1)

TOSFOS DH Ela Amar Rav Nachman bar Yitzchak

תוספות ד"ה אלא אמר רב נחמן בר יצחק

(SUMMARY: Tosfos explains why it says "Ela".)

- האי אלא קאי אהאי דרבי יצחק לעיל כי גמירי הלכתא לשלשים יום לפני ראש השנה דהיינו באילנות זקנים

(a)

Explanation: "Ela" (rather, which shows a retraction) refers to R. Yitzchak's teaching above, that the tradition was for 30 days before Rosh Hashanah, i.e. for mature trees;

לא תימא דלהכי אתיא הלכתא אלא סבר רב נחמן דאיסור שלשים לפי אומד חכמים ואף החמירו בהם בדבריהם

1.

Do not say that the tradition comes to teach this. Rather, Rav Nachman holds that the Isur of 30 days was based on Chachamim's judgment, and they were further stringent [to forbid until Pesach and Shavu'os] mid'Rabanan.

ויש דמשבשי ליה להאי אלא דרב נחמן ואין להאריך בדבריהם.

(b)

Alternative opinion: Some delete "Ela" from the text of Rav Nachman's words. It is not proper to elaborate about this opinion.

2)

TOSFOS DH Mah Lehalan Hi Asurah Lefaneha u'Le'achareha Mutarin

תוספות ד"ה מה להלן היא אסורה לפניה ולאחריה מותרין

(SUMMARY: Tosfos points out that the Torah forbids before and after Shabbos.)

ואי קשיא והא מפקינן מקרא במס' יומא פרק בתרא (דף פא:) דצריך לעשות תוספת גבי שבת בין בכניסתה בין ביציאתה להוסיפה מחול על הקודש

(a)

Question: We learn (Yuma 81b) from verses that one must make a Tosefes (addition) to Shabbos, both when it enters and leaves, to add from Chol to Kodesh!

איכא למימר ההוא פורתא לא קא חשיב כיון דלא הוי אלא כל שהוא

(b)

Answer: That small amount is not important, since it is Kalshehu (any amount suffices);

וכי ההוא שיעורא נמי יהא מודה רבן גמליאל דצריך להוסיף.

1.

R. Gamliel would agree that one must add that Shi'ur [to Shevi'is, when it enters and leaves].

3)

TOSFOS DH Ela Amar Rav Ashi R. Gamliel v'Chulei

תוספות ד"ה אלא אמר רב אשי רבן גמליאל כו'

(SUMMARY: Tosfos explains why R. Gamliel expounds this way.)

- כלומר ודאי מדאורייתא בטיל ולאו היינו טעמא כדקאמר

(a)

Explanation: Surely, mid'Oraisa it is Batel, but not like we said above;

אלא סבירא ליה כרבי ישמעאל וקא דייק רבן גמליאל מה שייכא תוספת שביעית גבי ניסוך שניתנו למשה גבי הדדי

1.

Rather, he (R. Gamliel) holds like R. Yishmael. R. Gamliel was meticulous about why the traditions about Tosefes Shevi'is and Nisuch ha'Mayim were taught together;

דבכל מקום שונה הני שלשה ביחד דכך ניתנו אלא ודאי למילף סמכינהו רחמנא.

2.

Everywhere, these three Halachos (including also Aravah) are taught together. They were given [to Moshe] this way. Surely, Hash-m did so to teach [that all of them apply only when the Mikdash stands].

4)

TOSFOS DH bi'Shelama Mei Kilon v'Chulei Ela Mei Geshamim

תוספות ד"ה בשלמא מי קילון כו' אלא מי גשמים

(SUMMARY: Tosfos explains that we discuss rainwater that does not cease.)

- מיירי בכי האי גוונא דקים לן דלא פסקי ולית בהו איסור אלא מהאי טעמא דמפרש

(a)

Explanation: We discuss a case in which we know that the [rain]water will not cease, and it is forbidden only due to the reason given (a decree lest he take from a low well);

אבל אי פסקי אית להו איסורא כדלקמן

1.

However, if they cease, there is an Isur like below.

דבכל מידי דפסיק איכא איסורא משום דאזיל ומייתי ממקום רחוק כיון שהתחיל להשקות שלא יפסיד שדהו

2.

Regarding anything that ceases, we forbid lest he bring from a far place. Since he began to water it, [he must continue,] lest his field be ruined.

הלכך איכא לאוקמי הכא דלא פסקי.

3.

Therefore, we establish here to discuss when it does not cease.

4b----------------------------------------4b

5)

TOSFOS DH Madlin l'Yerakos (applies to Amud A)

תוספות ד"ה מדלין לירקות -

(SUMMARY: Tosfos explains that the Heter does not depend on exertion.)

ממקום עמוק קרי דילוי ואף על גב דאיכא טירחא יתירא בשביל לאכול התירו

(a)

Explanation: Taking from a deep place is called Diluy. Even though there is excessive exertion, Chachamim permitted in order to eat;

אבל לייפות אפילו ליכא טירחא לא התירו.

1.

However, to improve is forbidden, even if there is no exertion.

6)

TOSFOS DH Kach Meidal b'Shel Aniyim

תוספות ד"ה כך מידל בשל עניים

(SUMMARY: Tosfos explains why the Isur of Olelos does not apply.)

- דכי אסר רחמנא ליקח עוללות

(a)

Implied question: The Torah forbids taking Olelos!

ה"מ בשעת בצירה כדכתיב (דברים כד) כי תבצור כרמך לא תעולל איסור עוללות עלייהו.

(b)

Answer: That is only at the time of harvesting, like it says "Ki Sivtzor Karmecha Lo Se'olel." Then, the Isur of Olelos applies.

7)

TOSFOS DH Mipnei she'Machshir Agfeha li'Zeri'ah

תוספות ד"ה מפני שמכשיר אגפיה לזריעה

(SUMMARY: Tosfos explains why this is a reason to forbid.)

- ונראית חרישה ממש שסבורין הרואין שלכך מתכוין

(a)

Explanation #1: It truly looks like plowing. People who see it think that he intended for this.

אי נמי חשיב ליה עבודת קרקע ממש ואף על גב שאינו מתכוין לכך מיהו מלאכה היא

(b)

Explanation #2: It is considered like truly working the land. Even though he does not intend for this, it is Melachah.

ואף על גב דאמר ר' שמעון דבר שאין מתכוין מותר

(c)

Implied question: R. Shimon permits Davar she'Eino Miskaven!

הא אמרינן מודה ר' שמעון בפסיק רישיה ולא ימות

(d)

Answer: We say that R. Shimon agrees about a Pesik Reishei (an inevitable consequence, e.g. one cannot cut off a chicken's head) and it will not die;

ורבנן סברי כיון דע"י שינוי עביד ליה לאו מלאכה היא ומותר דלא שמיה חרישה.

1.

Rabanan (who permit) hold that since he does it through a Shinuy, it is not a Melachah, and it is permitted, for it is not considered plowing.

8)

TOSFOS DH Zevalo Mochi'ach Alav

תוספות ד"ה זבלו מוכיח עליו

(SUMMARY: Tosfos explains how the manure removes the concern.)

- דליכא למיחש להא דמאן דחזי החפירה חזי ליה לזבל שבחפירה.

(a)

Explanation: There is no concern for this (lest it looks like he plows), for one who sees the ditch sees the manure in the ditch.

OTHER D.A.F. RESOURCES
ON THIS DAF