1)

TOSFOS DH v'Savar Rav Tan'o Kayam v'Ha Itmar v'Chulei

תוספות ד"ה וסבר רב תנאו קיים והא איתמר כו'

(SUMMARY: Tosfos points out that Rav agrees that a Tenai works when one knows to pardon.)

ואף על גב דבפרק הזהב (ב"מ דף נא: ושם) מוקי רב נפשיה אפי' כר' יהודה דאמר בדבר שבממון תנאו קיים

(a)

Implied question: In Bava Metzi'a (51b), Rav establishes his teaching to be even like R. Yehudah, who says that a monetary Tenai is valid;

דעד כאן לא קאמר ר' יהודה התם אלא דידעה וקמחלה הכא מי ידע דמחיל

1.

R. Yehudah said so only [in a case like Kidushin on condition that he is exempt from She'er, Kesus v'Onah], for she knew, and pardoned. Here, he does not know [that he is being overcharged] so that he would pardon!

הכא ליכא לשנויי הכי דה"נ לא ידע דמחיל

(b)

Answer: We cannot answer like this here [that Rav holds that a Tenai not to inherit her is valid, because he knows, and pardons], for also here he does not know, that we should say that he pardons;

שהרי אינו ברור לו שהיא תמות בחייו שמא הוא ימות בחייה לכך פריך שפיר.

1.

It is not clear that she will die in his lifetime. Perhaps he will die in her lifetime! Therefore, it is a proper question.

2)

TOSFOS DH v'Rav Savar Afilu bid'Rabanan Tan'o Batel

תוספות ד"ה ורב סבר דאפי' בדרבנן תנאו בטל

(SUMMARY: Tosfos explains that this does not refer to all mid'Rabanan matters.)

פירש בקונטרס דהיינו בפירות

(a)

Explanation (Rashi): This refers to Peros.

וקשה לר"י דא"כ רב דלא כחד דהא במתניתין אפילו לר' יהודה מהני תנאה בפירות והיינו משום דלא שכיחי כדאמרי' בריש פרק אף על פי (לעיל דף נו:)

(b)

Question (Ri): If so, Rav is not like any [Tana], for in our Mishnah, even R. Yehudah agrees that a Tana helps for Peros, because they are not common, like we said above (56b)!

ונראה לפרש בדרבנן היינו בעלמא בשום דבר דהוי מדרבנן.

(c)

Explanation #2 (Ri): "Bid'Rabanan" means that elsewhere, in some matter that is mid'Rabanan.

3)

TOSFOS DH Mishum Pegam Mishpachah Lishkol Demei v'Lihader

תוספות ד"ה משום פגם משפחה לישקול דמי וליהדר

(SUMMARY: Tosfos explains why it is only in Yovel.)

תימה לרשב"א דא"כ מאי איריא ביובל אפי' בלא יובל נמי

(a)

Question (Rashba): If so, why does it say [that he returns only] in Yovel? Even without Yovel, also [he must return]!

דע"כ ביובל איירי דאי בלא יובל קאמר דמחזיר א"כ אמאי איצטריך ליה לרב למימר דסבירא ליה דירושת הבעל דאורייתא הו"ל למימר דרבנן

1.

You are forced to say that we discuss [returning] in Yovel, for if it were even without Yovel, why did Rav need to say that [R. Yochanan ben Brokah] holds that inheritance of the husband is mid'Oraisa? He should have said that it is mid'Rabanan [like Rav holds]!

ועוד דאיובל מיתנייא

2.

Also, it was taught regarding Yovel!

וצריך לומר דליכא פגם משפחה עד היובל שאז כל הירושות חוזרות וזו אינה חוזרת וניכר שהם קבורים בשל אחרים.

(b)

Answer: We must say that there is no reproach to the family until Yovel, for then all inheritances return, and this one does not return. It is evident that they are buried in others' property.

4)

TOSFOS DH li'Kesuvas Ishah

תוספות ד"ה לכתובת אשה

(SUMMARY: Tosfos explains why she is able to collect from a loan.)

תימה דהא תנן בבכורות בפרק יש בכור (נב. ושם) דאין אשה נוטלת בראוי ומלוה חשבי ליה רבנן ראוי בפרק יש נוחלין (ב"ב דף קכה: ושם)

(a)

Question: The Mishnah in Bechoros (52a) says that a woman does not collect [her Kesuvah] from Ra'uy (what was destined to come), and a loan [to be collected] Rabanan consider to be Ra'uy, in Bava Basra (125b)!

וצריך לחלק דדוקא גבי בכור חשיבה מלוה ראוי ולא לכתובת אשה.

