נזיר דף סו. א

שכבת זרע של זב האם מטמאת במשא?

שכבת זרע לחודיה שכבת זרע עם צחצוחי זיבה
לר' אליעזר אינה מטמאת אינה מטמאת
לר' יהושע אינה מטמאת מטמאת
למשנתנו ולת"ק דר' יוסי מטמאת כל המעת לעת מזמן שראה זיבה - "לפנות ערב"
לר' יוסי מטמאת כל אותו יום שראה בו זיבה - "מקרה לילה"

האומר "הריני כשמואל" האם הוי נזיר. כלומר, האם שמואל היה נזיר?

האם הוי נזיר מנלן
לר' נהוראי הוי נזיר,
דשמואל אמו הקדישתו לנזירות
דכתיב "ומורה לא יעלה על ראשו" -
ופירושו תער
לר' יוסי לא הוי נזיר, שמואל לא היה נזיר דנתפללה שלא יהיה עליו מורא בשר ודם [1]

נזיר דף סו: א

האם גדול המברך יותר מן העונה אמן, או שגדול העונה אמן יותר מהמברך?

מה גדול ממה?
לרב, ולרב הונא, וכן איתא בברייתא המברך גדול מן העונה
לר' יוסי ולר' נהוראי העונה גדול מן המברך
-------------------------------------------------

[1] אכן ר' נהוראי חולק על דרשא זו, דהרי מצינו שכן היה לשמואל מורא בשר ודם, דכתיב (שמואל א', טז:ב) "ויאמר שמואל איך אלך ושמע שאול והרגני", היינו שאמר שמואל להקב"ה איך אלך למשוח את דוד כמצותך - הא אם ישמע שאול יהרוג אותי, והרי שהיה לו מורא בשר ודם. ועל כרחך א"כ דמה שאמרה אמו (שם א:יא) "מורה לא יעלה על ראשו" הכוונה כמו שנאמר בשמשון שלא יעלה על ראשו תער משום שהקדישתו להיות נזיר.

-------------------------------------------------

עוד חומר לימוד על הדף