קידושין דף לו. א

האם ישראל נקראים בנים באופנים דלהלן?

כשנוהגים מנהג בנים כשעושים עבירות
לר' יהודה נקראים אין נקראים [1]
לר' מאיר נקראים נקראים [2]

מה דורש ר' מאיר מד' הפסוקים דלהלן?

הפסוק הלימוד
א. "בָּנִים סְכָלִים הֵמָּה" (ירמיה ד:כב) שאפי' כשהם נוהגים בדרך
שטות וסכלות הם בנים
ב. "בָּנִים לֹא אֵמֻן בָּם" (דברים לב:כ) גם כשאינם נאמנים וחוטאים
ברשעות ומזיד נקראים בנים
ג. "זֶרַע מְרֵעִים בָּנִים מַשְׁחִיתִים" (ישעיה א:ד) שאפי' שעובדים ע"ז נקראים בנים
ד. "וְהָיָה בִּמְקוֹם אֲשֶׁר יֵאָמֵר לָהֶם לֹא עַמִּי אַתֶּם יֵאָמֵר לָהֶם בְּנֵי אֵל חָי" (הושע ב:א) אפי' שהשחיתו
הם נקראים בנים מועלים
-------------------------------------------------

[1] ויליף לה מדכתיב (דברים יד:א) "בָּנִים אַתֶּם לַה' אֱלֹהֵיכֶם" בזמן שאתם נוהגים מנהג בנים אתם קרואים בנים, ואם לא נוהגים מנהג בנים אין קרואים בנים.

[2] וס"ל דקרא הנ"ל ד"בָּנִים אַתֶּם לַה' אֱלֹהֵיכֶם" אתא למימר שתמיד הם נקראים בני. והוכחת ר' מאיר היא מכמה פסוקים, וכמבואר בטבלא הבאה.

-------------------------------------------------