1)

TOSFOS DH Konam she'Ani Oseh l'Ficha

תוספות ד"ה קונם שאני עושה לפיך

(SUMMARY: Tosfos defends texts that say she'Eini.)

אפילו גרסי' שאיני לא הוי דבר שאין בו ממש דהא תנן בפ' בתרא דנדרים (דף פא:) קונם שלא אתן תבן לפני בקרך אינו יכול להפר.

(a)

Defense (of alternate text): Even if the text says she'Eini, this is not an intangible matter (on which Nedarim do not take effect), for a Mishnah (Nedarim 81b) says that if one said "I will not put straw in front of your cattle", he cannot annul. (This shows that it takes effect.)

2)

TOSFOS DH Eino Tzarich Lehafer

תוספות ד"ה אינו צריך להפר

(SUMMARY: Tosfos explains that this is because all the excess is his.)

במעלה לה מזונות ומעה כסף איירי ולכך אינו צריך להפר שהמותר הכל שלו

(a)

Explanation: The case is, he gives to her food and a Ma'ah. Therefore, he need not annul, for all the excess is his.

ואם משום העדפה שעל ידי הדחק גם היא שלו

1.

He need not annul due to excess through working extra hard, for also that is his.

ואין לפרש טעם דאין צריך להפר משום דאין אדם מקדיש דבר שלא בא לעולם

(b)

Suggestion: Perhaps he need not annul because Ein Adam Makdish Davar she'Lo Ba l'Olam!

דאם כן בחנם נקט מה שאני עושה לפיך דליתני מקדיש ידי עצמו.

(c)

Rejection: If so, there was no need to discuss "what I produce for you." We could teach one who was Makdish his own earnings (that it does not take effect)!

3)

TOSFOS DH R. Akiva Omer Yafer

תוספות ד"ה רבי עקיבא אומר יפר

(SUMMARY: Tosfos explains why she can forbid it, and why he can annul it.)

דקסבר דהעדפה שעל ידי הדחק הוי לאשה כדאמרינן בריש מציאת האשה (לקמן סו. ושם)

(a)

Explanation: He holds that excess through working extra hard is hers, like we say below (66a).

וא"ת והיאך יכול להפר והא אין זה מדברים שבינו לבינה

(b)

Question: How can he annul? This is not one of the matters between him and her (that affect their relationship)!

וי"ל דחשיב בינו לבינה לפי שאינו יכול ליזהר וליקח ממש בצמצום את הראוי לו ולהניח שאינו ראוי לו

(c)

Answer #1: It is considered between him and her, because he cannot be careful to take precisely what is proper for him, and leave what is not proper for him.

א"נ גם חלקה משועבד לו שילקח בהם קרקע והוא יאכל פירות

(d)

Answer #2: Also her share [of the excess through working extra hard], he has a lien on it to buy land with it, and he eats the Peros.

וא"ת אם כן איך יכולה להדירו כיון דמשועבדת ליה דאלמוה רבנן לשעבודיה דבעל כדאמר בסמוך

(e)

Question: If so, how can she vow about this, since she is Meshubad to him, for Rabanan strengthened a husband's lien, like it says below?

וי"ל דדוקא בעיקר מעשה ידיה הוא דאלמוה שהם לבעל לגמרי

(f)

Answer: They strengthened [his lien] only regarding her primary earnings, which are totally his;

אבל הכא דלאו דידיה נינהו אלא לפירות בעלמא לא אלמוה.

1.

Here, it is his only for Peros. They did not strengthen [his lien].

4)

TOSFOS DH Shema Yegarshenah v'Chulei

תוספות ד"ה שמא יגרשנה כו'

(SUMMARY: Tosfos explains why we did not mention a concern during the marriage.)

ואם תאמר ולרב דאמר יכולה אשה שתאמר לבעלה איני ניזונת ואיני עושה למה לי למנקט שמא יגרשנה לימא שמא תאמר איני ניזונת ואיני עושה

(a)

Question: According to Rav, who says that a woman can tell her husband "do not feed me, and I will not work for you", why did he need to say 'lest he divorce her?' He should say 'lest she tell him "do not feed me, and I will not work for you"'!

וי"ל דהא לא שכיח שתהא אומרת כן.

(b)

Answer: It is not common for her to say so.

