נדרים דף ב. א

כיצד מתיישבת סוגיין עם הסוגיא בשבועות? [ר"נ ד"ה ושבועות].

סוגיין דמשמע שאין שבועה צריכה שם סוגיא דשבועות דמשמע שכן צריכה שם
לרבינו תם במשביע את עצמו במושבע מפי אחרים [1]
לר"ן זו סברת רבנן זו סברת ר' חנינא בר אידי
לראב"ד ללאו בעלמא למלקות

נדרים דף ב: א

האם נדר שאמרו בלשון שבועה, או שבועה בלשון נדר מועיל או לא [2]?

מעיקר הדין מדין ידות
לר"ן, ר"ח, הרב בן מג"ש והרשב"א לר' יודן, רבי, ור' מונא: לא מהני
לר' יוסי: מהני
לרמב"ן כהמחלוקת הנ"ל מהני
-------------------------------------------------

[1] הר"ן האריך לחלוק על שיטה זו, חדא: דבאומר "אמן" הוי כמושבע מפי עצמו. ועוד: דיש ראיה דאפי' מושבע מפי אחרים לא בעי שם.

[2] שבועה בלשון נדר, כגון שאמר "הריני נודר שלא אוכל ככר זה" - שבלשון זה נודר על הגברא שלא יאכל את הככר במקום לנדור על החפצא. ונדר בלשון שבועה, כגון שאמר "ככר זה אסור בשבועה" - שבלשון זה נשבע על החפץ במקום על הגברא.

-------------------------------------------------