1)

TOSFOS DH Bo'i Minei R. Yochanan mi'Shmuel

תוספות ד"ה בעא מיניה ר' יוחנן משמואל

(SUMMARY: Tosfos explains that he did not accept the answer.)

- מיהו ר' יוחנן לא קיבל משמואל דאיהו סבירא ליה דברים שבצינעא נוהג כדפרישית לעיל.

(a)

Explanation: However, R. Yochanan did not accept [the answer] from Shmuel, for R. Yochanan holds that private matters apply, like I explained above.

2)

TOSFOS DH Ha Acher she'Lo Para v'Chulei

תוספות ד"ה הא אחר שלא פרע כו'

(SUMMARY: Tosfos explains that really, we may not infer that others are liable for this.)

- אע"ג דפשטי' דקרא הא אחר פורע ופורם ואם הם יעשו ימות

(a)

Implied question: The simple meaning of the verse is that someone else grows his hair long and tears his clothes, but they (Aharon u'Vanav) may not!

נראה דאסמכתא בעלמא הוא דהא לא מייתי להו סוף פרק הנשרפין (סנהדרין דף פג.) גבי אלו שבמיתה.

(b)

Answer: It seems that this is a mere Asmachta, for we do not bring it in Sanhedrin (83a) among matters for which one is Chayav Misah [b'Yedei Shamayim].

3)

TOSFOS DH u'Shmuel l'Ta'amei

תוספות ד"ה ושמואל לטעמיה

(SUMMARY: 1. Tosfos rules unlike Shmuel. 2. Tosfos discusses whether all agree that washing the hands is Reshus.)

- פי' בתוספ' הרב דרב סבר דעטיפת הראש שאינה כעטיפת ישמעאלים הויא עטיפה

(a)

Explanation (Tosfos ha'Rav): Rav holds that wrapping the head unlike Yishmaelim is [called] wrapping.

ומסתמא רב ושמואל הלכה כרב

1.

If not specified otherwise, when Rav and Shmuel argue [about Isurim], the Halachah follows Rav.

יש מפרשין דרחיצת ידים דקאמר הכא רשות היינו כמ"ד פרק במה מדליקין (שבת דף כה:) דבלא אבילות הוא רשות

(b)

Assertion: Some explain that washing the hands [and feet in hot water on Erev Shabbos], which we say here is Reshus (optional), is according to the opinion (Shabbos 25b) that without Avelus, it is Reshus;

אבל לר"נ בר יצחק דאמר התם ואני אומר מצוה באבל נמי הוי מצוה ולא רשות

1.

However, according to Rav Nachman bar Yitzchak, who says there that it is a Mitzvah, also for an Avel it is a Mitzvah, and not Reshus!

ונראה דלא צריך למימר הכי אלא הכי פירושו הכא דמשום אבילות אינו חובה להראות שאין (הגהת הרש"ש) אבילות בשבת.

(c)

Rejection: We need not say so. Rather, our Gemara means that due to Avelus, it is not obligatory to show that there is no Avelus on Shabbos.

4)

TOSFOS DH Lo Shanu she'Ein Lo Min'alim b'Raglav

תוספות ד"ה לא שנו שאין לו מנעלים ברגליו

(SUMMARY: Tosfos discusses why only wearing shoes suffices.)

- תימה דכי היכי דמנעליו מוכיחין עליו אמאי לא אמרי' אחד מהני מוכיחין

(a)

Question: Just like we say that his shoes prove about him, why don't we say that one of these other matters [forbidden to Avelim during the week] proves about him?

ונמצא דאינו חובה כי אם האחד

1.

If so, it is obligatory to conduct only one matter [normally forbidden to Avelim]!

ושמא במנעלים יש הוכחה יותר.

(b)

Answer: Perhaps [wearing] shoes is a better proof than the other matters.

5)

TOSFOS DH v'Chol Kera she'Eino b'Sha'as Chimum Eino Kera

תוספות ד"ה וכל קרע שאינו בשעת חימום אינו קרע

(SUMMARY: Tosfos answers why above we say that one tears even afterwards.)

