נזיר דף סד. א

מה דין טומאות דלהלן לטמא אחרים בספק נגעו ספק לא נגעו?

נטלם אדם בידו או גררן על הארץ כשזרק הטומאה באויר
בטומאת שרצים ספיקן טמא ספיקן טהור
בכזית מהמת,
טהרה שהאהילה [1], זב וזבה [2]
ספיקן טמא ספיקן טמא

מה הן צדדי האיבעיות דרמי בר חמא בספק נגעה טומאה בטהרות באופנים דלהלן,
ומה הן הצדדים, ומה הפשיטות באת"ל? (לגירסת התוס' בד"ה בעי).

מה הן הצדדים? מה הפשיטות באת"ל?
א. מת בכלי -
וכלי צף על פני המים
בתר הכלי אזלינן - והמת נח וטמא
בתר המים אזלינן - והמת צף וטהור
בתר כלי
- וטמא [3]
ב. מת על גבי שרץ -
והשרץ צף במים
בתר השרץ אזלינן - והמת נח עליו וטמא [4]
בתר המים אזלינן - והמת צף וטהור [5]
כמו שמונחת בכלי
- וטמא
ג. שרץ על גבי נבלה -והנבלה צפה במים שניהם טומאת ערב - והוי טומאה א' צפה
זה בכזית וזה בעדשה - והנבלה נחה וטמא
----
ד. שרץ על גבי שרץ -
והשרץ צף במים
שניהם שיעור אחד - והוי טומאה א' צפה
מופסקים א' מהב' - ושרץ עליון נח וטמא
כיון דמפסקי הוי כמונח בכלי - וטמא
ה. שרץ ע"ג נבלה שנימוחה - וצפה הנבלה הנימוחה כמשקה - והשרץ הוי צף
הנבלה הוי כאוכל - ושרץ נח וטמא
חשובה כאוכל והוי כמונח בכלי - וטמא
ו. שרץ ע"ג שכבת זרע - שצפה במים הש"ז הוי כמשקה - והשרץ הוי צף
משנעקרה [6] הוי כאוכל - ושרץ נח וטמא
חשובה כאוכל והוי כמונח בכלי - וטמא
ז. שרץ ע"ג מי חטאת ואפרן - וצפין במים כיון שיש אפר הוי אוכל - ושרץ נח וטמא
או אזלינן בתר המים - ושרץ צף וטהור
תיקו
-------------------------------------------------

[1] אכן דוקא אם הספק שמא האהילה הטהרה על הטומאה, אבל אם הספק שמא נגעה הטהרה במת שמא לא, דהיינו שהטהרות צפות והטומאה נחה, בזה הדין שספקו טהור.

[2] היינו דברים שמטמאים מלמעלה כלמטה, כלומר שמטמאים בין אם נמצאת הטומאה מעל הטהרה או מתחת הטהרה אפי' בלא לגעת בטהרה. וזה מצינו בזב וזבה שמטמאים בעליון ותחתון שלהם.

[3] כן הגירסא לפנינו, אכן הרא"ש גורס לאו לאו בתר כלי אזלינן, והוא לחומרא ולא כפירוש התוס'.

[4] דכיון דהם שני סוגי טומאות, טומאת שרץ היא טומאת ערב וטמאת מת היא טומאת שבעה, לכן נחשב שהמת כאילו מונח על כלי וטמא.

[5] דסוף סוף שניהם הם טומאות, וחשיבי כדבר אחד, ולכן נחשב כאילו המת צף על המים וספק טהרות שנגעו בו טהורים.

[6] פי', כיון שנעקרה מבשר אדם חשובה אוכל ולא משקה.

-------------------------------------------------

עוד חומר לימוד על הדף