1)

TOSFOS DH d'Ha Etzim v'Avanim Lo Metam'u (according to the Chazon Ish, this is a continuation of the previous Tosfos)

תוספות ד"ה דהא עצים ואבנים לא מטמאו (המשך)

עצים ואבנים לאו דוקא

(a)

Assertion: We do not mean only wood and rocks;

דהא תנן במסכת נגעים (פי"ב מ"ה) לרבי יהודה אפילו חבילי קש וחבילי תבן וא"כ צריך לומר דרבי נמי מודה לר' יהודה

1.

A Mishnah (Nega'im 12:5) says that according to R. Yehudah, even bundles of Kash and Teven (straw that remains attached, or is harvested with the grain, respectively) [are Mekabel Tum'ah]. If so, we must say that also Rebbi agrees to R. Yehudah.

i.

Note: Our text of that Mishnah says "bundles of wood and Kanim (sticks or reeds)."

וכן משמע מדלא מסיק דרבי סבר לה כר' שמעון דפליג התם

(b)

Support: The Gemara connotes like this, for we do not conclude that Rebbi holds like R. Shimon, who argues there (with R. Yehudah).

2)

TOSFOS DH Mai uv'Yom Yesh Yom she'Atah Ro'eh

תוספות ד"ה מאי וביום יש יום שאתה רואה

(SUMMARY: Tosfos discusses whether R. Yehudah always expounds a Vav.)

- משמע לאביי דר' יהודה דריש וי"ו

(a)

Explanation: Abaye holds that R. Yehudah expounds the Vav.

וכן פ"ק דסנהדרין (דף יד. ושם) גבי ושופטיך ופ' אלו מציאות (ב"מ דף כז.) גבי ומצאת

(b)

Support: Also in Sanhedrin (14a), regarding "v'Shoftecha", and in Bava Metzi'a (27a) regarding "u'Matzasa" [R. Yehudah expounds a Vav].

וקשה איהו גופיה לא דריש וי"ו דואם המר ימיר בפ"ק דתמורה (דף ב:) ובסוף פרק טרף בקלפי (יומא ד' מה.) גבי והאש

(c)

Question: R. Yehudah himself does not expound the Vav "v'Im Hamir Yamir" (Temurah 2b), and in Yoma 45a regarding "veha'Ish"!

ושמא דריש ליה לדרשה אחרינא

(d)

Answer: Perhaps he expounds it for another Drashah.

מיהו הכא קשה טפי כיון דר' יהודה דריש וי"ו מאי טעמא לא אמר רבא דהכא נמי דריש וי"ו

(e)

Question: Here it is more difficult. Since [elsewhere] R. Yehudah expounds a Vav, why didn't Rava say that also here he expounds the Vav?

למה חולק על אביי היה לו להזכירה

1.

Why does Rava learn unlike Abaye? The Gemara should have mentioned [if he uses it for another Drashah - Rashash]!

ושמא רבא קאמר אפילו לא דריש ר' יהודה וי"ו הכא להאי דרשה יש ליישבה.

(f)

Answer: Perhaps Rava means that even if R. Yehudah does not expound the Vav here for this Drashah, we can resolve his opinion.

3)

TOSFOS DH Nafka Lei mik'Nega Nir'ah Li v'Lo l'Ori

תוספות ד"ה נפקא ליה מכנגע נראה לי ולא לאורי

(SUMMARY: Tosfos explains how Rava expounds.)

- תימה דהא לעיל אמר רבא לר' יהודה חידוש הוא ולא גמרינן מיניה

(a)

Question: Above, Rava said that according to R. Yehudah, it (Tzara'as of houses) is a Chidush, and we do not learn from it! (How can he learn from it that we do not inspect Tzara'as of people during the day?)

ולפירוש שפירשתי (הגהת חזו"א) דרבי יהודה לטעמיה דמצריך ופינו בעצים ובאבנים ניחא

(b)

Answer #1: According to what I explained (Sof 7b) that this is based on R. Yehudah's opinion, that he requires "u'Finu" for wood and stones, this is fine;

דלענין פינו דוקא חידוש

1.

