MENACHOS 101-103 - Dedicated by Andy and Nancy Neff in memory of Lucy Rabin, Leah Miriam bat Yisroel. Beloved mother of Nancy Neff, Valerie, Doug and Andy Rabin, and wife of Sidney Rabin, Lucy Rabin passed away on 14 Sivan 5767.

מנחות דף קא. א

עצים ולבונה, מהו הטעם שאין להם פדיון?

בקדשו בכלי שרת בלא קדשו בכלי שרת [1]
לשמואל בקדושת הגוף אין לה פדיון מה"ת משום דלא שכיחי - ומדרבנן
לחולקים על שמואל בקדושת הגוף אין לה פדיון מה"ת דכל דבר טהור אינו נפדה [2]

עצים שנעשה בהם כדלהלן האם מתקדשים שיהיו אסורים להפדות מדאורייתא? [תוד"ה אע"ג].

כשמבקעם בקרדום [3] ומשפם לגזרין למערכה כשחתה במחתת כלי שרת מעל המזבח [4]
לתוס' מתקדשים מדאורייתא מתקדשים מדאורייתא
לרש"י בזבחים מתקדשים רק מדרבנן מתקדשים מדאורייתא

מנחות ונסכים [5] עד שלא קדשו בכלי, האם יש להם פדיון באופנים דלהלן?

בטהורים בטמאים
לשמואל וי"א גם רב אושעיא נפדים נפדים
לרב כהנא וי"א גם רב אושעיא ור' אלעזר אינם נפדים
לר' אלעזר: מנחת חוטא - נפדית
נפדים

מנחות דף קא: א

איסורי הנאה דלהלן האם מטמאין טומאת אוכלין?

בערלה, כלאי הכרם, שור הנסקל, ציפורי מצורע, פטר חמור בבשר וחלב, (עולה - תוס'), פרה אדומה
לרבנן מטמאים מטמאים
לר' שמעון אינם מטמאים [6] מטמאים [7]

לר' אושעיא, פיגל במנחה, האם מטמאת המנחה טומאת אוכלין?

אליבא דר' שמעון אליבא דרבנן
כשהקדישה מחוברת - שלא היתה לה שעת הכושר אינה מטמאת מטמאת
כשהקדישה תלושה - שהיתה לה שעת הכושר מטמאת מטמאת

אליבא דר' שמעון, האם מטמא טומאת אוכלים קרבן שנפסל בלינה להיות נותר?

כשהיה שהות ביום לזרוק כשלא היה שהות ביום לזרוק
כשלן קודם זריקה מטמא טומאת אוכלים [8]
לרב אשי לקמן: אינו מטמא [9]
אינו מטמא טומאת אוכלים
כשלן אחר זריקה מטמא טומאת אוכלים ----

-------------------------------------------------

[1] אמנם לענין האם הם קדושים (חוץ מענין פדיון) בזה נחלקו רש"י ותוס' (בד"ה אע"ג), דלתוס' קדושים מיהא מדרבנן, ולרש"י אפי' מדרבנן אינם קדושים.

[2] החולקים על שמואל ס"ל שמה שאמרו במשנה המנחות והנסכים שנטמאו הוא בדוקא - אבל בטהורים אין להם פדיון כלל, דאין דבר טהור נפדה, ולכן עצים ולבונה וכלי שרת כשהם טהורים אינם נפדים. וגם כשהם טמאים, כיון שאין טומאתן ממש טומאה - דעצים ולבונה אינם אוכל אלא חיבת הקודש מכשרתן, וכן כלי שרת יש לו טהרה במקוה לכן דינם כטהורים ואינם נפדים.

[3] וביארו תוס' שהיה הקרדום המיוחד לעצי המערכה כלי שרת.

[4] על אופן זה הקשו התוס', דהרי אינו חותה אלא מן המאוכלות הפנימיות, והם כבר אינם עצים אלא גחלים.

[5] אכן, בהמה טהורה אפי' שהקדישה לבדק הבית, וכן עופות ועצים ולבונה וכלי שרת אפי' נטמאו, אין להם פדיון לכו"ע וכנ"ל.

[6] דריש "מכל האוכל אשר יאכל" - אוכל שאתה יכול להאכילו לאחרים קרי אוכל (ומטמא טומאת אוכלין), ושאי אתה יכול להאכילו לאחרים אינו קרוי אוכל.

[7] בשר וחלב לשיטת ר"ש עצמו מותר בהנאה להאכילו לגוי, וקרוי אוכל שאתה יכול להאכילו לאחרים. ועוד שגם לישראל עצמו הוא חשוב אוכל, משום שהיתה לו שעת הכושר לפני שבשלו. וכן עולה חשובה שראויה לאכילה לאחרים - דאכילת מזבח חשובה אכילה. וכן פרה אדומה מטמאת טומאת אוכלים לר"ש הואיל והיתה לה שעתה הכושר, דיכול לפדותה אפי' על גב מערכתה אם מצא אחרת נאה הימנה - ומצוה ג"כ לפדותה, ולר"ש הדין שכל העומד להפדות כפדוי דמי - ולכך חשיב שהיתה לה שעת הכושר.

[8] כן מבואר בסוגיא לשיטת ר"ש, דכיון שסובר שכל העומד להפדות כפדוי דמי לכאורה ה"ה כל העומד להזרק ג"כ כזרוק דמי בדבר כזה שיש מצוה לזורקו, וא"כ אפי' בלן קודם זריקה ג"כ חשוב שהיה לו שעת הכושר ומטמא טומאת אוכלין.

[9] לקמן (בדף קב.) אמר רב אשי שמחוסר זריקה הוי מחוסר מעשה ובזה לא אמר ר"ש שכזרוק דמי, ורק לגבי פדיון שהוא רק דיבור בעלמא בזה אמר ר"ש שכל העומד להפדות כפדוי דמי.

עוד חומר לימוד על הדף