נדרים דף עד. א

שומרת יבם מי מיפר נדריה?

כשיש רק יבם אחד כשיש שני יבמים
לר' אליעזר היבם לר' אמי זה שעשה בה מאמר מיפר עם אביה [1]
לר' אלעזר בעמדה בדין ופסקו לה מזונות [2]
לר' יהושע היבם אף אחד מהם אינו מיפר
לר' עקיבא אין מיפר אף אחד מהם אינו מיפר
-------------------------------------------------

[1] העמידה הגמ' את דברי ר' אליעזר כשעשה מאמר - ואליבא דב"ש דאמרי מאמר קונה קנין גמור. ותחילה סברה שמאמר עושה נישואין ולכן הוא יכול להפר, ודחה רב נחמן שאין הכי נמי שעושה אירוסין ויפר עם אביה.

[2] ואליבא דר' פנחס דאמר כל הנודרת על דעת בעלה היא נודרת, דכיון שחייב לפרנסה - כבעלה הוא ונודרת על דעתו, ולכן יכול להפר.

-------------------------------------------------

עוד חומר לימוד על הדף