נדרים דף פ. א

האם יכול להפר נדרים קודם שחלו? [ר"ן].

נדר שודאי תעבור עליו או שקשה לעמוד בו נדר שאפשר לה לעמוד בו
לרבנן יפר יפר
לר' נתן לא יפר יפר

נדרה שלא תרחץ האם חשוב עינוי נפש?

נדרה שלא תרחץ לעולם נדרה שלא תרחץ יום אחד
לרבנן הוי עינוי נפש הוי עינוי נפש
לר' יוסי להרב ר' יונה: הוי דברים שבינו לבינה
להרב ר' אלעזר: לא הוי עינוי נפש
לא הוי עינוי נפש

נדרים דף פ: א

מעיין היוצא מעיר אחת, ועובר גם לעיר אחרת, וע"י ששואבים העיר הראשונה מן המים אין מספיק בשביל העיר השניה מי קודם?

לשתית העיר השניה לבהמת העיר השניה לכביסת העיר השניה
אין מספיק לשתיה לעיר הראשונה הראשונה קודמת הראשונה קודמת הראשונה קודמת
יש מספיק לשתייה ואין מספיק לבהמה השניה קודמת הראשונה קודמת הראשונה קודמת
יש מספיק גם לבהמה ואין מספיק לכביסה לת"ק: השניה קודמת
לר' יוסי: הא' קודמת
לת"ק: השניה קודמת
לר' יוסי: הא' קודמת
הראשונה קודמת
-------------------------------------------------
-------------------------------------------------

עוד חומר לימוד על הדף