ME'ILAH 13 (ROSH HASHANAH) - Dedicated l'Zechut Refu'ah Shleimah for Elisheva Chaya bat Leah. Dedicated by Michael Steinberg, David Steinberg, and Ethan Steinberg.

1)

TOSFOS DH u'Mo'alin Bahen uv'Mah sheb'Socho

תוספות ד"ה ומועלין בהן ובמה שבתוכו

(SUMMARY: Tosfos explains that we discuss after it was uprooted.)

פי' רשב''ם בהמוכר את הבית (ב''ב דף עט.) דגבי בור שייך מעילה כגון שהצניע חפצים לתוכו

(a)

Explanation #1 (Rashbam in Bava Basra 79a): Me'ilah applies to a pit, e.g. he hid items in it.

וקשיא דאמרינן לקמן (דף יח:) דאין מעילה במחובר

(b)

Objection: We say below (18b) that Me'ilah does not apply to what is attached!

לכן פר''ת כגון שעקר חוליא ונהנה הימנה דהוי תלוש

(c)

Explanation #2 (R. Tam): The case is, he uprooted a ring [of earth] and benefited from it, for it is detached [so Me'ilah applies].

2)

TOSFOS DH Aval Im Hikdish Bor v'Achar Kach Nismalei...

תוספות ד"ה אבל אם הקדיש בור ואח''כ נתמלא כו' מועלין בהם אבל לא מה שבתוכו

(SUMMARY: Tosfos explains why there no Me'ilah.)

ולא (ביונים) [צ"ל קני - שיטה מקובצת] מטעם הפקר דחצר משום יד איתרבאי (גטין דף כא.) ואין יד להקדש

(a)

Explanation: He does not acquire due to Hefker, for a Chatzer was included due to a Yad (Gitin 21a), and Hekdesh has no Yad;

וגבי אילן ונתמלא משום דאין מעילה בגידולי הקדש

1.

And regarding a tree and it became full, [there is no Me'ilah in what grew] because Me'ilah does not apply to Gidulei Hekdesh;

ר' יוסי אומר כו' קסבר יש מעילה בגידולין

2.

R. Yosi says... He holds that Me'ilah applies to Gidulin.

3)

TOSFOS DH Vlad ha'Me'useres

תוספות ד"ה ולד המעושרת

(SUMMARY: Tosfos explains that we discuss a Chulin child.)

כלומר שנולד קודם שנכנסה אמו לדיר להתעשר והוה הולד חולין ולכך קאמר לא ינוק מן המעושרת כדמפרש בגמרא טעמא מקרא

(a)

Explanation: It was born before its mother entered the pen to be tithed, and the child is Chulin. Therefore, it says that it may not suckle from the Ma'aser, like the Gemara explains the reason from a verse.

4)

TOSFOS DH v'Acherim Misnadvin Ken

תוספות ד"ה ואחרים מתנדבין כן

(SUMMARY: Tosfos explains that they stipulate.)

כלומר ויש [בני] אדם מתנדבין ומתנין קודם הכנסתה לדיר על מנת שתניק בנה שהוא חולין

(a)

Explanation #1: There are people who volunteer and stipulate before it enters the pen "on condition that it nurse its child, which is Chulin." (Tosfos will bring another Perush in the coming Dibur.)

ולד מוקדשין שהוא חולין שנולד קודם שהקדיש [האם]

1.

Vlad Mukdashin that is Chulin is when it was born before he was Makdish the mother.

5)

TOSFOS DH ha'Po'alin Lo Yochlu mi'Grogeros Shel Hekdesh

תוספות ד"ה הפועלין לא יאכלו מגרוגרות של הקדש

(SUMMARY: 1. Tosfos explains that there is no Heter to eat from Hekdesh. 2. Tosfos gives a new explanation of "people volunteer.")

אע''ג דבהדיוט פועל אוכל בין בתלוש בין במחובר כדאמר בב''מ (דף פז.)

(a)

Implied question: [In a person's field,] a worker may eat both from what is detached and what is attached, like it says in Bava Metzi'a (87a)!

מ''מ בשל הקדש אינו אוכל כדמפיק ליה בגמרא מקרא

(b)

Answer: In any case, from Hekdesh he may not eat, like we derive in the Gemara from a verse.