5)

TOSFOS DH Ki Amar Shmuel Halachah k'R. Yochanan ben Nuri l'Ha'adafah

תוספות ד"ה כי אמר שמואל הלכה כרבי יוחנן בן נורי להעדפה

(SUMMARY: Tosfos explains that this means that he holds that the excess belongs to her husband.)

פירוש הקונטרס מגומגם כמו שפירש בעצמו

(a)

Explanation #1: Rashi's Perush is difficult, like he himself said. (Shmuel said that he should annul, but for a different reason. R. Yochanan ben Nuri holds that he must annul due to her earnings themselves, but Shmuel says that it is due to excess.)

ונראה לר"ת דהכי פירושו להעדפה דסבר לה שמואל כרבי יוחנן בן נורי בהא דהעדפה לבעל

(b)

Explanation #2 (R. Tam): The Gemara answers for excess, i.e. Shmuel holds like R. Yochanan ben Nuri regarding that the excess belongs to her husband.

ובתר הכי גריס ונימא הלכה כתנא קמא אי נמי אין הלכה כרבי עקיבא

1.

Afterwards, the text says "he should say that the Halachah follows the first Tana", or "the Halachah does not follow R. Akiva"!

וכן פירש ר"ח.

(c)

Support: Also R. Chananel explained like this.

6)

TOSFOS DH bi'Shlama Adam Oser Peros Chavero Alav she'Chen Oser Perosav Al Chavero

תוספות ד"ה בשלמא אדם אוסר פירות חבירו עליו שכן אוסר פירותיו על חבירו

(SUMMARY: Tosfos explains why this is unlike Davar she'Lo Ba l'Olam.)

פירוש דהתם אוסר משום דאחד מהן ברשותו

(a)

Explanation: There, he can forbid because one of them (the item he forbids, or the one to whom he forbids it) is in his Reshus;

יאסור דבר שלא בא לעולם על חבירו שאין לא זה ולא זה ברשותו

1.

Can he forbid Davar she'Lo Ba l'Olam to his friend? Neither of them is in his Reshus!

שכן אין אדם אוסר פירות חבירו על חבירו לפי ששניהן אינם ברשותו.

2.

One cannot forbid his friend's Peros to his friend, because both of them are not in his Reshus!

7)

TOSFOS DH licheshe'Ekchenah Mimcha v'Chulei

תוספות ד"ה לכשאקחנה ממך כו'

(SUMMARY: Tosfos points out that the wife did not specify like this.)

ואע"ג דהתם קאמר לכשאקחנה והכא לא קאמרה לכשאתגרש אין נראה לו לחלק.

(a)

Explanation: Even though there he said "when I will buy it", and here she did not say "when I will be divorced", he holds that it is unreasonable to distinguish.

8)

TOSFOS DH Hacha Ein b'Yadah Legaresh Atzmah

תוספות ד"ה הכא אין בידה לגרש עצמה

(SUMMARY: Tosfos points out that it is b'Yadah to keep her earnings.)

תימה דהא בידה לומר איני ניזונת ואיני עושה

(a)

Question: She can say "do not feed me, and I will not work for you"!

ויש לומר דרוצה ליישב גם אליבא דריש לקיש.

(b)

Answer: We want to resolve [Shmuel] also according to Reish Lakish [who says that she cannot say so].

59b----------------------------------------59b

9)

TOSFOS DH Sadeh Zu she'Mashkanti Lecha licheshe'Efdenah Mimcha Tikdash checked

תוספות ד"ה שדה זו שמשכנתי לך לכשאפדנה ממך תיקדש

(SUMMARY: Tosfos discusses when one can be Makdish mortgaged property.)

משמע דבעודה ממושכנת אינו יכול להקדיש דאין כח להקדש לבטל כח המלוה שהיא ממושכנת בידו

(a)

Explanation #1: When it is mortgaged, he cannot be Makdish it, for the power of Hekdesh cannot be Mevatel the rights of the lender, with whom it is a security.

ותימה דאמרי' בסוף איזהו נשך (ב"מ עג:) רב מרי בר רחל משכן ליה עובד כוכבים ההוא ביתא אזל עובד כוכבים זבניה לרבא נטר תריסר ירחי שתא ושקל אגר ביתא ואמטיה לרבא כו'

(b)

Question: We say in Bava Metzi'a (73b) that a Nochri mortgaged a house to Rav Mari bar Rachel. The Nochri sold it to Rava. He waited 12 months, took the rent for 12 months and brought it to Rava...

