KIDUSHIN 45 (24 Cheshvan) - dedicated by Dr. Moshe and Rivkie Snow in memory of Rivkie's father, the Manostrishtcher Rebbe, Hagaon Rav Yitzchak Yoel ben Harav Gedaliah Aharon Rabinowitz Ztz"l, Rav of Kehilas Nachalas Yehoshua in Canarsie, NY. A personification of the Torah scholar of old, the Ukranian-born Rebbe lived most of his life in the United States where his warm ways changed many lives.

קידושין דף מה. א

קטנה שקידשה עצמה שלא לדעת אביה (שצריכה לרב גט ומיאון), ומת המקדש, מה הדין?

גט חליצה מיאון
עשה היבם בה מאמר [1] צריכה צריכה צריכה
לא עשה בה מאמר לא צריכה צריכה לא צריכה [2]

קידושין דף מה: א

קטנה שנתקדשה לכהן לדעת אביה והלך אביה למדינת הים ועמדה ונשאת, מה הדין?

לענין אכילת תרומה לענין ירושה
לרב אוכלת בתרומה [3] אין הבעל יורשה [4]
לרב אסי אינה אוכלת אין הבעל יורשה

נתקדשה לכהן כדלהלן, וניסת שלא לדעת אביה, ואביה כאן - ושתק, האם אוכלת בתרומה?

הקידושין היו לדעת אביה גם הקידושין לא היו לדעתו
לרב הונא אינה אוכלת [5] אוכלת [6]
לר' ירמיה בר אבא אוכלת [7] אינה אוכלת
-------------------------------------------------

[1] גט היא צריכה שמא נתרצה האב בקידושי שני, וחליצה היא צריכה שמא נתרצה האב בקידושי ראשון. ומיאון היא צריכה שמא לא נתרצה האב לא בקידושי ראשון ולא בקידושי שני, ואם יקדש את אחותה יחשבו שאין קידושין תופסין לו בה, וכיון שיש לחוש שמא לא נתרצה האב בקידושי הראשון והשני, כן תופסין קידושין באחותה. ופירש"י, דשמא לא נתרצה בראשון בכדי נסבה כי אפי' אם נתרצה בראשון, ג"כ תופסין קידושין באחותה - דהרי אחות חלוצה היא רק מדרבנן. ור' שמשון מקוצי (בתוד"ה צריכה) פירש, שגם לא נתרצה בשני כדי נסבה, דהרי גם בהתרצה לשני הוא רק מאמר דרבנן ותופסין מה"ת קידושין. (והאריכו התוס' לבאר למה א"כ נקט לשון זו).

[2] ואין לומר שיצטרכו מיאון כדי שלא יאמרו שאין קידושין תופסין באחותה, דבזה לא יבואו לטעות כלל, כי הכל יודעים שאחות חלוצה היא רק מדרבנן.

[3] דכיון שמה"ת אוכלת בתרומה מן האירוסין, ורק חכמים החמירו שאינה אוכלת עד שתנשא, כאן סמכינן על חזקה שודאי לא ימחה האב כשיבוא ולכן אוכלת. אכן כשהגיע דין כזה למעשה אצל רב, חשש להא דרב אסי ולא התיר לאכול בתרומה.

[4] שיש לנו להעמיד את הממון בחזקתו, עד שנדע בוודאות שאביה נתרצה בקידושין.

[5] ואפי' לרב דאמר שאוכלת כשאביה במדינת הים, שם משום שלא נמצא האב, אבל כאן שנמצא ולא שאלו אותו ודאי הוא כועס, ומרוב כעסו שותק.

[6] והקשה עולא, דדברים אלו כחומץ וכו', הרי לעיל שהיו קידושי דאורייתא אמר רב הונא שלא אוכלת, כ"ש כאן שלא היו קידושי דאורייתא. ותירצה הגמ', דנעשה בה מעשה יתומה בחיי האב, וכיון ששתק הפקיר זכותו בה, או ששתיקתו הודאה.

[7] אפי' לרב אסי, דמזה ששתק ולא מיחה ש"מ שמסכים.

-------------------------------------------------

עוד חומר לימוד על הדף