1)

TOSFOS DH Amar Shmuel Mekablei Kiboles b'Soch ha'Techum

תוספות ד"ה אמר שמואל מקבלי קיבולת בתוך התחום

(SUMMARY: Tosfos discusses when the Heter of Kablanus applies.)

הא דשרינן כלים לכובס נכרי פירש בקונט' דלא מינכר שהוא של ישראל

(a)

Rashi's opinion: We permit giving clothes to a Nochri launderer because it is not recognized that it is of a Yisrael.

ור' יעקב לא היה מחלק ואומר דשרי במועד וגם בשבת

(b)

R. Tam's opinion: There is no distinction. It is permitted during the Moed and on Shabbos.

דהא ריחים של מים איכא השמעת קול ושרינן בפ"ק דשבת (דף יח. ושם)

(c)

Source #1: A water mill makes noise, yet we permit it [on Shabbos] in Shabbos (18a);

ובפ"ק דע"ז (דף כא: ושם) שרינן להשכיר שדה לנכרי משום דאריסותיה קעביד

(d)

Source #2: In Avodah Zarah (21b) we permit renting a field to a Nochri, for he does his sharecropping. (He is not working for the Yisrael);

וכ"ש קבלנות שאין הבית מתעלה בכך אלא ממהר לעשות

1.

All the more so Kablanus is permitted, for this does not improve the house, just he finishes quicker.

ואע"ג דר' שמעון בן אלעזר פליג

(e)

Implied question: R. Shimon ben Gamliel disagrees!

מסתמא הלכה כר' שמעון בן גמליאל דקא אסר התם מרחץ במשנה

(f)

Answer: Presumably, the Halachah follows R. Shimon ben Gamliel, who forbids a bathhouse in the Mishnah;

משמע הא שדה שרי כדדייק התם

1.

Inference: A field is permitted, like we infer there;

ותניא בפ"ק דשבת (דף יט.) גבי ספינה פוסק עמו על מנת לשבות ואינו שובת

(g)

Support: A Beraisa (Shabbos 19a) says that [one who goes] on a ship stipulates that they will cease on Shabbos, and [we are not concerned if] they do not cease.

אלמא אין הנכרי מניח לעשות קבלנותו בשביל ישראל

1.

Inference: The Nochri need not cease his Kablanus due to the Yisrael.

ואיכא מאן דאמר אפי' לפסוק אין צריך

2.

Some say that one need not even stipulate [that they will cease].

ובשמעתין דאסר שמואל מפרש רבינו יעקב כאותו פירוש שמעמידין כולהו שמעתתא באבל

(h)

R. Tam's opinion: In our Sugya, Shmuel forbids. All these teachings refer to an Avel;

וכדרב שישא דאמר (לעיל יא:) דברים המותרי' בחש"מ אסורין בימי אבלו דהוי דאורייתא או כעין דאורייתא אבל במועד הקילו

1.

This is like Rav Shisha, who said that things permitted during Chol ha'Moed are forbidden during Avelus, for it is mid'Oraisa, or like mid'Oraisa. However, Chachamim were lenient about Chol ha'Moed;

וכ"ש שיש להן להקל בשבת דלא חיישינן כל כך דלא ליזלזל ביה

2.

All the more so we should be lenient about Shabbos. We are not so concerned lest people disgrace it.

וא"ת כיון דבאבילות איירי שמואל היכי קאמר וכי ליכא מתא דמיקרבא להתם לא אמרן אלא בשבתות וימים טובים דלא שכיחי דאזלי מדוכתא אבל בחולו של מועד אסור וצריך עיון.

(i)

Question: Since Shmuel discusses Avelus, how can [the Gemara] say that if there is not no city nearby, we said [that it is permitted] only on Shabbos and Yom Tov, for people do not commonly go there, but it is forbidden during Chol ha'Moed? This requires investigation.

2)

TOSFOS DH Divrei R. Yosi

תוספות ד"ה דברי רבי יוסי

(SUMMARY: Tosfos discusses whether we discuss a pit or barrel of wine.)

