מנחות דף סא. א

קרבנות ומנחות דלהלן, האם טעונות תנופה והגשה?

תנופה הגשה
לוג שמן של מצורע ואשמו, בכורים (לראב"י), אמורים וחזה ושוק דשלמי יחיד, שתי הלחם, וב' כבשי עצרת טעונים אינם טעונים
מנחת העומר ומנחת קנאות טעונים טעונים
לחם הפנים ומנחת נסכים אינם טעונים אינם טעונים

בג' קרבנות דלהלן יש בין שלשתם ג' מצוות, איזה ב' מצוות יש בכל אחד ואחד?

סמיכה תנופה מחיים תנופה שחוטים - חזה ושוק ואמורים
שלמי יחיד יש אין יש
שלמי ציבור (כבשי עצרת) אין יש יש
אשם מצורע יש יש אין

הוקשו חטאת ומנחה להדדי, מה לומדת מנחה מחטאת ומה חטאת ממנחה? [תוד"ה מה].

מנחה לומדת מחטאת חטאת לומדת ממנחה
לגירסת הגמ' בזבחים שמנחה טעונה צפון [1] שחטאת בקרן מערבית דרומית
לפירש"י שמנחה פסולה שלא לשמה [2] שחטאת בקרן מערבית דרומית
לרבינו חיים שמנחה טעונה הגשה כנגד היסוד [3] שחטאת בקרן מערבית דרומית

מנחות סא: א

ביכורים שצריכים הכהן והבעלים להניפם, היכן כל אחד נותן את ידיו? [תוד"ה כהן].

הבעלים הכהן
לרש"י בתחתית הכלי תחת יד הבעלים
לתוס' בשפתי (אוגני) הכלי בתחתית הכלי

האם הכהן מניף לקרבן נשים וקרבן עכו"ם? [תוד"ה יכול].

קרבן נשים קרבן עכו"ם
לגירסת רש"י לפנינו, וליש ספרים שהביאו התוס' מניף מניף [4]
לגירסת רוב ספרים, ולרש"י שהביאו התוס' מניף אין בו תנופה כלל

-------------------------------------------------

[1] תוס' הביא לרש"י בזבחים (סג:) שהרבה להקשות על גירסא זו, ואמר שמשובשת היא. [אמנם הריב"א בשטמ"ק על זבחים שם (בהשמטות בסוף המסכת אות כ"ז) מקיים את גירסת הספרים, ומבאר שההיקש הוא לחטאת בהמה, ולומר דמה חטאת בעינן בה קבלת דם בצפון, אף מנחה בעינן שהקידוש כלי שלה יעשה בצפון].

[2] והקשו תוס' על פירושו, דשלא לשמה במנחה ילפינן מדכתיב במנחה "היא", ולא מהיקש מחטאת.

[3] ולכן צריך להגישה דוקא בקרן דרומית מערבית [דמנחה טעונה דרום, דכתיב בה: "אל מול פני המזבח", ובקרן מזרחית דרומית לא היה יסוד, ולכן צריך להגישה בקרן מערבית דרומית דוקא].

[4] אמנם כתבו התוס' [בד"ה בישראל, ולגירסת צ"ק הוא דיבור אחד עם ד"ה יכול], שאם עכו"ם התנדב להביא שלמים על מנת שיתכפר בהן ישראל ונתנם לישראל - שאוכלן ישראל, מסתבר דבכה"ג בעי תנופה כמו קרבן ישראל.

עוד חומר לימוד על הדף