Only regarding emptying out the house it is a Chidush (that everything inside is Mekabel Tum'ah).

ועי"ל כיון דלאורו אינו יכול לראות בלא נר א"כ פוסל מטעם ראיה

(c)

Answer #2: Since he cannot see through the house's light without a Ner, this shows that [impaired] vision disqualifies;

יש לנו ללמוד הימנו כיון דחזינן דבעלמא נמי אשכחנא קפידא בראיה טפי מעולי רגלים

1.

We learn from this, for we find also elsewhere (Tzara'as of people) that the Torah is more particular about seeing than regarding the Mitzvah of entering the Mikdash on the festivals [so it is not a Chidush];

דבעינן שתי עינים ובעינן נמי שלא יהא יום המעונן

i.

He (a Kohen who sees Tzara'as) must have two eyes, and it cannot be a cloudy day.

ותימה דהכא משמע דרבא ממעט לילה מהאי קרא ובפ' אחד דיני ממונות (סנהדרין ד' לד: ושם) מייתי קרא וביום הראות בו והיינו כאביי

(d)

Question: Here, it seems that Rava excludes night from this verse ("k'Nega Nir'ah Li"). In Sanhedrin (34b), he brings the verse "uv'Yom Hera'os Bo", from which Abaye learns!

וי"ל דאורחיה דהש"ס לאתויי דרשות הפשוטים יותר

(e)

Answer: The Gemara often brings the most simple Drashah [even if it is not the one from which we learn];

ושמא אי לא כתב כנגע נראה לי הוה מוקמינן וביום הראות למעוטי לילה

1.

Perhaps had the Torah not written k'Nega Nir'ah Li, we would have established uv'Yom Hera'os to exclude night.

וכן בפ"ב דמגילה (דף כ.) ולא מוהלין אלא ביום דריש התם מביום השמיני ביום ולא בלילה

(f)

Support #1: In Megilah (20a), we expound that we circumcise only during the day from "uva'Yom ha'Shemini", and not at night;

ובפ' ר' אליעזר דמילה (שבת קלב. ושם) דריש מיניה ביום אפילו בשבת ומבן שמונת ימים דרשינן ימים ולא לילות

1.

In Shabbos (132a), we expound "b'Yom", even on Shabbos, and from "Ben Shemonas Yomim" we expound during the day, and not at night.

ובפ' החובל (ב"ק דף פז.) מייתי שבח נעורים לאביה מבנעוריה בית אביה

(g)

Support #2: In Bava Kama (87a), we bring that Shevach Ne'urim (money that a Na'arah receives) goes to her father from "bi'N'ureha Beis Aviha";

ובריש פ"ק דקדושין (דף ג:) מוקי לה בהפרת נדרים דוקא ושבח נעורים נפקי מוכי ימכור וגו'

1.

In Kidushin (3b) we establish the verse to discuss only annulling vows. We learn from Shevach Ne'urim from "v'Chi Yimkor" (one may sell his daughter to be a slave).

וכן בפ' קמא דקדושין (ג: יד.) מייתי ספר כורתה ואין דבר אחר כורתה מספר כריתות

(h)

Support #3: In Kidushin 3b, we learn that only a document can divorce from "Sefer Kerisus";

ובפרק [המביא גט] (גיטין דף כא:) מפקי לה רבנן מוכתב לה וספר כריתות אצטריך לדרשה אחרינא

1.

In Gitin (21b), Rabanan learn this from "v'Chasav Lah." They need Sefer Kerisus for another Drashah.

ומיהו תימה היאך נוכל ליישב הסוגיא דפרק אחד דיני ממונות (סנהדרין דף לד:) אליבא דרבא

(i)

Question: However, how can we resolve the Sugya in Sanhedrin 34b according to Rava?

דמייתי לה התם למיגמר דין ביום מנגעים

1.

We bring there that the end of Din (the final verdict) must be during the day, from Nega'im.