- נראה דהא דאמר לעיל (דף כ:) מי שנזדמן לו חלוק בתוך ז' אע"פ שאינו שעת חימום

(a)

Implied question: We said above (20b) that if [an Avel] obtained a Chaluk within seven days, even though it is not Sha'as Chimum [he must tear it]!

שמא דוקא כגון שקרע כבר והכא מיירי בשלא קרע עדיין

(b)

Answer #1: Perhaps that is when he already tore. Here we discuss one who did not yet tear.

1.

Note: The Maharsha asked that above, we discussed one who did not have a Chaluk to tear initially!

א"נ כגון שאין לו חלוק בשעה ראשונה חייב לקרוע כשיהיה לו אפי' שלא בשעת חימום

(c)

Answer #2: One who did not have a Chaluk at first (when he heard of the death) is obligated to tear when he will get a Chaluk, even if it is not Sha'as Chimum.

ולי נראה דבכל שעה שיוכל להתחמם על מתו אפי' לזמן מרובה אחר מיתתו קרוי שפיר בשעת חימום

(d)

Answer #3: I say that one can always become heated over his Mes, even a long time after the death. This is properly called Sha'as Chimum.

כמו שאמרו ברבנן משום דמדכרי שמעתייהו הוא הדין נמי בכל מת שיוכל להתחמם עליו

1.

This is like we say about Rabanan, because they remember the teachings [of the Mes, even afterwards is Sha'as Chimum]. Likewise, one can become heated about any Mes.

והא דפריך בסמוך ולא משני הכי

(e)

Implied question: We ask below, and do not answer like this!

משום דבלאו הכי משני שפיר.

(f)

Answer: This is because without this answer, we gave a good answer.

6)

TOSFOS DH Ki Tanya ha'Hi bi'Chvod Aviv v'Imo

תוספות ד"ה כי תניא ההיא בכבוד אביו ואמו

(SUMMARY: Tosfos asks a contradiction about how long one tears for a parent.)

- ומכאן קשה לי על מה שפי' למעלה (דף כ:) דגרסי' רבי חנניא מי שאין לו אלא חלוק אחד דמיירי בכה"ג דמחליף וקורע

(a)

Question: This is difficult for what I explained above (20b), that the text says that R. Chananyah says that one who has only one Chaluk... in such a case, that he changes and tears;

1.

Note: The Maharsha suggests that the text say "R. Chananel." Indeed, some texts of R. Chananel (20b) say "one who has only one Chaluk", unlike our text, which says "one who had no Chaluk..."

דהא גבי אביו ואמו אמר הכא מחליף וקורע כל שבעה ולעיל (שם) אמרי' על אביו ואמו קורע לעולם וצ"ע.

2.

Here, we say that for a parent that he changes and tears all seven days. Above; we say that for a parent, one always tears! This requires investigation.

7)

TOSFOS DH Hachi Amar R. Yochanan Devarim shebi'Tzin'ah Noheg

תוספות ד"ה הכי א"ר יוחנן דברים שבצינעא נוהג

(SUMMARY: Tosfos cites Bahag, who rules like R. Yochanan.)

- פסק בהלכות גדולות כר' יוחנן לאפוקי מרב ושמואל דאמרי לעיל תשמיש המטה רשות ודברים שבצינעא הוא

(a)

Pesak: Bahag rules like R. Yochanan, unlike Rav and Shmuel, who say above that relations are Reshus. This is private matters;

ובפ"ק דכתובות (דף ד.) נמי קאמר עלה מסייע ליה לר' יוחנן דאביי ורבא סברי כוותיה

(b)

Support: Also in Kesuvos (4a), we say "this supports R. Yochanan", for Abaye and Rava hold like him.

ואע"ג דקיימא לן (לעיל דף יח. כב.) הלכה כדברי המיקל

(c)

Question: We hold that in Aveilus, the Halachah [always] follows the lenient opinion!

ה"מ במחלוקת של תנאים אבל במילתא דאמוראי לא אמרן

(d)

Answer: This is when Tana'im argue. This general rule does not apply to an argument of Amora'im.

