1)

TOSFOS DH Ika d'Ilu Perat u'Chelal... (cont.)

תוספות ד"ה איכא דאילו פרט וכלל... (המשך)

הא במיעט וריבה לחוד כריבה (הגהת ברכת ראש) ומיעט וריבה דרשינן ליה כדפרישית (הגהת מהר"ב רנשבורג)

(a)

Explanation of question: If it were only Mi'et v'Ribah, we would expound it like Mi'et v'Ribah v'Mi'et, like I explained!

ואע"פ דריבה ומיעט וריבה נמי אמר דריבה קמא לא מהני מידי

(b)

Implied question: Also regarding Ribah u'Mi'et v'Ribah, he says that the first Ribuy does not help at all! (Why are we concerned if the latter Mi'ut in Mi'et v'Ribah v'Mi'et does not help?)

בשלמא התם איכא למימר ריבה קמא אורחיה דקרא להתחיל בו כמו ולקחת המרצע

(c)

Answer: Granted, there we can say that the first Ribuy is the way of the verse to begin with it, e.g. v'Lakachta ha'Martze'a;

אבל מיעט בתרא ליכא למימר הכי

1.

However, we cannot say so about the latter Mi'ut.

הילכך צ"ל אינה מדה בתורה אפי' למאן דדריש ליה בריבוי ומיעוטי דרשינן ליה בפרט וכלל ופרט, עכ"ל מהר"ף נ"ע.

(d)

Conclusion: Therefore, we must say that there is no Midah to expound [Mi'et v'Ribah v'Mi'et]. Even according to the opinion that expounds Ribuyim and Mi'utim, he expounds it like Prat u'Chlal u'Ferat.

2)

TOSFOS DH Ein Heter Mitztaref l'Isur

תוספות ד"ה אין היתר מצטרף לאיסור (שייך לדף לה:)

(SUMMARY: Tosfos explains that Heter does not join to a Shi'ur to be liable.)

אם אכל חצי זית בשר וחצי זית חלב אינו חייב,

(a)

Explanation: If one ate a half k'Zayis of [Kosher] meat and a half k'Zayis of Chelev, he is not liable.

3)

TOSFOS DH Ein (part 2)

תוספות ד"ה אין (חלק ב) (שייך לדף לה:)

(SUMMARY: Tosfos proves that he expounds Mishras.)

[חוץ] מאיסורי (הגהת ר' בצלאל אשכנזי) נזיר שהרי אמרה תורה וכל משרת ענבים לא ישתה,

(a)

Citation of Gemara: Except for Isurei Nazir, for the Torah said "v'Chol Mishras Anavim Lo Yishteh."

כלומר שאם שרה פתו ביין ויש בו מפת ומיין כדי לצרף [כזית] חייב

(b)

Explanation: If one soaked his bread in wine, and there is bread and wine to combine to a k'Zayis, he is liable.

הכי דרשינן בסמוך דאי איכא כזית מיין לחודיה קרא למה לי ומיתורא דמשרת דרשינן ליה הכי ולא מכל

1.

We expound like this below. If there is a k'Zayis of wine itself, why do we need the verse? We expound [Heter Mitztaref l'Isur] due to "Mishras", which is extra, and not from "Kol".

ואין לגרוס מה שכתוב בספרים משרת וכל משרת דהוה משמע דמכל דרשינן ליה

(c)

Assertion: The text should not say like it says in Seforim "Mishras v'Chol Mishras." This implies that we learn from v'Chol Mishras;

דא"כ לפרוך אדר' אבהו נמי כמאן כר"א דדריש כל

1.

Source: If so, we should challenge also R. Avahu 'like whom did he teach? Like R. Elazar, who expounds "Kol"!'

ואפי' אם תימצי לומר דרבנן דרשי וכל משרת אע"ג דלא דרשי כל

2.

Suggestion: Perhaps Rabanan expound "v'Chol Mishras", even though they do not expound "Kol"!

מ"מ מאי פריך לקמן ממאי דהאי משרת להיתר מצטרף לאיסור הוא דאתא לימא טעמא דידי (כן הוא בדפוס ונציה) משום וכל (הגהת ר' בצלאל אשכנזי, ברכת ראש)

3.

Answer: In any case, what was the question below "we need Mishras for Heter Mitztaref l'Isur!"? He should say "I learn from v'Chol!"

אלא ודאי משמעות דידיה ממשרת ולא מוכל.

(d)

Conclusion: Rather, surely he learns from Mishras, and not from v'Chol.

4)

TOSFOS DH k'Man k'R. Elazar d'Darish Kol

תוספות ד"ה כמאן כרבי אלעזר דדריש כל

(SUMMARY: Tosfos explains that Ze'iri explains like Rava in Menachos.)

בפ' אלו עוברין (פסחים מב.) כל מחמצת לא תאכלו לרבות כותח הבבלי ושכר המדי ופליגי רבנן עליו

(a)

Citation (Pesachim 42a): [R. Eliezer expounds] "Kol Machmetzes Lo Sochelu" to include Kutach ha'Bavli (a dip made with bread) and beer of Madai (i.e. mixtures of Chametz), and Chachamim disagree.

ופי' רש"י בפ' אלו עוברין דזעירי מפרש הברייתא דפרק כל המנחות באות מצה

(b)

Explanation #1: Rashi explained there that Ze'iri explains the Beraisa in Menachos (58a)...

