נדרים דף עט. א

באיזה דינים חמורה הקמה מהפרה, ובאיזה להיפך, ובאיזה הם שוים?

הקמה הפרה
חומר בהקמה השתיקה מקיימת [1]
וכן מקיים בלבו
אי אפשר להפר בשתיקה [2]
אי אפשר להפר בלבו
שוים קיים אינו יכול להפר הפר אינו יכול לקיים
חומר בהפרה אפשר להשאל על הקמה אי אפשר להשאל על ההפרה

מה הם כל חילוקי סוגי השתיקה המבוארים בסוגיין?

סוג השתיקה הדין?
א. שתק וקיים בלבו הנדר מקוים מיד ואין יכול להפר יותר
ב. שתק ע"מ לקיים אח"כ יכול להפר בו ביום, עבר היום ולא הפר מקוים
ג. שתק ע"מ שיתקיים מאליו בעבור היום יכול להפר בו ביום, עבר היום ולא הפר מקוים
ד. שתק סתם יכול להפר בו ביום, עבר היום ולא הפר מקוים
ה. שתק ע"מ למיקט לר' חנינא/ר' יוחנן: יכול להפר אפי' עוד י' ימים
לשאר אמוראי: יכול להפר רק בו ביום

האם הבעל או האב יכולים להפר נדרים דלהלן?

שלא ארחץ ושלא אתקשט [3] קונם פירות העולם עלי
לתנא קמא הוי נדרי עינוי נפש ומיפר
לר' יוסי לא הוי נדרי עינוי נפש [4] הוי נדרי עינוי נפש ומיפר [5]

-------------------------------------------------

[1] ואם עבר יום שומעו ושתק - ממילא חל הנדר, ור' חנינא (גירסת הר"ן: ר' יוחנן) ס"ל: שדוקא בשתק על מנת לקיים אז קם הנדר, אבל אם שתק על מנת להקניט את אשתו ולהכעיסה - שתחשוב שהוא רוצה לקיים את נדריה, זה לא נקרא שתיקה ויכול לקיים אחר כך. [ושתיקה יש בה ב' אפשרויות, א) ששותק בפיו ומקיים בלבו, (אכן בזה לא מדברת הברייתא, דהרי אמרה בפירוש "שמע וקיים" - דגם שמע בלבו הוא קיום). ב) שתק סתם (לא על מנת לקיים ולא על מנת לצער אותה), ובכה"ג גם הוי קיום לנדר].

[2] ואפי' אם משמעות הענין נראה שכוונתו בשתיקתו היא להפר את הנדר - לא מועיל.

[3] פי', קישוט פניה (פניה של מעלה) ככיחול ופירכוס.

[4] פי', ולא יכול להפר אותם מדין נדרי עינוי נפש, אכן הבעל מיפר אותם מדין נדרים שבינו לבינה, ויש בזה נפ"מ לענין שהיתר זה הוא רק לעצמו, אולם לא לאחרים. ואם נתגרשה ממנו אח"כ, חל עליה הנדר חזרה.

[5] אכן אם אמרה "קונם פירות מדינה זו עלי" אינו יכול להפר דהרי יכול להביא לה פירות ממדינה אחרת, וכן גבי פירות חנווני זה באופן שלא היתה פרנסתו ממנו.

עוד חומר לימוד על הדף