וכן פרה לא תאכל מן כרשינים של הקדש ומותר לחסום פיה

(c)

Explanation: And similarly, a [threshing] cow may not eat vetch of Hekdesh, and it is permitted to muzzle its mouth.

וקשיא על מה שפירש ואחרים מתנדבין שהיו מתנים על מנת להניק דלישנא לא משמע כן וה''ל למימר ואחרים מתנין בכך

(d)

Question #1: This is difficult for what [Rashi] explained that others volunteer and stipulate "on condition that it nurse", for the words do not connote so. It should have said "others stipulate about this"! (Hagahah in Pirchei Kehunah - it seems that everything Tosfos brought from the beginning of DH Vlad was from Rashi, just Tosfos did not say so, or the reference to Rashi was omitted.)

ועוד קשיא דבתוספתא קתני לה גבי פועלים ופרה והתם מה מועיל התנאי בדבר שהוא כבר של הקדש

(e)

Question #2: In the Tosefta, this was taught regarding workers and a cow. There, how does a stipulation help for something that is already Hekdesh?!

לכך נראה לפרש ואחרים מתנדבין (כו') [צ"ל כן - יעב"צ] כלומר ואחרים בעלי בתים נדיבי לב היו מתנדבין להניק אותן ולדות מבהמות שלהן (שהיא) [צ"ל שהיו - שיטה מקובצת] חולין

(f)

Explanation #2: Others volunteer... i.e. other generous people (who own animals) volunteer so, i.e. to nurse those children [of Ma'aser] from their animals, which were Chulin;

וכן בפועלים ופרה (של הקדש - שיטה מקובצת כתב יד מוחקו) לפי שעושין בשביל הקדש היו עשירים מתנדבין לפרנסם

1.

And similarly workers and a cow, because they work for Hekdesh, rich people volunteered to feed them.

6)

TOSFOS DH Mai Taima

תוספות ד"ה מאי טעמא

(SUMMARY: Tosfos explains the Drashah.)

אפועלים דלא יאכלו קאי דישו [שלך] ולא של הקדש ואיתקש פועל לשור כדאמר בב''מ (דף פט.) איתקש חוסם לנחסם ונחסם לחוסם

(a)

Explanation: This refers to workers, that they may not eat. "Disho" is your [threshing], and not of Hekdesh, and a worker is equated to an ox, like it says in Bava Metzi'a (89a) that Chosem (one who muzzles, i.e. a person) is equated to Nichsam (one who is muzzled, i.e. an animal) and vice-versa.

7)

TOSFOS DH Kal'ilin

תוספות ד"ה קלעילין

(SUMMARY: Tosfos explains that this is a legume.)

מין קטנית הוא

(a)

Explanation: This is a kind of legume.

8)

TOSFOS DH v'Ha b'Talush Ba'inan

תוספות ד"ה והא בתלוש בעינן

(SUMMARY: Tosfos explains why it must be detached.)

דהא אין מעילה בקרקע במחובר

(a)

Explanation: This is because Me'ilah does not apply to attached land.

9)

TOSFOS DH Avka Mailei

תוספות ד"ה אבקה מעלי

(SUMMARY: Tosfos explains the benefit of the dust.)

פירוש האבק של קרקע שהוא תלוש שמשבח הקטנית כשהוא דש בקרקע של הקדש האבק עולה מן הקרקע

(a)

Explanation: The dust of the ground, which is detached, improves the legume. When it threshes on Hekdesh land, the dust rises from the ground.

10)

TOSFOS DH Asya Ha'avarah Ha'avarah (belongs above before DH Mai Taima)

תוספות ד"ה אתיא העברה העברה (שייך לעיל לפני ד"ה מאי טעמא)

(SUMMARY: Tosfos explains why we need the Gezeirah Shavah.)

דכתיב גבי בכור (דכתיב) (שמות יג) והעברת כל פטר רחם גבי מעשר בהמה כתיב (ויקרא כז) כל אשר יעבור תחת השבט

(a)

Explanation: It is written regarding Bechor "v'Ha'avartem Kol Peter Rechem." Regarding Ma'aser Behemah it says "Kol Asher Ya'avor Tachas ha'Shevet";

מה בכור מועלין בו לאו בחלב קאמר שהרי לא שייכא הנקה בבכור דהא זכר הוא

(b)

Implied question: "Just like Bechor, Me'ilah applies to it" does not refer to milk, for suckling [from] a Bechor does not apply, for a Bechor is a male!

