1)

RAN DH u'Makshei Lei Rava Im Ken Lamah Lei Lemeimar (cont.)

ר"ן ד"ה ומקשי ליה רבא א"כ למה ליה למימר (המשך)

דכיון דמידי דלא שייך בה גוזמא הוא ודאי שבועת שוא הויא.

(a)

Explanation: Since this is something to which exaggeration does not apply, surely it is Shevu'as Shav!

2)

RAN DH Ela Amar Rava l'Olam d'Amar Shevu'ah Im Lo Ra'isi Lav Amar Rav Amram v'Chulei

ר"ן ד"ה אלא אמר רבא לעולם דאמר שבועה אם לא ראיתי לאו אמר רב עמרם וכו'

(SUMMARY: The Ran explains why this is a bigger Chidush regarding Shevu'os.)

כלומר דכי היכי דהתם (לקמן /נדרים/ כח) תנינן שאף בשבועה לא מחמרינן לאסור פירות עליו כדאמרינן לקמן

(a)

Explanation: Just like below (28a) a Mishnah teaches that even regarding Shevu'os, we are not stringent to forbid the Peros to him, like we say below...

1.

Note: The Ran's text was unlike ours. Rav Amram taught below (28a) that one may falsely vow to a tax collector '(all) Peiros are forbidden to me if this is not the king's'.'

הכא נמי דאמר יאסרו פירות עולם עלי בשבועה אם לא ראיתי וכו' כלומר ואכולהו גווני דמתניתין קאי ורבותא משום נחש כקורת בית הבד היא

2.

Also here, that he said "all Peros are forbidden to me through a Shevu'ah if I did not see..." I.e. it refers to all the kinds in our Mishnah. The Chidush is regarding a snake like the beam of the olivepress;

דס"ד אמינא נהי דבנדרים אמרינן דהפירות מותרין התם הוא משום שאף כשלא נתכוון לאסור פירות לא לקי משום שוא דנדר שוא לא אשכחן

3.

One might have thought that granted, regarding Nedarim we say that the Peros are permitted, for even when he did not intend to forbid the Peros, he is not lashed for Shav, for we do not find [an Isur of] Neder Shav;

ומש"ה בדין הוא שנאמר שלא נתכוין לאסור פירות אבל בשבועה דאי לא נתכוין לאסור פירות לקי משום שבועת שוא

i.

Therefore, it is proper that we say that he did not intend to forbid the Peros. However, regarding Shevu'ah, if he did not intend to forbid the Peros, he is lashed for Shevu'as Shav;

סד"א ודאי לאסור פירות עליו נתכוין כי היכי דלא לילקי קמ"ל

ii.

One might have thought that he intended to forbid Peros to himself, in order that he will not be lashed. [The Beraisa] teaches that this is not so;

דאפי' בשבועה סמכינן אהאי טעמא דכתיבנא (הגהות ישנות) במתניתין דאי לאסור פירות נתכוון לא היה תולה איסורן בתנאי כזה.

iii.

Even regarding Shevu'ah, we rely on this reason that I wrote in our Mishnah. Had he intended to forbid the Peros, he would not have attributed their Isur to a Tenai like this.

25b----------------------------------------25b

3)

RAN DH Nidrei Shegagos v'Chulei

ר"ן ד"ה מתני' נדרי שגגות וכו'

(SUMMARY: The Ran explains that there are two kinds of Nidrei Shegagos.)

תרי גווני קתני חדא דבשעת נדרו היה שוגג כגון קונם אם אכלתי אם שתיתי וכו'

(a)

Explanation: It teaches two kinds [of Nidrei Shegagos]. In one, at the time of the Neder he was Shogeg, e.g. "Konam if I ate or drank..."

וקתני נמי שהיה שוגג בשעה שהנדר ראוי לחול ואף על פי שבשעה שיצא מפיו לא היה שוגג

1.

It teaches also about one who was Shogeg at the time that the Neder was proper to take effect, even though at the time he said the vow, he was not Shogeg;

וכדקתני שאני אוכל ושאני שותה כלומר דאמר קונם ככר זה עלי אם אני אוכל ואם אני שותה היום ושכח ואכל ושתה

2.