בשמן תניא מילתא דר' יהודה ברישא וכיון דאתחיל מילתא דרבי יוסי מסיים לה

(a)

Explanation: Regarding oil, R. Yehudah's opinion was taught first. Once we began R. Yosi's opinion, we finish it.

וגף ביין לא ידענא אי אבור אי אחבית קאי

(b)

Question: Regarding wine, I do not know whether "he corks" refers to the pit or the barrel.

מיהו לכאורה אחבית קאי דשייך בה מגופה

(c)

Suggestion: Seemingly, it refers to the barrel, to which corking applies.

ומדקתני בה זולף וגומר משמע דאבור קאי דאחבית לא שייך משמע דגף אחרי כן

(d)

Retraction: "Zolef v'Gomer" connotes that it refers to the pit. This does not apply to a barrel! This connotes that after [he directs wine from the pit into a barrel, he finishes, i.e.] he corks [the barrel]." (Based on Tosfos ha'Rosh.)

וגם עושין לו לימודין משמע דקאי אבור ולית ליה זולף וגומר דאחבית לא שייך לימודין דסגי בכיסוי קטן.

(e)

Support: Also "he makes for it planks" connotes that it refers to the pit. He (R. Yehudah) disagrees with [R. Yosi's Heter] "Zolef v'Gomer." Planks do not apply to a barrel. A small cover suffices for it.

12b----------------------------------------12b

3)

TOSFOS DH Machnis Adam Perosav Mipnei ha'Ganavim

תוספות ד"ה מכניס אדם פירותיו מפני הגנבים

(SUMMARY: Tosfos asks what is the Isur to gather Peros.)

- פירש בתוספות הרב דבאסיפת פירות איכא מלאכה כדאמרינן פרק אין דורשין (חגיגה דף יח.)

(a)

Explanation (Tosfos ha'Rav): Gathering Peros is a Melachah, like it says in Chagigah 18a;

גבי חג האסיף אסיפה במועד מי שרי

1.

Citation (18a): Why is it called Chag ha'Asif? Is gathering permitted during the Moed?!

ואיני יודע מה מלאכה

(b)

Question: I do not know what Melachah is gathering Peros.

וצריך עיון אי טרח בלא מלאכה אסיר כי היכי דאסירי בפרקמטיא

(c)

Suggestion: This requires investigation, if exertion without Melachah is forbidden, just like business.

ולקמן בשמעתין (דף יג.) אמר מועד משום טירחא ולא טירחא הוא

(d)

Support: Below (13a) we say "[matters are forbidden during the] Moed due to exertion. This is not an exertion."

ושמא היינו דוקא בדבר שהוא מלאכה.

(e)

Rejection (of Support): Perhaps this is only regarding something that is Melachah.

4)

TOSFOS DH IM Timtzi Lomar Tzaram Ozen ha'Bechor u'Mes Kansu Beno Acharav

תוספות ד"ה אם תימצי לומר צרם אזן הבכור ומת קנסו בנו אחריו

(SUMMARY: Tosfos explains the reasoning to be more lenient about one who left Melachah to do during the Moed.)

- משום דאיסורא עשה אבל כוון מלאכתו לא עשה איסורא עדיין

(a)

Explanation: This is because he did an Isur (made a blemish). One who intentionally left his Melachah to do it during the Moed did not yet do an Isur.

ולא צריך להגיה דאוריי'

1.

[Therefore] we need not emend the text to say "[Isur] mid'Oraisa" [to explain why blemishing is more stringent].

אבל בפ' השולח (גיטין מד. ושם) דגבי מכר ומת בעי אי קנסו בנו אחריו התם גרסינן ודאי איסורא דאורייתא משום דמכר ומת נמי עבד איסור' אלא דלא הוי דאוריי'.

2.

However, in Gitin (44a), regarding one who sold [an Eved Kena'ani to a Nochri] and died, we asked whether or not we fined the son after him. There, surely the text says "Isur mid'Oraisa", for also one who sold and died did an Isur [just like one who blemished], but it is not mid'Oraisa. (Therefore, perhaps it is more lenient than one who blemished.)

OTHER D.A.F. RESOURCES
ON THIS DAF