קידושין דף מד. א

מדעת מי עושים מאמר בנערה יבמה?

אליבא דרבנן דרבי אליבא דרבי
לר' יוחנן מדעת אביה דוקא לתי' א': גם מדעתה
לתי' ב': מדעת אביה דוקא
לריש לקיש לרבנן דר' יהודה: גם מדעתה
לר' יהודה: מדעת אביה דוקא

תבעו אותו חמשה בני אדם, ונשבע באופנים דלהלן, האם חייב אחת או חמש?

אמר: לא לך ולא לך בהזכיר שבועה לכל אחד
לתנא קמא חמש חמש
לר' שמעון אחת חמש
לר' יהודה חמש חמש
לר' אליעזר חמש אבל צריך שיזכיר שבועה באחרונה חמש

קידושין דף מד: א

לדברי חכמים שנערה וקטנה [1] יכולות לקבל את גיטן, הםא יכולות לעשות שליח?

ביש לה אב באין לה אב
נערה אינה עושה שליח קבלה [2] עושה שליח ומתגרשת בקבלתו
קטנה אינה עושה שליח קבלה אינה עושה שליח קבלה

קידושין דף מד: א

קטנה שנתקדשה שלא לדעת אביה, האם צריכה גט או מיאון? [תוד"ה מאן].

בשידכו בלא שידכו
לרב
נחמן
לרב ושמואל צריכה גט ומיאון [3] לא צריכה גט אלא רק מיאון [4]
לקרנא או גט או מיאון [5] לא צריכה גט אלא רק מיאון
ללישנא קמא
דעולא [6]
לרש"י צריכה גט ומיאון אפי' מיאון אינה צריכה
לתוס' אפי' מיאון אינה צריכה אפי' מיאון אינה צריכה
לאיכא דאמרי אמר עולא לרש"י אפי' מיאון אינה צריכה אפי' מיאון אינה צריכה
לתוס' צריכה גט ומיאון אפי' מיאון אינה צריכה
-------------------------------------------------

[1] וכהמסקנא של רש"י ותוס' לעיל דף מג:, שרבנן ור' יהודה חולקים בין בנערה ובין בקטנה.

[2] ואינה מגורשת עד שיגיע גט לידה, דאף שהיא כיד אביה, מ"מ לא אלמוה כל כך כיד אביה עד שתוכל לעשות שליח.

[3] צריכה גט שמא נתרצה האב בקידושין, וצריכה מיאון שמא לא נתרצה האב בקידושין, ואם תצא רק בגט יחשבו שהיו קידושין גמורים ולא יצריכו גט לאחותה, וכדי שלא יטעו לכן מצריכים אותה מיאון כדי שהכל ידעו שקידושיה ספק.

[4] כן מבואר מקושית רב כהנאה בסמוך (ובתוס' בד"ה אלא), שהקשה על עולא שאמר לפי האיכא דאמרי שבין אם שידכו ובין שלא שידכו לא צריך אפי' מיאון, איך משכח"ל בתו ממאנת בחיי אביה (ואנן תנינן גבי חמש עשרה עריות שאחת מהן היא בתו שאם מיאנו), על כרחך בכה"ג שקידשה את עצמה, וש"מ שמיאון בעיא.

[5] דס"ל שלא שייך לחייב שני דברים הסותרים זה את זה.

[6] מבואר בגמ', דמי ששנה את דברי עולא ש"אפי' מאיון אינה צריכה" לא שמע את דברי רב נחמן שמיירי בשידכו, וסבר שרב ושמואל מיירי אפי' בלא שידכו ולכן חלק על דבריהם, אבל אליבא דאמת הם לא חולקים, כי רב ושמואל דיברו דוקא בשידכו.

-------------------------------------------------