אלא ה''ק מה בכור מועלין בכולו אף מעשר מועלין בכולו ואף בהנקת הבן

(c)

Answer: It means as follows. Just like Bechor, Me'ilah applies to all of it, also Ma'aser, Me'ilah applies to all of it, and even nursing its child.

ולאו דוקא מועלין דהא אמרינן לעיל (דף יב:) חלב המוקדשין אין מועלין בו

(d)

Observation: "Mo'alin" is not precise, for we said above (12a) that Me'ilah does not apply to milk of Mukdashim!

אלא רוצה לומר שנאסר החלב להניק ממנו חלב המוקדשין נמי להכי אסרינן במתניתין להניק ממנו דאתיא אמו אמו מבכור

1.

Rather, it means that the milk is forbidden to nurse from it. Also milk of [other] Kodshim, our Mishnah forbids nursing from it for we learn "Imo-Imo" from Bechor;

דכתיב גבי בכור בפרשת משפטים שבעת ימים יהיה עם אמו וגבי מוקדשין כתיב בפרשת אמור שבעת ימים (יהיה) תחת אמו

2.

It is written regarding Bechor in Parshas Mishpatim "Shiv'as Yamim Yihyeh Im Imo", and regarding Kodshim it is written in Parshas Emor "Shiv'as Yamim Tachas Imo."

וא''ת למה לי קרא לאסור חלב המוקדשין תיפוק ליה מדדרשינן בכורות (דף טו.) גבי פסולי המוקדשין בשר ולא חלב

(e)

Question: Why do we need a verse to forbid milk of Kodshim? We should know from what we expound in Bechoros (15a) regarding Pesulei ha'Mukdashim "Basar", and not milk [and all the more so, milk of proper Kodshim is forbidden]!

ואין לומר דהתם היינו דוקא לאחר שפירש אבל בהנקה לא אסור אי לאו האי קרא דהכא

1.

Implied suggestion: That is only after it separated [from the mother], but nursing would not be forbidden, if not for the verse here.

זה אינו (ודאי דלכאורה) [צ"ל דהא ודאי לכאורה] משמע שחלב פסולי המוקדשין בכל ענין הוא אסור

2. Rejection: This is wrong, for surely, seemingly it connotes that milk of Pesulei ha'Mukdashim is forbidden in every case!

וי''מ דכי אסר רחמנא חלב פסולי המוקדשין היינו באכילה דכתיב (דברים יב) ואכלת בשר ולא חלב אבל בהנאה שריא ולהכי צריכינן הכא לגזרה שוה דאמו אמו לאסור אף הנאת יניקת הולד

(f)

Answer #1: Some explain that the Torah forbade milk of Pesulei ha'Mukdashim, i.e. to eat it, for it says "v'Achalta Basar", and not milk, but one may benefit from it. Therefore, we need a Gezeirah Shavah here "Imo-Imo" to forbid benefit of a child suckling.

ואין נראה דהא אמרינן פרק השוחט (חולין דף לו.) הואיל ואסירי בגיזה ועבודה סלקא דעתך אמינא דמן ליבעי קבורה

(g)

Rejection: This is wrong, for we say in Chulin (36a) that since shearing and working are forbidden, one might have thought that its blood must be buried;

משמע דאף החלב אסור בהנאה וטעון קבורה דהא ודאי מדמי דם לחלב ולא לגיזה ועבודה כדפירשתי במתניתין לעיל

1.

Inference: Even milk is Asur b'Hana'ah and must be buried, for surely we compare blood to milk, and not to shearing and working, like I explained in our Mishnah above (12b DH Chalav);

לכך נראה למורי שי' דאי לאו האי קרא דהכא דקאסר חלב במוקדשים לא הוה דרשינן גבי פסולי המוקדשין דבשר אתי למעוטי חלב דלא הוה ידעינן לה למאי קאתי בשר למעוטי

(h)

Answer #2 (Tosfos' Rebbi): If not for the verse here, which forbids milk of Kodshim, we would not expound regarding Pesulei ha'Mukdashim that "Basar" comes to exclude milk. We would not know what "Basar" comes to exclude;

אבל השתא דאסר חלב במוקדשין קאתי בשר לומר אבל חלב כדקאי קאי

1.