[דתניא] התם כי כל שאור וכל דבש לא תקטירו (הגהת הב"ח) אין לי אלא כולו מקצתו מניין ת"ל כל עירובו מניין ת"ל כי כל

1.

Citation (58a - Beraisa): "Ki Chol Se'or v'Chol Devash Lo Saktiru" teaches only if it is totally [Se'or or honey]. What is the source if it is partially? It says "Kol". What is the source for a mixture? It says "Ki Kol".

פי' אין לי אלא כל זית מקצתו (הגהת הב"ח) חצי זית מניין ת"ל כל

2.

Explanation: This teaches only if the entire k'Zayis [is Se'or or honey]. What is the source for part, i.e. half a k'Zayis? It says "Kol".

והיינו היתר מצטרף לאיסור ור"ל חצי זית משאור וחצי זית ממצה

i.

This is Heter Mitztaref l'Isur. It teaches about half a k'Zayis of Se'or, and half a k'Zayis of Matzah.

וקשה לפירושו דא"כ מפרש זעירי לברייתא כמו שמפרש אביי הסם (הגהת הב"ח) בפ' כל המנחות (מנחות נח.) וה"ק לאפוקי מדאביי

(c)

Question #1: If so, Ze'iri explains the Beraisa like Abaye there. Here it says that Ze'iri` comes to argue with Abaye!

ועוד קשה מאי פריך כמאן כר"א גם לרבנן יכול להיות

(d)

Question #2: What was the question "like whom [did he teach]? Like R. Elazar"? His teaching can be also according to Rabanan!

דנהי דרבנן לא דרשי כל כי כל דרשי והכי אמר באלו עוברין (פסחים מג:)

1.

Granted, Rabanan do not expound "Kol". However, they expound "Ki Chol"! It says so in Pesachim (43b);

וא"כ רבנן נמי ידרשו דרשא ראשונה במקצתו מניין דהוי פי' חצי זית שאור וחצי זית מצה מכי כל שאור

2.

If so, also Rabanan expound the first Drashah "what is the source for part, i.e. half a k'Zayis of Se'or and half a k'Zayis of Matzah?", from "Ki Chol Se'or"!

דנהי דרבנן דרשא [אחרונה] לא דרשי מכל (הגהת מהר"ב רנשבורג) כר"א מ"מ דרשא [ראשונה] הפשוטה יותר דדריש ר"א מכל רבנן דרשי לה מכי כל

3.

Granted, Rabanan do not expound the latter Drashah from "Kol" like R. Elazar. In any case, they expound the first Drashah, which is simpler, which R. Elazar expounds from "Kol". Rabanan expound it from "Ki Chol"!

לכך נראה דזעירי מפרש הברייתא בפרק כל המנחות כדפירש [רבא] התם אין לי אלא כולו פירוש כל הקומץ דהיינו שני זיתים דקסבר אין קומץ פחות משני זיתים

(e)

Explanation #2: It seems that Ze'iri explains the Beraisa in Menachos like Rava explains there. This teaches only if it is totally [Se'or or honey], i.e. the entire Kometz, i.e. two k'Zeisim. He holds that a Kometz cannot be less than two k'Zeisim;

מקצתו מניין פירוש חצי הקומץ שהוא כזית ת"ל כל

1.

Citation (cont.): What is the source for part, i.e. half the Kometz, which is a k'Zayis? It says "Kol".

עירובו מניין דהיינו חצי זית דשאור וחצי זית דמצה דהיינו היתר מצטרף לאיסור ת"ל כי כל

2.

Citation (cont.): What is the source for a mixture, i.e. half a k'Zayis of Se'or and half a k'Zayis of Matzah? This is Heter Mitztaref l'Isur. It says "Ki Kol".

והשתא אתי שפיר דאמר כמאן כר"א דדריש כל דכיון דכל אתא לחצי הקומץ אייתר (הגהת הב"ח) ליה כי כל לעירובו דהיינו היתר מצטרף לאיסור כדפרישית

(f)

Support: Now it is fine that we asked 'like whom [did he teach]? Like R. Elazar, who expounds "Kol".' Since "Kol" teaches about a half Kometz, "Ki Chol" is extra to teach about a mixture, i.e. Heter Mitztaref l'Isur, like I explained;

אבל לרבנן דלא דרשי כל [רק כי כל] למקצתו דהיינו לחצי הקומץ שהוא זית שלם

1.

However, according to Rabanan, who do not expound "Kol", [they expound] only "Ki Chol", for part, i.e. half the Kometz, which is a full k'Zayis;

אבל עירובו דהיינו היתר מצטרף לאיסור (הגהת הב"ח) לא שמעי' כלל

2.

However, a mixture, i.e. Heter Mitztaref l'Isur, they do not learn at all.

וא"ת לאביי דדריש מקצתו מנין היינו חצי זית וס"ל הקטרה בפחות מכזית מאי קאמר עירובו מנין

(g)

Question: According to Abaye, who expounds "what is the source for part", i.e. half a k'Zayis, and he holds that there is Haktarah less than a k'Zayis, what was the question "what is the source for a mixture?"

1.

Note: Here, "half" is not precise. The same applies to any amount. However, above, we said that the Heter is Mitztaref l'Isur. There cannot be less than a k'Zayis of Isur, for if so the Heter is the majority, and it is not Batel to the Isur.

והא לאביי א"צ עירובו לצרף היתר (מצטרף) לאיסור דבאיסור לחודיה מחייב כדפרישית

2.

According to Abaye, we do not need its mixture to join Heter to Isur. [Any amount of] the Isur alone makes him liable, like I explained!

