נדרים דף סז. א

נערה המאורסה שנדרה, מה הדין ההפרה באופנים דלהלן?

הפר האב שחרית והארוס ערבית הפר האב והקים הארוס ונשאל על הקמתו והפר
לרמב"ן מהני -
אין צריך הפרה בבת אחת
מהני אם יחזור האב ויפר עמו [1]
לרמב"ם לא מהני, אפי' יחזור האב ויפר עמו [2]

-------------------------------------------------

[1] ביאר הרמב"ן דמה שאמרה הגמ' "מהו דתימא מאי דאוקי הא עקריה - קמ"ל דמפירין שניהם בבת אחת", ה"פ: שצריך האב לחזור ולהפר שוב את הפרתו, שכיון שהיה הקמה בין הפרה הראשונה להפרה השניה, הקמה מבטלת את ההפרה הראשונה (כיון שיצאה שעה אחת שאינה ראויה להפרה), ועתה צריך שיחזור האב ויפר יחד עם הארוס אחרי שנשאל הארוס על הקמתו.

[2] ס"ל לרמב"ם שכל שחלה הקמה בין ההפרה להפרה, שוב אינו יכול להפר, ו"קמ"ל דמפירין שניהם בבת אחת", ה"פ: דבעינן ששניהם יפרו באופן שלא יהיה הפסק בין הפרה להפרה וכנ"ל. ומיהו לא בעי בבת אחת ממש, דיכול אחד להפר שחרית ואחד ערבית.

עוד חומר לימוד על הדף