ובשלמא אי מייתי מוביום הראות בו מצינו לאוקמי בגמר דין אלא כנגע נראה לי היינו תחילת דין

2.

Granted, if we learn from uv'Yom Hera'os Bo [like Abaye does], we can say that it discusses the end of Din. However, if we learn from k'Nega Nir'ah Li [like Rava], this is the beginning of Din!

4)

TOSFOS DH v'Abaye Iy me'Hasam Hani Mili d'Tum'ah d'Lav Gufei (according to the Bach and Maharav Ransberg, this begins a new Dibur)

תוספות ד"ה ואביי דאמר אי מהתם הני מילי דטומאה לאו דגופיה

(SUMMARY: Tosfos explains how the Tana'im expound, according to Abaye.)

וקשה דלעיל משמע דלא ס"ל פירכא דמגופיה דאית ליה לאביי משמעות דורשין איכא בינייהו (הכל לפי הגהת הב"ח)

(a)

Question: Above, it connotes that Abaye does not hold that "mi'Gufei" is a proper challenge, for he holds that the Tana'im argue only about how to expound;

דמשמע דרבי יהודה דלא דריש מופינו הוה דריש ליה נמי שפיר

1.

Inference: R. Yehudah, who does not expound from "u'Finu" could very well have expounded it [also for Tzara'as of the body];

אלא דאיצטריך לחבילי קש וחבילי עצים לכך דריש וביום הראות כו'

2.

Rather, he expounds it to teach about bundles of straw and wood [that they are Mekabel Tum'ah in a house with Tzara'as - Tosfos 7b DH Mashma'os]. Therefore, he expounds uv'Yom Hera'os [to teach delaying seeing Tzara'as].

ע"כ נראה לי דה"פ לעיל משמעות דורשין איכא בינייהו רבי סבר דביום הראות אצטריך לדרשה אחרינא דביום ולא בלילה כדפרישית נמי לעיל

(b)

Answer: Therefore, I explain above [Abaye's words] "they argue only about how to expound", i.e. Rebbi needs uv'Yom Hera'os Bo for another Drashah, i.e. during the day, and not at night, like I explained above;

ורבי יהודה סבר דתרוייהו דרשינן ואיצטריך לתרי קראי כי היכי דאית ליה לרבי

1.

R. Yehudah holds that we expound both of them [to postpone seeing Tzara'as], just like Rebbi does [according to Rava (Maharsha). Surely, Abaye holds that Rebbi expounds uv'Yom Hera'os for another Drashah, like Tosfos said above.]

דמופינו ה"א טומאה דלאו גופיה קמ"ל וביום

2.

From u'Finu we would learn only Tum'ah not of his body. Uv'Yom teaches unlike this;

ומביום לא שמעינן אלא לדבר מצוה קמ"ל ופינו

3.

From uv'Yom we would learn only for a Mitzvah. U'Finu teaches unlike this (even not for a Mitzvah).

ולפי זה לכ"ע ממתינין לדבר הרשות דהא תרוייהו דרשי ופינו כדפרישית

4.

According to this, [Abaye holds that] all [Tana'im] agree that we delay for Reshus, for both of them expound u'Finu, like I explained;

ומלתא דאתיא מק"ו טרח וכתב לה קרא דהיינו דבר מצוה

i.

[According to R. Yehudah,] something that could be learned from a Kal va'Chomer, the Torah toiled to write it [anyway, i.e. uv'Yom], i.e. [that we delay for] a Mitzvah.

וקשה קצת אליבא דרבי יהודה שמה שיש בחומרא חידוש אין ללמוד הימנו קולא

(c)

Question: This is difficult for R. Yehudah. From a stringency that is a Chidush, we may not learn a leniency!

דקאמר הכא חידוש הוא דהא עצים ואבנים לא מטמאו אין ללמוד ממנה אלא דכוותיה

1.

He said here that it is a Chidush, for wood and stones are not [usually] Mekabel Tum'ah, so we can learn from this only something similar (another stringency).

דהכי אמרינן פרק כל הבשר (חולין ד' קח. ושם) בשר בחלב חידוש הוא

2.