However, now that milk of Kodshim is forbidden, "Basar" comes to teach that milk keeps its status (it is forbidden in Kodshim, even after it got a Mum).

תדע מדאצטריך לכתוב ולא תגוז בכור (שורך ואסור) [צ"ל צאנך לאסור - שיטה מקובצת] גיזה בקדשים

(i)

Proof: [The Torah] needed to write "v'Lo Sagoz Bechor Tzonecha" to forbid Gizah of Kodshim;

ואמאי צריך תיפוק ליה מדאמר גבי פסולי המוקדשים תזבח ולא גיזה

1.

Question: Why is this needed? I should already know, since it says about Pesulei ha'Mukdashim "Tizbach", but not Gizah! (Acharonim ask that perhaps v'Lo Sagoz is a Lav to obligate lashes.)

אלא ודאי לא הוה ידענא למאי קאתי תזבח למעוטי אבל השתא דאסור גיזה בקדשים אם כן אתי תזבח לומר אבל גיזה כדקיימא קיימא

2.

Answer: Rather, surely we would not know what "Tizbach" comes to exclude. However, now that Gizah of Kodshim is forbidden, if so "Tizbach" comes to teach that Gizah keeps its status (it is Asur in Kodshim, even after it got a Mum).

ואם תאמר במרובה (ב''ק דף עז:) דקאמר כל מקום (מכאן מעמוד ב) שנאמר שה אינו אלא להוציא כלאים למאי

(j)

Question - Citation (Bava Kama 77b): Wherever it says "Seh", it is only to exclude Kil'ayim (a crossbreed). For what is this needed?

13b----------------------------------------13b

אי לבכורה יליף העברה העברה ממעשר ומעשר תחת תחת מוקדשים

1.

Citation (cont.): If it is for Bechor, we learn "Ha'avarah-Ha'avarah" from Ma'aser, and Ma'aser [we learn from] Tachas-Tachas from Kodshim;

ל''ל למילף בכור ממעשר ומעשר מקדשים לילף בכור מקדשים בגזרה שוה דאמו אמו

2.

Summation of question: Why do we need to learn Bechor from Ma'aser, and Ma'aser from Kodshim? We should learn Bechor from Kodshim from the Gezeirah Shavah "Imo-Imo"!

וי''ל דלא דריש לה אלא לענין דבר התלוי באם כגון הנקה דהכא וכגון לענין לידה בריש פ' יוצא דופן (נדה דף מ.) אבל לענין דבר אחר לא ניתנה לידרש

(k)

Answer: We expound [the Gezeirah Shavah] only regarding something that depends on the mother, like here, and like the case of birth, in Nidah (40a). However, it was not given to expound about another matter.

ובהאי תירוצא מיתרצא קושיא אחריתא שיש להקשות

(l)

Support: This answer answers another question that one could ask;

היאך יליף מבכור שהוא אסור להניק והא אין דנין אפשר משאי אפשר [צ"ל כגון - שיטה מקובצת] מבכור דליתיה בהנקה דזכר הוא

1.

Question: How can we learn [Ma'aser and Kodshim] from Bechor, that [a Kadosh mother] may not nurse [its child]? We do not judge possible from impossible, e.g. from Bechor, which cannot nurse, for it is a male!

ולפי מאי דפרי' ניחא דע''כ צריך ללמוד מבכור לענין )מ''מ) [צ"ל הנקה מגז"ש דאמו אמו דלא שייכא למדרש דבר אחר - שיטה מקובצת]

(m)

Answer: According to what I explained, it is fine. You are forced to learn [Kodshim] from Bechor regarding nursing from the Gezeirah Shavah "Imo-Imo", for it is not feasible to expound anything else;

(ואף לענין דילפינן) [צ"ל ואע"ג דילפינן בכור ממעשר לענין כלאים - צאן קדשים] מגזירה שוה דהעברה העברה (מ''מ - יש מוחקו) כיון דלא ניתן ללמוד מוקדשים מבכור [צ"ל כך אם] לענין הנקה אע''ג דאפשר מאי אפשר הוי

1.