וי"ל דהוא יפרש עירובו מניין דהיינו מחוי דברישא דברייתא מרבה חצי זית בעיניה ובסיפא אפי' אינו בעיניה אלא [מחוי] שאינו ניכר וכן פה"ק במנחות.

(h)

Answer: He explains "what is the source for a mixture?", i.e. dissolved [Isur]. The Reisha of the Beraisa includes an intact half a k'Zayis, and the Seifa teaches even if it is not intact, rather, dissolved, which is not recognizable. Also Rashi explained so in Menachos.

5)

TOSFOS DH Ein Hachi Nami Ela Le'afukei mid'Abaye

תוספות ד"ה אה"נ אלא לאפוקי מדאביי

(SUMMARY: Tosfos explains how Abaye explains.)

ה"ק דשאור עדיפא לאשמועינן דלא כאביי

(a)

Explanation: He prefers to teach about Se'or, to teach unlike Abaye;

והא קמ"ל דאין הקטרה כו' ואי איכא צירוף אין ואי לא לא

1.

He teaches that there is no Haktarah [less than a k'Zayis], and if [Heter] joins [with Isur], yes (he is liable). If not, [he is] not.

והכי מפרש ליה לברייתא דפרק כל המנחות אין לי אלא כולו פי' כזית מקצתו פי' חצי זית דהכי אית ליה

2.

He (Abaye) explains the Beraisa in Menachos as follows. This teaches only about all, i.e. a k'Zayis [of Se'or or honey]. What is the source for part, i.e. half a k'Zayis, for so he holds [that one is liable for a half a k'Zayis]?

עירובו מניין דהיינו מועט שאור מעורב דס"ד אמינא הואיל ומעורב בהיתר יתבטל ת"ל כי כל

3.

Explanation (cont.): What is the source for a mixture, i.e. a little Se'or mixed in? One might have thought that since it is mixed with Heter, it is Batel. It says "Ki Chol".

ולדידיה אין שייך צירוף דאף בפחות מכזית שאור חייב

(b)

Observation: According to him (Abaye), joining does not apply, for one is liable even for less than a k'Zayis of Se'or.

וא"ת לאביי דדריש מכל שאור לפחות מכזית אמאי לא דריש נמי חמץ לחייב עליו בפחות מכזית לר' אלעזר

(c)

Question: According to Abaye, who expounds from "Kol Se'or" less than a k'Zayis, why doesn't he expound also [regarding] Chametz to obligate for less than a k'Zayis, according to R. Elazar?

וי"ל דשאני גבי חמץ דכתיב ביה אכילה ואין אכילה בפחות מכזית.

(d)

Answer: Chametz is different, for eating is written regarding it, and less than a k'Zayis is not [called] eating.

6)

TOSFOS DH Hachi Garis Rashi Mekom Mag'o Amai Pasul

תוספות ד"ה ה"ג רש"י מקום מגעו אמאי פסול (הגהת הב"ח)

(SUMMARY: Tosfos explains the basis of the question.)

הא בטלי תבלין ברובה וקסבר (הגהת הב"ח) דימוע מדרבנן הוא דאסור

(a)

Explanation: [He asks why the place he touched is Pasul, because] the spices should be Batel is the majority. [The Makshan] holds that Dimu'a (a mixture of Terumah) is forbidden mid'Rabanan;

כלומר דמדאורייתא חד בתרי בטיל והא דתרומה בחד ומאה דרבנן הוא.

1.

I.e. mid'Oraisa one [part of Isur] is Batel in two [parts of Heter]. This that one measure of Terumah is Batel only in 100 [measures of Chulin] is only mid'Rabanan.

7)

TOSFOS DH Amar Rabah bar bar Chanah...

תוספות ד"ה אמר רבה בר בר חנה...

(SUMMARY: Tosfos explains that really, this is only mid'Rabanan.)

משום דשם תרומה עליה [הלכך לגבי טומאה נמי שם תרומה עלה]

(a)

Explanation #1: [A Zar is lashed for a k'Zayis of Dimu'a] because it is called Terumah. Therefore, also regarding Tum'ah, it is called Terumah.

ומיהו לא חמירא כתרומה עצמה ליפסול כולן לשון רש"י [בפסחים]

(b)

Distinction: However, it is not as stringent as Terumah to be Posel everything. Rashi explained like this in Pesachim.

וקשה לרבינו תם דמדפריך ולבטיל ברובא משמע שהשום והשמן אינו בעין דדבר שהוא בעין אין מתבטל

(c)

Question #1 (R. Tam): Since we asked "it should be Batel is the majority", this connotes that the garlic and oil are not intact. Something intact is not Batel;

ולא משמע הכי [דקתני] ונגע טבול יום במקצתו משמע דאשום והשמן קאי ולא אמקפה מדלא קתני במקצתה

1.

It connotes unlike this, for it taught "a Tevul Yom touched Miktzaso (part of it)." This connotes that it refers to the garlic and onions, and not the porridge, since it did not teach "Miktzasah" (feminine, like the word porridge)!

אם כן משמע דמיירי שהשום והשמן בעין

2.

Inference: This connotes that the garlic and onions are intact.

ותו דסיפא דהך משנה במסכת טבול יום (פ"ב מ"ג) א"ר יהודה אימתי בזמן שהם גוש בקערה

(d)

Question #2: The Seifa of this Mishnah in Maseches Tevul Yom (2:3) teaches "R. Yehudah says, when is this? It is when they are a clump in the bowl";

משמע דאיירי שהוא בעין

1.