Strengthening of question: We say in Chulin (108a) that meat and milk is a Chidush.

ופירש רבינו יעקב דזהו חידושו דאי תרי ליה כולי יומא בחלבא שרי וכי מבשל ליה אסור

3.

Explanation (R. Tam): If one soaks meat the entire day in milk, it is permitted, but if he cooks them, they are forbidden.

והחידוש אינו מן האיסור דבהדי הדדי אסור והאי לחודיה והאי לחודיה שרי דהא כלאים נמי כל חדא שרי ובהצטרפות אסירי כדמסיק בפ' אלו עוברין (פסחים דף מד:)

i.

The Chidush is not from the Isur, that together they are forbidden, but each by itself is permitted, for also Kil'ayim, each is permitted by itself, but together they are forbidden, like we conclude in Pesachim (44b)!

משמע כשהאיסור חידוש אין ללמוד ממנו קולא

4.

Inference: When the Isur is a Chidush, we do not learn a leniency from it.

i.

Note: The Maharsha did not understand this, for in Chulin we seek to learn a stringency! Karnei Re'em answers that just like we do not learn a stringency from a Chidush leniency, we do not learn a leniency from a Chidush Isur.

מהאי טעמא היה מיישב רבינו יצחק בר אברהם ההיא דעדים זוממין דחידוש הוא.

5.

Support: From this reason, Ritzva resolved the Chidush of Edim Zomemim.

i.

Note: "From this reason" refers to R. Tam's explanation of the Chidush of meat and milk. Tosfos ha'Rosh (Sanhedrin 27a DH Ein) asked what is the Chidush to disqualify Edim Zomemim according to the opinion that whenever two groups of witnesses disagree, both are disqualified. Ritzva answered that it is a Chidush to be Machshir the Mezimim. Therefore, it is also a Chidush to disqualify the Zomemim, for why should we believe one pair more than the other? Similarly, since meat soaked in milk is permitted, it is a Chidush that cooking them together forbids them.

5)

TOSFOS DH u'Rminhu ha'Melaket v'Chulei

תוספות ד"ה ורמינהו המלקט כו'

(SUMMARY: Tosfos suggests another answer that we could have given.)

- במס' שמחות (פרק יב ע"ש)

(a)

Reference: This is in Maseches Semachos (Perek 12).

1.

Note: The closest I found in Perek 12 to the Beraisa is Halachah 4. In some versions of Maseches Semachos, the Beraisa appears precisely in 3:14).

והוה מצי לשנויי הא מני ר' יוסי היא דאמר במשנה אבל הוא לו.

(b)

Observation: We could have answered that it is like R. Yosi, who says in the Mishnah "it is mourning for him."

6)

TOSFOS DH ul'Erev Eino Mis'avel v'Amar Rav Chisda

תוספות ד"ה ולערב אינו מתאבל ואמר רב חסדא

(SUMMARY: Tosfos observes that the question does not depend on Rav Chisda's teaching.)

- בלא דרב חסדא הקשה היטב

(a)

Implied question: It was a good question [even] without Rav Chisda!

אלא כך רגילות הש"ס אגב גררא להביא פירוש הברייתא

(b)

Answer: The Gemara often brings a Perush on a Beraisa by the way (even if it is not needed for the question).

דאפילו צרורין לו בסדינו אינו מתאבל לערב

(c)

Explanation #1: Even if they are wrapped in his sheet, he does not mourn over them at night.

ויש מפרשים דארישא קאי אפילו צרורין לו בסדינו כמה ימים צריך להתאבל כל זמן שרואה אותן

(d)

Explanation #2: Some say that Rav Chisda teaches about the Reisha. Even if they are wrapped in his sheet for many days, he must mourn as long as he sees them.

ופי' קמא ניחא טפי אבל לא שייך הכא כל כך לפירוש ראשון דהא מסיפא אינו מתאבל לערב לא מצי להקשות על המשנה כי אם מרישא

(e)

Question: The first explanation is better. However, according to the first Perush, this (Rav Chisda's teaching) is not so relevant here, for we can challenge the Mishnah only from the Reisha [of the Beraisa)!