מספקא לי כי היכי דשרי בתוך ביתו הני דברים דקריעה ועטיפת הראש (הגהת הרש"ש) אי הוה אסור נעילת הסנדל בצנעא וכל שאר דברים.

(e)

Question: I am unsure. Perhaps just like we permit in his house these matters of tearing and wrapping the head, if wearing shoes is forbidden in private, and similarly other matters.

8)

TOSFOS DH Atzeres k'Shabbos

תוספות ד"ה עצרת כשבת

(SUMMARY: Tosfos explains what the Tana'im did not mention.)

וכ"ש ר"ה ויוה"כ

(a)

Explanation: All the more so, Rosh Hashanah and Yom Kipur [are like Shabbos];

ר"ג אומר ר"ה ויוה"כ כרגלים וכ"ש עצרת לאחר חורבן

1.

R. Gamliel says, Rosh Hashanah and Yom Kipur are like Regalim, and all the more so Shavu'os [even] after the Churban.

ולישנא לא אתי שפיר דהוה ליה למתני ר"ג אומר אף ר"ה ויוה"כ כו'.

2.

The wording of the Mishnah is awkward. It should have taught "R. Gamliel says, even Rosh Hashanah and Yom Kipur..."

9)

TOSFOS DH v'Chachamim Omrim Lo k'Divrei Zeh v'Chulei

תוספות ד"ה וחכמים אומרים לא כדברי זה כו'

(SUMMARY: Tosfos explains why we do not ask that this is like the first Tana.)

- ולא שייך למימר היינו תנא קמא

(a)

Implied question: Why didn't we ask "Chachamim are just like the first Tana" [who said that Regalim interrupt]?

דנימא כולהו אתו לפרש מילתא דתנא קמא

(b)

Answer: We could say that all of the Tana'im (after the first Tana) come to explain the first Tana.

כי ההיא דלא ירבה לו נשים בפרק ב' דסנהדרין (דף כא.) וההיא (דהמזבח מקדש (הגהה בגליון)).

(c)

Support: This is like "Lo Yarbeh Lo Nashim" in Sanhedrin 21a (R. Shimon is like the first Tana), and the Mishnah in Zevachim 83a (R. Yehoshua and R. Gamliel explain the first Tana).

10)

TOSFOS DH Halachah k'R. Gamliel

תוספות ד"ה הלכה כר"ג

(SUMMARY: Tosfos explains why Shmuel needed to teach this.)

- תימה כיון דאמר שמואל (לעיל דף יח. כב.) הלכה כדברי המיקל באבל אמאי איצטריך למיפסק הלכה כר"ג

(a)

Question: Since Shmuel said (18a, 22a) that in Aveilus, the Halachah [always] follows the lenient opinion, why did he need to rule here like R. Gamliel?

וי"ל דחומרא נמי היא דאם קברו סמוך לחשיכה ולא היה לו שעה אחת לנהוג בו אבילות או קברוהו נכרים ביום טוב או שמע שמועה קרובה ביום טוב אם הם כרגלים אינם עולים למנין שבעה

(b)

Answer: There is also a stringency in his opinion. If one buried the Mes close to dark, and there was no time to observe Avelus, or if Nochrim buried the Mes on Yom Tov, or he heard a Shemu'ah Kerovah on Yom Tov, if they (Rosh Hashanah and Yom Kipur) are like Regalim, they do not count towards Shivah;

ואם הם כשבת עולים.

1.

If they are like Shabbos, they count towards Shivah.

24b----------------------------------------24b

11)

TOSFOS DH Aba Sha'ul Omer

תוספות ד"ה אבא שאול אומר אף באיש אחד ושתי נשים

(SUMMARY: Tosfos explains that this is normally forbidden.)

- מפורש במסכת קדושין (דף פ: ושם) אע"ג דאין איש אחד מתייחד עם שתי נשים בשעת אבילות דטרידא שרי.

(a)

In Kidushin (80b), it explains that even though one man may not be secluded with two women, at a time of Avelus, they are distracted, so it is permitted.

