ME'ILAH 7 - Dedicated l'Zechut Refu'ah Shleimah for Elisheva Chaya bat Leah. Dedicated by Michael Steinberg, David Steinberg, and Ethan Steinberg.

1)

TOSFOS DH Chishev l'Nishpachin l'Machar Mahu

תוספות ד"ה חישב לנשפכין למחר מהו

(SUMMARY: Tosfos explains what case he asked about.)

אין לפרש שחישב בשעה ששופך שיריים ליסוד ע''מ לאכול מן הזבח למחר

(a)

Implied suggestion: He intended at the time of spilling Shirayim on the Yesod, in order to eat from the Korban tomorrow.

דהא פשיטא דלא פיגל כדתניא פ''ק דזבחים (דף יג.) דקתני יצאו שפיכת שיריים והקטרת אימורים שאין מעכבין

(b)

Rejection: Obviously it is not Pigul, like a Beraisa teaches in Zevachim (13a). It teaches "this excludes spilling Shirayim and Haktaras Eimurim, which are not Me'akev [Kaparah]."

וגם לא קבעי במחשב בזריקה ע''מ לשפוך שיריים למחר

(c)

Implied suggestion: He asks about one who intended during Zerikah, in order to spill the tomorrow.

דהא נמי פשיטא ליה דפיגל כדקאמר נמי התם וטעמם משום דבעינן שיחשב בארבע עבודות בדבר שהוא אכילת אדם או אכילת מזבח ושפיכת שיריים אכילת מזבח היא אך לא (ד') [צ"ל מד' - שיטה מקובצת] עבודות היא

(d)

Rejection: Also this is obvious to him that he was Mefagel, like it says also there. The reason is because we require that he intend in [at least one of] the four Avodos about consumption of man or of the Mizbe'ach, and spilling Shirayim is consumption of the Mizbe'ach, but it is not among the four Avodos.

אלא נראה לר''י דקבעי במחשב בשעת (זריקה) [צ"ל הולכה - צאן קדשים] על מנת לזרוק הדם שנשפך מן הכלי למחר

(e)

Explanation (Ri): Rather, it seems that he asks about one who intended during Holachah, in order to throw tomorrow the blood that spilled from the Kli;

דתנן זבחים (דף כה. ודף לב.) נשפך (מן) [צ"ל על] הרצפה ואספו פסול מן הכלי ואספו כשר

1.

A Mishnah in Zevachim (25a, 32a) teaches that if [blood] spilled [from the animal's neck] on the floor and one gathered it, it is Pasul. If it spilled from the Kli and one gathered it, it is Kosher;

מי אמרינן הא חזי דאם ירצה יאספנו ויזרקנו או דלמא הואיל ואין מצוה לאוספו הוה ליה הולך לאיבוד

2.

Do we say that [the spilled blood] is proper, for if he wants, he can gather it and do Zerikah? Or, since there no Mitzvah to gather it, it [is like blood that] is wasted?

2)

TOSFOS DH Amar Lei R. Zeira l'Rav Asi Rebbi Kevar Shanisa Lanu Alal

תוספות ד"ה אמר ליה רבי זירא לרב אסי רבי כבר שנית לנו אלל

(SUMMARY: Tosfos explains that he learns from the Gemara in Zevachim.)

בזבחים פרק כל הפסולין (דף לה.) השוחט את הזבח ע''מ לאכול מן האלל אין חייבין עליו משום פגול ואלל הוא גיד הצואר כדמפרש בהעור והרוטב (חולין דף קכא.)

(a)

Reference: In Zevachim (35a), it says that one who slaughters a Zevach in order to eat from the Alal, he is not liable for it for Pigul, and Alal is the sinew of the neck, like it explains in Chulin (121a);

אלמא האי אלל כיון דלית ביה מששא לא מהני ביה מחשבה פירוש שאינו חשוב ודבר ההולך לאיבוד הוא לא מיפגל ואע''ג דאם רצה לאוכלו אוכלו (הנך) [הני נשפכין] נמי וכו'

1.

Inference: Since Alal has no substance, intent for it does not help. I.e. it is not important and it goes to waste, so it does not become Pigul, even though if he wanted to eat it, he eats it. Also this [blood] that spilled...

וברוב ספרים גרסינן האי אלל כיון דלית ביה מששא לא מקבל טומאה

(b)

Citation: In most texts [here], it says "this Alal, since it has no substance, it is not Mekabel Tum'ah."