וצריך לומר דמייתי סיפא אגב גררא והא דרב חסדא אגב גררא לגררא.

(f)

Answer: We must say that we bring the Seifa by the way, and Rav Chisda's teaching by the way of what is brought by the way.

8b----------------------------------------8b

7)

1) TOSFOS DH d'Ka Avid b'Chinam

תוספות ד"ה דקא עביד בחנם

(SUMMARY: Tosfos rules leniently.)

ונראה דהלכה כרב באיסורי

(a)

Pesak: It seems that the Halachah follows Rav in Isurim.

ואפילו לשמואל י"ל דלא אסירי אלא ע"י ספדנא אבל הוא עצמו שרי

(b)

Support: Even according to Shmuel, we can say that it is forbidden only through a eulogizer, but he himself is permitted;

יותר מתאפק מצערו על ידי צעקה וישמח לאחר זמן.

1.

One can restrain himself from his pain more through crying out, and afterwards he is happy.

8)

TOSFOS DH Ein Chofrin Kuchin v'Kivros b'Moed

תוספות ד"ה אין חופרין כוכין וקברות במועד

(SUMMARY: Tosfos discusses whether this is forbidden even if someone died already.)

- פי' בקונטרס לצורך מתים הוא עושה אפילו כשאין צריך עתה כדתנן בהמוכר פירות (ב"ב דף ק:)

(a)

Rashi's opinion: He does them for the sake of Mesim, even if there is no need now, like a Mishnah teaches (Bava Basra 100b);

המוכר מקום לחבירו לעשות לו קבר עושה רחבה של מערה

1.

Citation (100b): One who sells a place to make a Kever, makes the interior of the cave...

אבל לצורך המת שמת כבר מותר אפילו ביום טוב שני למיגז ליה גלימא ולמיגז ליה אסא כדאמר בפ"ק דביצה (דף ו. ושם) כ"ש חול המועד

2.

However, for the need of a Mes who already died, it is permitted even on Yom Tov Sheni to cut shrouds and myrtle, like it says in Beitzah (6a), and all the more so during Chol ha'Moed;

ואף על פי שיש לחלק דחול המועד דאורייתא ויו"ט שני דרבנן כמו יום טוב שני דעצרת ויו"ט שני דשביעי של פסח ושמיני עצרת

(b)

Implied question: We can distinguish! Chol ha'Moed is mid'Oraisa, but Yom Tov Sheni is only mid'Rabanan, e.g. the second day of Shavu'os, and Yom Tov Sheni of the seventh day of Pesach and of Shemini Atzeres! (They are not Chol ha'Moed.)

אין נראה דבכל יום שני קאמר בביצה

(c)

Answer #1: It seems that in Beitzah, we permit every Yom Tov Sheni (even if it is Chol ha'Moed).

ועוד כל ענין מלאכה חמיר טפי י"ט שני מחול המועד

(d)

Answer #2: In every respect, we are more stringent about Melachah on Yom Tov Sheni than on Chol ha'Moed.

וכמו שפירש בקונטרס דאיירי בחופר מחיים כך פר"ח אבל לאחר מיתה שרי

(e)

R. Chananel's opinion: Just like Rashi explained that we discuss digging before the person died, also R. Chananel explained so, but after death it is permitted;

והא דתנינן כוכין וקברות אפילו בלא מת וארון דוקא עם המת

(f)

Implied question: Why does the Mishnah permit Kuchin (cavities for coffins in burial caves) and [above ground] graves even not near the Mes, but permits a casket only near the Mes?

שמא כשחופר הוא רגיל לחפור בבית והוי הכירא דצריך למת נראה לי

(g)

Answer: Perhaps when he digs, it is normal to dig in the house, and it is recognized that he digs [outside] for the sake of a Mes. So it seems to me.

והא דלא שרי הכא לר' יהודה אלא מנסרים המנוסרים מערב יום טוב והתם שרי למיגז ליה גלימא ואסא

(h)

Question: Why here, R. Yehudah permits only with boards cut from Erev Yom Tov, and there he permits cutting shrouds and myrtle [on Yom Tov]?