Inference: [The garlic and onions] are intact.

וע"ק לריב"א דתנן התם עיסה שנדמעת בתרומה אינו נפסל בטבול יום ר' יוסי ור"ש אומרים נפסלת

(e)

Question #3 (Riva): A Mishnah there teaches "if a dough was mixed with Terumah, it is not disqualified through a Tevul Yom. R. Yosi and R. Shimon say, it is disqualified."

אלמא בדמע המעורב ואינו ניכר לא מפליג בין מקום מגעו לשלא מקום מגעו אלא מאן דאסר אסר בכולה ומאן דשרי בכולה שרי

1.

Inference: Regarding Dimu'a that is mixed and [the Terumah] is not recognized, we do not distinguish between where he touched and where he did not touch. Rather, the one who forbids, forbids everything, and the one who permits, permits everything.

לכך פי' רבינו תם דאיירי שהשום והשמן מפוזרין על המקפה ונכרין ורישא במקפה של תרומה ושום ושמן כוליה חולין

(f)

Explanation #2 (R. Tam): We discuss when the garlic and onions are scattered on the porridge and are recognized. The Reisha discusses porridge of Terumah, and the garlic and onions are totally Chulin;

י"ל דהשום והשמן הוי כידות לטומאה דבידות אוכלין אמרינן בעלמא (חולין דף קיח.) שהן מביאות את הטומאה

1.

We can say that the garlic and onions are like Yados (handles) for Tum'ah. Regarding Yados, we say elsewhere (Chulin 118a) that they bring Tum'ah (if Tum'ah touched the Yad, it is as if it touched the matter for which it is a Yad).

אבל מקפה של חולין ושום ושמן של תרומה לא פסל אלא שום ושמן שנגע בו

(g)

Distinction: However, when the porridge is Chulin and the garlic and onions are Terumah, he disqualifies only the garlic and onions that he touched.

וה"ג והוינן בה מקום מגעו אמאי פסל הא לא הוי כביצה

(h)

The text: The text says "we asked, why did he disqualify the place that he touched? It is not k'Beitzah!

ובעיני רש"י לא ישרה זאת הגירסא שבכמה מקומות פי' שאוכל מקבל טומאה אפי' בכל שהוא

(i)

Question: Rashi rejected this text, for in several places Rashi explained that any amount of food can receive Tum'ah;

כדדרשי' בת"כ אוכל יטמא מלמד שמטמא בכל שהוא

1.

We expound in Toras Kohanim "Ochel Yitma" to teach that any amount is Mitamei (becomes Tamei);

יכול אף לאחרים בכל שהוא ת"ל אשר יאכל אוכל הנאכל בבת אחת והיינו כביצה

2.

Citation (Toras Kohanim): Perhaps any amount is Metamei others! It says "Asher Yochal" - [the largest amount of] food that can be eaten (swallowed) at once, i.e. a Beitzah (is Metamei others, but not less than this).

ור"ת אומר דאסמכתא בעלמא הוא

(j)

Answer (R. Tam): It is a mere Asmachta;

דבמס' אהלות (פי"ג מ"ה) תנן פחות מכביצה אוכלין ממעט (הגהת כתר תורה) וקתני סיפא זה הכלל הטמא אינו ממעט

1.

Source: In Ohalos (13:5) a Mishnah teaches that less than a k'Beitzah of food diminishes [the size of an opening to prevent it from allowing Tum'as Ohel to pass to the other side], and the Seifa teaches "this is the general rule. What [can become] Tamei does not diminish. (I.e. mid'Oraisa less than k'Beitzah is not Mekabel Tum'ah, therefore it diminishes.)

והא דדייק והא [לא] הוי כביצה

(k)

Implied question: Why does it say here "it is not k'Beitzah!"?

צ"ל דלאו אשמן דייק דמשקין מטמאין בפחות מרביעית אלא אשום פריך

(l)

Answer: We must say that we do not ask from the oil, for less than a Revi'is of liquids are Mitamei. Rather, we ask about the garlic.

1.

Note: We never find that k'Beitzah is the Shi'ur for a liquid. However, if the Shi'ur for Tum'ah of liquids were a Revi'is, the question "it is not k'Beitzah" would apply to the oil and the garlic.

וא"ת ומאי פריך והרי שום אמת (הגהת ברכת ראש) הוא שאין מקבלין טומאה פחות מכביצה מדאורייתא מ"מ פסלי שפיר

(m)

Question: What was the question? Indeed, garlic is not Mekabel Tum'ah if there is less than a k'Beitzah, mid'Oraisa. In any case, it is properly disqualified!

ואע"ג דאין מקבלין טומאה מדאורייתא מ"מ מדרבנן מטמאי ומאי פריך הא דפסיל ר"ל מדרבנן

1.

Even though it is not Mekabel Tum'ah mid'Oraisa, in any case mid'Rabanan they are Metamei! What was the question? "Disqualified" means, mid'Rabanan!

וי"ל דלישנא דפסל משמע מדאורייתא,

(n)

Answer: The expression "disqualified" connotes mid'Oraisa.

ומשני הואיל דזר לוקה עליו בכזית ולאו דוקא נקט לוקה דהא תרומת שום מדרבנן

(o)

Observation: The Gemara answers "since a Zar is lashed for a k'Zayis." This is not precise that he is lashed, for Terumah of garlic is mid'Rabanan (like we say below on 36b).

