מנחות דף ל"ב ע"א

האם חולצים במנעל או בסנדל לכתחילה?

בסנדל במנעל
לרבה בשם רב לכתחילה לא לכתחילה [1]
לרב יוסף בשם רב לכתחילה לכתחילה

פרשייה שקדם [2] לה הפסק בצורות דלהלן, כיצד היא נקראת? [תד"ה והאידנא].

לרבינו תם [והרמב"ם [3]] למסכת סופרים [4] והירושלמי
הניח חלק בראש השורה סתומה פתוחה
הניח חלק בסוף השורה פתוחה פתוחה
הניח שורה רווח פתוחה סתומה
הניח חלק באמצע השורה סתומה סתומה
מתחיל בשיטה השניה כנגד ההפסק שבשיטה הראשונה סדורה [5] סדורה

מנחות דף ל"ב ע"א - המשך.

לתי' הראשון [6] בגמ', כתב תפילין או מזוזות אקלף או אדוכסוסטוס באופנים דלהלן, מה דינם? [תד"ה אידי].

תפילין מזוזות
בקלף במקום בשר כשר לכתחילה כשר בדיעבד
בדוכסוסטוס במקום שער פסול כשר לכתחילה
בקלף במקום שער פסול פסול
בדוכסוסטוס במקום בשר פסול לתי' א' בתוס': כשר בדיעבד [7]
לתי' ב' בתוס': פסול [8]

מנחות דף ל"ב ע"ב

האם תפילין ומזוזות צריכים שרטוט?

תפילין מזוזות
לר' חמא ולהילכתא אין צריכים צריכים
לר' ירמיה אין צריכים אין צריכים

האם ספר תורה ומגילות צריכים שרטוט? [תד"ה הא].

בספר תורה במגילה
לרש"י במגילה ולר"ת צריכים צריכים
לתוס' אין צריכים צריכים

-------------------------------------------------

[1] וכתבו בתד"ה מנעל, דעתה נהגו כן לחלוץ במנעל לכתחילה.

[2] פרשייה סתומה או פתוחה נקראת לפי ההפסק שקדם לה, ולא לפי ההפסק שבסופה.

[3] בפרק ח' מהל' ס"ת הל' א' וב' עיי"ש.

[4] לפי גירסת התוס', אולם בב"י יו"ד סי' רע"ה הביא גירסא אחרת מדוייקת [בנדמ"ח עמ' רכ"ג]. ועי' שיטת הרא"ש בלהכות ס"ת סי' י"ג.

[5] כתב הב"י [ביו"ד סי' רע"ה בנדמ"ח עמ' רכ"א]: וסדורה זו שכתבו הקדמונים לא ידענא אם יש לה דין פתוחה או דין סתומה, ומתוך הלשון משמע דדין סתומה יש לה.

[6] כלומר רק לתי' הראשון בגמ' יש חילוק בין תפילין למזוזה, שתפילין אם שינה פסול ומזוזה כשר וכדלהלן. אולם לתי' השני בגמ' יש מחלוקת תנאים דלר' אחאי כשר בשניהם אם שינה ולחולקים עליו פסול בשניהם אם שינה.

[7] הוקשה לתוס' למה לא תירצה הגמ' אידי ואידי במזוזה ופסול, וכגון שכתב בקלף במקום שער ובדוכסוסטוס במקום בשר, ואדרבא בזה יהיה האידי ואידי מענין אחד של פסול, ומטעם שכתב שלא במקום שכותבים, דמזה שאמר אידי ואידי בתפילין וכשכתב בקלף במקום שער ודוכסוסטוס בקמום בשר אין הפסול מטעם אחד, דבקלף במקום שער הטעם הוא משום שכתב שלא במקום ועל דוכסוסטוס במקום בשר הפסול הוא גם משום שתפילין פסולים על דוכסוסטוס ולא רק מטעם שלא במקומו. ולזה תי' תוס' בתי' הראשון שא"א לומר אידי ואידי במזוזה, דאיה"נ מזוזה בדוכסוסטוס במקום בשר תהיה כשרה, דאם היא כשרה כששינה וכתב על קלף אף שמקום כתיבת קלף הוא במקום בשר, א"כ ה"ה כשכתב על דוכסוסטוס עצמו במקום בשר ג"כ כשר.

[8] בתי' השני תי' תוס' דאיה"נ יכל לומר אידי ואידי במזוזה - ופסול מצד הדין, ומה שלא כתב כן הוא משום שלא הזכירה הברייתא להדיא שמזוזה כשרה גם על הקלף, וא"כ א"א לומר אידי ואידי במזוזה, והיינו שיש אופן שגם בקלף וגם בדוכסוסטוס יש פסול.

עוד חומר לימוד על הדף