(b)

Answer: We must distinguish that only regarding [the double portion of] a Bechor, a loan is considered Ra'uy, but not regarding a Kesuvah.

5)

TOSFOS DH li'Kesuvas Ishah Mishum China

תוספות ד"ה לכתובת אשה משום חינא

(SUMMARY: Tosfos explains this like R. Chananel, but also defends Rashi's Perush.)

פירש ר"ח שימצאו הנשים חן בעיני האנשים ויהיה להן קופצים יותר

(a)

Explanation (R. Chananel): It is so women will find grace in the eyes of men, and men will be eager to marry them.

וכן משמע בערוך ובירושלמי

(b)

Support #1: The Aruch and Yerushalmi connote like this.

וכן משמע לקמן בפ' אלמנה (דף צז:) דפריך למ"ד משום חינא יורשים מאי חן איכא

(c)

Support #2: Also below (97b) connotes like this. (It says that just like a widow may sell outside of Beis Din, also her heirs who inherit her Kesuvah.) It asks, according to the opinion that it is due to grace, what grace is there regarding heirs?

ומשני שירשתה בתה או אחותה פי' שאף היא צריכה שיקפצו עליה בני אדם

1.

It answers that her daughter or sister inherited her. I.e. also she needs that men will be eager to marry her.

ולפי' הקונטרס נמי יש לפרש דכיון שרואות בתה ואחותה שכך בקל באה להם כתובה נשאות יותר ברצון לאנשים

(d)

Rebuttal (of Support #2): (Rashi explained that grace is so women will be eager to marry men.) Also Rashi can explain that since her daughter or sister sees that it is easy to collect the Kesuvah, they will be more willing to marry men.

ואל תתמה דהכא יפה כח האשה מכח בעל חוב משום חינא

(e)

Question: Here, a woman has greater rights than a creditor, due to grace;

ולענין זיבורית תנן בהניזקין (גיטין מט: ושם) דבעל חוב בבינונית וכתובת אשה בזיבורית

1.

Regarding Ziburis (low quality land), a Mishnah (Gitin 49b) teaches that a creditor collects Beinonis (middle quality land), and Kesuvas Ishah is collected from Ziburis;

וגירעו כחה מכח בע"ח משום דיותר ממה שהאיש רוצה לישא אשה רוצה לינשא ולא חשו משום חינא לעשות דינה בבינונית כבעל חוב

i.

Chachamim made her weaker than a creditor, because more than a man wants to marry, a woman wants to be married. Chachamim were not concerned for grace, to make her law to collect from Beinonis, like a creditor!

דאין לדמות תקנת חכמים זו לזו

(f)

Answer: We do not compare enactments of Chachamim one to another.

כענין שמצינו משקי בי מטבחיא דכן שהקילו שלא להרבות טומאה במקדש

(g)

Support: We find that liquids of Beis Mitbechaya (where they rinse Korbanos) are Tahor. Chachamim were lenient, to avoid increasing Tum'ah in the Mikdash;

ולענין כמה דברים החמירו יותר כדאמרינן בפסחים (דף טז.).

1.

Regarding several matters, Chachamim were more stringent [about Tum'ah regarding Kodshim], like we say in Pesachim (16a).

84b----------------------------------------84b

6)

TOSFOS DH ul'R. Akiva Tefisah Lo Mehanya Klal

תוספות ד"ה ולרבי עקיבא תפיסה לא מהניא כלל

(SUMMARY: Tosfos gives two explanations of the question.)

פי' ר"ת דקשיא ליה דתנן בפרקין לעיל (דף פ:) גבי שומרת יבם קדמה היא זכתה כו'

(a)

Explanation #1 (R. Tam): The Gemara asks a difficulty, for a Mishnah above (80b) regarding a Shomeres Yavam says that if she [seized] first, she acquired...;

אף על גב דמטלטלי לא משתעבדי לכתובה מ"מ מהניא תפיסה

1.

Even though there is no lien on Metaltelim for the Kesuvah, even so, Tefisah (seizure) helps;

אטו מי נימא דמתני' דלא כרבי עקיבא

2.

Will we say that the Mishnah is unlike R. Akiva?!

אמר רבא אמר רב נחמן והוא שתפס מחיים

(b)

Explanation #1 (cont.): Rava said in the name of Rav Nachman that this is when she seized in his lifetime;

פירוש דמהניא תפיסה מחיים דבעל אפי' לר"ע דההיא שעתא לא שייכא שבועה ולא קרינא ביה הבא ליפרע מנכסי יתומים לא יפרע אלא בשבועה

1.

