מנחות דף כ"ה ע"א

מאיזה פסוקים יודעים שפיגול ונותר אין הציץ מרצה עליהם? [תד"ה ונשא].

פיגול - חוץ למקומו [1] נותר - חוץ לזמנו
לרש"י [2] לא ירצה לא יחשב
לרבינו תם [3] לא יחשב לא ירצה

האם ציץ מרצה על טומאות הקרבן באישים ובאופנים דלהלן?

בישראל בעכו"ם
בשוגג / באונס מרצה אינו מרצה
במזיד וברצון בציבור: מרצה
ביחיד: מחלוקת (כדלהלן)
אינו מרצה

מנחות דף כ"ה ע"ב

התורם מן הטמא על הטהור בשוגג או במזיד, מה דינו?

מדאורייתא מדרבנן
לרבנן תרומתו תרומה בשוגג: תרומתו תרומה
במזיד: אין תרומתו תרומה
לר' יוסי ולר' אליעזר תרומתו תרומה תרומתו תרומה

מנחות דף כ"ה ע"ב - המשך

לתנאים דלהלן, האם ציץ מרצה במזיד ביחיד, והאם מרצה על אכילות?

על מזיד ביחיד על אכילות
לרבנן אינו מרצה אינו מרצה
לר' יוסי מרצה אינו מרצה
לר' אליעזר מרצה מרצה

איזה פסולים ממועטים מכרת בדין האוכל בשר קודש שנטמא, ואיזה פסולים מתרבים?

מתמעט או מתרבה מאיזה פסוק או טעם
בשר שנטמא ואכלו קודם זריקה מתמעט כל טהור - הניתר לכהנים
לן (- נותר) יוצא [אפי' לאחר זריקה] מתרבה אשר לה' - ריבה
פיגול מתמעט מזבח השלמים - מיעט
בשר שנטמא לפני זריקה ואכלו לאחריה מתרבה דהא ריצה עליו הציץ

לתרוצי רבינא ורב שילא בסתירת הברייתות, באיזה אופנים מרצה ציץ?

כשזרק בשוגג כשזרק במזיד
כשנטמא בשוגג הורצה לרבינא: לא הורצה
לרב שילא: הורצה
כשנטמא במזיד לרבינא: הורצה
לרב שילא: לא הורצה
לא הורצה

-------------------------------------------------

[1] עי' בתד"ה אם ותד"ה הא, ובשטמ"ק באות ב', וברש"י זבחים דף כ"ג רע"ב, דכאן פיגול אינו כמו בכל מקום - מחשבת חוץ לזמנו, דזה כבר ילפינן הכא מקרא דנותר, דהא ודאי שנותר כאן אינו שאכל ממש אחר זמנו, דבזה פשיטא שלא יכול לפסול למפרע את הקטרת הקרבן, וע"כ שקאי בנותר על מחשבת נותר והיינו מחשבת חוץ לזמנו. וא"כ ע"כ שפיגול דקאמר הכא היינו מחשבת חוץ למקומו.

[2] רש"י בזבחים הנ"ל [ובפסחים טז,ב] למד הסוגיא בזבחים [כח,ב] דקרא דפיגול [חוץ למקומו] הוא קרא אריכא שבפרשת צו [ויקרא ז,יח]: המקריב אותו לא יחשב, וקרא דנותר הוא קרא דפרשה זוטא שבפרשת קדושים [שם יט,ז]: והנותר וכו' לא ירצה. ולכך הפך את הגירסא בכל מקום - ולא כגירסתנו.

[3] רבינו תם מקיים את גירסתנו וס"ל דשני הלימודים לומדים מקרא אריכא [וכפי מסקנת הסוגיא בזבחים, וע"ע בתוס' יומא דף ז' סע"א ד"ה אם], והיינו שבפסוק שבפרשת צו האומר: ביום השלישי לא ירצה המקריב אותו לא יחשב, לומדים את שני הדברים.

עוד חומר לימוד על הדף