שמא נסרים יכולים למצוא מנוסרים הרבה אבל גלימא ואסא לא ימצא עשויים

(i)

Answer #1: Perhaps one can find many cut boards, but he will not find prepared shrouds and myrtle.

או שמא בנסירת נסרים יש קול ופירסום גדול

(j)

Answer #2: Perhaps sawing boards makes noise and great publicity.

וי"מ דאין חופרין מיירי אפילו לאחר מיתה דומיא דמחנכין דמשמע לאחר מיתה

(k)

Answer #3: Some say that one may not dig even after death, similar to Chinuch (adjustment) of a grave, which it seems is after death;

דמפרש בגמ' שאם היה ארוך מקצרו ומחיים אין רגילות לשנותו כי אינו יודע מי ישים בו

1.

The Gemara says that if it was long, he shortens it. It is not normal to do so before death, for he does not know who will be buried in it!

ויש לפרש שעושה לצורכו או לצורך אחר וכמו שפירש שהיו עושין

(l)

Answer #4: We can explain that he does (digs) for himself, or someone else [alive], like [Rashi] explained, that they used to do.

והא דשרינן בפ"ק דביצה (דף ו. ושם) למיגז ליה גלימא ואסא

(m)

Implied question: In Beitzah (6a) why do we permit cutting shrouds and myrtle [more than digging, which is forbidden even after death]?

היינו דוקא כדפרישית שלא ימצא גלימא ואסא עשוי מערב יום טוב

(n)

Answer: We permit only like I explained, when he will not find shrouds and myrtle prepared from Erev Yom Tov;

אבל כוכין וקברות ימצא הרבה שהיו רגילים לחפור מחיים

1.

However, one can find many Kuchin and graves. They used to dig caves before death.

ומהאי טעמא יכול להיות מותר בזמן הזה לפי שאין עושין כוכין וקברות מחיים.

2.

For this reason, perhaps it is permitted nowadays, since they do not dig caves before death.

9)

TOSFOS DH v'Osin Nivreches b'Moed

תוספות ד"ה ועושין נברכת במועד

(SUMMARY: Tosfos explains what this is needed for during the Moed.)

- תימה ואמאי צריך במועד והלא אין מכבסין במועד

(a)

Question: What is this needed for during the Moed? One may not launder during the Moed!

וי"ל לצורך כל אותם שהתירו חכמים לכבס לקמן בפרק בתרא (דף יג:)

(b)

Answer #1: It is for those whom Chachamim permitted to launder during the Moed! (below 13a)

וי"מ לרחוץ את המת ותכריכין.

(c)

Answer #2: It is to bathe a Mes or shrouds.

10)

TOSFOS DH v'Aron Im ha'Mes b'Chatzer

תוספות ד"ה וארון עם המת בחצר

(SUMMARY: Tosfos brings a leniency from the Yerushalmi.)

- אמרינן בירושלמי אמר רבי מנא הדא דאמר במת שאינו מפורסם אבל במת שמפורסם עושין לו ארון אפילו בשוק

(a)

Citation (Yerushalmi - Rav Mana): This refers to a Mes that is not famous. If he is famous, we build a casket for him even in the market.

כהדא דרבי חנינא חברייהו דרבנן דמך בחול המועד עבדי ליה ארון בשוקא

(b)

Citation (cont.): R. Chanina the colleague of Rabanan died during Chol ha'Moed, and they built a casket for him in the market.

ונראה דלדידן שיש קהלות מועטין חשבינן להו מפורסם לכולהו מתים.

(c)

Assertion: Since we have small congregations, it seems that for us, every Mes is considered famous.

11)

TOSFOS DH Giha u'Var Giha

תוספות ד"ה גיהא ובר גיהא

(SUMMARY: Tosfos brings R. Chananel's opinion, but rejects it.)

- פי' ר"ח מחמצן ונדיין דפרק לא יחפור (ב"ב דף יט.)

