קידושין דף ס. א

האומר לאשה התקדשי לי מעכשיו לאחר שלשים יום, ובא אחר ואמר לה שתתקדש לו מעכשיו ולאחר עשרים יום, ובא אחר ואמר מעכשיו ולאחר עשרה ימים מה דינם?

לראשון לשני לשלישי
לאביי בדעת רב [1] צריכה גט אינה צריכה צריכה גט
לשמואל צריכה גט אינה צריכה אינה צריכה
לעולא אמר ר' יוחנן [2] צריכה גט צריכה גט צריכה גט

"הרי את מקודשת לי על מנת שאתן לך מאתים זוז - הרי זו מקודשת ויתן, מה הדין בדלהלן?

מתי חלים הקידושין פשטה ידה וקבלה קידושין מאחר
לרב הונא - "והיא יתן" מיד עכשיו [3] אין קידושי שני קידושין
לרב יהודה - "לכשיתן" חלים כשתתן קידושי שני הוי קידושין

"הרי זה גיטך על מנת שתתני לי מאתים זוז - הרי זו מגורשת ותתן", מה הדין בדלהלן?

מתי חלים הגירושין נקרע הגט או אבד קודם שנתנה מעות
לרב הונא - "והיא תתן" מיד עכשיו [4] אינה צריכה גט שני
לרב יהודה - "לכשתתן" חלים כשתתן צריכה גט שני

קידושין דף ס: א

בלשונות דלהלן, האם אמרינן שחל הגט מעכשיו, או רק לאחר קיום התנאי?

בכל תנאי שאמר "על מנת" "במהיום ולאחר מיתה"
לרבי חל מעכשיו תנאי וחל מעכשיו
לרבנן לרב יהודה ולבני בבל: כשיתקיים התנאי [5]
לרב אסי בשם ר' יוחנן: חל מעכשיו
ספק אם תנאי או חזרה
-------------------------------------------------

[1] דהנה רב הסתפק אי הוי תנאי או חזרה, ואי הוי תנאי הרי כשיגיע שלשים מקודשת לראשון ולא לשנים האחרים, ואם לשון חזרה מקדושת היא לאחרון ולא לשנים הראשונים, ונמצא שממ"נ אינה מקודשת לאמצעי אפי' לא מספק - ולא צריכה ממנו גט. וקמ"ל אביי בחידושו, שלא נאמר שלשון זו משמעותה גם תנאי וגם חזרה יחד, וא"כ צריכה גט מכל אחד ואחד.

[2] ס"ל שכל אחד השאיר מקום לבא אחריו לתפוס בו, ולכן כולם תפסו בה.

[3] ורק צריך לתת לה המעות כדי לקיים את התנאי, וכשיתקיים התנאי מתברר למפרע שכבר היתה מקודשת משעת נתינה.

[4] ורק היא צריכה לתת את המעות כדי לקיים את התנאי, וכשתקיים את התנאי מתברר למפרע שכבר היתה מגורשת משעת נתינה.

[5] אכן התוס' (בד"ה איכא) כתבו בשם ר"י, שגם לרב יהודה הוי ספק גט מעכשיו עד שתתן או עד שיתקיים התנאי.

-------------------------------------------------