אלמא הפקיע המכר כחו של רב מרי שהיה לו לדור בבית חנם שהיתה ממושכנת בידו

1.

Inference: The sale uprooted Rav Mari's right to live for free in the house mortgaged to him!

והפקיע המכר כחו והוצרך להעלות לו שכר לרבא

i.

The sale uprooted his rights, therefore he needed to pay rent to Rava.

וי"ל דאין זה הפקעת כח אלא לפי שהיה סבור רב מרי שהיה רבא חייב לו דמי המשכנתא במקום העובד כוכבים ולא רצה לדור בחצירו חנם משום רבית

(c)

Answer: This is not uprooting rights. Rather, Rav Mari thought that Rava owed to him the money of the mortgage in place of the Nochri, and he did not want to live in Rava's property for free, due to Ribis;

וא"ל רבא כדיניהם עבידנא לך דרבא לא מיחייב ליה מידי אלא העובד כוכבים

1.

Rava told [Mari] "I acted with you according to Nochri law." Rava did not owe to him, rather, the Nochri owes him.

וא"ת והא דאמר בפ' האומר משקלי עלי (ערכין כא. ושם) הקדישו משכיר הדר בו מעלה שכר להקדש

(d)

Question: It says in Erchin (21a) "if the landlord was Makdish [the house], the tenant pays rent to Hekdesh";

ופריך היכי דייר ביה הא במעילה קאי דמשמע שבזמן השכירות יכול להקדישה

1.

The Gemara asked that he may not live there, for he transgresses Me'ilah. This implies that [the owner] can be Makdish it while it is rented out!

וי"ל דכח שיש לשוכר אינו יכול להקדיש אלא הוא והקדש שותפין בו וימכר הבית ויקח זה דמי שכירות הבית והמותר להקדש

(e)

Answer: The owner cannot be Makdish the tenant's rights. Rather, [the tenant] and Hekdesh are partners in it. The house is sold, and the tenant takes the value of his rental, and the rest is Hekdesh.

אבל הכא מיירי שמקדיש כל השדה אף מה שאינו יכול להקדיש עכשיו

1.

However, here (when I will redeem...) we discuss one who was Makdish the entire field, even what he cannot be Makdish now.

אי נמי בהקדש ממש היה חל על שדה הממושכנת אף קודם שתפדה

(f)

Answer #2: Real Hekdesh takes effect on a mortgaged field, even before it is redeemed;

והכא מיירי שאוסר בקונם על המלוה לכשיפדנה דיכול להיות דבשדה ממושכנת אינו יכול לאוסרה בקונם אף על פי שיכול להקדישה

(g)

Explanation #2: Here we discuss one who forbids through Konam to the lender, when he will redeem it. It can be that one cannot forbid a mortgaged field through Konam, even though he can be Makdish it;

כדמוכח בערכין דיכול להקדיש יותר ממה שיכול לאסור בקונם

1.

It is clear in Erchin that one can be Makdish more than he can forbid through Konam.

ומתרצא בהכי האי דפריך לעיל ומי איכא מידי דאילו השתא לא קדיש ולקמיה קדיש

(h)

Support: This explains the Gemara's question above, "do we ever find something that now it is not Kadosh, and afterwards it becomes Kadosh?"

ומאי קשיא ליה דלמה לא תוכל להקדיש מעשה ידיה לאחר שתתגרש

1.

Question: What was the question? Why can't she be Makdish her earnings after she will be divorced!

מאי שנא מנכסי מלוג שיכולה למכור עכשיו לכשתתאלמן או תתגרש

i.

Why is this different than Nichsei Melug? She can sell now for when she will be widowed or divorced!

אלא ודאי אע"פ שיכולה להקדיש מידי דהוי אמכר לא תוכל לאסור

2.

Answer #1: Rather, surely even though she can be Makdish, just like she can sell, she cannot forbid.

ועוד יכול להיות דאפילו היתה מקדשת ידיה לשמים לגמרי לא היה ראוי לחול הקדש כמו על שדה

3.

Answer #2: It can be that even if she would be Makdish her hands totally to Shamayim, it would not be proper for Hekdesh to take effect like on a field;

משום דבשדה חל ההקדש על גוף השדה בעודה ברשות המלוה וממילא יקדשו הפירות כשיצא הגוף מרשותו

4.