(a)

R. Chananel's opinion: This is Chamtzan and Nadyan mentioned in Bava Basra 19a.

וליתא דהתם תנן מרחיקין את הנברכת שלשה טפחים וקאמרינן בגמ' לא שנו אלא מן החמצן אבל מן הנדיין ארבע אמות

(b)

Rejection: The Mishnah says that we distance the Nivreches three Tefachim. The Gemara says that this is only from the Chamtzan, but from the Nadyan, we must distance four Amos;

1.

Note: Rashi there says that Chamtzan is a ditch in which the clothes are soaked. Nadyan is a ditch in which one rubs them.

ובתוספתא תני מרחיקין את הנברכת ואת הבקיעה שלשה טפחים.

2.

The Tosefta says that we distance the Nivreches and the Beki'ah three Tefachim. (Therefore, neither can be the Nadyan, which we must distance four Amos.)

12)

TOSFOS DH u'Menasran b'Tzin'a

תוספות ד"ה ומנסרן בצנעא

(SUMMARY: Tosfos asks why this is unlike matters forbidden even in private due to Mar'is ha'Ayin.)

- ואסור בפרהסיא

(a)

Inference: It is forbidden in public.

ויש ליתן טעם דלא דמי לההיא (שבת דף קמו:) דכל שאסרו חכמים משום מראית העין כו'

(b)

Implied question: Why is this unlike what we say (Shabbos 146b, in the name of Rav) that anything forbidden due to Mar'is ha'Ayin (lest people say that one transgresses, we forbid even in private)?

ודמי טפי לההיא דפ' אף על פי (כתובות ס. ושם) צינור שעלו בו קשקשים כו'.

1.

[Why does] this resemble more the case of a drainage pipe that became clogged (Kesuvos 60a? One may covertly squash the clogging matter on Shabbos with his foot.)

i.

Note: Tosfos there says that when there is suspicion about a Torah Isur, we forbid even in private. This excludes unclogging a drain in an unskillful way. Tosfos holds that Melachah on Chol ha'Moed is mid'Oraisa (above, DH Ein). Some say that Rav would forbid covertly fixing a clogged pipe on Shabbos (in Ritva 60a DH Tzinor).

13)

TOSFOS DH Aval Machazir Gerushaso

תוספות ד"ה אבל מחזיר גרושתו

(SUMMARY: Tosfos brings a stringency from the Yerushalmi.)

- בירושלמי הדא דתימא מהנישואין פירוש גרשה אחר נישואין והחזיר אבל לא מן האירוסין.

(a)

Explanation: The Yerushalmi says that this is only from Nisu'in, i.e. he divorced her after Nisu'in, and remarried her, but not [if he divorced her] from Eirusin.

14)

TOSFOS DH Lefi she'Ein Me'arvin Simchah b'Simchah

תוספות ד"ה לפי שאין מערבין שמחה בשמחה

(SUMMARY: Tosfos gives sources and reasons for this.)

- גזירת הכתוב כדדריש לקמן מקרא דשלמה

(a)

Source #1: This is a Gezeras ha'Kasuv, like we expound below (9a) from the verse about [Chanukas Beis ha'Mikdash through] Shlomo.

ובירושלמי דריש מדכתיב מלא שבוע זאת

(b)

Source #2: The Yerushalmi expounds from "Malei Shavu'a Zos" (Lavan told Yakov to marry Rachel only after the seven days of feasting over his Nisu'in to Leah).

וטעם נראה קצת דכמו שאין עושין מצות חבילות דבעינן שיהא לבו פנוי למצוה אחת ולא יפנה עצמו הימנה

(c)

Explanation: It seems that the reason is like "we do not do Mitzvos in bundles". We require that his heart be free (totally dedicated) to one Mitzvah [at a time], and he not divert himself from it;

וכן שמחה בשמחה יהיה לבו פנוי בשמחה.

1.

Likewise, we do not mix Simchos, so his heart will be free to one Simchah [at a time].

