[38a - 45 lines; 38b - 25 lines]

1)[line 1]"אל ידרך הדדך קשתו ואל יתעל בסרינו ואל תחמלו אל בחריה החרימו כל צבאה""EL HA'DORECH KASHTO, V'EL YIS'AL B'SIRYONO; V'AL TACHMELU EL BACHUREHAH, HACHRIMU KOL TZEVA'AH" - "Towards it they will tread their bow, and to it they will boast with their chain-mail; do not take pity on its young men, destroy all of its hosts." (Yirmeyahu 51:3) (PROPHESYING BAVEL'S DESTRUCTION AT THE HANDS OF PERSIA & MEDES).

The Navi is prophesying here the imminent downfall of Bavel at the hand of Persia and Medes.

2)[line 1]"[ואלה מדותיה פאת צפון חמש מאות וארבעת אלפים] ופאת נגב חמש מאות [ואבעת אלפים ומפאת קדים חמש מאות וארבעת אלפים ופאת ימה חמש מאות וארבעת אלפים]""V'ELEH MIDOSEHAH: PE'AS TZAFON, CHAMESH ME'OS VA'ARBA'AS ALAFIM; U'PE'AS NEGEV, CHAMESH ME'OS VA'ARBA'AS ALAFIM; UMI'PE'AS KADIM, CHAMESH ME'OS VA'ARBA'AS ALAFIM; U'FE'AS YAMAH, CHAMESH ME'OS VA'ARBA'AS ALAFIM." - "And these are its measurements: the north side, 4,500 cane-lengths (each comprising six large Amos, an Amah consisting of six Tefachim); and the south side, 4,500 cane-lengths; and from the east side, 4,500 cane-lengths; and the west side, 4,500 cane-lengths." (Yechezkel 48:16) (THE MEASUREMENTS OF YERUSHALAYIM IN THE TIMES OF MASHI'ACH)

After giving all the measurements of the third Beis ha'Mikdash (which was supposed to the second), the Navi presents the measurements of Yerushalayim.

3)[line 1]"[ויאמר מי את ותאמר אנכי רות אמתיך ופרשת כנפיך על אמתך] כי גואל אתה... [ועתה כי אמנם כי אם גאל אנכי וגם יש גואל קרוב ממני]""[VA'YOMER, 'MI AT?' VA'TOMER, 'ANOCHI RUS AMSECHA U'FERASHTA KENAFECHA AL AMASCHA] KI GO'EL ATAH'... ['V'ATAH KI AMNAM KI GO'EL ANOCHI V'GAM YESH GO'EL KAROV MIMENI']" - "And he said, 'Who are you?' And she answered, 'I am Rus your handmaid, spread therefore your skirt over your handmaid, for you are a near kinsmen'... 'And now, it is true that I am a redeemer [a relative]; however, there is a redeemer who is closer than me.'" (Rus 3:12)

See Background to Nedarim 37:17.

4)[line 7]מפסולתן של לוחותMI'PESOLASAN SHEL LUCHOS- from the waste of squaring off the tablets of the Aseres ha'Dibros (that were made from sapphire)

5)[line 19]פילפולא בעלמאPILPULA B'ALMA- the deep understanding of the Torah [was given to Moshe alone and he was generous and shared it with Bnei Yisrael]

6)[line 24]דאריך וקטיןD'ARICH V'KATIN- long and thin

7)[line 35]"הנני ענו בי נגד ה' ונגד משיחו את שור מי לקחתי וחמור מי לקחתי ואת מי עשקתי את מי רצותי ומיד מי לקחתי כפר ואעלים עיני בו ואשיב לכם. ויאמרו לא עשקתנו ולא רצותנו ולא לקחת מיד איש מאומה""HINENI ANU BI NEGED HASH-M V'NEGED MESHICHO! ES SHOR MI LAKACHTI V'CHAMOR MI LAKACHTI V'ES MI ASHAKTI? ES MI RATZOSI, UMI'YAD MI LAKACHTI KOFER, V'ALIM EINAI BO? V'ASHIV LACHEM. VA'YOMRU: LO ASHAKTANU, V'LO RATZOSANU, V'LO LAKACHTA MI'YAD ISH ME'UMAH!'" - "Behold here I am in front of HaSh-m and in front of His anointed one! Whose ox did I ever take, whose donkey did I ever take, and whom did I rob? Whom did I crush, and from whom did I accept a bribe and hide my eye from him (not to punish him)?... And they said, 'You did not rob us, you did not crush us, and you never took anything from any man!'" (Shmuel I 12:3-4). (SHMUEL'S CHALLENGE)

See Background to Ta'anis 2:32.