This is like it taught "that I eat or drink", i.e. he said "Konam this loaf Alai if I eat or drink today", and he forgot and ate or drank;

דכיון דנדרא באכילה קמייתא חייל וההיא שעתא הוה ליה שוגג כלומר שלא נזכר שיהא תלוי באותה אכילה שום נדר לא חייל נדרא כלל.

i.

Since the Neder takes effect through the first eating, and at the time, he is Shogeg, i.e. he did not remember that any Neder depends on that eating, the Neder does not take effect at all.

4)

RAN DH v'Beis Hillel Omerim Elu v'Elu Mutarin

ר"ן ד"ה וב"ה אומרים אלו ואלו מותרין

(SUMMARY: The Ran explains why it is permitted.)

משום דנדר שהותר מקצתו הותר כולו כדאיתא בגמ'

(a)

Explanation: It is because a Neder that was partially permitted is totally permitted, like it says in the Gemara.

ומותרין אפי' בלא שאלה קאמר כדאמרן בריש פרקין דכולהו ארבעה נדרים אין צריכין שאלה לחכם

1.

It is permitted even without She'elah, like we said at the beginning of our Perek, that all four Nedarim do not require She'elah to a Chacham.

וטעמא דמילתא משום דכיון דאילו היה יודע שאביו או אחיו היו עמהן היה מוציאן מן הכלל ה"ז מוטעה בעיקר הנדר שלא היה דעתו מעולם על אביו

2.

The reason is because since if he knew that his father or brother was with them, he would have excluded them from the Klal (category that he forbids), he is mistaken about the primary Neder. He never intended for his father;

וכל שיש בעיקר הנדר טעות אין פיו ולבו שוין ובטל מעצמו

i.

Whenever there is a mistake in the primary Neder, his mouth and heart are not equal, and it is automatically Batel.

ומש"ה בקונם אשתי נהנית לי בעינן שיאמר בפירוש שגנבה את כיסי

(b)

Support: This is why regarding "Konam my wife may not benefit from me", we require that he explicitly say "that she stole my wallet";

דאי לא אף על פי שהיה דעתו בשביל כך מ"מ כיון שלהדיר את אשתו נתכוין ליכא טעות בעיקר הנדר

1.

If not, even though he intended for this, in any case since he intended to be Madir his wife, there is no mistake in the primary Neder;

אבל כאן שלא נתכוין להדיר את זה מעולם הרי הנדר בטל מאליו.

2.

However, here he never intended to be Madir him, so the Neder is Batel automatically.

5)

RAN DH Heichi Dami Shevu'os Shegagos Kegon Rav Kahana v'Rav Asi

ר"ן ד"ה היכי דמי שבועות שגגות כגון רב כהנא ורב אסי

(SUMMARY: The Ran explains why the Beraisa discussed this case.)

לאו למימרא דלא משכחינן שבועות שגגות אלא בכה"ג

(a)

Suggestion: The only case of Shevu'os Shegagos is like this.

דמשכחינן להו דומיא דמתני'

(b)

Rejection: We find them similar to our Mishnah!

אלא לרבותא נקט ליה וכאילו אמר עד היכן שבועות שגגות וכדאמרי' בעלמא (קדושין כח) עד היכן גלגול שבועה

(c)

Explanation: Rather, [the Beraisa] mentioned this case for a Chidush. It is as if it says "what is the extent of Shevu'os Shegagos?", like we say elsewhere (Kidushin 28a) "what is the extent of Gilgul Shevu'ah?"

והוי רבותא דאע"ג דרב כהנא ורב אסי כל חד וחד אמר ליה לחבריה דטעי ולא הבין מאמר רב

1.

The Chidush is, even though each of Rav Kahana and Rav Asi said to the other that he (the other) erred and did not understand Rav's teaching...

סד"א דכיון דלא חש ליה ואשתבע לאו שגגה היא ואי תלה בה איסור פירות יהו אסורין קמ"ל.

i.

One might have thought that since he was not concerned for this, and swore, this is not Shogeg, and if he made an Isur Peros dependent on this, they are forbidden. [The Beraisa] teaches that this is not so.