15)

TOSFOS DH b'Chagecha v'Lo b'Ishtecha

תוספות ד"ה בחגך ולא באשתך

(SUMMARY: Tosfos proves that this is a real Drashah.)

- עיקר דרשה הוא ולא אסמכתא

(a)

Assertion: This is a primary Drashah. It is not a mere Asmachta.

כדאמרינן פ"ק דחגיגה (ד' ח: ושם) ורב אשי האי בחגך מאי דריש ביה.

(b)

Proof: In Chagigah (8b), we ask 'what does Rav Ashi expound from "b'Chagecha"?'

16)

TOSFOS DH Mipnei ha'Torach

תוספות ד"ה מפני הטורח

(SUMMARY: Tosfos explains how this explains the Mishnah, which says that it is Simchah for him.)

- ומתניתין הכי פי' מפני ששמחה היא לו וטורח בה יותר מדאי

(a)

Explanation: The Mishnah means "because it is Simchah for him, and [therefore] he toils for it too much."

17)

TOSFOS DH Mipnei Bitul Piryah u'Rivyah

תוספות ד"ה מפני ביטול פריה ורביה

(SUMMARY: Tosfos discusses Simchos permitted during Chol ha'Moed.)

- ומתני' ה"פ מפני ששמחה היא לו ומשהה אותה ברצון עד הרגל שיהא שמח או שיהיה פנוי

(a)

Explanation: The Mishnah means "because it is Simchah for him, and he willingly delays it until the festival, so he will be happy, or he will be free.

והא דקתני אבל מחזיר גרושתו

(b)

Implied question: Why do we permit Machazir Gerushaso?

שאין שמחה לו ולא שייך עירוב בשמחה ולא מניח שמחת הרגל וגם אין טורח בה

(c)

Answer: This is not [so much] Simchah for him. Mixing Simchos does not apply, and not abandoning Simchah of the festival, and there is no toil;

וגם ביטול פריה ורביה אין כאן שהיה לו אשה כבר וסתמא דמילתא יש לו בנים וגם אין רגיל לשהות דבר זה עד הרגל

1.

Also, there is no Bitul of Peru u'Rvu, for he already had a wife, and in the normal case, he has children. Also, it is not common to delay this until the festival.

וסעודת ברית מילה מותר לעשות בחול המועד דליכא שמחה

(d)

Opinion #1: One may make Seudas Bris Milah during Chol ha'Moed, for this is not Simchah.

כדאמרינן פ' קמא דכתובות (ד' ח.) דלא מברכין שהשמחה במעונו משום דאית ליה צערא לינוקא

(e)

Support: We say in Kesuvos (8a) that we do not bless "sheha'Simchah bi'M'ono" [at Seudas Bris Milah] due to pain of the baby.

אי נמי כיון שזמנו קבוע אין לבטל זה מפני זה

(f)

Opinion #2: Since the time is fixed, one should not be Mevatel it (Seudas Bris Milah) due to this (the festival).

אבל סעודת פדיון הבן צריך עיון אם מותר לעשות במועד

(g)

Question: Is Seudas Pidyon ha'Ben permitted during the Moed? This requires investigation.

ואין לומר הא זמנה קבוע

1.

Suggestion: Since the time is fixed [it should be permitted]!

תינח בזמנה שלא בזמנה היאך יהא מותר

2.

Rejection: This applies only when it is in the proper time (the 30th day). How can it be permitted not in its time?

ונראה לי דקיימא לן כרב אשי דדריש בחגיגה בפ"ק (ד' ח: ושם) בחגך ולא באשתך ואינו אסור לערב שמחה בשמחה

(h)

Answer #1: It seems that we hold like Rav Ashi, who expounds (Chagigah 8b) "[v'Samachta] b'Chagecha", and not in your wife. He does not forbid mixing one Simchah with another.

ועי"ל דלא חשיבי שמחה בשמחה כי אם סעודת נישואין לבד.

(i)

Answer #2: Further, it seems that the only case of mixing one Simchah with another is Seudas Nisu'in.

OTHER D.A.F. RESOURCES
ON THIS DAF