נזיר דף ל. א

כיצד נפטר ר' חנינא בנזירותו, באומרו "אם קטן אני אהיה בשביל אבא,
ואם גדול אני אהיה בשביל עצמי", בלא שנצטרך לבדוק אותו?

אם הביא ב' שערות
קודם שהדירו אביו
אם הביא ב' שערות
באמצע ימי הנזירות
אם הביא ב' שערות
לבסוף אחר הנזירות
לרבי, עד שיביא ב' שערות נתקיימה הנזירות
מצד מה שהוא נזר
צריך ב' נזירויות [1] נתקיימה הנזירות
ממה שהזירו אביו
לריב"י, עד שיהיה מופלא הנזירות מצד אביו [2]

נזיר דף ל: א

האם האיש [3] יכול לגלח במעות נזירות אביו?

היכא שהיו
הוא ואביו נזירים יחד [4]
היה אביו נזיר ומת, ונדר הריני
נזיר ע"מ שאגלח על מעות אבא
לר' יוסי אין מגלח ויפלו לעולת נדבה מגלח על מעות אביו
לר' יוסי ר' אליעזר ר"מ ר' יהודה מגלח על מעות אביו מגלח על מעות אביו
-------------------------------------------------

[1] רבי ס"ל דמה שרצה רבן גמליאל לבדוק לר' חנינא, הוא לדעת אם הביא ב' שערות או לא. ולפ"ז מיירי שכבר היה ר' חנינא בן י"ג, ואם הביא כבר ב' שערות לא יכול אביו להדירו בנזיר. ויתירה מזאת, אפי' אם הדירו, פוקעת הנזירות של אביו. והנה כאן יש להסתפק אולי הביא ב' שערות באמצע שהתחיל לנהוג את הנזירות בשביל אביו, ובאופן זה הרי פקעה נזירות אביו ואינו יכול להביא עליה קרבן, והגם שמתחיל למנות עתה מחמת עצמו, מ"מ נזירות זו אינה נגמרת אחר ל' יום מתחילת ימי נזירותו, אלא צריך למנות ל' יום שלמים משעה שהביא ב' שערות. ולכן עתה שאין אנו יודעים מתי הביא בדיוק את הב' שערות, הרי שעכשיו בסוף הל' יום שנהג מחמת אביו צריך לנהוג עוד ל' יום נזירות מחמת נדרו שלו, דהרי נדרו לא חל קודם שיביא ב' שערות, וב' שערות אלו אולי באו רק ממש בסוף נזירותו, באופן שהפקיעו את הנזירות הראשונה, ושצריך למנות מעכשיו עוד שלשים.

[2] דכיון שס"ל שהאב מדיר את בנו עד שיגיע לעונת הנדרים, הרי שלדעתו ודאי לא מדובר באופן שהוא כבר בן שלש עשרה - שאז אם יביא ב' שערות יהיה גדול ותפקע הנזירות, אלא מדובר באופן שהוא עדיין לא בגיל שתים עשרה ובאו לבדוק אותו האם הגיע לעונת הנדרים או לא הגיע. ובגיל כזה אפי' אם יביא ב' שערות - הם שומא בעלמא, ולא מפקיעים את הנזירות של אביו.

[3] ודוקא גבי איש, אבל גבי אשה אינה מגלחת על מעות אביה, אפי' בכה"ג שאין לה אחים והיא היורשת, דלהלכה הוא בנזיר.

[4] ביארנו כאן לפי גירסת התוס' במשנה וכן הוא גירסת הברייתא בעמוד ב', אולם במשנה לפנינו ובביאור המפרש יש גירסא אחרת.

-------------------------------------------------

עוד חומר לימוד על הדף