Regarding a field, Hekdesh takes effect on the Guf ha'Sadeh (the field itself) while it is in the lender's Reshus, and automatically the Peros become Hekdesh when the Guf leaves his Reshus;

אבל ידיה אפי' הקדישו לשמים אין נתפשות בהקדש

5.

However, her hands, even if she was Makdish them to Shamayim, Hekdesh does not take effect;

ואפילו בעבד אמר רב דגופיה לא קדיש ובבן חורין מודו כ"ע

i.

Even regarding [one who said that he is Makdish] a [Kena'ani] slave, Rav said that the body is not Kadosh. All agree about a free person;

ולכך אפי' הקדישו לגמרי אין להקדש לחול יותר מאוסר למלוה בקונם שדה הממושכן לו.

6.

Therefore even if she was Makdish her hands totally, Hekdesh does not take effect more than one who forbids through Konam a field mortgaged to him.

10)

TOSFOS DH Konamos ka'Amrat v'Chulei

תוספות ד"ה קונמות קאמרת כו'

(SUMMARY: Tosfos discusses which kinds of liens uproot Shibud.)

וא"ת א"כ כל אדם יפקיע כל ממונו מבעל חובו על ידי קונם

(a)

Question: If so, everyone will uproot all his money from his creditor through Konam!

וי"ל דלאו דווקא שעבוד דבעל אלמוה רבנן אלא ה"נ דאלמוה לשעבודא דב"ח כדמוכח בריש המדיר (לקמן ע.)

(b)

Answer: Chachamim did not strengthen only the husband's lien. Rather, they strengthened also a creditor's lien, like is proven below (70a);

דפריך וכיון דמשועבד לה היכי מצי מדיר לה ולימא דמפקע שעבודה ע"י קונם

1.

Question: The Gemara asked "since he is Meshubad to [feed] her, how can he forbid her through a vow?" It should say that he uproots her lien through Konam!

אלא ודאי דאלמוה נמי לשעבודא דאשה

2.

Answer: Rather, surely they strengthened also the woman's lien.

וא"ת בפ' אלמנה ביבמות (דף סו: ושם) גבי אצטלא דפרסוה אמיתנא אמאי קאמר רבא קנייה מיתנא

(c)

Question: In Yevamos (66b), regarding [heirs who] spread a garment on a Mes, Rava said that the Mes acquired it (it is considered shrouds, and one may not benefit from it);

הא אלמוה רבנן לשעבודא דאשה

1.

They strengthened the woman's lien (to collect her Kesuvah)!

וי"ל דדוקא בקונמות אלמוה שלא יפקיע חובו

(d)

Answer: Only regarding Konamos, they strengthened [a creditor's lien], lest one uproot his debt;

אבל ההיא דפ' אלמנה דנאסר לכל העולם ליכא למיחש להכי ומפקיע מידי שעבוד כמו הקדש

1.

In the case in Yevamos, it became forbidden to everyone. There is no concern for this, and it uproots Shibud, just like Hekdesh does.

והא דאמר בהחובל (ב"ק דף צ. ושם) דעבדי מלוג אין יוצאין בשן ועין לא לאיש ולא לאשה דאלמוה רבנן לשעבודא דבעל אע"ג דשחרור דמי להקדש

(e)

Question: It says in Bava Kama (90a) that slaves of Nichsei Melug do not go free, whether the husband or wife knocked out a tooth or eye, for Chachamim strengthened the husband's lien. Freedom is like Hekdesh! (It should uproot the lien.)

סבירא ליה לרבא בפרק אלמנה (יבמות דף סו:) כמ"ד לאשה אבל לא לאיש

(f)

Answer #1: Rava holds in Yevamos (66b) like the opinion that slaves [of Nichsei Melug] go free through the wife (if she knocked out a limb), but not through the husband.

א"נ ידו עדיפא מידה כיון דאכיל פירות בחייה כדאמרינן בהכותב (לקמן דף פג.).

(g)

Answer #2: The husband has more acquisition (in Nichsei Melug) than the wife does, since he eats the Peros in her lifetime, like we say below (83a).

11)

TOSFOS DH Hekdesh Chametz v'Shichrur

תוספות ד"ה הקדש חמץ ושחרור

(SUMMARY: Tosfos explained this elsewhere.)

