ME'ILAH 6 - Dedicated l'Zechut Refu'ah Shleimah for Elisheva Chaya bat Leah. Dedicated by Michael Steinberg, David Steinberg, and Ethan Steinberg.

מעילה דף ו. א

מהו הביאור: "יש נותר שמועלין בו ויש נותר שאין מועלין בו", לרש"י ולתוס'? [תוד"ה כיצד].

יש נותר שמועלין יש נותר שאין מועלין
לרש"י - לן הדם קודם זריקה - מועלין בבשר אחר זריקה - אין מועלין [1]
לתוס' - לן הבשר [2] כשלא נזרק דמו אתמול כשנזרק דמו אתמול כראוי

בנותר הנ"ל שמועלין בו, מה הדין אם קיבל את הדם בזמנים דלהלן?

ביש שהות ביום עוד לזרוק בסמוך לשקיעה שאין שהות לזרוק
למ"ד היתר זריקה יצא מידי מעילה - דראוי לזריקה לא יצא ממעילה - דאינו ראוי לזריקה
למ"ד היתר אכילה יש בו מעילה - כל שלא זרק בפועל

מהו הביאור: "יש פיגול שמועלין בו ויש פיגול שאין מועלין בו" לרש"י ולתוס'? [תוד"ה תא].

יש פיגול שמועלין יש פיגול שאין מועלין
לרש"י - מתי מעל בפיגול כשאכל הפיגול קודם זריקה כשאכל הפיגול אחר זריקה [3]
לתוס' - מתי נעשה הפיגול כשחישב בפיגול קודם זריקה כשחישב בפיגול בזריקה [4]

מעילה דף ו: א

בשר דלהלן שיצא לפני זריקת הדם, מה דינו לענין מעילה?

בשר קדשי קדשים אימורי קדשים קלים
לר' אליעזר יש בו מעילה [5] אין בו מעילה
לר' עקיבא אין בו מעילה יש בו מעילה

-------------------------------------------------

[1] ומחודש כאן, דאף שהיא זריקה פסולה בדם שלן, בכל אופן מהני להוציא את הבשר מידי מעילה משעת הזריקה ואילך.

[2] כן יש לדייק מדבריהם שלא פירשו כרש"י ש"לן" קאי על הדם, ומשמע כפשטות ש"לן" הבשר.

[3] ומוכח דס"ל לר"ש דלא כרב גידל, וזריקת פיגול מוציאה מידי מעילה.

[4] והטעם שיצא מידי מעילה, דמיד בזריקה שנעשית מחשבת הפיגול כבר יוצא מידי מעילה.

[5] דלא מהני הזריקה וה"ה דאין בו דין פיגול נותר וטמא.

עוד חומר לימוד על הדף