8)[line 37]"ותשבתו הרמתה כי שם ביתו ושם שפט את ישראל ויבן שם מזבח לה'""U'SESHUVASO HA'RAMASAH, KI SHAM BEISO, V'SHAM SHAFAT ES YISRAEL, VA'YIVEN SHAM MIZBE'ACH LA'HASH-M" - "And he would return to Ramah, for that is where he lived, and there he would judge Yisrael (who came from far and wide to be judged], and there he built a Mizbe'ach to HaSh-m" (Shmuel I 7:17). (SHMUEL'SUNIQUE METHOD OF JUDGING)

Unlike other Dayanim, Shmuel would go around each year from place to place (Beis El, Gilgal, and Mitzpah) to judge the people and to serve as an arbitrator. This was his practice throughout his life.

9)[line 37]"ויען עמוס ויאמר אל אמציה לא נביא אנכי ולא בן נביא אנכי כי בוקר אנכי ובולם שקמים""VA'YA'AN AMOS VA'YOMER EL AMATZYAH, LO NAVI ANOCHI V'LO BEN NAVI ANOCHI, KI VOKER ANOCHI U'VOLEM SHIKMIM" - "And Amos replied and said, 'I am neither a prophet nor the son of a prophet, but a cow-hand and an examiner of Shikmim (a species of wild fig-tree).'" (Amos 7:14) (AMATZYAH, A FALSE PROPHET, CONFRONTS AMOS)

(a)Amatzyah (a false prophet) accused Amos of treason, in the presence of King Yeravam, for having prophesied that he (Yeravam) would be killed and that Yisrael would be exiled from their land. Amatzyah then confronts Amos, telling him to run away to Yehudah (where the Beis ha'Mikdash, the source of prophecy, was situated), for there they would sustain him in return for his prophecies. In Beis El (where he currently was) he should no longer prophesy, since it was the domain of the king (Yeravam), and in Beis El the Name of HaSh-m was taboo, and only the name of idolatry was acceptable.

(b)When the Navi retorted that he was not a Navi or the son of one, what he meant was that he neither received, nor had need of, remuneration for his services as a Navi (as he goes on to explain). Rather, HaSh-m had taken him away from "the sheep" and ordered him to go and prophesy for Yisrael.

(c)Finally, he told Amatzyah that for having the audacity to tell a Navi not to prophesy, his wife was destined to become a harlot in the city, his sons and daughters would fall by the sword, and his property would be divided among the enemy. He would die in a Tamei land, and, as for Yisrael, they were destined to go into exile (sixty-five years later; see Malbim). So it happened, exactly as he had predicted.

10)[line 39]"ויאמרו לא עשקתנו...""VA'YOMRU LO ASHAKTANU..."- "And they said, 'You have not defrauded us, nor oppressed us, neither have you taken anything from any man's hand.'" (Shmuel I 12:4)

11)[line 41]"ויקם יונה לברח תרשישה מלפני ה' וירד יפו וימצא אניה באה תרשיש ויתן שכרה וירד בה לבוא עמהם תרשישה מלפני ה'" -"VA'YAKAM YONAH LI'VRO'ACH TARSHISHAH MI'LIFNEI HASH-M,VA'YERED YAFO VA'YIMTZA ONIYAH BA'AH TARSHISH, VA'YITEN SECHARAH VA'YERED BAH LA'VO IMAHEM TARSHISHAH MI'LIFNEI HASH-M." - "And Yonah arose to flee to Tarshish from before HaSh-m, and he went down to Jaffa where he found a ship that was going to Tarshish and he paid fares (for the entire ship, in advance), and he entered it to accompany the sailors to Tarshish from before HaSh-m." (Yonah 1:3) (YONAH HIRES A SHIP TO FLEE TARSHISH)

See Background to Megilah 31:6.

12a)[line 41]ארי מרי גיתי אנאAREI MAREI GESEI ANA- I own cattle (and am not merely tending someone else's)

b)[line 41]ושקמין לי בשפלתאV'SHIKMIN LI B'SHIFLASA- and I own sycomore trees (or Egyptian fig) in the lowlands

38b----------------------------------------38b

13)[line 24]למנחרותא עבידןL'MANCHARUSA AVIDAN- they are reserved for work

14)[line 24]לפטומא עבידאL'FETUMA AVIDA- are kept to be fattened

15)[last line]רפואת ממוןREFU'AS MAMON- curing his animals

OTHER D.A.F. RESOURCES
ON THIS DAF