MOED KATAN 28 (8 Adar Alef 5782) - dedicated in honor of the Yahrzeit of Sarah bas Baruch Hersh Rosenbaum, who passed away on 8 Adar 5776, by her husband Zev Dov Rosenbaum.

1)

TOSFOS DH Mah Parah Adumah Mechaperes

תוספות ד"ה מה פרה אדומה מכפרת -

(SUMMARY: Tosfos explains for what Parah Adumah atones.)

פירוש על מעשה העגל

(a)

Explanation: Parah Adumah atones for the episode with the [golden] calf.

וכדאמרינן במדרש משל לבן השפחה שטינף פלטירין של מלך אומר המלך תבא אמו וכו'.

(b)

Source (Midrash): A parable for this is a Shifchah's son who sullied the king's palace. The king says "bring his mother [to clean the filth of her son]."

2)

TOSFOS DH Misas Aharon l'Bigdei Kehunah

תוספות ד"ה מיתת אהרן לבגדי כהונה

(SUMMARY: Tosfos explains where these are written near each other.)

- דכתיב (במדבר כ) והפשט את אהרן את בגדיו ואהרן יאסף ומת שם וכן פי' בקונטרס

(a)

Explanation: It says "v'Hafshet Es Aharon Es Begadav... v'Aharon Ye'asef u'Mes Sham." Also Rashi explained like this.

ואין לפרש מיתת בני אהרן לבגדי קדש ילבש לפי שאינו סמוך כ"כ.

1.

Do not explain that this refers to the death of Bnei Aharon [written next to] Bigdei Kodesh, for they are not so close [to each other].

3)

TOSFOS DH Mah Bigdei Kehunah Mechaprin

תוספות ד"ה מה בגדי כהונה מכפרין

(SUMMARY: Tosfos mentions where this is brought.)

- בזבחים כו' (דף פח:).

(a)

Reference: This is in Zevachim 88b.

4)

TOSFOS DH Chatufah u'Dechufah

תוספות ד"ה חטופה ודחופה

(SUMMARY: Tosfos questions the difference between these, and the source for this.)

לא ידענא מאי שנא הוא ומנא ליה.

(a)

Question: I do not know what is the difference [between these two kinds of death] and what is the [Tana's] source for this.

5)

TOSFOS DH va'Adaber El ha'Am ba'Boker

תוספות ד"ה ואדבר אל העם בבקר

(SUMMARY: Tosfos explains that his wife became sick then.)

פי' וחלתה ומתה.

(a)

Explanation: And she became sick and died [that night].

6)

TOSFOS DH Hen Karvu v'Chulei

תוספות ד"ה הן קרבו וכו'

(SUMMARY: Tosfos proves that Moshe was not sick before he died.)

לאו דוקא דלא אשכחנא דמשה היה חולה

(a)

Explanation: This is not precise. We do not find that Moshe was sick;

וביום מותו כתב הרבה (סוטה יג:) ופסע כמה פסיעות בבת אחת כדפירש בפירוש חומש.

1.

On the day he died, he wrote much (Rashash - the Midrash says that he wrote 13 Sifrei Torah) and stepped (ascended) many (12) steps in one step (Sotah 13b), like [Rashi] explained in his Perush on Chumash (Devarim 34:1).

7)

TOSFOS DH Mes b'Chamishim Zu Hi Misas Kares

תוספות ד"ה מת בחמשים זו היא מיתת כרת -

(SUMMARY: Tosfos brings two sources for this, but challenges one of them.)

בירושלמי (פ"ב דביכורים) דייק מאל תכריתו שבט הקהתי (במדבר ד)

(a)

Source #1: The Yerushalmi derives this from "Al Tachrisu Shevet ha'Kehasi";

ועבודתם עד חמשים דכתיב (שם ח) מבן חמשים שנה ישוב מצבא העבודה

1.

They [Leviyim] would work until 50 years old - "mi'Ben Chamishim Shanah Yashuv mi'Tzva ha'Avodah."

ועוד מימי שנותיו ע' שנה דל עשרין דלא איענש עליהן נשתיירו חמשים (כדאי' שבת פט:)

(b)

Source #2: We learn also from "Yemei Shenoseinu Shiv'im Shanah." We deduct 20 years, for which one is not punished, and 50 years remain (Shabbos 89b).

ותימה לפי' דהא משמע בשמעתין דבחמשים משנולד קאמר

(c)

Objection #1: This is astounding. Our Sugya connotes that [one who gets Kares lives] 50 years from when he is born!

ועוד יהא חמשים לאחר שנתחייב כרת והוא מיתת כל אדם.

(d)

Objection #2: According to this, [one lives] 50 years after he is Chayav Kares [and dies at 70]. This is when people normally die!

1.

