מכות דף ז' ע"א

עדים שנחקרו באופנים דלהלן, האם עדותן עדות? [תד"ה דילמא].

כששאלום אם טריפה הרג ואמרו שאינם יודעים כשלא שאלו אותם בכלל אם היה טריפה
לר"ת פסולים [1] כשרים
לתוס' כשרים [2] כשרים

היה מתעסק בחבית באופנים דלהלן, ונפלה והרגה, האם גולה? [תד"ה משלשל].

כשנשמט החבל מידו כשנפסק ונקרע החבל
כשהיה מוריד את החבית גולה לרבנן: גולה
לרבי: אינו גולה
כשהיה מעלה את החבית אינו גולה אינו גולה

מכות דף ז' ע"ב

קצב שהיה מקצב בגרזנו ונשמט והרג, באיזה אופנים חייב?

כשהיה לפניו כשהיה אחריו
בדרך ירידה חייב חייב [3]
בדרך עליה פטור [4] פטור

מכות דף ז' ע"ב

היה עולה בסולם ונשמטה השליבה מתחתיו, האם גולה?

במיהדק ולא התליע בלא מיהדק או שהתליע
לר' יוחנן גולה [5] גולה
למסקנת הסוגיא אינו גולה גולה

באופנים דלהלן שנזכרו במשנה, האם גולה?

נשמט הברזל מהגרזן ניתז חתיכת עץ מהעץ המתבקע
לרבי [6] אינו גולה גולה
לרבנן [7] גולה אינו גולה

-------------------------------------------------

[1] ר"ת מפרש שמה שאמרו ר' טרפון ור' עקיבא שאם הם היו בסנהדרין לא היה אדם נהרג מעולם, הכוונה שהיו שואלים אותם שאלות שלא היו יודעים לענות, ואף שאם לא היו שואלים אותם כלל כן לא היו נפסלים, מ"מ כששאלום ואמרו שאינם יודעים נפסלים בזה.

[2] והתוס' חולקים עליו, ואמרו שלא יתכן לומר כן דהא ודאי שדבר שלא היו נפסלים אם לא היו שואלים אותו להם גם כשישאלו להם אינם נפסלים אם אמרו שאינם יודעים. ובסוגיין מיירי שהיו שואלים ומרבים בהרבה בדיקות, וכיון שכן כמעט ואי אפשר שלא היו מתכחשים ביניהם באחת מהבדיקות, והא דאמרינן לא נהרג אדם מעולם, הכוונה שרוב פעמים לא היה נהרג כי היו מתכחשים העדים ברוב בדיקות שהיו עושים.

[3] ולרמב"ם בהל' רוצח פרק ו' הל' י"ג ס"ל שפטור, כיון שהיה זה בהולכה שלקח תנופה כדי להכות, ואז הכל מיקרי דרך עליה.

[4] לרמב"ם הנ"ל חייב, כיון שהיה זה בחזרה כשמחזיר ידו כדי להכות, ואז הכל מיקרי דרך ירידה.

[5] עי' בתד"ה ואי, שמשמע שלא נחלקו הברייתות, ולפי"ז גם ר' יוחנן מיריי שהתליע או בלא מיהדק, אבל במיהדק ולא התליע איה"נ שגולה.

[6] ס"ל לרבי לדרוש את הפסוק בדברים י"ט ה': ונדחה ידו בגרזן להכות את העץ ונִישל הברזל מן העץ, ודורש אם למסורת שנישל הברזל חתיכה מן העץ והיא נתזה.

[7] ורבנן דורשים אם למקרא, והיינו שקוראים ונָשַל בקמץ תחת הנו"ן, והיינו שהברזל עצמו נשל.

עוד חומר לימוד על הדף