12)

TOSFOS DH v'Ein Omrim Alav Birkas Avelim

תוספות ד"ה ואין אומרים עליו ברכת אבלים

(SUMMARY: Tosfos discusses whether this is even if his months were completed.)

- פירש בקונטרס דמיירי בלא כלו לו חדשיו

(a)

Rashi's opinion: This is when his months [of gestation] were not completed.

ומיהו אפי' מיירי בכלו לו חדשיו נהי דמתאבלים עליו כדאיתא בפרק ר"א (שבת דף קלו. ושם) ובפרק יש בכור לנחלה (בכורות דף מט.) מ"מ אין מחמירין עליו כל כך לצערו

(b)

Opinion #2: However, even if we discuss when his months were completed, even though we mourn over him, like it says in Shabbos (136a) and Bechoros (49a), in any case we are not so stringent to pain him;

כדאשכחן בהני דסמוך דלפי מה שהוא גדול מחמירין לכבודו.

1.

This is like we find in the cases below. Based on how old he was, we are stringent for his honor.

13)

TOSFOS DH Birkas Avelim v'Tanchumei Avelim

תוספות ד"ה ברכת אבלים ותנחומי אבלים

(SUMMARY: Tosfos discusses whether an Avel may wear garments laundered before Avelus.)

- שמנחמים אותו בדברים:

(a)

Explanation: They console him in public.

1.

Note: The Maharsha says this is the end of this Dibur. The following words begin a new Dibur that pertains to 24a.

לעיל (ע"א) פירש בקונטרס דאם בא להחליף בגדים שכבסו קודם האבל (הגהת מהרש"א) ללבוש בגדים שהן מכובסין כי חלוק הוא מלבוש בכביסה (הגהת בארות המים)

(b)

Opinion #1 (Rashi): Above, Rashi explained that if he wants, [he may] change into clothes that he laundered before Avelus, in order to wear laundered clothes, for "Chaluk" is a laundered garment. (I did not find this in our text of Rashi.)

ומכאן משמע שרש"י (הגהת מהרש"א) היה מתיר בגדים שכבסו קודם האבל (הגהת מהרש"א)

(c)

Inference: Here it connotes that Rashi permits garments laundered before his Avelus.

ובתוס' פי' אם בא להחליף ללבוש בגדים שאינם מכובסים כי חלוק הוא מלבוש ורגילים ללובשו ולהחליף בלא כיבוס ור' יצחק זקיני סובר כך

(d)

Opinion #2 (Tosfos): If he wants, [he may] change [only] into clothes that were not laundered, for Chaluk is a garment, and it is normal to wear it and change without laundering. My grandfather R. Yitzchak holds like this.

ועל פירש"י הקשה דאי שרי בגדים שכבסו קודם אבלו ומסתמא הכי נמי שרי בגדים המגוהצים קודם אבילות

(e)

Question (Ri, against Rashi): If one may wear clothes laundered before Avelus, presumably we permit also garments Meguhatzim before Avelus;

וא"כ מנין לו למעלה דאביי כרבי ורבא כר' (הגהת מהרש"א) אלעזר בן שמעון שמא מקודם אבלו היו מגוהצין

1.

If so, what is the source above (23a) that Abaye [who wore an old white Meguhatz garment] holds like Rebbi, and Rava [who wore a new red Meguhatz garment] holds like R. Elazar b'Rebbi Shimon? Perhaps they were Meguhatzim before the Avelus!

וי"ל דמדשרו הני דוקא ולא חדשים לבנים ש"מ דסבירא להו הכי

(f)

Answer: Since they permitted particularly these, but not new white garments, this shows that they hold like this.

ומיהו זהו המנהג עתה שמלבישין אותו לאדם אחר יום או חצי יום ואין זה קרוי בגד מכובס לדידיה.

(g)

The custom: However, now the custom is that someone else wears them for a day or half a day, and this is not called a laundered garment for him (the Avel).

14)

TOSFOS DH R. Akiva Omer Ben Shanah v'Chulei

תוספות ד"ה רבי עקיבא אומר בן שנה כו'

(SUMMARY: Tosfos explains how R. Akiva argues with the first Tana.)