I.e. Tefisah helps in the husband's lifetime, even according to R. Akiva, for at that time, Shevu'ah does not apply, so we do not apply "one collects from orphans only through a Shevu'ah."

וכיון דאין צריכין שבועה זכו במה שבידם

i.

Since they do not need a Shevu'ah, they merit what is in their hands.

ומתניתין דלעיל גבי יבם כאילו תפסה בחיי הבעל דבמקום אחיו קאי הלכך קדמה היא זכתה

2.

The Mishnah above (80b), regarding a Yavam, is like Tefisah in the husband's lifetime, for [the Yavam] is in place of his brother. Therefore, if she [seized] first, she acquired.

ומיהו משמע בריש אלמנה לקמן (דף צו. ושם) דלא מהניא תפיסה לכתובה אפילו מחיים דבעל כמו שאפרש בסמוך

(c)

Question: Below (96a) it connotes that Tefisah does not help for the Kesuvah, even in the husband's lifetime, like I will explain below.

ומ"מ יש ליישב פירוש ר"ת דנהי דלא מהניא תפיסה מחיים דבעל משום דלא ניתנה כתובה ליגבות מחיים

(d)

Answer: We can resolve R. Tam's Perush. Granted, Tefisah in the husband's lifetime does not help, because the Kesuvah is not proper for collection in his lifetime...

מ"מ כיון דתפיס מחיים מהניא לבעל חוב ואפי' לר"ע בחיי היבם נמי מהניא תפיסה

1.

Even so, since Tefisah in his lifetime helps for a creditor, even according to R. Akiva, Tefisah helps also in the life of the Yavam.

ובקונט' פי' דלשון שאלה היא וממתני' דלעיל לא מצי למיפרך כדפירשתי התם (ד' פב. ד"ה לא).

(e)

Explanation #2 (Rashi): The Gemara asks a question (does R. Akiva hold...? It is not a difficulty.) We could not have asked from our Mishnah above, like I explained there (82a DH Lo. Here, mid'Rabanan we give it to the one with the weakest proof. This is not based on letter of the law. Alternatively, here is different, for the heirs are not Muchzakim in the deposit or loan.)

7)

TOSFOS DH v'Hu she'Tafas mi'Chayim

תוספות ד"ה והוא שתפס מחיים

(SUMMARY: Tosfos concludes that this discusses a creditor.)

נראה לפרש דבבעל חוב איירי דבכתובה לא מהניא תפיסה לרבא דהכא אפי' מחיים

(a)

Explanation #1: We discuss a creditor. Tefisah does not help for a Kesuvah according to Rava here, even in his lifetime;

כדמסיק רב יצחק (כן צריך להגיה) משמיה דרבא כרבינא דהתם (לקמן דף צו.) דאמר לא אמרו דמהניא תפיסה במטלטלין אלא למזונות אבל לכתובה מפקינן

1.

This is like Rav Yitzchak concludes in the name of Rava, like Ravina there (below, 96a), who says that it was taught that Tefisah of Metaltelim helps, i.e. only for food. If it was for a Kesuvah, we take it back [from her].

ובתפיסה מחיים איירי דאי בתפיסה דלאחר מיתה היכי בעי התם מר בר רב אשי למימר דאפי' בכתובה לא מפקינן

2.

He discusses Tefisah in his lifetime. If the Tefisah was after death, how could Mar bar Rav Ashi want to say there that even if it was for a Kesuvah, we do not take it back?

וכן משמע בהלכות גדולות דמחיים איירי

(b)

Support: Bahag connotes like this, that we discuss [Tefisah] in his lifetime;

דפירשו התם דהיינו טעמא דלא מהניא תפיסה בכתובה כמו בבעל חוב משום דלא ניתנה כתובה לגבות מחיים

1.

He explained that the reason Tefisah does not help for a Kesuvah, like it helps for a creditor, is because the Kesuvah cannot be collected in his lifetime.

ומיהו למזונות תקנו רבנן כמו שתקנו שמוכרת שלא בב"ד לצורך מזונות

(c)

Distinction: Rabanan enacted [that Tefisah helps] for food, just like they enacted that she can sell outside of Beis Din for the needs of food.

ור"ח פי' לקמן דהא דא"ל רב יצחק (כן צריך להגיה) לרבינא הכי אמרינן משמיה דרבא כוותך אינו

(d)

Explanation #2 (R. Chananel): What Rav Yakov said to Ravina "they say in the name of Rava like you" is not correct.

דהא אמר רבא גופיה התם לקמן (דף צח.) זילו והבו לה לההיא דתפסה כסא דכספא לכתובתה

(e)

Proof: Rava himself said there (98a) "go give to the one who seized a silver cup for her Kesuvah!