And even though we learn Bechor from Ma'aser regarding Kil'ayim from the Gezeirah Shavah "Ha'avarah-Ha'avarah" (so we are not forced to learn anything else) , since we can learn Kodshim from Bechor only regarding nursing, even though it is possible from impossible...

כמו כן לענין מעשר (אלא ילפינן שפיר מבכור כך דקדק וטרי) [צ"ל נאמר דילפינן שפיר מבכור כך דקדק מורי - שיטה מקובצת] לישב שיטת התוס' על בוריה

i.

Likewise for Ma'aser, we say that we properly learn [nursing] from Bechor. So my Rebbi was meticulous to fully resolve Tosfos' opinion.

וכל זה דוחק מאד

(n)

Objection #1: All this is very difficult.

ועוד קשיא דמילתא דפשיטא הוא דולד המעושרת לא ינק מן המעושרת כיון שהוא חולין דהא כבר תנא לעיל חלב המוקדשין לא נהנין

(o)

Objection #2: Obviously, the child of Ma'aser may not suckle from Ma'aser, since it is Chulin! It was already taught above (Mishnah, 12b) that one may not benefit from milk of Kodshim!

ועוד דקאמר ואחרים מתנדבין כן ובמתני' פירשתי שהיו עשירים מתנדבים להניק את הולדות מבהמות שלהם ומה נדבה היא זאת כיון דלית שום ריוח להקדש

(p)

Objection #3: It says that others volunteer... and in our Mishnah (13a DH ha'Po'alin), I explained that rich people volunteered their animals to nurse the offspring. What Nedavah is this, since there is no benefit to Hekdesh?!

לכך נראה למורי ר' הרב ר' פרץ שיחי' דמתני' מיירי בוולד מעושרת וולד מוקדשים שילדו משהיו מוקדשין והיינו רבותא דאפ''ה אסור להניק מהם

(q)

Answer #3 (to Question (e) - Tosfos' Rebbi, R. Peretz): Our Mishnah discusses the child of Ma'aser - the child of Kodshim that gave birth when they were Kodshim. The Chidush is that even so, it is forbidden to nurse the child from them;

והיינו הא דקאמר ואחרים מתנדבין כן שבשביל שהיו הולדות (להקדש) [צ"ל של הקדש] היו מתנדבין להניק אותם

1.

This is why it says that others volunteer. Because the animals were of Hekdesh, people volunteered their animals to nurse them;

וקבעי בגמרא מנה''מ דלא ינוק מאמו והכתיב תחת אמו דמשמע אפילו היתה אמו קדושה מ''מ יונק ממנה וקאתיא העברה העברה מבכור

2.

The Gemara asks what is the source that it may not suckle from its mother? It is written "Tachas Imo", which connotes that if its mother was Kadosh, in any case it suckles from it. We learn [unlike this] from a Gezeirah Shavah "Ha'avarah-Ha'avarah" from Bechor. (We are forced to say that Tachas Imo applies only when its mother is Chulin);

מה בכור מועלין בו פירוש שאסור להניק את הבכור מבהמת מעשר וקדשים דהא לא מצינו בכור של בהמת מעשר וקדשים שהרי הם פטורים מן הבכורות אף מעשר

3.

Just like Me'ilah applies to Bechor - i.e. one may not nurse a Bechor from an animal of Ma'aser or Kodshim, for [the verse does not permit this, for] we do not find Bechor of an animal of Ma'aser or Kodshim, for they [such mothers] are exempt from Bechorah - also Ma'aser;

כלומר אף ולד שהוא קדוש קדושת המעשר שנולד מבהמת מעשר אסור להניק מאמו שהוא מעשר

i.

Explanation: Also a child that has Kedushas Ma'aser, that it was born to an animal of Ma'aser, one may not nurse it from its mother, which is Ma'aser.

וחלב המוקדשין נמי אתיא אמו אמו מבכור דמה אמו האמור בבכור אינה של הקדש דבהמה של הקדש פטורה מן הבכורה

4.

Also milk of Kodshim, we learn from "Imo-Imo" from Bechor. Just like Imo mentioned regarding Bechor is not Kadosh, for a Hekdesh animal (mother) is exempt from Bechorah...

