מנחות דף ל"ט ע"א

מהו קשר העליון ואיזה קשר עושה לאיסור כלאים? [תד"ה קשר].

מהו קשר העליון? קשר שאינו סמוך לכנף האם עושה כלאים
ללשון ראשון ברש"י [1] הקשר שאחר הגדיל עושה כלאים
ללשון שני ברש"י הקשר הסמוך לכנף אינו עושה כלאים

כמה הוא שיעור חוליא, וכמה חוליות צריך לעשות? [תד"ה לא].

כמה שיעור חוליא? וכמה חוליות יש לעשות?
לרש"י ולתוס' [2] ג' כריכות לא יפחות מז' ולא יוסיף על י"ג
ליש מפרשים שבסוף התוס' [3] לרבי: ג' כריכות
לתנא: לא יפחות מז' ולא יוסיף על י"ג
----

מנחות דף ל"ט ע"ב

האם אפשר לתת שני חוטי תכלת מצמר ושני חוטי לבן מפשתן בבגדים דלהלן?

בבגדי צמר או פשתן בשאר מיני בגדים
לרב יהודה אפשר [4] אפשר
לרב נחמן אפשר אי אפשר [5]

מנחות דף ל"ט ע"ב - המשך

האם פוטרים חוטים של שאר מינים בבגדים דלהלן?

בבגד צמר ופשתים בשאר בגדים
לרב יהודה אינם פוטרים בשאר מינים: אינם פוטרים
במינם: פוטרים
לרב נחמן אינם פוטרים פוטרים מדרבנן [6]

-------------------------------------------------

[1] ללשון ראשון ברש"י ס"ל שהעיקר שיהיה קשר אחד בציצית, וא"כ טוב שיעשהו בסוף הגדיל כדי שלא יפרם הגדיל. ולפי"ז מוכח שלדין כלאים שצריך שיהיה קשר כדי להחשב חיבור, אינו מוכרח שיהיה דוקא סמוך לכנף.

[2] רש"י ותוס' פירשו את מה שאמרו לא יפחות מז' ולא יוסיף על י"ג, דקאי על מספר החוליות העושים בגדיל [ולא על הכריכות], וא"כ אין מחלוקת בין רבי לבין התנא. וכתבו בתד"ה לא, שזה דוקא בזמן שהיה תכלת, דאז יש לרמז הנ"ל, אבל עתה שאין תכלת לא קפדינן בזה ולכן נוהגים היום לעשות רק חמש קשרים וארבע חוליות ביניהם.

[3] ס"ל שרבי והתנא מדברים על הכריכות, וכן נוהגים לעשות לא פחות מז' ולא יותר מי"ג כריכות וכמ"ש המחבר בסי' י"א סעי' י"ד ובב"י שם [בנדמ"ח עמ' ע"ד].

[4] ומבואר בגמ' דלא מבעיא באופן זה שנותן ב' חוטי לבן של פשתן וב' חוטי תכלת של צמר, אלא אמר שמואל משמיה דלוי שיכול גם בבגד של פשתן לתת ד' חוטים של צמר - ב' לבנים וב' תכלת. ורב יהודה חידש יותר, שאפי' בבגד של צמר יכול לתת ב' חוטים של צמר תכלת וב' חוטים של פשתן לבנים, ולא צריך שיהיו ארבעתם מצמר.

[5] ס"ל שמדאורייתא פטורים שאר בגדים שאינם מצמר ופשתים מציצית, וא"כ לא ניתן איסור כלאים להדחות אצלם.

[6] ס"ל שכל חיוב שאר בגדים הם רק מדרבנן, ולכך שאר המינים פוטרים בהם ג"כ מדרבנן, הגם שבדאורייתא אין מועיל לציצית רק חוטי צמר או פשתים. ולא ס"ל כדרשת רבא שבמינם פוטרים גם מדאורייתא, ומשמע שגם שאר מיני בגדים חייבים בציצית מדאורייתא, אלא ס"ל כתנא דבי ר' ישמעאל שרק בגדים העשויים מצמר ופשתים חייבים בציצית, ולא העשויים משאר בגדים.

עוד חומר לימוד על הדף