע זמנה לראות, א"כ גם היכא שראתה להפסקות, לרבי היא מוחזקת כבר בב' פעמים. ודו"ק].

[3] הצד השני ס"ל שדיה שעתה, ומה שאמרה הברייתא: "ועוד עברו עליה ג' עונות וראתה דיה שעתה", לאו דוקא באופן זה, אלא גם אם ראתה אחר עונה אחת דיה שעתה. והא דנקט באופן של ג' עונות, רבותא אשמועינן דאפי' אליבא דרבי שאמר דבתרי זמני הוי חזקה, הכא לא הוי מטמאה למפרע עד שתתחזק פעמיים ותראה שוב בפעם הג', דכיון שפסקה הרי היא כחוזרת לקדמותה שלא הגיע זמנה לראות, וגם לרבי אינה טמאה רק בפעם השלישית.

[4] והנידון הוא, האם מה שאמרה הברייתא בפעם השלישית "ועוד עברו עליה שלש עונות וראתה הרי היא ככל הנשים ומטמאה מעת לעת ומפקידה לפקידה" - דוקא אמרה באופן זה שראתה בהפסקה של ג' עונות, דקבעה לה רגילות לראות בהפסקות - ולכן מטמאת למפרע. אבל אם ראתה לסוף עונה - דיה שעתה, ורק שתראה שוב מטמאת מעת לעת, דאז ראתה ג' פעמים, אחת לסוף ההפסקה, והשניה לסוף עונה, והשלישית שוב לסוף עונה.

[5] דלא אמרינן כולי האי דחזרה לקדמותה, וכבר לסוף הפסקה שניה דנים לה כהגיע זמנה - שאם תראה שוב תטמא למפרע, ובין ראתה לסוף עונה או לסוף הפסקה מטמאה למפרע. והא דקתני בברייתא שמטמאת למפרע לסוף הפסקה שלישית, ה"ה שלסוף עונה גם מטמאה למפרע, ובאה הברייתא לאשמועינן רבותא שלא תאמר שכל פעם שמפסקת ג' עונות, ראיה שאח"כ דיה שעתה, קמ"ל דאמרינן דאיתחזקה בדילוג - ושינוי וסת הוא ולא סילוק דמים, ומטמאת למפרע.

[6] ואפי' ראתה כמה פעמים (תוד"ה דיין). ולא דמי לבתולה שלא הגיע זמנה לראות שהגם שנותנים לה גם לפעם השניה, מ"מ בפעם שלישית מטמאה למפרע. דהתם בבתולה כיון שהוחזקה לראות בטל הסילוק, אבל כאן במעוברת ומניקה - הסיבה המסלקת את הדמים קיימת כל הזמן, ואף שלא הצליחה לסלק בתחילה מ"מ הולכת ומסלקת לבסוף.

-------------------------------------------------

עוד חומר לימוד על הדף