ולא סגי בי"ב חדשים

(a)

Explanation: Twelve months is not enough.

ובמסכת שמחות נראה לי דגרסינן בן ג' שנים יוצא במיטה (הגהת מהרש"א) ר"ע כו' פירוש דלא בעי ג' שנים

(b)

Citation: In Maseches Semachos it seems to me that the text says "a three-year old is taken out in a bed. R. Akiva..." i.e. he does not require three years.

ואם מת ביום שלשים פוסק בפ' יש בכור (בכורות ד' מט.) שלשים יום באדם אינו נפל

(c)

Pesak: If he died on day 30, [we] rule in Bechoros (49a) that a baby who lived 30 days is not a Nefel.

ויום שלשים לענין אבילות כיום שלפניו ואינו מתאבל וה"ה מסתמא לענין בכור.

1.

Regarding Avelus, [if a baby died on] day 30, [it] is like [dying on] the day before, and we do not mourn over him. Presumably, the same applies regarding a Bechor.

i.

Note: The Rashash asks that they argue about a Bechor there! Perhaps Tosfos discusses when we do not know that his months were completed. Or, the text should say "regarding Kavod."

15)

TOSFOS DH d'R. Eliezer Amar R. Oshaya Hi

תוספות ד"ה דרבי אלעזר א"ר אושעיא היא

(SUMMARY: 1. Tosfos discusses which Yamim Tovim count like seven days. 2. He discusses the relevance of whether Rosh Hashanah counts like seven days.)

- והא דלא מייתי ברייתא דר"א בן יעקב דמפיק תשלומין מוקראתם ובקצרכם איזהו חג שאתה קורא וקוצר הוי אומר זה חג השבועות

(a)

Implied question: Why don't we bring the Beraisa of R. Eliezer ben Yakov, which learns Tashlumim from "u'Krasem uv'Kutzrechsem" - the Chag on which you read and harvest is Shavu'os;

וריש לקיש אמר חג הקציר איזהו חג שאתה חוגג וקוצר בו הוי אומר זה עצרת

1.

Reish Lakish expounds, "Chag ha'Katzir" - on which Chag are you Chogeg (bring Chagigah) and harvest? This is Shavu'os.

ויש לומר דלא ידעינן כמה ימים אי לאו מדרבי אושעיא כדאיתא פרק אין דורשין (חגיגה דף יז: ושם)

(b)

Answer: We do not know how many days [of Tashlumim] if not from R. Oshaya (who makes a Hekesh to Pesach and Sukos), like it says in Chagigah (17b).

אלא קשיא ליה מנא ליה דעצרת כרגלים בזמן הזה הא ליכא תשלומין

(c)

Question: What is his (R. Oshaya's) source that Shavu'os is like Regalim nowadays? There is no Tashlumim [nowadays]!

ונהי דמתני' הכי משמע מדקאמרי עצרת כרגלים משמע לגמרי

1.

Suggestion: Our Mishnah connotes like this. "Shavu'os is like Regalim" connotes that it is totally [like them].

מיהו היא גופא מנא ליה

2.

Rejection: How does he (the Tana) know this?

י"ל כיון דעצרת חד יומא ונחשב כמו פסח וסוכות בזמן שבית המקדש קיים לענין תשלומין חשיב נמי לדידן כרגל דפסח וסוכות

(d)

Answer: Since Shavu'os is one day, and it is considered like Pesach and Sukos when the Mikdash stands regarding Tashlumim, also for us [after the Churban, regarding Avelus] it is like the Regel of Pesach or Sukos.

מיהו בר"ה ויום הכפורים משמע דלא סבירא להו הכי דליהוו חשיבי כשבעה ימים מדלא נקט אלא עצרת

(e)

Distinction: However, regarding Rosh Hashanah and Yom Kipur, it seems that they do not hold like this, that they should be considered like seven days, since he (R. Oshaya) mentioned only Shavu'os;

ולית ליה דרבן גמליאל ורב פפא דבסמוך דאמרי אפילו ר"ה ויוה"כ ישנן כרגלים דלעולם הוא במקום פסח וסוכות

1.

