מנחות דף סב. א

היכן מקום החלבים (- האימורים) והיכן החזה ושוק בכל ג' שלבי התנופה, ומנלן?

היכן מקומן? ומנלן?
בכהן הראשון המביא החלב על החזה ושוק שעל כפיו את החלב על החזה יביאו
בכהן השני המניף [1] החלב על כפיו וחזה ושוק עליהם שוק התרומה וחזה התנופה על אשי החלבים
בכהן השלישי המקטיר החלב על החזה ושוק שעל כפיו וישימו את החלבים על החזות ויקטר

כיצד היתה ההנפה של ב' כבשי עצרת (- שלמי ציבור) עם הלחם, בתנופה הראשונה שמחיים?

מה היה עושה?
לתנא קמא כבשים למטה ולחם למעלה [2]
לר' יוסי בן המשולם לחם למטה וכבשים למעלה
לחנניא בן חכינאי לחם באמצע בין שתי הירכים
לרבי לחם וכבשים זה על יד זה

מה היו מניפים בשלמי ציבור ושלמי יחיד לאחר שחיטה?

בכבשי עצרת (שלמי ציבור) בשלמי יחיד
לרבי כמות שהן שלמים לחזה ושוק
לחכמים לחזה ושוק לחזה ושוק

מנחות דף סב: א

מה היא סברת רבי וחכמים הנ"ל כשדנים, האם דנים מינה ומינה או דנים מינה ואוקי באתרא?

אליבא דחכמים אליבא דרבי
לרב חסדא / לרב המנונא [3] דון מינה ומינה דון מינה ואוקי באתרא
לרב פפא דון מינה ומינה דון מינה ומינה [4]
לרבינא דון מינה ואוקי באתרא [5] דון מינה ואוקי באתרא

-------------------------------------------------

[1] הוא מקבל מהכהן הראשון, וע"י שמקבל השני מהראשון מתהפך העליון לתחתון והתחתון לעליון. וכן לקמן כשנותן השני לשלישי מתהפך שוב.

[2] הנה הפסוק (ויקרא כג:כ) אומר: "והניף הכהן אותם [לב' הכבשים] על לחם הבכורים תנופה לפני ה', על שני כבשים וגו'. וקשה דמרישא של הפסוק מבואר שהכבשים על הלחם, ובסופו מבואר שהלחם על שני הכבשים. ולכן כל אחד מהתנאים מעמיד באופן אחר.

[3] בשלמי ציבור נכתב רק תנופה מחיים, ותנופה שחוטים לא נכתב בהם אלא ילפינן להם משלמי יחיד. וחכמים ס"ל שדנים מינה ומינה, וא"כ כמו ששלמי יחיד התנופה היא בחזה ושוק כן בציבור. ורבי ס"ל דדנים מינה ואוקי באתרא, ובשלמי ציבור התנופה שמצאנו בהם היא רק כשהם שלמים.

[4] וס"ל לרבי דכמו שבשלמי יחיד מה שניתן לכהן אותו מניפים [דהיינו לחזה ושוק], כן בשלמי ציבור מה שניתן לכהן אותו מניפים - והיינו לכל השלמים - דהא בשלמי ציבור הכל לכהן.

[5] כלומר, דהגם שבעלמא אוקי באתרא, מ"מ כאן הלימוד אינו במה מצינו שאז שייך הכלל הנ"ל, אלא הוא מריבוי הכתוב בשלמי יחיד, דכתוב בהם: "מזבחי שלמיהם" לשון רבים, וע"כ דלא קאי על שלמי יחיד אלא על שלמי ציבור לומר שיונף החזה והשוק שלהם.

עוד חומר לימוד על הדף