Note: Based on our text, Tosfos assumes that he became Chayav Kares immediately after turning 20. R. Yosef of Vilna says that the text said "Shenas Chaf" (the 20th year), and printers thought that this was an abbreviation for "she'Nischayav Kares."

8)

TOSFOS DH u'Misah b'Yedei Shamayim b'Shishim

תוספות ד"ה ומיתה בידי שמים בששים

(SUMMARY: Tosfos discusses the difference between Kares and Misah b'Yedei Shamayim.)

- בירושלמי מפיק ממתי מדבר דאמרינן לא מת אחד מהן פחות מבן ששים

(a)

Source: The Yerushalmi derives this from those who died in the Midbar. None of them died below 60.

ומיתה דהכא משמע זו היא מיתה בידי שמים וכרת בחמשים עד ששים ולא ששים בכלל וזהו שזרעו נכרת

(b)

Opinion #1: It seems that the "death" discussed here is Misah b'Yedei Shamayim. Kares is from 50 up to, but not including, 60. This (Kares) is that his seed is cut off.

וי"מ דחמשים היא מיתה שבידי שמים וכי איתא בהדי זרעו הוי כרת וששים מיתת כל אדם

(c)

Opinion #2: Some say that 50 is Misah b'Yedei Shamayim. When also his children die, this is Kares. Normal death is at 60.

1.

Note: The Maharsha explains that when his children die, also this is Kares (even if he lives past 60).

ובשבת פרק שני (כה. בד"ה כרת) ובריש יבמות (ב. בד"ה אשת אחיו) הארכתי.

(d)

Reference: In Shabbos (25a) and Yevamos (2a) I elaborated.

9)

TOSFOS DH Ela b'Mazla Talya Milsa

תוספות ד"ה אלא במזלא תליא מילתא

(SUMMARY: Tosfos resolves this with the Gemara that says that there is no Mazal for Yisrael.)

- והקשו בתוספות הא דאמרן בסוף שבת (דף קנו. ושם) אין מזל לישראל

(a)

Question (Tosfos): We say in Shabbos (156a) that Ein Mazal l'Yisrael!

וי"ל דלפעמים משתנה ע"י זכות המזל (הגהת הרש"ש) כי הנהו דהתם ופעמים שאין משתנה כדאמרינן בתענית (דף כה.) גבי רבי אלעזר בן פדת

(b)

Answer: [This means that] sometimes the Mazal changes through merits, like the cases there, and sometimes it does not change, like it says in Ta'anis (25a) regarding R. Elazar ben Pedas;

דא"ל ניחא לך דאחריב עלמא דאולי אברי' בעידנא דמזוני.

1.

[Hash-m] said to him "would you like Me to destroy the world [and create it again]? Perhaps you will be created at a time [when there is Mazal] for sustenance."

10)

TOSFOS DH Shitin Hilulei

תוספות ד"ה שתין הלולי

(SUMMARY: Tosfos says that this is not precise.)

- יש מפרשים לאו דוקא.

(a)

Explanation: Some say that this is not precise.

1.

Note: The Maharsha (Bechoros 57b, Chidushei Agados) says that Tosfos says that in all places, 60 is not precise. Tosfos Bava Kama 92b (DH Shitin) connotes like this.

11)

TOSFOS DH Safin

תוספות ד"ה ספין

(SUMMARY: Tosfos says that this means important.)

- חשוב למחר (הוא ו) היא מתה ואין כל בריה ספונה (כתובות עב.) פירוש חשובה

(a)

Explanation: This means important, like "tomorrow she will die, and no created being is Sefunah" (Kesuvos 72a), i.e. important.

1.

Note: Our text there says "Sofnah", i.e. no one will bury her.

ובמדרש ילמדנו אין העובדי כוכבים ספונים כלום שנא' (ישעיה מ) כל הגוים כאין נגדו

(b)

Support #1: The Midrash Yelamdenu says "Nochrim are not Sefunim at all" - "Kol ha'Goyim k'Ayin Negdo."

וכן פירש בערוך והביא עדיין ראיות אחרות.

(c)

Support #2: Also the Aruch explained like this. He brought other proofs.

12)

TOSFOS DH Man Raki'a

תוספות ד"ה מאן רקיע

(SUMMARY: Tosfos explains that this is something fixed and sewn.)

- פי' מתוקן ותפור ונעלות בלות ומטולאות (יהושע ט) תרגום בלן ומרוקעין (כן צריך להגיה)

(a)

Explanation: This means fixed and sewn. The Targum of "u'Ne'alos Balos u'Metula'os" is "Balan u'Meruka'in";

למתפרות כסתות (יחזקאל יג) תרגומו דמחטטן (כן צריך להגיה) רקיעי חשוך והוא לשון ישמעאל חתיכת בגד תפורה על הקרע

1.