He does not hold like R. Gamliel and Rav Papa below, who say that even Rosh Hashanah and Yom Kipur are like Regalim. It is always in place of (i.e. like) Pesach and Sukos.

הקשה בתוספות הרב מה אנו צריכים שיהא ראש השנה כשבעה ימים בלאו הכי נמי מותר לגלח ערב יום כפורים דהוי קובר את מתו שמונה ימים קודם יום כפורים דבטלה הימנו גזרת שלשים

(f)

Question (Tosfos ha'Rav): Why do we need that Rosh Hashanah be considered like seven days? Even without this, one may shave on Erev Yom Kipur, for he buried his Mes eight days before Yom Kipur, so the decree of Sheloshim is Batel!

ותירץ דנפקא מינה אם לא גילח ערב יום כיפורים דאינו מגלח אחר יום כיפורים

(g)

Answer #1 (Tosfos ha'Rav): This affects one who did not shave on Erev Yom Kipur. (Then, Yom Kipur is not Mevatel Sheloshim.) He may not shave after Yom Kipur;

אבל עתה דחשבינן ראש השנה כשבעה ויום הכפורים כשבעה וערב ראש השנה כשבעה ימים קודם ובין ראש השנה ליום כפורים שבעה ונקיט ליה בתר יום כפורים שני ימים ומגלח

1.

However, now that we consider Rosh Hashanah like seven days, and Yom Kipur is like seven days, and Erev Rosh Hashanah is considered like seven days [from burial] before [Rosh Hashanah], and there are seven days between Rosh Hashanah and Yom Kipur, he waits two days after Yom Kipur, and he may shave.

i.

Note: Why do we count only seven days between Rosh Hashanah and Yom Kipur? The Rashash answers that the two days of Rosh Hashanah are considered like one.

ואין נראה לי תירוץ זה דהא קיימא לן כאבא שאול דאמר לעיל (דף יט:) מגלח אחר הרגל

(h)

Rejection: We hold like Aba Sha'ul, who said above (19b) that [one who did not shave on Erev ha'Regel,] he shaves after the Regel!

אלא יש לפרש דנפקא לן מינה לענין שמועה רחוקה דחשבינן לה שמועה רחוקה בהני שני ימים אחר יום כפורים

(i)

Answer #2: Rather, it affects a Shemu'ah Rechokah. We consider a Shemu'ah two days after Yom Kipur [of a death before Rosh Hashanah] to be a Shemu'ah Rechokah.

וזהו דוחק גדול כי זה אינו מפורש בשום מקום שתחשב שמועה רחוקה פחות משלשים יום

(j)

Objection: This is a very poor answer. It is not explicit anywhere that a Shemu'ah is considered Rechokah in less than 30 days!

ויותר היה יכול לומר לענין דחשבינן אחר ראש השנה שבת שלישית דאמר לעיל יושב במקומו

(k)

Answer #3: It would be easier to say that after Rosh Hashanah is considered the third week. We say above that [in the third week] he sits in his place.

מיהו אין זה נראה שום קושיא כלל דהא דאמר שמונה ימים קודם הרגל בטלה ממנו גזרת שלשים יום היינו דוקא היכא דנהג אבילות שבעה ימים

(l)

Answer #4: The question is not difficult at all. We say that [if the Mes died] eight days before the Regel the decree of Sheloshim is Batel, only if he observed Avelus seven days;

אבל זה שלא נהג אבילות כי אם יום אחד לא אמרינן יום כפורים תבטל שלשים

1.

This person (who became an Avel on Erev Rosh Hashanah) observed Avelus only one day. We do not say that Yom Kipur is Mevatel Sheloshim.

ותמהתי למה לא פירש הרב כך כי דבר זה פשוט

(m)

Question: I do not know why the Rav did not explain like this. This is obvious!

ובסמוך פירש כענין זה הרב יום אחד לפני החג וחג ושמיני שלו הרי כאן כ"א יום

(n)

The Rav's opinion: Below, the Rav explained similar to this. [If the Mes died] one day before the Chag (is like seven days), and the Chag (is seven days), and its eighth day (Shemini Atzeres counts like another seven), here is 21 days.