ואם כן מייתי מההיא דהעור והרוטב ושיבוש דטפי אית ליה לאיתויי מההיא דפיגול גופיה מלאיתויי (מפני הטומאה) [צ"ל מההיא דטומאה - שיטה מקובצת]

(c)

Objection: If so, it brings from the case in Chulin. This is wrong, for we should rather bring [a proof] from the case of Pigul itself [and learn from Alal to blood that spilled], than to bring from that case of Tum'ah!

3)

TOSFOS DH Ela deka'Tani Al ha'Avud v'Al ha'Saruf Kashya

תוספות ד"ה אלא דקתני על האבוד ועל השרוף קשיא

(SUMMARY: Tosfos explains Rava's answer.)

פי' וא''כ קשיא מרב אסי לרב אסי דלעיל קאמר מחשבין והכא פשיטא דאין מחשבין בנשפכים דכאבוד דמי

(a)

Explanation: If so Rav Asi contradicts himself, for above he said that intent takes effect, and here it is obvious that intent does not take effect on blood that spilled, for it is as if it was lost!

אמר רבא אימא על העומד לאיבוד כו' כלומר הא דקאמר מחשבין על האיבוד לאו באבוד כבר קאמר

(b)

Citation: Rava said "I can say 'on what is destined to be lost'..." I.e. [Rav Asi] said that intent takes effect on what is lost, not that it was already lost;

אלא בעומד לאיבוד כגון שמחשב בשעת קבלה על דבר העומד לישרף וליאבד קודם זריקה ובשעת מחשבה עדיין לא אבד כגון שזרק [חתיכת בשר וחתיכת אימורים] בפי כלב ובפי כבשן ועדיין לא הגיע [בפי כלב או בפי כבשן] בשעת מחשבה

1.

Rather, it is destined to be lost, e.g. he intends at the time of Kabalah for something destined to be burned or lost before Zerikah, and at the time of intent it was not lost yet, e.g. he threw it in the mouth of a dog or the opening of a furnace, and it still did not reach the mouth of the dog or the opening of the furnace;

ומכל מקום מדמי ליה לעיל ליצא כולו לגירסא דגרסי אמר ליה רב אסי לר''י כיון דאבד ונשרף קודם זריקה

(c)

Remark: Even so, above [Rav Asi] compares it to what left totally, according to the text that says (above, 6b) "Rav Asi said to R. Yochanan", since it was lost or burned before Zerikah.

4)

TOSFOS DH Lo Amar R. Akiva Ela she'Shachat v'Chulei

תוספות ד"ה לא אמר ר''ע אלא ששחט כו'

(SUMMARY: Tosfos explains that it is even if he slaughtered one after the other.)

כלומר לא אמר ר' עקיבא בההיא חטאת שאבד כו' דזריקה של אחת מהן פוטרת בשר חברתה מן המעילה אלא ששחט שתיהן בבת אחת

(a)

Explanation: R. Akiva said in that case of a Chatas that was lost... that Zerikah of one of them exempts meat of the other from Me'ilah, only when they were slaughtered at once.

(יש להסתפק אי ר''ל בסכין ארוכה במשמע או) [צ"ל אין ר''ל בסכין ארוכה במשמע אלא - צאן קדשים] אפילו בזה אחר זה

1.

This does not connote with a long knife. Rather, it is even one after the other;

וקרי לה בבת אחת דכשר ליזרק בבת אחת כגון . שחט זה אחר זה וקיבל זה אחר זה קודם שיזרוק כלל דרצה מזה זורק רצה מזה זורק

2.

It is called at once because they are Kosher for Zerikah at once, e.g. he slaughtered one after the other before he did Zerikah at all. If he wants he does Zerikah from this, if he wants he does Zerikah from this;

אבל בזה אחר זה כגון שקבל דמה של זו וזרקו עד שלא קיבל את האחרת לא אמר ר''ע ומודה בכי ה''ג דאינו פוטר הדם הנזרק בשר האחרת מן המעילה

3.

However, one after the other, e.g. he received the blood of this and did Zerikah before receiving the other, R. Akiva did not say [his law], and he agrees in such a case that the blood thrown does not exempt the meat of the other from Me'ilah.

5)

TOSFOS DH Aval Dam

תוספות ד"ה אבל דם

(SUMMARY: Tosfos explains that we discuss Zerikah of the blood that left.)

פירוש שיצא דם וזרק אותו דם עצמו שיצא מודה ר''ע דאין זריקה מועלת ליוצא

(a)

Explanation: Blood left and he threw that blood itself that left. R. Akiva agrees that Zerikah does not help for Yotzei.