The Targum of "l'Mesapros Kesasos" is "d'Mechatetan Reki'ei Chashoch." This is Arabic for a piece of fabric sewn on a tear.

בערוך ועוד הביא דאמרינן בפ' לא יחפור (ב"ב דף כ.) חזי למרקע לבוש

(b)

Support: The Aruch also brought what we say in Bava Basra (20a) "it is proper li'Mraka Levush" (to patch torn clothing)!

מיהו יש ספרים כתוב שם לקרעא.

(c)

Rejection of Support: However, some texts there say "l'Kar'a." (If so, there is no proof.)

28b----------------------------------------28b

13)

TOSFOS DH Bala ha'Maves

תוספות ד"ה בלע המות

(SUMMARY: Tosfos explains that this is in the Mishnah in order to end with a good matter.)

כדי לסיים בדבר הטוב משום דמועד קטן הוא סוף סדר מועד

(a)

Explanation: This was added to the Mishnah in order to end with a good matter, for Moed Katan is the end of Seder Moed.

1.

Note: The Rambam holds that Chagigah ends Seder Moed (Maharsha). It seems that we follow him regarding printed Mishnayos and Gemaros, and the Daf Yomi cycle.

ומה"ט מתרץ הרב רבי יעקב מאורליינ"ש

(b)

Support: The Ri of Orlins answered a question based on this;

הא דאתחיל סדר נשים בט"ו נשים

1.

Implied question: Why does Seder Nashim begins with "15 women (discussing Yibum, i.e. their husbands died without children)"?

אע"ג דאתחיל בפורענותא לא מתחיל כדאמרינן ביש נוחלין (ב"ב דף קח.)

i.

We do not begin with punishments, like it says in Bava Basra (108a)!

ותירץ דסומכין פורענות דמועד קטן אצל פורענות דיבמות דסמכינן פורענותא לפורענותא ונחמתא לנחמתא.

2.

Answer (Ri of Orlins): We put the punishments of Moed Katan next to those of Yevamos, for we put punishments next to punishments, and consolation next to consolation. (Bava Basra 14b says so to explain the order of Nevi'im.)

14)

TOSFOS DH Tzidkiyahu Melech Yehudah

תוספות ד"ה צדקיהו מלך יהודה

(SUMMARY: Tosfos explains that he was a total Tzadik.)

- צדיק גמור היה אבל במקרא לא מצינו יותר כי אם שצוה להעלות ירמיהו מן הטיט.

(a)

Explanation: He was a total Tzadik, but in Tanach, the only good matter we find about him is that he commanded to raise Yirmeyah from the mud.

15)

TOSFOS DH Yinachem Kesiv

תוספות ד"ה ינחם כתיב

(SUMMARY: Tosfos explains unlike Rashi.)

- בכתובות (דף סט:) פירשנו בענין אחר שלא כפירוש הקונטרס דהכא.

(a)

Reference: In Kesuvos (69b) we explained differently, unlike Rashi explained here.

1.

Note: Here, Rashi did not explain this answer. In Kesuvos, he explained that if it meant Yenachem (he will console others) with a Patach under the Nun, there should have been an Aleph after the Nun. Rather, it is Yinachem, he will be consoled. Tosfos there explained that if the verse discussed a consoler, it should have said Menachem, to avoid all doubt. Rather, it must refer to the one who is consoled.

16)

TOSFOS DH v'Litol Maneh Yafeh Rishon

תוספות ד"ה וליטול מנה יפה ראשון

(SUMMARY: Tosfos holds that the Kohen may seek a nice portion for himself.)

פי' יש לישראל ליתן לו אבל הוא אין לו ליטול כדאמרינן פ' מקום שנהגו (פסחים דף נ:) הנותן עיניו בחלק יפה כו'

(a)

Explanation: The Yisrael should give to him (a nice portion first), but he should not take, like we say in Pesachim (50b), that one who seeks [to take for himself] a good portion [will never be blessed, for Ayin ha'Ra prevails over him].

מיהו נראה לי דכהן כיון שזהו דינו יכול לראות סימן ברכה

(b)

Retraction: However, it seems to me that a Kohen, since this is his law (to receive a nice portion), can [take, and still] see a sign of Berachah.

ואע"פ שאומרים בפ' הזרוע (חולין קלג.) ונתן ולא שיטול מעצמו

(c)

Implied question: We say in Chulin (133a) "he (the Yisrael) will give", but [the Kohen] may not take for himself!

אין זה לוקח מתנות כי אם רואה שפיר מה שהוא רוצה ואומר ליתן לו [וע' תוס' גיטין נט: בד"ה וליטול מנה].

(d)

Answer: This is not taking Matanos. Rather, [I say that] he sees what he wants, and says [to the Yisrael] to give to him.

TAM V'NISHLAM, B'EZRAS HA'TZUR

OTHER D.A.F. RESOURCES
ON THIS DAF