ואומר ר"י דלאו ראיה היא דאיכא למימר דההיא תפיסה דכסא דכספא הויא ברשות יתומים ושמא סבורין היו להפסידה מזונות ע"י תפיסה זו

(f)

Rebuttal (Ri): This is no proof. We can say that the silver cup was seized with the orphans' permission. Perhaps they thought to make her lose [rights to] food through this Tefisah!

לכך נראה דהכא בבעל חוב איירי

(g)

Conclusion: Rather, we discuss a creditor (like Explanation #1).

ורבינו חננאל פסק לקמן דכמר בר רב אשי קיי"ל דאמר בין לכתובה בין למזונות מה שתפסה תפסה

(h)

Pesak: Below, R. Chananel says that we hold like Mar bar Rav Ashi, who said that Tefisah helps both for her Kesuvah and food.

דבכולי הש"ס קיי"ל כמר בר רב אשי בר ממיפך שבועה (שבועות מא.) וחיורי (חולין דף עו:).

(i)

Source: In the entire Gemara, we hold like Mar bar Rav Ashi, except for reversing a Shevu'ah (the Nitva says "I will not swear. If you want to collect, you swear!") and white (sinews. Mar bar Rav Ashi holds that if they are have the other Simanim of being the juncture of the sinews, if they are clear, even if they are not white they are the juncture of the sinews.)

8)

TOSFOS DH Shapir Tafastuha

תוספות ד"ה שפיר תפסתוה

(SUMMARY: Tosfos resolves this with the last version of the argument about following R. Akiva.)

תימה לפי מה דתרצינן לעיל מר סבר מטין איתמר משמע דלכתחילה עבדינן כר"ע והיכי קאמר להו הכא שפיר תפסתוה

(a)

Question: Based on what we answered above that [R. Yochanan] holds that we lean [to rule like R. Akiva against a colleague], this connotes that l'Chatchilah we do like R. Akiva! Why did he say "they properly seized"?

ושמא זה חשיב כמו דיעבד כיון דכבר תפסוה.

(b)

Answer: Perhaps this is considered like b'Di'eved, because they already seized.

9)

TOSFOS DH Eis Lecha Sahadi d'Tafsei

תוספות ד"ה אית לך סהדי דתפסיה

(SUMMARY: Tosfos explains that they need not testify that he seized after death.)

לא גרסי' דלאחר מיתה

(a)

The text: The text does not say "after death";

אלא כיון דאית ליה סהדי דתפסיה מיניה ובעל כרחו גזלה תו לא מצי למיטען לקוח הוא בידי.

1.

Rather, since [if the case was that] he has witnesses that he seized it from him, and stole it against his will, [the creditor] cannot claim "I have it because I bought it."

10)

TOSFOS DH v'Yasiv R. Aba Gabaihu

תוספות ד"ה ויתיב רבי אבא גבייהו

(SUMMARY: Tosfos points out that this is like the conclusion in Bava Basra.)

משמע הכא דסבר רבי אבא דעבדא כמטלטלי דמי

(a)

Inference: R. Aba holds that slaves are like Metaltelim.

ואף על גב דבפ' יש נוחלין (ב"ב דף קכח.) שלח ר' אבא הלכה גובין מן העבדים

(b)

Implied question: In Bava Basra (128a), R. Aba sent that the Halachah is, we collect from slaves!

הא אמרינן התם במסקנא דאין גובין איתמר.

(c)

Answer: There, we concluded that he said that we do not collect [from slaves].

11)

TOSFOS DH At Tofes l'Ba'al Chov b'Makom she'Chav l'Acherim

תוספות ד"ה את תופס לבעל חוב במקום שחב לאחרים

(SUMMARY: Tosfos infers unlike Rashi.)

כאן משמע דאע"ג דעשאו שליח דאמר ליה זיל תפסה אפ"ה לא קנה

(a)

Inference: This connotes even if [the creditor] made a Shali'ach, for [Chashu, the lender] told him to seize it, he does not acquire.

ולא כמו שפירש בקונטרס בפ"ק דב"מ (דף י. ושם) דדוקא בשלא עשאו שליח לא קנה.

1.

This is unlike Rashi explained in Bava Metzi'a (10a) that only if he did not make a Shali'ach, we say that he does not acquire.

12)

TOSFOS DH v'Amar R. Yochanan v'Chulei Lo Kanah

תוספות ד"ה ואמר רבי יוחנן כו' לא קנה

(SUMMARY: Tosfos resolves this with R. Yochanan's opinion that one can acquire a Metzi'ah for another.)