אלא הכי קאמר הואיל וזר לוקה עליו בכזית אילו היתה תרומה דאורייתא דין הוא להחשיבה ולא יתבטל אגב המקפה.

1.

Rather, it means that since a Zar would be lashed for a k'Zayis if it were Terumah mid'Oraisa, it is proper to consider it [important], and it is not Batel to the porridge.

8)

TOSFOS DH Mishum d'Heter Mitztaref l'Isur (pertains to Amud B)

תוספות ד"ה משום דהיתר מצטרף לאיסור (שייך לעמוד ב)

(SUMMARY: Tosfos justifies this Havah Amina.)

דאין נמצא שיהא לוקה עליו בכזית

(a)

Explanation: [We must say that he is lashed because Heter joins with Isur,] for [otherwise] we do not find that he is lashed for a k'Zayis [of garlic through eating the porridge - Malei ha'Ro'im].

ואם תאמר ולימא הואיל וזר לוקה עליו בכזית אם היה מלקט וצובר משום (הגהת יעב"ץ) כזית

(b)

Question: Why don't we say that it is because a Zar is lashed for a k'Zayis, if he would gather a k'Zayis of garlic from the porridge?

ואר"י דאין דרך אכילתו בכך ומשום הך טעמא לית לן למימר שלא יתבטל אגב המקפה.

(c)

Answer (Ri): This is not the normal way to eat it. This is not a reason to say that [the garlic] is not Batel to the porridge.

36b----------------------------------------36b

9)

TOSFOS DH Amar Lei Lo

תוספות ד"ה אמר ליה לא

(SUMMARY: Tosfos explains how he answered the question.)

מאי לוקה עליו דקאמר כגון דאית כזית בכדי אכילת פרס ומשום דאכילה מן האיסור בעצמו לוקה

(a)

Explanation: [He answered that] he is lashed for it, i.e. when there is k'Zayis bi'Chdei Achilas Pras. He is lashed for eating the Isur itself.

וא"ת הא ניחא לגירסת רש"י דגרס וליבטיל

(b)

Observation: This is fine according to Rashi's text, which says "it should be Batel";

דהשתא משני כיון דחזינא דלוקה על האיסור אלמא לא בטיל לענין איסורא וה"ה דלא ליבטל גבי טומאה

1.

Now he answers that since we find that he is lashed for the Isur, this shows that it is not Batel regarding Isur. Similarly, it is not Batel regarding Tum'ah.

אבל לגי' ר"ת דפריך והא לא הויא כביצה מן התרומה ואיך יפסלנה מאי משני השתא הואיל וזר לוקה על האיסור לחודיה בכדי אכילת פרס

(c)

Question: However, according to R. Tam's text, he asked that there is not a k'Beitzah of the Terumah. How can it become Pasul? If so, what was the answer now "since a Zar is lashed for eating the Isur itself in the time to eat a half loaf"?

מ"מ היכי פוסל לתרומה וההיתר [היאך] מצטרף לאיסור לענין מגע והא לענין מלקות אין היתר מצטרף לאיסור

1.

Still, how does he disqualify the Terumah, and how does Heter join with Isur regarding touching? Regarding lashes, Heter does not join with Isur!

וי"ל דלפר"ת נימא (הגהת ברכת ראש) דה"ק כיון דלענין מלקות מהני ההיתר דמצטרף (הגהת ר' בצלאל אשכנזי) לאיסור ללקות עליו

(d)

Answer: According to R. Tam, we can say that he answered that since regarding lashes, the Heter helps, for it joins with Isur to be lashed for it...

שהרי אם היה מלקט (עליו) האיסור מתוך המקפה ואוכלו לא היה לוקה עליו שאין דרך אכילה בכך כדפירשנו

1.

If he would gather the Isur from the porridge and eat it, he would not be lashed, for this is not the normal way to eat, like we explained (36a DH Mishum).

i.

Note: There, Tosfos said that is not the normal way to eat, but he connotes that one who does so is lashed. There, Birkas Rosh says that there he discusses when the garlic is intact on the porridge, and here he discusses when it is mixed in. In another case of abnormal eating, the Gemara says Batlah Daito Etzel Kol Adam; Rashi says that one is not lashed, and Tosfos disagrees (below, DH Hanach, part 2).

אלמא מהני ההיתר שאוכלו עם המקפה לצרפו לאיסור מלקות ה"נ יועיל ההיתר להצטרף לאיסור לאפסולי אע"פ שאין במקום מגעו כביצה גמגום:

2.

Inference: The Heter helps, that he eats [the Terumah] with the porridge, to join it for Isur to be lashed. Similarly, the Heter should help to join it to Isur to become Pasul, even though there is not a k'Beitzah [to Terumah] in the place he touched. This is difficult. (Tif'eres Tziyon - regarding lashes, the Heter merely causes that the Terumah was eaten normally. What is the source that it joins with Isur to a Shi'ur?!)

10)

TOSFOS DH Amar (part 2)

תוספות ד"ה אמר (חלק ב)

(SUMMARY: Tosfos explains that he eats a k'Zayis of Terumah.)

לא דאיכא כזית בכדי אכילת פרס

(a)

Citation of Gemara: No, there is k'Zayis bi'Chdei Achilas Pras.

. שאם אוכל ממנו שיעור פרס שהן ארבע ביצים יש לו כזית תרומה ולהכי חייב ולא בטיל.