6)

TOSFOS DH li'Kefar Pani

תוספות ד"ה לכפר פאני

(SUMMARY: Tosfos gives two versions of the dialogue.)

שם מקום ואמר לי אומר היה ר''ע זריקה מועלת ליוצא תמיה היה הזקן על דברי ר''ע אמר לו הן

(a)

Explanation: It is the name of a place, and [the elder] said to me (R. Shimon) "did R. Akiva say that Zerikah helps for Yotzei?!" The elder was astounded at R. Akiva's words. [R. Shimon] said to him "yes";

וכשבאתי והרציתי דברים כלומר שהגדתי לו תמיהת הזקן אמר לי ואתה אי אתה אומר כן בתמיה כלומר כשאתה מרצה לפני דברי הזקן כמדומה שאתה מגמגם על דברי

1.

When Hirtzeisei the words, i.e. I told [R. Akiva] the elder's astonishment, he said to me incredulously "do you not say so?!" I.e. when you told me the elder's words, it seems that you are doubtful about my words.

ויש ספרים גורסים אחר שאמר לו הן אמר לו והלא פסול הוא (או) [צ"ל פי' - שיטה מקובצת] שהשיב לו כך הזקן

(b)

Alternative text: Some texts say after [R. Shimon] said to him "yes", he said to him "behold, it is Pasul!" I.e. the elder said so;

והיינו הא דקאמר דכשהרציתי דברים לפני ר''ע שהקשה לו הזקן כך א''ל ר''ע ואתה אי אתה אומר כן כלומר מדוע שתקתה לו וכי אינך אומר כמותי

1.

This is what it says "when Hirtzeisei the words in front of R. Akiva", that the elder asked him so, R. Akiva said to [R. Shimon] "do you not say so?!" I.e. why were you silent to him? Do you not hold like me?!

7)

TOSFOS DH Teshuvah Genuvah (pertains to Amud B)

תוספות ד"ה תשובה גנובה (שייך לעמוד ב)

(SUMMARY: Tosfos explains the question and the answer.)

פי' עלומה ומכוסה כי יש להשיב עליה

(a)

Explanation: It is hidden and covered, for one can challenge it.

ולא בא לסתור התשובה שהשיב ר''ע לר''ש דודאי יפה השיבו אלא הלשון אינו מיושב יפה דנקט בבת אחת

(b)

Remark: [Reish Lakish] does not come to refute R. Akiva's answer to R. Shimon, for surely he answered him properly. However, the wording is not resolved nicely, that he said "at once";

דכיון דפסל הוא השני ואפילו הכי קאמר ר''ע דזריקת הכשר פוטרתו מידי מעילה א''כ סבירא ליה לר''ע דחשבינן ליה כזבח אחד [צ"ל וכגוף אחד - שיטה מקובצת] וכיון דחשבינן כזבח אחד מה לי [צ"ל בבת אחת מה לי - שיטה מקובצת, צאן קדשים] בזה אחר זה

1.

Since the second is Pasul, and even so R. Akiva says that Zerikah of the Kosher exempts [the other] from Me'ilah, if so R. Akiva holds that we consider it like one Korban and one body. Since we consider it like one Korban, what is the difference between at once, and one after the other?

אמר ליה ר' יוחנן לריש לקיש ואתה אי אתה אומר כן בתמיה כלומר והא ודאי דבבת אחת בעינן דכחד לא חשיב להו

2.

R. Yochanan said to Reish Lakish "do you not say so?!", incredulously. I.e. surely we require at once, for he does not consider them like one [body];

דהא אילו הפריש שני אשמות לאחריות ושחט שתיהן וקדם והעלה אימורים של אחד מהם קודם זריקה אי אתה מודה שירדו הכי גרסינן

3.

If he separated two Ashamos for Achrayus (if the first is lost or blemished, he will offer the latter) and slaughtered both of them, and he offered the Eimurim of one of them before Zerikah, do you not agree that Yered? This is the text;

ה''פ קדם והעלה אימורים של אחד מהם קודם זריקת חבירו ואחר כך זרק חבירו שלא העלה אימורים אי אתה מודה שירדו האימורים של אותו שהעלה בלא זריקת דמו

4.

It means as follows. He offered the Eimurim of one of them before Zerikah of the other, and afterwards he did Zerikah of the other, whose Eimurim were not offered. Do you not agree that we take down the Eimurim of the one offered without Zerikah of its blood?!

ואי ס''ד חד גופא הוא אם כן הוה לאחשובי הני אימורין כאילו היו מאותן שזרק דמן ולא הוה ליה למימר ירדו

5.