וא"ת דאמרינן בפ"ק דב"מ ר"נ ורב חסדא דאמרי תרוייהו המגביה מציאה לחבירו לא קנה חבירו

(a)

Question: We say in Bava Metzi'a (10a) that Rav Nachman and Rav Chisda both say that one who picks up a Metzi'ah to acquire it for his friend, his friend did not acquire;

מ"ט דהוי תופס לבעל חוב במקום שחב לאחרים והתופס כו' לא קנה

1.

Citation (10a): What is the reason? He [is like one who] seizes for a creditor where this harms others, and one who seizes... did not acquire.

וא"כ ר' יוחנן דאמר התם המגביה מציאה לחבירו קנה חברו סבר דהתופס לבעל חוב קנה

2.

Inference: R. Yochanan, who says there that one who picks up a Metzi'ah for his friend, his friend acquires, holds that one who seizes for a creditor [where this harms others] acquires!

וי"ל דשאני גבי מציאה דאיכא למימר מיגו דזכי לנפשיה זכי נמי לחבריה משא"כ הכא.

(b)

Answer: A Metzi'ah is different, for we can say Migo (since) he could acquire it for himself, he can acquire it for his friend. This does not apply here (to Tefisah for a creditor).

13)

TOSFOS DH Migo d'Yachlei Lemeimar Lo Hayu Devarim me'Olam Yachlei Lemeimar v'Chulei (pertains to 85a)

תוספות ד"ה מיגו דיכלי למימר לא היו דברים מעולם יכלי למימר כו' (שייך לדף פה)

(SUMMARY: Tosfos explains that this is only after Shevu'as Heses was enacted.)

אחר שנתקנה שבועת היסת איירי דשליח נוגע בעדות והוי מיגו טוב

(a)

Observation: We discuss after Shevu'as Heses was enacted. Since the testimony affects the Shali'ach, it is a good Migo;

אבל קודם שנתקנה שבועת היסת דשליח אינו נוגע בעדות דמיגו דמצי אמר הדרתינהו ללוה מצי נמי אמר פרעתינהו למלוה כדאמרינן בריש פ"ב דקידושין (דף מג:)

1.

However, before Shevu'as Heses was enacted, the testimony did not affect the Shali'ach. Since he could say "I returned them", he can say also "I paid them to the lender", like we say in Kidushin (43b);

לא הוי מיגו דלא חציפי להכחיש את העד כיון שאינו נוגע בדבר

2.

This is not a Migo, for people are not brazen to contradict the witness, since the testimony does not affect him.

כדמוכח גבי נסכא דר' אבא בפ' חזקת הבתים (ב"ב דף לד. ושם) דלא מהימן למימר דידי חטפי במיגו דאי בעי אמר לא חטפתי.

(b)

Proof: Regarding the ingot of R. Aba (Bava Basra 34a), he is not believed to say "I grabbed my own" through a Migo that he could have said "I did not grab."

14)

TOSFOS DH Lesakuni Shadartich v'Lo Le'avusi (pertains to 85a)

תוספות ד"ה לתקוני שדרתיך ולא לעוותי (שייך לדף פה)

(SUMMARY: Tosfos explains that this is only when he told him to take the document.)

דוקא משום דהזכיר לו ליקח שטר או בתחילה או בסוף דאית ליה לאסוקי אדעתיה וליקח מהם השטר קודם

(a)

Explanation: This is only because he mentioned to him to take the document at the beginning or the end. It should cross his mind to take the document before [paying];

אבל אם לא הזכיר לו לקיחת השטר ולא אמר לו טפי אלא הב זוזי פטור

1.

However, if he did not mention taking the document, and said no more than "give the money", [the Shali'ach] is exempt;

דמצי אמר את מהימנת להו ולא אמרת לי שקול שטרא כדאמרינן גבי חנווני על פנקסו בריש ב"מ (דף ג.)

2.

He can say "you trusted him, and did not tell me to take the document!", like we say about a grocer based on his ledger (Bava Metzi'a 3a. Ploni asked a grocer to pay Ploni's workers. The grocer says that he paid them, and they deny this.)

דחנווני אומר לבעל הבית אנא שליחותך עבדי מה אית לי גבי שכיר אף על גב דמשתבע לי לא מהימן את מהימנת ליה דלא אמרת לי הב ליה בסהדי

i.

The grocer says to Ploni "I did your mission. What do I have to do with the worker (to be concerned for his false claim)? Even if he swears to me, he is not believed. You trusted him. You did not tell me to pay him in front of witnesses!

OTHER D.A.F. RESOURCES
ON THIS DAF