נזיר דף כג. א

מדוע הוצרכה תורה לומר כמה פסוקים לאשמועינן שצריך סליחה וכפרה באופנים דלהלן?

דאי אשמועינן רק... הייתי אומר שבזה צריך כפרה, אבל...
גבי אשה
שהפר לה בעלה
גבי אשה -
שמתחילה נתכוונה לאיסור
בספק חלב ושומן שהתכוון להיתר
- לא צריך כפרה
ספק חלב ושומן
ועלה בידו חלב
גבי ספק -
שלבסוף עלה בידו איסור
באשה שלבסוף עלה בידה היתר
- לא צריך כפרה
גבי אשה
וגבי ספק חלב
בשניהם -
דלא איקבע איסורא
בשני חתיכות דאיקבע איסורא
- לא סגי בכפרה

נזיר דף כג: א

מה מדרגת מצוה או עבירה לשמה או שלא לשמה?

לשמה שלא לשמה
מצוה אין למעלה ממנה לכבוד ולקנות שם או ממון: מתוך שלא לשמה בא לשמה
לקנתר ולקפח אחרים: טוב לו שלא נברא
עבירה פי', לשם שמים -
היא כמצוה שלא לשמה
פי', שלא לשם מצוה או טובת ישראל -
אין גרוע ממנה
-------------------------------------------------
-------------------------------------------------

עוד חומר לימוד על הדף