(b)

Explanation: If he eats a half-loaf, i.e. [the volume of] four eggs, there is a k'Zayis of Terumah. Therefore he is liable, and it is not Batel.

11)

TOSFOS DH uk'Zayis bi'Chdei Achilas Pras mid'Oraisa Hi

תוספות ד"ה וכזית בכדי אכילת פרס דאורייתא היא

(SUMMARY: Tosfos explains why Abaye did not know this from a Mishnah.)

אמר הר"ם דאע"ג דמתניתין היא בכריתות (דף יב:) כל אוכלים מצטרפים בכדי אכילת פרס

(a)

Implied question (Maharam): A Mishnah in Kerisus (12b) teaches that all foods join bi'Chdei Achilas Pras!

הני מילי לאוכל (הגהת הרש"ש) חלב שהוא בעיניה אבל שבתערובות הואיל ואין היתר מצטרף לאיסור יתבטל

(b)

Answer: That refers to one who eats Chelev, which is intact. However, in a mixture, since Heter does not join with Isur, [the Isur] is Batel;

דגם אם היה מלקט האיסור מתוך ההיתר ואוכלו בעיניה בכדי אכילת פרס לא (הגהת תפארת ציון) מיחייב על האיסור לחודיה ואע"פ שאין ההיתר מצטרף עמו

1.

Also if he would gather the Isur from the Heter and eat it by itself, bi'Chdei Achilas Pras, he would not be liable for the Isur itself, and even though Heter does not join with it;

i.

Note: Perhaps Tosfos means "even though it is not mixed with Heter that could be Mevatel it." Arzei ha'Levanon suggests that the text should say "since Heter does not join with it." See also the note above on DH Amar Lei, d:1:i.

וע"כ מתמה וכי כזית בכדי אכילת פרס דאורייתא אפי' בכה"ג

2.

Therefore, [Abaye] asks in astonishment "is k'Zayis bi'Chdei Achilas Pras mid'Oraisa even in such a case?!"

ומ"מ קשה לרשב"ם מאי פריך אפילו לא היה כזית בכדי אכילת פרס דאורייתא תיפוק ליה משום טעם כעיקר

(c)

Question (Rashbam): What was the question? Even if k'Zayis bi'Chdei Achilas Pras were not mid'Oraisa, it should suffice [to be lashed] because Ta'am k'Ikar!

דהא איהו מייתי בסמוך משרת ליתן טעם כעיקר

1.

Abaye [himself] brings below that "Mishras" teaches that Ta'am k'Ikar!

אלמא אוסר בנותן טעם ואינו מתבטל וכ"ש הכא שהעיקר עצמו לא מתבטל

2.

Inference: [Isur] forbids because it gives taste, and it is not Batel, and all the more so here, that the Ikar itself is not Batel! (I.e. it is intact. It did not dissolve.)

ותירץ דהשתא ס"ל לאביי דטעם כעיקר אינו חייב אלא א"כ אוכל כזית מן הטעם בבת אחת [כגון] שהבליע כזית יין בשני זיתים פת ואוכלו בבת אחת

(d)

Answer (Rashbam): Now, Abaye holds that one is liable for Ta'am k'Ikar only if he eats a k'Zayis of the taste at once, e.g. a k'Zayis of wine was absorbed in two k'Zeisim of bread, and he ate (swallowed) them at once;

וסברא הוא שלא יהיה טעם חמור מן העיקר והעיקר עצמו ס"ל השתא שאינו חייב אלא אם אוכלו בבת אחת.

1.

It is logical that taste is not more stringent than the Ikar, and now he holds that the Ikar itself, he is liable only if he eats it at once.

12)

TOSFOS DH Iy Hachi...

תוספות ד"ה אי הכי...

(SUMMARY: Tosfos explains why this is difficult only for Rav Dimi.)

דס"ד אמינא דיש בו כזית בכדי אכילת פרס בכותח הבבלי

(a)

Explanation: We are thinking that there is k'Zayis [of Chametz] bi'Chdei Achilas Pras of Kutach ha'Bavli.

ולדידיה ודאי ניחא דההיא מקפה משמע ליה מטעם דהיתר מצטרף לאיסור והיינו לר"א דדריש כל

1.

According to him (Abaye), surely the case of porridge is fine. He understands that the reason is because Heter Mitztaref l'Isur. This is according to R. Elazar, who expounds "Kol";

אבל לרבנן דלא דרשי כל פשיטא ליה (דלא) פליגי עליה

2.

However, according to Rabanan, who do not expound "Kol", it is obvious to him that they argue with him.

אבל אמה (הגהת מהר"ב רנשבורג) דלוקה דקאמר לר' יוחנן משום סברא ובהא לא אשכחן דפליגי תנאי

3.

However, regarding this that he is lashed, that [Rav Dimi] said that according to R. Yochanan, it is due to reasoning (because there is k'Zayis bi'Chdei Achilas Pras), we do not find that Tana'im argue about this!

וא"ת ולימא דכי פליגי רבנן עליה דרבי אלעזר בכותח הבבלי היינו כשאינו אוכל מן הכותח רק כזית מצומצם שלא אכל כזית מן האיסור

(b)

Question: (Why did Abaye ask?) He should say that Rabanan argue with R. Elazar about Kutach ha'Bavli, i.e. when he eats precisely a k'Zayis, for he did not eat a k'Zayis of Isur!

ור' אלעזר מחייב דדריש כל היתר מצטרף לאיסור אבל אם אכל כל כך שהיה שם כזית בכדי אכילת פרס מודו רבנן שפיר דמיחייב

1.

