מנחות דף נט. א

איזה מנחות טעונות שמן ולבונה, ואיזה רק אחד מהן, ובאיזה אינם טעונות?

טעונות שמן אינן טעונות שמן
טעונות לבונה מנחת נדבה [1], מנחת כהנים, מנחת כהן משיח, מנחת עכו"ם, מנחת נדרים, מנחת העומר [מנחת שמיני למילואים] לחם הפנים
אינן טעונות לבונה מנחת נסכים שתי הלחם, מנחת חוטא, מנחת קנאות

אמר רב פפא: "כל היכא דתנן עשר תנן לאפוקי מר' שמעון", במה נחלקו?

לתנא דמשנתנו לר' שמעון
ללשון הראשון ברש"י [2] כל מנחה באה עשר חלות מאפה תנור באה גם 5 חלות ו5 רקיקים
ללשון השני ברש"י [3] יש עשר מנחות יש י"א מנחות

מנחות דף נט: א

הנותן שמן או לבונה על מנחת חוטא, מה הדין?

כשיכול ללקטו כשלא יכול ללקטו
שמן ---- [4] חייב ופסולה
לבונה חייב - וכשרה כשילקטנה חייב ופסולה - כגון לבונה שחוקה

מנחות דף נט: - המשך

מנחת חוטא שנתן בה לבונה וחשב בה מחשבת פסול כדלהלן, מה הדין?

קודם שליקט את הלבונה [5] אחר שליקט את הלבונה [6]
חוץ לזמנו פסול ואין בו כרת פיגול וחייב כרת
חוץ למקומו פסול ואין בו כרת פסול ואין בו כרת


הנותן שמן או לבונה על מנחת חוטא, באיזה שיעור פסל?

מהו שיעור השמן / הלבונה מהו שיעור המנחה - הסולת
בנתן שמן לל"ק: משהו
לאיכא דאמרי: איבעיא [7]
כזית
בנתן לבונה כזית משהו

-------------------------------------------------

[1] ומנחה זו יכולה לבוא בכמה אופנים; סולת [שאינו אופה או מטגן אותה אלא מביא עשרון סולת ושמן ולבונה ובוללה כמו שהיא חיה וקומצה ואח"כ אופה]; מחבת; מרחשת [נותן שמן בכלי ונותן עליו סולת ושוב נותן שמן ובולל ולש בפושרים ואופה במחבת (אין לה שפה והבצק מתקשה) או במרחשת (יש לה שפה והבצק נשאר רך)]; מאפה תנור [יש בה חלות ויש בה רקיקים, חלות - בולל הסולת בשמן ולש בפושרים ואופה ופותת. וברקיקים - לש הסולת בפושרים ואופה ומושח הרקיקים בשמן].

[2] רב פפא בא לדייק ממשנתנו שהשוותה את כל המנחות לומר שכל מנחה עושה ממנה עשר חלות, ואפי' מנחת מאפה תנור עושה אותה או עשר חלות או עשר רקיקים. ודלא כר"ש שחולק במנחת מאפה תנור שיכול לעשותה מחצה חלות ומחצה רקיקים.

[3] פי', שרב פפא בא לומר שבמשנתנו מנה התנא רק עשר מנחות שטעונות שמן ולבונה, וכן לקמן (דף עב:) גם שם נמנו דוקא עשר מנחות [והם: א' סולת, ב' מחבת, ג' מרחשת, ד' חלות, ה' רקיקים, ו' כהנים, ז' כהן משוח, ח' עכו"ם, ט' נשים, י' עומר]. ואילו ר"ש מונה י"א מנחות דס"ל שבמנחת מאפה תנור יש ג' מנחות, [ולא רק שתים: חלות ורקיקים], והם: או שכולה חלות - מצות, או כולה רקיקים, או ה' חלות וה' רקיקים.

[4] כן אמרה הגמ' שלכן שמן אם נתן פסל משום שלא יכול לקטו. אכן כל זה אם נתנו בגופה של מנחה, אולם אם נתן את השמן בכלי בתוך כלי המנחה - לא פסלה, וכתבו הפסוקים שגם אינו עובר.

[5] רש"י ס"ל שהטעם שפסול הוא משום שחשב מחשבת פסול, ומהניא מחשבת פסול גם בזמן שהיה לכאורה דחוי או מטעם "דחטאת קרייה רחמנא", או כחנן המצרי דלית ליה דחוי, או כיון שיכול לתקנו. רק שאין כרת בחוץ לזמנו, כי כדי שיחול פיגול צריך שתהיה קמיצה כזו שהיתה כשרה לולי הפיגול. אולם תוס' בד"ה ותהוי חולקים, וס"ל שלא צריך להגיע לפסול מחשבה, אלא הטעם משום שהקמיצה היתה בפסלות בשעה שהיתה עליה לבונה.

[6] הטעם שיש כאן פיגול, משום שחזרה המנחה להכשרה הראשון. אלא שנחלקו רש"י ותוס' האם הדין הזה צריך את ג' תרוצי הגמ' דלעיל - למה חוזר להכשרו הראשון או לא צריך. פי', דרש"י פירש את קושיית הגמ' ותהוי דחוי ותרוציה, שקאי על למה פסלה מחשבה היכא שחושב קודם שליקט את הלבונה. ואילו תוס' מפרשים את קושיית הגמ' דתהוי דחוי ותרוציה, שקאי על אחר שליקט את הלבונה למה אמרה המשנה שכשרה, וכן למה אמרה הברייתא שמהניא בה מחשבת פיגול.

[7] הלשון הראשון דרב יצחק בר יוסף אמר ר' יוחנן דורש מלשון שימה, דאפי' כל שהו. והלשון השני שמסתפק ס"ל דאולי צריך גם בשמן שימה כמו בלבונה, ולבונה היא דוקא בכזית דהא כתיב בה לשון נתינה, ונתינה היא בכזית - דכתיב: "ונתן לכהן את הקודש", ושם הוא בענין אכילה ואין אכילה פחות מכזית. [ובתוד"ה מי הביאו עוד לימוד לזה].

עוד חומר לימוד על הדף