מגילה דף יד. א

האם אומרים הלל על נס שבחו"ל?

קודם שנכנסו לא"י כשנכנסו לא"י כשגלו מא"י
לסתמא דגמ' אומרים אין אומרים אין אומרים [1]
לרב נחמן לרבא אומרים אין אומרים אומרים [2]

מגילה דף יד: א

האם וכיצד דנים מורד במלכות? [תוד"ה מורד].

האם דנים אותו האם מלך דן אותו
לסתמות הגמ' ולפסק הרמב"ם אין דנים אותו -----
לתוס' דנים אותו [3] יושב בדינו [4]

-------------------------------------------------

[1] ולכן לא אומרים הלל בפורים.

[2] ומה שאין אומרים הלל בפורים, לרב נחמן משום שקריאת המגילה היא ההלל. ולרבא משום שלא יצאנו מעבדות לחירות כי עדיין אנחנו עבדי אחשורוש, ואי אפשר לומר: הללו עבדי ה'.

[3] אכן בשונה משאר דיני נפשות, בדיני נפשות אם גומרים לזכות אפשר לגמור בו ביום, אבל אם גומרים לחובה צריך לעשות זאת דוקא למחר.

[4] אין מלך יושב בסנהדרין כיון שאין כבודו להיות יושב ושותק, אולם לגבי מורד במלכות זה כבודו להיות יושב ושותק כיון שהוא נוגע בדבר.

עוד חומר לימוד על הדף