R. Elazar obligates, for he expounds "Kol" [to teach that] Heter Mitztaref l'Isur. However, if he ate so much that there is k'Zayis bi'Chdei Achilas Pras, Rabanan agree that he is liable!

וי"ל דמדקאמר התם בפ' אלו עוברין (פסחים מג.) על חמץ דגן גמור ענוש כרת על עירובו בולא כלום משמע אפי' אכל מן הכותח הרבה אמרינן דלא מיחייב.

(c)

Answer: Since [Chachamim] said there in Pesachim (43a) "for absolute Chametz of grain, one is Chayav Kares. For its mixture, he is not liable at all", this connotes even if he ate much Kutach, [they] say that he is not liable.

13)

TOSFOS DH Hanach l'Kutach ha'Bavli... d'Iy Misraf Sarif Lei

תוספות ד"ה הנח לכותח הבבלי... דאי מישרף שריף ליה

(SUMMARY: Tosfos explains that this refers to swallowing it.)

לשון גימוע כמו שורפה חיה (ע"ז דף כט:)

(a)

Explanation: "Sarif" is an expression of swallowing, like it says "Sorfah Chayah" (he swallows it raw - Avodah Zarah 29b).

14)

TOSFOS DH Hanach (part 2)

תוספות ד"ה הנח (חלק ב)

(SUMMARY: Tosfos brings two opinions about one who eats it by itself.)

בטלה דעתו אצל כל אדם

(a)

Citation of Gemara: Batlah Da'ato Etzel Kol Adam (we are not concerned for his opinion. The Halachah is based on normal people.)

בפסחים (דף מד.) פרש"י ואי מתרמי הכי מפטר שאין זה דרך אכילה

(b)

Explanation #1 (Rashi in Pesachim 44a): If this occurs, he is exempt, for this is not the normal way to eat it.

[ונראה] מ"מ דאי מתרמי הכי דמודו דחייב ובהכי לא איירי.

(c)

Explanation #2: It seems that if this occurs, [Chachamim] agree that he is liable. They do not discuss this. (Rather, they discuss one who consumes it normally.)

15)

TOSFOS DH v'Iy Mishtar Shatar Lei

תוספות ד"ה ואי מישטר שטר ליה

(SUMMARY: Tosfos explains that this refers to consuming it through dipping in it.)

מטבל בו [כדרכו] ליכא כזית בכדי אכילת פרס

(a)

Explanation: He dips [other food] in it, like the normal way [of consuming Kutach], he does not consume k'Zayis [of Chametz] bi'Chdei Achilas Pras.

וכה"ג נמי גבי שכר המדי דפליגי (הגהת ברכת ראש) נמי התם

(b)

Support: The same applies to Kutach ha'Bavli. [Chachamim and R. Elazar] argue also about it there.

אע"ג דדרך לשתותו בעינו

(c)

Implied question: It is normal to drink it by itself!

מיהו (הגהת ברכת ראש) אין דרך לשתות הימנו כל כך כוסות רצופין בכדי אכילת פרס דאי שתי להו רצופין בטלה דעתו אצל כל אדם.

(d)

Answer: However, it is not normal to drink so many cups consecutively [to consume a k'Zayis of Chametz] bi'Chdei Achilas Pras. If he drinks them consecutively, Batlah Daito Etzel Kol Adam.

16)

TOSFOS DH Shtei Maduchos

תוספות ד"ה שתי מדוכות

(SUMMARY: Tosfos explains the question.)

ויש בהן תבלין ואי ס"ד כזית בכדי אכילת פרס דאורייתא אמאי אמר שאני אומר

(a)

Explanation: There are spices in them. If you will say that k'Zayis bi'Chdei Achilas Pras is mid'Oraisa, why do we make a lenient assumption [that the Terumah fell into the Terumah...]?

כיון דאי תרומה נפלה לתוך של חולין מיחייב מיתה זה האוכלה לא היה לנו לתלות להקל

1.

Since if the Terumah fell into the Chulin, one (a Zar) who eats it is Chayav Misah, we should not make a lenient assumption!

שאין סברא להש"ס לומר שאין בו כזית בכדי אכילת פרס.

2.

The Gemara did not think that there is not k'Zayis bi'Chdei Achilas Pras.

17)

TOSFOS DH Eis Seforim d'Garsei

תוספות ד"ה אית ספרים דגרסי

(SUMMARY: Tosfos explains why Abaye did not answer that this is like Rabanan.)

אלא מאי היתר מצטרף לאיסור אמאי אמר שאני אומר,

(a)

Citation of Gemara: [Some texts say] rather, what [do you say]? Heter joins to Isur? [Also for you it is difficult,] why do we make a lenient assumption?

[וא"ת] לישני אביי אף כי אמר בההיא דמקפה היתר מצטרף לאיסור היינו כר' אלעזר דדריש כל והך כרבנן דלא דרשי כל

(b)

Question: Abaye should answer that even though he said regarding porridge that Heter Mitztaref l'Isur, this was according to R. Elazar, who expounds "Kol". This is like Rabanan, who do not expound "Kol"!

וי"ל דלא ניחא ליה לאפלוגי תרי בתרי סתמי (הגהת תורת נזיר) הדדי דאי הך כר' אלעזר הך נמי (הגהת מהר"ב רנשבורג)

(c)

Answer: He does not want to say that two Stam [Beraisos] argue with each other. If this is like R. Elazar, and this one is.