כתבתי בהשולח (גיטין מ: ושם).

(a)

Reference: I explained this in Gitin (40b).

12)

TOSFOS DH Arba Yosheves b'Katedra

תוספות ד"ה ארבע יושבת בקתדרא

(SUMMARY: Tosfos explains why we did not say so about three.)

אע"ג דבשלש נמי אינה עושה מכל מלאכות שהוזכרו במשנה

(a)

Implied question: Even with three, she does not do any of the Melachos mentioned in the Mishnah!

מכל מקום עושה מלאכות קטנות שבבית שלא הוזכרו במשנה ואיכא נמי ארחי ופרחי דבגמרא

(b)

Answer: Even so, she does small tasks in the house not mentioned in the Mishnah. Also, there are guests and passersby, [mentioned] in the Gemara (61a);

וכי הכניסה לו ד' אינה עושה כלום.

1.

When she brought in four slaves, she does not do anything.

13)

TOSFOS DH Tochenes Salka Daitach

תוספות ד"ה טוחנת ס"ד

(SUMMARY: Tosfos explains why elsewhere we do not ask this.)

הא דתנן בהניזקין (גיטין סא:) אשת חבר טוחנת עם אשת עם הארץ לא פריך טוחנת ס"ד

(a)

Implied question: The Mishnah in Gitin (61b) says that a Chaver's wife may be Tochenes (grind) with an Am ha'Aretz' wife. Why didn't we ask that surely, she is not Tochenes?

דדוקא הכא פריך דאתא לאשמועינן אלו מלאכות שהאשה עושה דקאי אעיקר מלאכה.

(b)

Answer: Only here we ask, for it comes to teach which Melachos a wife does. It refers to the primary Melachah.

14)

TOSFOS DH Tani R. Chiya Ein Ishah Ela l'Yofi

תוספות ד"ה תני רבי חייא אין אשה אלא ליופי

(SUMMARY: Tosfos teaches which Melachos he argues about.)

לא פליג אלא אטוחנת ואופה ומניקה את בנה וכיוצא בהן שמכחישות יופיה

(a)

Explanation: He argues only about grinding, baking, nursing her son and similar matters, which weaken her beauty;

אבל אעושה בצמר לא פליג דמעשה ידיה תחת מזונות.

1.

He agrees that she [spins] wool, for her earnings are in exchange food.

15)

TOSFOS DH Kegon she'Nadrah Hi v'Kayam Lah Hu

תוספות ד"ה כגון שנדרה היא וקיים לה הוא

(SUMMARY: Tosfos explains how a woman can make a Neder not to nurse her son, even though she is obligated to her husband to do so.)

שאסרה הנאת הנקה על עצמה שהיא נהנית בהנקה כדאמר לקמן הוא אומר שלא להניק והיא אומרת להניק שומעין לה משום צערא דידה

(a)

Explanation: She forbade Hana'ah of nursing to herself, for she benefits from nursing, like it says below "if he says that she will not nurse, and she says that she will nurse, we heed her, due to her pain";

וכי ההיא דשוחה עליו ומניקתו מפני הסכנה

1.

Similarly, we say [about an eight month baby, which is a Nefel] "she bends over and nurses him [on Shabbos, without picking him up, for he is Muktzeh], due to danger" (she is too full of milk).

אבל ליכא למימר דאסרה הנאת יניקתה עליו

(b)

Suggestion: She forbade Hana'ah of her nursing to [her husband].

כיון דמשעבדא ליה אין הנדר חל

(c)

Answer: Since she has a Shibud to him, the vow does not take effect.

והשתא פליגי דב"ש סברי דהוא נתן אצבע בין שיניה הלכך אינו כופה להניק פי' להשכיר מינקת

1.

Explanation (cont.): They argue about the following. Beis Shamai hold that [when she vowed and he was Mekayem], he is to blame, therefore he cannot force her to nurse, i.e. to hire a wet-nurse;

וב"ה סברי היא נתנה אצבע בין שיניה וכופה להניק שתשכיר לו מינקת או תצא בלא כתובה.

2.

Beis Hillel hold that she is to blame. He forces her to nurse. She hires a wet-nurse for him, or leaves without a Kesuvah.

OTHER D.A.F. RESOURCES
ON THIS DAF