אף אמו האמור בקדשים דכתיב שבעת ימים (יהיה) תחת אמו דמשמע לפי הפשט שמותר להניק לולדות של בהמת קדשים מאמו שהיא קדושה אינו כן

5.

Also Imo mentioned regarding Kodshim, that it says Shiv'as Yamim Tachas Imo", which the simple meaning connotes that offspring of a Kadosh animal, one may nurse them from their mother, this is not so;

דודאי (אותה) [צ"ל אמו ר"ל - שיטה מקובצת] אם דחולין ולכך מותר להניק מאמו אבל אם היא קדושה אסור להניק לו

i.

Surely, Imo (in the verse) means a Chulin mother, therefore one may nurse [the child] from its mother. However, if [the mother] is Kadosh, it may not nurse it.

והשתא ניחא דשפיר איצטריך ג''ש להכי דאף כשהולד של הקדש אסור (להביא) [צ"ל להניק - שיטה מקובצת] מן האם

(r)

Support #1: Now it is fine. We properly need the Gezeirah Shavah for this, that even when the child is Hekdesh, one may not nurse it from the mother.

וגם ניחא דלא ילפינן התם מהך ג''ש דאמו אמו דהא לא דרשינן הך ג''ש אלא ללמוד דאמו דגבי קדשים ר''ל שהאם חולין כמו אמו דגבי בכור כדפירשנו

(s)

Support #2: Also it is fine that we do not learn there from this Gezeirah Shavah Imo-Imo, for we expound this Gezeirah Shavah only to learn that Imo regarding Kodshim refers to a Chulin mother, just like the mother of Bechor, like we explained.

11)

TOSFOS DH Sharshei Ilan Shel Hedyot

תוספות ד"ה שרשי אילן של הדיוט

(SUMMARY: Tosfos points out that the Gemara in Bava Basra explains this.)

בב''ב פרק לא יחפור (דף כו:) מפרש לה שפיר

(a)

Reference: In Bava Basra (26b) it properly explains this. (It asks the Reisha against the Seifa. It answers that it discusses roots that grew after the tree was made Hekdash; the Tana holds that Me'ilah does not apply to Gidulei Hekdesh. Alternatively, Ravina answers that roots within 16 Amos belong to the tree's owner, and those past 16 Amos belong to the owner of the field.)

12)

TOSFOS DH Mayim sheb'Kad Shel Zahav

תוספות ד"ה מים שבכד של זהב

(SUMMARY: Tosfos explains that this Kli was not Mekudash.)

בשמחת בית השואבה מיירי שהיו ממלאים מאתמול ממי השלוח ונותנין אותה לחבית שאינה מקודשת שלא יהיו נפסלין [בלינה] כדאמר פרק לולב וערבה (סוכה דף מח:)

(a)

Explanation: It discusses Simchas Beis ha'Sho'evah. They used to fill [a Kli] with water the day before from the Shilu'ach and put it in a barrel that is not Mekudash, lest it be disqualified through Linah, like it says in Sukah (48b);

(ואין תימא דכד) [צ"ל וכד - שיטה מקובצת] היינו חבית (ב''ק דף כז.)

1.

And Kad [in our Mishnah] is Chavis [mentioned in Sukah, for these are interchangeable - Bava Kama 27a].

13)

TOSFOS DH Nasno l'Tzeluchis

תוספות ד"ה נתנו לצלוחית

(SUMMARY: Tosfos explains that it was a Kli Shares.)

אותה צלוחית היתה כלי שרת ולכך מועלין בהם

(a)

Explanation: That flask was a Kli Shares. Therefore, Me'ilah applies to [the water].

14)

TOSFOS DH Aravah

תוספות ד"ה ערבה

(SUMMARY: Tosfos explains why there is no Me'ilah.)

[צ"ל שבה - שיטה מקובצת] היו מקיפין המזבח (ולא) [צ"ל לא - שיטה מקובצת] נהנין ולא מועלין לפי שלא קדשו

(a)

Explanation: [The Aravah] with which they circled the Mizbe'ach, one may not benefit, but Me'ilah does not apply to it, since it was not made Kadosh.

15)

TOSFOS DH Nosnin Hayu Mehem Zekenim b'Lulaveihem

תוספות ד"ה (נהנין) [צ"ל נותנין - דפוס ויניציה] היו מהם זקנים בלולביהם

(SUMMARY: Tosfos explains why this was permitted.)