ובפרק אלו עוברין ליתא בספרים אלא הנח לתרומת תבלין דרבנן

1.

In Pesachim, this is not in Seforim. Rather, it says "do not ask from Terumah of spices, which is mid'Rabanan";

דדגן תירוש ויצהר כתיב ולהכי תלינן לקולא.

i.

The Torah wrote [to separate Terumah from] grain, wine and oil. (Everything else is mid'Rabanan.) This is why we make a lenient assumption.

18)

TOSFOS DH Shtei Kupos

תוספות ד"ה שתי קופות

(SUMMARY: Tosfos explains why only here it helps that there is a majority of Heter.)

ובהן תבואה ואי ס"ד כו'

(a)

Explanation: There is grain in [the boxes]. If you think that [k'Zayis bi'Chdei Achilas Pras is mid'Oraisa, why do we make a lenient assumption]?

ה"ג בשלמא לדידי דאמרינן היתר מצטרף לאיסור [לא אמרינן] אלא כשהאיסור רבה [עליו]

(b)

Citation of Gemara: Granted, according to me, that we say Heter Mitztaref l'Isur, we say so only when there is more Isur [than Heter].

וקשה והלא כותח הבבלי נפיש היתירא

(c)

Question #1: Kutach ha'Bavli has more Heter (the minority is Chametz)!

ותו גבי מדוכות דדייק ואלא מאי היתר מצטרף לאיסור אמאי אמר שאני אומר לישני ליה משום דנפישי חולין

(d)

Question #2: Regarding mortars, we infer "rather, what [do you say]? Heter joins to Isur? [If so,] why do we make a lenient assumption?" He should answer "we are lenient because there is more Chulin [so Heter does not join to Isur]"!

ואומר רבי דודאי במקום שיש נותן טעם כגון בכותח הבבלי ובמדוכות שהאיסור נותן טעם אז יהיה ההיתר מצטרף לאיסור

(e)

Answer (Tosfos' Rebbi): Surely, when there is Nosen Ta'am, e.g. regarding Kutach ha'Bavli and mortars, that the Isur gives taste [to the Heter], then the Heter joins to the Isur;

משא"כ הכא בב' קופות דמיירי דשתיהן מין אחד אין ההיתר מצטרף לאיסור (הגהת מהר"ב רנשבורג) דכיון שהיתר רבה מיד נתבטל [האיסור] והדין הוא לתלות להקל

1.

This does not apply here, with two boxes. We discuss when both are the same species. Heter does not join to Isur. Since the Heter is the majority, the Isur is Batel immediately. It is proper that we make a lenient assumption!

וא"ת אם כן מה אנו צריכין שאני אומר תיפוק ליה דאף כי נפלה תרומה לתוך חולין בטלה מיד ברוב

(f)

Question: If so, why do we need to say "I say [that the Terumah fell into the Terumah]"? Even if the Terumah fell into the Chulin, it is Batel immediately is the majority! (Keren Orah questioned this, for mid'Rabanan Terumah is Batel only if there is 100 times as much Chulin.)

ויש לומר דהשתא ס"ד דתרומה בזמן הזה דאורייתא ובדאורייתא לא תלינן לקולא אי לא תרי טעמי חדא דרבה ועוד דשאני אומר

(g)

Answer: Now we are thinking that Terumah nowadays is mid'Oraisa. Mid'Oraisa, we make a lenient assumption only if there are two reasons. Firstly, there is more [Heter]. And secondly, "I [can] say..."

1.

Note: Tosfos connotes that "I can say" is not synonymous with "making a lenient assumption. E.g. if both boxes were Chulin, but now he needs only one of them, we would not assume that the Terumah fell in the other box, for there is no reason to permit the one he wants more than the other.

וה"נ [פריך] אר' יוחנן בפ' הערל (יבמות פב.).

(h)

Support: We ask like this against R. Yochanan in Yevamos (82a. If Terumah nowadays is mid'Oraisa, why do we make a lenient assumption?)

19)

TOSFOS DH Ela l'Didach...

תוספות ד"ה אלא לדידך...

(SUMMARY: Tosfos justifies the question.)

[תימה] למאי דאוקמת לעיל (הגהת מהר"ב רנשבורג) דמיירי מין במינו ואין בו נותן טעם מאי קשיא ליה והא מין במינו דאורייתא ברובא בטיל

(a)

Question: Since you established above that we discuss Min b'Mino, and it is not Nosen Ta'am, what was difficult? Mid'Oraisa, Min b'Mino is Batel is the majority;

ושפיר איכא תרי טעמי להיתירא רבייה ושאני אומר

1.

There are two proper reasons to permit. There is more [Heter], and [we can say] "I say..."!

וי"ל (הגהת ברכת ראש) דאם איתא דכזית בכדי אכילת פרס דאורייתא במין בשאינו מינו גם מין במינו אין לתלות להקל על ידי סמך רבייה

(b)

Answer: If it is true that k'Zayis bi'Chdei Achilas Pras is mid'Oraisa for Min b'Eino Mino, also for Min b'Mino we should not rely on the majority to make a lenient assumption;

דדין הוא שיחמירו בו חכמים כעין חומרא מין בשאינו מינו

1.

It is proper that Chachamim be stringent, just like the stringency of Min b'Eino Mino. (Chachamim were stringent to say that Min b'Mino it is Batel only in 60, like the law of Min b'Eino Mino. This Dibur continues on the coming Daf.)

OTHER D.A.F. RESOURCES
ON THIS DAF