6)

RAN DH Tanan Hasam Poschim b'Shabbosos v'Yom Tov

ר"ן ד"ה תנן התם פותחים בשבתות וי"ט וכו'

(SUMMARY: The Ran explains how that Mishnah resembles and differs from our Mishnah.)

מתני' היא לקמן בפ' פותחין /נדרים/ (סו) והא מתני' לא דמיא ממש למתני' דפרקין

(a)

Observation: This Mishnah is below (66a). It is not exactly like the Mishnah of our Perek;

דאילו במתני' דהכא הנדר בטל מאליו ואילו במתניתין דפותחין נדרא חייל אלא שפותחין לו בכבוד שבתות וי"ט

1.

Here, the Neder is Batel automatically, whereas in the Mishnah of "we are Pose'ach [with Shabbos...]", the Neder took effect, just we are Pose'ach with the honor of Shabbos and Yom Tov.

והיינו טעמא משום דבמתניתין איכא טעות בעיקר הנדר שלא נתכוון לאביו מעולם

(b)

Explanation: This is because in our Mishnah, there is a mistake in the primary Neder. He never intended for his father;

ואילו במתני' בפרק פותחין ליכא למימר הכי שמי שאסר על עצמו בשר ויין שנה אחת יודע הוא שיעברו עליו שבתות וימים טובים

1.

In the Mishnah below (66a), we cannot say so. One who forbade to himself meat and wine for one year knows that Shabbosos and Yamim Tovim will occur;

הלכך כיון דליכא טעות בעיקר הנדר נדרא חייל אלא שפותחין לו בכבוד שבת ויום טוב

2.

Therefore, since there is no mistake in the primary Neder, the Neder takes effect, just we are Pose'ach with the honor of Shabbos and Yom Tov;

בפתח שאילו היה יודע שאסור להצטער (הגהת שלמי נדרים) בהן לא היה נודר או בחרטה

3.

The Pesach is, had he realized that it is forbidden to pain oneself on these days, he would not have vowed, or [we are Pose'ach] with regret.

והא דמייתינן לה הכא

(c)

Implied question: [Since that Mishnah is unlike our Mishnah,] why did we bring it here?

לפרושי פלוגתייהו דב"ש וב"ה ולומר דבנדר שהותר מקצתו הותר כולו תליא כי היכי דתליא בהא (גירסת כתב יד) פלוגתייהו דרבנן ור' עקיבא.

(d)

Answer: It is to explain the argument of Beis Shamai and Beis Hillel, and to say that it depends on [whether we say that] a Neder that was partially permitted is totally permitted, just like the argument of Rabanan and R. Akiva depends on this.

7)

RAN DH Amar Rabah ha'Kol Modim b'Omer v'Chulei Hayisi Omer Kulchem Asurin Chutz mi'Aba d'Kuli Alma Kulhon Asurin v'Aviv Mutarin

ר"ן ד"ה אמר רבה הכל מודים באומר וכו' הייתי אומר כולכם אסורין חוץ מאבא דכולי עלמא כולהון אסורין ואביו מותר

(SUMMARY: The Ran explains why this is not considered to be partially permitted.)

משום דלא מיקרי כי האי גוונא נדר שהותר מקצתו הותר כולו

(a)

Explanation: This is not called "a Neder that was partially permitted is totally permitted";

לפי שכיון שבשעת הנדר אמר כולכם אסורין ועכשיו ג"כ מעמיד דבריו הראשונים לגבי האחרים באותו הלשון ממש שאמר בתחילה

1.

This is because at the time of the Neder he said "all of you are forbidden", and also now he persists in his initial words regarding the others in the exact same expression that he said initially;

אעפ"י שמוציא אביו מן הכלל

(b)

Implied question: Now he excludes his father from the Klal (general category)!

אפילו הכי אין זה נדר שהותר מקצתו לפי שאביו לא נכנס מעולם במשמעות הנדר ולגבי האחרים הרי הוא אומר כולכם [ס"י שאמר] בתחלה.

(c)

Answer: Even so, this is not a Neder that was partially permitted, since his father was never in the connotation of the Neder, and regarding the others he says "all of you", [the same words] that he said initially.

OTHER D.A.F. RESOURCES
ON THIS DAF