מגילה דף יג. א

איזה שם הוא השם העיקרי - אסתר או הדסה, ומה דורשים מהשם השני?

אסתר הדסה
לר' מאיר הוא שמה העיקרי על שם הצדיקים שנקראו הדסים
לר' יהודה על שם שהיתה מסתרת דבריה הוא שמה העיקרי
לרבי נחמיה אומות העולם קורין אותה
על שום אסתהר [1]
הוא שמה העיקרי
בן עזאי הוא שמה העיקרי כי לא ארוכה ולא קצרה היתה
אלא בינונית כהדס
לר' יהושע ב"ק הוא שמה העיקרי כי ירקרוקת היתה - כהדס
אלא שחוט של חסד משוך עליה

הגי שומר הנשים שינה את אסתר ואת נערותיה לטוב, במה שינה?

במה שינה?
לרב שהאכילה מאכל יהודי - דהיינו שדאג לה למאכל כשר
לשמואל שהאכילה קדלי דחזירי - דהיינו מאכל משובח [2]
לר' יוחנן זרעונים - דהזרוענים טובים לצדיקים להפרישם ממאכל טמא

-------------------------------------------------

[1] הוא שמו של הירח, ולרמוז שהיתה יפה כלבנה.

[2] רש"י מפרש כפשוטו, ומחמת אונסה אכלה. אכן תוס' (בד"ה קדלי) כתבו, דח"ו דודאי שלא היתה אוכלת. רק הוא שינה אותה לטוב לתת לה מאכל משובח לפי דעתו.

עוד חומר לימוד על הדף