If you think that it is [like] one body, if so you should consider these Eimurim as if they are of the one whose blood was thrown, and he should not say Yered!

דהאמר עולא אימורי קדשים קלים כו' והא דנקט קדשים קלים לרבותא נקט וכ''ש קדשי קדשים דקדשי טפי וקליט להו מזבח

6.

Source: Ula said that if Eimurei Kodshim Kalim [were placed on the Mizbe'ach before Zerikah, Lo Yerdu]. He mentioned Kodshim Kalim for a bigger Chidush, and all the more so Kodshei Kodoshim, which are more Kadosh, and the Mizbe'ach absorbs them (they become the Mizbe'ach's food).

וכן לעיל דנקט אשמות כ''ש חטאות:

i.

And similarly above that it mentioned Ashamos, all the more so Chata'os!

7b----------------------------------------7b

8)

TOSFOS DH Amar R. Yochanan Ketzatztinun Raglohi d'Yenuka

תוספות ד"ה אמר רבי יוחנן קצצתינון רגלוהי דינוקא

(SUMMARY: Tosfos explains the refutation.)

כלומר סתרתי דברי ר''ל דודאי לאו טעמא דר''ע משום דחד גופא הוא דא''כ גבי מפריש שני אשמות וכו' שהבאתי למעלה הוה לן למימר לא ירדו כדפרישית דנעשו לחמו של מזבח

(a)

Explanation: I refuted Reish Lakish's words, for surely R. Akiva's reason is not due to one body, for if so, regarding one who separated two Ashamos... that I brought above, we should say that Lo Yered, like I explained, that they became the Mizbe'ach's food;

אלא ודאי טעמיה דר''ע משום בת אחת

1.

Rather, surely R. Akiva's reason is due to [Shechitah] at once.

וא''ת מ''מ כיון דמהני טעמא דבבת אחת לענין לפטור הבשר מן המעילה למה לא יועיל באימורין לעשותן לחמו של מזבח כמו דמדמה להו בטעמא דחד גופא הוא

(b)

Question: In any case, since the reason of [Shechitah] at once helps to exempt meat from Me'ilah, why doesn't it help for Eimurim, to make them the Mizbe'ach's food, like we compare them in the reason of one body?

י''ל דלא דמי (דאמרינן דטעמא) [צ"ל דאי אמרת בשלמא - שיטה מקובצת] גבי לפטור בשר מן המעילה משום בת אחת ניחא דודאי כיון דרצה מזה זורק רצה מזה זורק דין הוא שיפטור מן המעילה אף בשר חברתה שלא נזרק דמה

(c)

Answer: They are different. Granted, if you will say that to exempt meat from Me'ilah is due to [Shechitah] at once, it is fine, for surely, since if he wants, he does Zerikah from this one, or if he wants, he does Zerikah from this one, it is proper that it exempt from Me'ilah even meat of the other, whose blood was not thrown. (Me'il Aharon, citing the Grach - R. Yochanan holds that since he received Kaparah, neither is called Kodshei Hash-m. However, this does not permit Eimurim to the Mizbe'ach. If the reason were due to one body, like Reish Lakish, this should permit also the Eimurim!)

אבל ליעשות לחמו של מזבח ולומר דלא ירדו לא חשיבא כל כך האי טעמא

1.

However, to become the Mizbe'ach's food, and say Lo Yered, this reason is not so important.

אלא אי אמרת דטעמא משום חד גופא א''כ הוי טעם חשוב אף לענין שלא ירדו

2.

Distinction: However, if the reason is due to one body, if so this is an important reason even for Lo Yered!

9)

TOSFOS DH v'Al Zeh v'Zeh Chayavin Alav Mishum Pigul Nosar v'Tamei

תוספות ד"ה ועל זה וזה חייבין עליו משום פיגול נותר וטמא

(SUMMARY: Tosfos explains what are the two matters.)

פירוש על זה ועל זה על הבשר ועל האימורים

(a)

Explanation: "For this and for this" means for meat and for Eimurim.

10)

TOSFOS DH Nimtza Ma'ase Damim b'Kodshei Kodoshim Lehakel u'Lehachmir (This starts a new Dibur according to the Tzon Kodoshim)

תוספות ד"ה (בקדשי קדשים - צאן קדשים מוחקו) נמצא מעשה דמים [צ"ל בקדשי קדשים - צאן קדשים] להקל ולהחמיר (זה דיבור חדש לפי צאן קדשים)

(SUMMARY: Tosfos explains the stringencies and leniencies.)