קסבר מצות לאו ליהנות ניתנו

(a)

[Chachamim put from the Aravos] with their Lulavim [for Mitzvas Arba'ah Minim. R. Eliezer b'Ribi Tzadok] holds that Mitzvos Lav Leihanos Nitnu (fulfillment of Mitzvos is not considered benefit).

16)

TOSFOS DH Aval Mo'alin b'Gimel Lugin

תוספות ד"ה אבל מועלין בג' לוגין

(SUMMARY: Tosfos explains the Havah Amina and the conclusion.)

וקס''ד דקאי ארישא דמתני' דקאמר מים שבכד לא נהנין ולא מועלין וקאמר דבג' לוגין מועלין

(a)

Explanation #1: We are thinking that this refers to the Reisha of our Mishnah. It says that water in the Kad, one may not benefit, but Me'ilah does not apply. [Reish Lakish] teaches that Me'ilah applies to three Lugim;

ולהכי פריך והא קתני סיפא נתנו בצלוחית מועלין בהן דמשמע אבל (ארישא) [צ"ל ברישא - צאן קדשים] ליכא מעילה (שבכד לא נקדש) [צ"ל שהכד לא נתקדש - שיטה מקובצת]

1.

Therefore, [the Gemara] asks that the Seifa taught "if he put it in a Tzeluchis, Me'ilah applies to it", but in the Reisha Me'ilah does not apply, for the Kad was not made Kadosh.

אלא [אי] איתמר כו' אמר ר''ש בן לקיש ל''ש הא דקאמר גבי צלוחית דמועל בהן אלא בג' לוגין דקסבר יש שיעור למים בג' לוגין ואם יש יותר מג' לוגין אין מועלין אלא בג' לוגין דאין המים מקודש כ''א כשיעור הצריך לנסכי המים אבל אם ישתה מג' לוגין האחרונים יהיה מועל

2.

[It answers that] rather, it was taught [as follows]. Reish Lakish said, it was taught about a Tzeluchis that Me'ilah applies to it, only for three Lugim. If there are more than three Lugim, Me'ilah applies only to three Lugim. Only the amount of water needed for Nisuch ha'Mayim becomes Kadosh. However, if he drinks from the last three Lugim, he will be Mo'el (for surely, some of what he drank was Kadosh. Olas Shlomo - he intended that the extra water is for Achrayus. As long as three Lugim remain, they will be for Nisuch ha'Mayim, and what he drank was Chulin.)

וי''מ שהיה בו בכלי הרבה מים וקאמר דאין מועלין עד שישתה שלשה לוגין דזהו שיעור

(b)

Explanation #2: Some say that there was much water in the Kli, and he said that he is not Mo'el until he drinks three Lugim, for this is the Shi'ur.

17)

TOSFOS DH R. Eliezer b'Shitas R. Akiva Rabo Amar

תוספות ד"ה רבי אליעזר בשיטת ר''ע רבו אמר

(SUMMARY: Tosfos discusses the inference that there is a Shi'ur.)

ונסכיה אינו אומר נסכה אלא ונסכיה דמשמע ב' ניסוכין ומקיש ניסוך המים לנסכי יין הואיל ומחד קרא נפקי

(a)

Explanation: [It says] "u'Nsacheha". It does not say Niskah, rather, u'Nsacheha, which connotes two Nesachim, and it equates Nisuch ha'Mayim to Nisuch ha'Yayin, since we learn them from one verse;

מה נסכי יין המנסכו בחוץ [צ"ל חייב אף נסכי המים המנסכו בחוץ - שיטה מקובצת] יהא חייב ואר''ל אי מה יין ג' לוגין אף מים ג' לוגין

1.

Just like Nisuch ha'Yayin, one who pours it [l'Shem Hakravah] outside [the Mikdash] is liable, also Nisuch ha'Mayim one who pours it outside should be liable, and Reish Lakish said that just like wine, the [minimal] Shi'ur is three Lugim, also water, the Shi'ur should be three Lugim!

ובזבחים פרק השוחט והמעלה (דף קי:) מסיק בתר הכי והא מי החג קאמר (דאין שיעור למים - שיטה מקובצת מוחקו) וסיומא דקושיא הוא כלומר וכ''ת דאין ה''נ והא מי החג קאמר דמשמע דאין שיעור למים

2.