דדוקא בהני אומרים דשמיני עצרת הרי כ"א יום אבל מת ברגל שלא נהג אבילות קודם הרגל לא הוי שמיני עצרת כי אם יום אחד למנין שלשים

1.

Only in such a case (he died before Sukos) we say that Shemini Atzeres completes 21 days, but if he died during the Regel, and [the Avel] did not conduct Avelus before the Regel, Shemini Atzeres counts like only one day towards Sheloshim.

כך נראה לי ואיני יודע הבירור כך פירש הרב

2.

So it seems to me. I do not know this so clearly. So the Rav explained (said).

ופירש בהלכות גדולות דהשתא דאית לן תרי יומי אי שכיב ליה שיכבא ביום טוב ראשון לא ינהוג אבילות עד מוצאי יום טוב שני (ימים) ואותו יום טוב שני עולה למנין שבעה

(o)

Bahag's opinion: Nowadays that we observe two days [in Chutz la'Aretz], if a Mes died on Yom Tov Rishon, one does not conduct Avelus until Motza'ei Yom Tov Sheni. Yom Tov Sheni counts towards Shivah;

ואי שכיב ביום שני ההוא יומא נוהג אבילות

1.

If he died on Yom Tov Sheni, he conducts Avelus that day;

דכיון דיום טוב שני דרבנן אתי אבילות דאורייתא דיום ראשון דהוי מן התורה כדאמרינן בזבחים (ד' ק:) ומבטל יום שני דרבנן

i.

Since Yom Tov Sheni is mid'Rabanan, Avelus mid'Oraisa of the first day [of death], which is mid'Oraisa, like it says in Zevachim (100b), is Mevatel Yom [Tov] Sheni mid'Rabanan.

ואין נראה לר"י וגם אין נוהגין כלל ובמקום אחר פירשתי.

(p)

Rebuttal: The Ri disagreed. This is not the custom at all. Elsewhere, I explained this.

16)

TOSFOS DH Ela Kerovav

תוספות ד"ה אלא קרוביו

(SUMMARY: Tosfos learns from the Yerushalmi that Havra'ah applies without Avelus.)

ירושלמי ובלבד קרובים הראוין להתאבל כהדא דרבי אבין דמך במועדא לא גמל ר' מנא חסדא אמר בתר מועדא ניעבדא ליה יקרא

(a)

Citation (Yerushalmi): This is only for relatives proper to mourn, like the case of R. Avin, who died during the Moed, R. Mana did not eulogize him. He said "after the Moed we will show honor to him."

ואסיק חכם שמת הכל כקרוביו מברין עליו אלו ואלו

1.

It concludes "if a Chacham died, everyone is like his relatives. These and these (those present at the time of death, and those who were not) have Seudas Havra'ah (the Avel's first meal after the burial):

נראה לי מכאן משמע שיש הבראה בלא אבילות כגון ברגל

(b)

Inference: Havra'ah applies without Avelus, e.g. during the Regel.

ולקמן (ד' כה:) אמר אפי' רבו שלמדו חכמה אינו יושב עליו אלא יום אחד

1.

Below (25b), we say that even for one's Rebbi who taught to him Chachmah, he sits only one day.

ותמיהני אם כן נצטרך הבראה לשמועה רחוקה ולא מצינו ברבי חייא שעשו לו הבראה

(c)

Question: If so, we should require Havra'ah for a Shemu'ah Rechokah, and we do not find that they made Seudas Havra'ah for R. Chiya [when Rav told him that his father and mother died]!

אלא קאמר לעיל (דף כ:) והולך כלי אחרי לבית המרחץ

1.

Rather, he (R. Chiya) said (20a) "take my Kelim after me to the bathhouse" (to show that Avelus for a Shemu'ah Rechokah is only one day, and Miktzas ha'Yom k'Kulo)!

ושמא לענין הבראה החמירו משום כבוד החכם.

(d)

Answer: Perhaps [Chachamim] were more stringent than about Havra'ah, due to the honor of the Chacham.

OTHER D.A.F. RESOURCES
ON THIS DAF