פירוש להקל שע''י זריקת הדמים אין מועלין דלא מיקרו תו קדשי ה' ולהחמיר לחייב עליו משום פיגול נותר וטמא

(a)

Explanation: To be lenient is that through Zerikah there is no Me'ilah, for they are no longer called Kodshei Hash-m. To be stringent is to obligate for Pigul, Nosar and Tamei.

11)

TOSFOS DH Ha Isura Ika

תוספות ד"ה הא איסורא איכא

(SUMMARY: Tosfos explains how we know that it is permitted.)

שאסור לאכול והא ממונא דכהן הוא קושיא היא דבהדיא כתיב בקרא (ויקרא ז) דכהנים אכלי להו

(a)

Explanation: It is forbidden to eat. "It is the Kohen's property!" is a question, for a verse explicitly says that Kohanim eat them.

12)

TOSFOS DH Ha Mamona d'Ba'alim Hu

תוספות ד"ה הא ממונא דבעלים הוא

(SUMMARY: Tosfos explains why we cannot answer like above.)

ולא משני כדלעיל דאגב מועלין באימורים קתני אין מועלין בבשר

(a)

Implied question: Why does [the Gemara] not answer like above, that Agav "Me'ilah applies to the Eimurim" it taught that there no Me'ilah in the meat?

דודאי לעיל משני שפיר דאיידי דתנא רישא מועלין באימורים ובבשר גבי לפני זריקת דמים תנא נמי גבי אחר זריקה ואין מועלין בבשר אע''ג דאיסורא נמי ליכא

(b)

Answer: Surely, above it answered properly, that since the Reisha taught that Me'ilah applies to the Eimurim and the meat before Zerikah, it taught also about after Zerikah "there is no Me'ilah in the meat", even though there is also not [even] an Isur;

אלא הכא גבי קדשים קלים דלא שייכא שום מעילה בבשר אף קודם זריקה לית ליה למיתני אין מועלין בבשר אגב מועלין באימורים

1.

However, here, regarding Kodshim Kalim, no Me'ilah applies to the meat even before Zerikah, he should not teach "there is no Me'ilah in the meat" Agav (along with) "Me'ilah applies to the Eimurim."

ונראה דלא פריך אלא למ''ד היתר אכילה שנינו דאי למ''ד היתר זריקה אם כן לאחר זריקה ר''ל לאחר (שניתר) [צ"ל שנראה - שיטה מקובצת] לזריקה ואף על פי שלא נזרק

(c)

Assertion: It seems that we challenge only the opinion that we learned Heter Achilah, for according to the opinion that Heter Zerikah, if so "after Zerikah" means that after it was proper for Zerikah, even though it was not thrown;

ואם כן מאי פריך הכא ממונא דבעלים הוא ודאי דאיסורא כיון שלא נזרק הדם

1.

If so, what was the question here "it is the owner's property"? Surely it is forbidden, since the blood was not thrown!

13)

TOSFOS DH Ki Amar R. Akiva Mo'eles l'Yotzei l'Sarfah

תוספות ד"ה כי אמר רבי עקיבא מועלת ליוצא לשרפה

(SUMMARY: Tosfos discusses how Zerikah affects burning.)

פירוש אין הכי נמי דאיסורא איכא דמיירי בבשר (שיוצא) [צ"ל שיצא - שיטה מקובצת] עד כאן לא קאמר ר''ע דזריקה מועלת ליוצא אלא לענין לאקבועי בפיגול ונותר וטמא וצריך עיבור צורה (לשרפן) [צ"ל לשרפו - שיטה מקובצת] שאין זה קרוי פסולו בגופו דאמר בפסחים (דף פב.) ישרף מיד

(a)

Explanation #1: Indeed, there an Isur, for we discuss meat that left. R. Akiva said that Zerikah helps for Yotzei only to fix Pigul, Nosar and Tamei, and it requires Ibur Tzurah (to become Nosar) to burn it, for this is not called Pesulo b'Gufo, which it says in Pesachim (82a) that it is burned immediately;

דזריקה מהניא ליה ומשוי ליה כאילו לא יצא והויא ליה פסולו מחמת דבר אחר דאמרינן בפסחים (שם) שצריך עיבור צורה

1.

Zerikah helps for it and makes it as if it did not leave, and it is Pasul due to something else, which we say in Pesachim (there) that it needs Ibur Tzurah. (This Dibur continues on the next Daf.)

OTHER D.A.F. RESOURCES
ON THIS DAF