NEDARIM 8 (14 Sivan) - Dedicated by Doug Rabin in memory of his mother, Leah Miriam bat Yisroel (Lucy) Rabin, in honor of her Yahrzeit.
12TH CYCLE DEDICATION
NEDARIM 7-10 - Two weeks of study material have been dedicated by Mrs. Estanne Abraham Fawer to honor the eighth Yahrzeit of her father, Rav Mordechai ben Eliezer Zvi (Rabbi Morton Weiner) Z'L, who passed away on 18 Teves 5760. May the merit of supporting and advancing Dafyomi study -- which was so important to him -- during the weeks of his Yahrzeit serve as an Iluy for his Neshamah.

נדרים דף ח. א

הנשבע שבועות דלהלן מה דינו?

לענין איסור "בל יחל" לענין קרבן שבועה
נשבע לקיים המצוה חל עליו לא חל עליו [1]
אשכים ואשנה פרק זה וכו' חל עליו חל עליו [2]

נדרים דף ח: א

האם אדם יכול להיות שליח כדי להפר את הנדר של אשתו או של חברו?

לנדר אשתו לנדר חברו
לרמב"ם [3] היכא דנאספו כבר: יכול להפר
היכא שצריך לאוספם: אינו יכול
אינו יכול
לתוס' [4] יכול להפר
-------------------------------------------------

[1] וזה המשא ומתן בסוגיין, רב גידל (קמייתא) חידש שנשבעין לקיים את המצוה שנאמר (תהלים קיט:קו) "נשבעתי ואקיימה לשמור משפטי צדקך". והקשתה הגמ', "והלא מושבע ועומד מהר סיני הוא", ופירש הר"ן ששאלת הגמ' היא ממ"נ, דאם הכוונה לענין איסור "בל יחל" שעובר בשבועה זו אם לא מקיימה, זה לא לומדים מהפסוק הזה, דהרי לענין "בל יחל" אין חילוק בין שבועה זו לשאר שבועות. ואם בא לומר שאם לא קיים שבועה זו אינו חייב קרבן, דדרשינן "מלהרע או להיטיב" שדוקא שבועה שיש לי אפשרות לעשות או לא לעשות שייכת בקרבן שבועה אבל אם נשבע על דבר מצוה שאין לו את הברירה לעשות או לא לעשות פטור מקרבן, א"כ למה הביא רב גידל את הפסוק ד"נשבעתי ואקיימה" הא זה לא נלמד משם. ועל זה מתרצת הגמ', שרב גידל בא לומר דשרי ליה לזרוזי נפשיה בהכי - והיינו שדבר הגון הוא להשבע לקיים את המצוה ואפי' כשרים שנמנעים מלהשבע נשבעים הן בכך.

[2] כיון דאי בעי פטר נפשיה בקריאת שמה שחרית וערבית, הרי ששבועה גמורה חלה עליו דהרי הוסיף יותר מחיובו. [וביאר הר"ן, שהגם שחייב בתלמוד תורה כל היום מה"ת (וא"כ לא הוסיף בשבועתו יותר מחיובו), מ"מ כיון שהוא מילתא דאתיא מדרשא הגם שהוא מה"ת חל עליה שבועה].

[3] ס"ל דכיון שאשתו כגופו הקלו שיוכל הבעל לשאול התרה בשבילה, אבל לא בשביל אדם אחר. וגם קולא זו היא דוקא היכא שכבר נאספו הדיינים, אבל לא הקילו לאסוף לכתחילה, כיון שלכתחילה עדיף שיבוא הנודר בעצמו לבקש על נדרו.

[4] ס"ל להיפך שדוקא הבעל לא יכול לבקש חרטה בשביל אשתו רק מתי שכבר נתכנסו, דמתוך שנדרי אשתו קשים עליו וגם הוא טורח לכנס שלשה יש לחוש שירבה בחרטה יותר ממה שבאמת היא נתחרטה, ולכן אם כבר היו מכונסים בלא כינוסו אז לא חיישינן שירבה בחרטה יותר ממה שנתחרטה. אבל גבי אדם אחר בכל ענין יכול להיות שליח.

-------------------------------------------------

עוד חומר לימוד על הדף