And in Zevachim (110b) it concludes after this 'he said "Mei ha'Chag"!' This is the conclusion of the question. I.e. if you will say that indeed [the Shi'ur is three Lugim], [R. Eliezer] said "Mei ha'Chag", which connotes that there is no Shi'ur for the water!

אלמא קסבר רשב''ל אין שיעור למים

3.

Inference: Reish Lakish holds that there is no Shi'ur for the water.

(ואי) [צ"ל דאי - שיטה מקובצת כתב יד, צאן קדשים] קסבר יש שיעור א''כ מאי פריך אי מה יין ג' לוגין אף מים ג' לוגין והא איהו גופיה אית ליה הכי

i.

Source: If he held that there is a Shi'ur, if so, what did he ask "if just like wine is three Lugim, also water is three Lugim!"? He himself holds like this!

ומשני לטעמא דמנחם יודפאה קאמר כלומר ר''ל גופיה סבר דיש שיעור למים והא דקפריך התם אי מה נסכי יין כלומר לטעמא (דמכח הך) [צ"ל דמנחם יודפאה - שיטה מקובצת] קפריך

(b)

Explanation #1: It answers that he said according to Menachem Yudfa'ah. I.e. Reish Lakish himself holds that there is a Shi'ur. What he asked there "if just like Nesachim of wine..." was according to Menachem Yudfa'ah's reasoning;

דפירש טעמא דר''א ואית ליה לר''א דאין שיעור למים ולהכי פריך הואיל ור' אלעזר מקיש מים ליין א''כ אמאי קאמר אין שיעור למים

1.

[Menachem] explained R. Eliezer's reasoning, that R. Eliezer holds that there is no Shi'ur for the water. Therefore, [Reish Lakish] asked, since R. Eliezer equates water to wine, if so, why does he hold that there is no Shi'ur for the water?

וי''מ דההיא דלעיל דמועלין בג' לוגין אליבא דמנחם דמפיק ליה מקרא דאיתקש נסכי מים לנסכי יין וא''כ יש שיעור למים

(c)

Explanation #2: Some explain that what was taught above that Me'ilah applies to three Lugim is according to Menachem, who learns from a verse that Nisuch ha'Mayim is equated to Nisuch ha'Yayin. If so, there is a Shi'ur for the water.

ול''נ דהכא מנחם יודפאה מאן דכר שמיה

(d)

Rebuttal #1: Here, who mentioned Menachem Yudfa'ah?! (He is brought only later in the Sugya. We cannot say that Reish Lakish taught according to him!)

ועוד דבפרק השוחט והמעלה (ג''ז שם) משמע דמנחם לא בעי שיעור וקושיא דר''ל דמקשה ליה לאו מילתא היא

(e)

Rebuttal #2: In Zevachim (110b) it concludes that Menachem does not require a Shi'ur, and Reish Lakish's question against him was unfounded. (Menachem meant only that R. Elazar holds that it is mid'Oraisa, like R. Akiva, but not that he learns from the Hekesh. Rather, it is a tradition from Sinai.)

18)

TOSFOS DH ha'Kan she'Rosh ha'Ilan

תוספות ד"ה הקן שבראש האילן

(SUMMARY: Tosfos says that the Gemara explains this.)

בגמ' מפרש לה שפיר

(a)

Remark: The Gemara properly explains this.

19)

TOSFOS DH Yatiz b'Kaneh

תוספות ד"ה יתיז בקנה

(SUMMARY: Tosfos explains why he must shake it through a stick.)

ולא (יקחם בידו) [צ"ל יעלה ויקחם בידו דא"כ נהנה מן האשרה - שיטה מקובצת] אלא מנענעו ע''י מקל ויפול

(a)

Explanation: He does not ascend [on the tree] and take them in his hand, for if so, he benefits from the Asheirah! Rather, he shakes it through the stick, and it falls.

20)

TOSFOS DH ha'Makdish ha'Choresh

תוספות ד"ה המקדיש החורש

(SUMMARY: Tosfos explains the word Choresh.)

יער בל' תרגום:

(a)

Explanation: [Choresh] is the translation of forest.

OTHER D.A.F. RESOURCES
ON THIS DAF